Wykłady – prezentacja EFS 2014-20

Report
Prezentacja przygotowana na podstawie :
Małgorzata Marcińska
Podsekretarz Stanu - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Piła , maj 2014 r.
Fundusze strukturalne
w okresie programowania 2014-2020
W latach 2014-2020 fundusze strukturalne w Polsce dostępne będą
w ramach sześciu programów krajowych (w tym jednym ponadregionalnym
dla województw Polski Wschodniej) oraz 16 programów regionalnych
PODZIAŁ INTERWENCJI KRAJ – REGION
(demarkacja wsparcia)
POZIOM KRAJOWY
REFORMY, ZMIANY SYSTEMOWE,
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
POZIOM REGIONALNY
WSPARCIE KIEROWANE
DO OSÓB
Fundusze strukturalne dla Polski
w perspektywie finansowej 2014-2020
Działania w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w
ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
NGO w PO WER 2014 - 2020
Działania w ramach PO WER
•
będą służyły rozwiązywaniu konkretnych obszarów problemowych wskazanych
w ramach PO WER
•
nie będą polegały na bezpośrednio wsparciu samych instytucji
(NGO, partnerów społecznych)
NGO w PO WER 2014-2020
Cel tematyczny 8 – Zatrudnienie
•
Projektodawcy w konkursach dotyczących aktywizacji zawodowej osób młodych
- tego typu konkursy będą ogłaszane zarówno na poziomie krajowym (przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na rozwiązania o charakterze nowatorskim
kierowane do osób do 25 r. życia, w szczególności tych, które nie szkolą się, nie uczą
i nie pracują) jak i regionalnym (przez Wojewódzkie Urzędy Pracy) – Gwarancje dla
młodzieży,
•
Projektodawcy i odbiorcy działań ogólnokrajowych programów w obszarze
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia, upowszechniania idei
aktywnego i zdrowego starzenia się, tworzenia i rozbudowy sieci współpracy na
rzecz aktywności zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+ oraz badań i analiz nad
starzeniem się i sytuacją osób starszych.
NGO w PO WER 2014-2020
Cel tematyczny 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
•
Projektodawcy w działaniach dotyczących zwiększania zatrudnienia i aktywizacji
członków społeczności romskiej oraz osób odbywających karę pozbawienia
wolności (m.in. podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych).
•
Projektodawcy i partnerzy w działaniach mających na celu przygotowanie
podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w tym w działaniach
dotyczących:
 monitorowania polityk publicznych pod kątem ich zgodności z postanowieniami Konwencji,
monitorowania działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w tym obszarze,
a także formułowanie rekomendacji zmian w tym zakresie,
NGO w PO WER 2014-2020
Cel tematyczny 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem – c.d.
 podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania
polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami
 tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji na temat wsparcia i zapewnienia
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w świetle postanowień Konwencji
 wypracowywania i wdrażanie standardów dostępności oraz rozwiązań z zakresu
zarządzania różnorodnością w miejscu pracy w kontekście zapewnienia pełnego
uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społeczno-zawodowym
NGO w PO WER 2014-2020
Cel tematyczny 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem – c.d.
NGO mogą być odbiorcami wsparcia w zakresie:
•
Podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr działających na rzecz włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa w celu poprawy skuteczności pomocy (m.in.
szkolenia, specjalizacje, studia, samokształcenie, superwizja, doradztwo),
•
Poprawy dostępu do zwrotnych instrumentów finansowych (głównie
pożyczek, a także poręczeń i innych instrumentów), wsparcie przeznaczone
głównie dla organizacji będących przedsiębiorstwami społecznymi.
NGO w PO WER 2014-2020
Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w edukację i kształcenie przez całe życie
•
W obszarze szkolnictwa wyższego. Co do zasady głównymi beneficjentami
działań będą uczelnie, przewiduje się wspierania przedsięwzięć w zakresie
realizacji trzeciej misji uczelni jako forum aktywności społecznej. Partnerem dla
uczelni w tego typu działaniach powinny być przede wszystkim organizacje
pozarządowe, mogące stanowić katalizator szeregu innowacyjnych rozwiązań w
tej sferze działalności uczelni.
NGO w PO WER 2014-2020
Cel tematyczny 11 – poprawa zdolności administracyjnych i jakości usług publicznych
•
wsparcie potencjału organizacji do uczestnictwa w debacie publicznej odnoszącej się do
polityki budżetowej na wszystkich szczeblach zarządzania państwem poprzez podnoszenie
poziomu wiedzy na temat budżetu zadaniowego i możliwości jego wykorzystania,
•
wzmocnienie służb legislacyjnych i analitycznych organizacji w celu zapewnienia należytej
obsługi eksperckiej w procesie stanowienia prawa,
•
rozwijanie nowoczesnych metod debaty publicznej, zwłaszcza w odniesieniu do tematów o
dużej złożoności w celu rozszerzenia partnerskiej współpracy administracji publicznej z
organizacjami pozarządowymi, zarówno na etapie projektowania aktu prawnego oraz monitoringu
ex post,
•
włączenie organizacji strażniczych w proces stanowienia prawa.
NGO w PO WER 2014-2020
Innowacje społeczne
•
w ramach PO WER przewidziano odrębny priorytet inwestycyjny dotyczący
wsparcia na rzecz innowacji społecznych służących wypracowaniu nowych
rozwiązań w szeroko pojętej polityce publicznej

similar documents