Presentatie Vensters PO (9,1MB, powerpoint)

Report
[Titel bijeenkomst]
[Datum]
Presentatie door: [naam]
In deze presentatie
 Aanleiding en doelstellingen Vensters PO
 Uitleg over Vensters
 Meedoen met Vensters PO
Waarom Vensters PO?
 Grote belangen
 1.650.000 leerlingen
 187.000 personeelsleden
 3.300.000 ouders/verzorgers
 7.500 scholen
 Budget 9,5 miljard euro
 Grote verantwoordelijkheid
Emancipatie funderend onderwijs




Lumpsum
Bestuur aanspreekpunt Inspectie
VO-raad/PO-Raad
Goed Bestuur/Goed Onderwijs
OiC: regie bij het ministerie
Vensters: regie bij de scholen
Opzet Vensters PO
 Van én voor de scholen/besturen
 Sector presenteert zichzelf op uniforme wijze
 Koppeling informatie uit centrale (DUO) en
decentrale bronnen
 Betrouwbaar en genuanceerd
 Heldere presentatie beschikbare informatie
 Minder administratieve lastendruk
Doelstelling
Instrument waarmee scholen en besturen:
 Organisatie professioneler kunnen besturen
 Opbrengstgerichter kunnen werken
 Verantwoording kunnen afleggen aan
belanghebbenden
 Informatie kunnen geven voor schoolkeuze
Aanhaken bij Vensters VO
 Eén benadering voor het funderend onderwijs
 Sectorale verwantschap
Praktische voordelen:
 Tijdsbesparing
 Beperken van kosten
 Voortbouwen op successen
 Hergebruik van technische infrastructuur
Verschillende Vensters
SchoolVenster (nu)
 Voor de website van de eigen school
 Basis voor dialoog met belanghebbenden
Management Venster (nu)
 Voor gebruik binnen de school en door bestuur
 Opbrengstgericht werken en sturen op kwaliteit
Schoolkeuze Venster (later)
 Voor ouders die basisschool kiezen voor kind
 Profilering
Scholen ontwikkelen Vensters
 Programmacommissie
 Werkgroepen
 Centrale indicatoren
 Decentrale indicatoren
 Opbrengstgericht werken
 (V)SO/SBO
 Eindtoets
 Pilots
Betrokken partijen
 DUO, OCW, Inspectie van het Onderwijs
 Ouderorganisaties en gemeenten
 Wetenschappelijke experts
 PO-Raad opdrachtgever
 Stichting Schoolinfo uitvoerder
Tijdpad Project
Stand van zaken
Pilotscholen testen eerste centrale indicatoren
 Aantal leerlingen
 Algemene gegevens van de school
 Kenmerken personeel
 Marktaandeel en voedingsgebied
 Toezichtarrangement Inspectie
 Score op waarderingskader Inspectie/Schooladvies
type vervolgonderwijs
 Eindresultaten (eindtoets)
(V)SO/SBO traject
Aanleiding
 Onderwijsaanbod breed
 Diversiteit leerlingen en methodieken groot
Reeds gedaan
 Onderzoek ITS
 Regionale bijeenkomsten
Werkgroep (V)SO/SBO
 Bepalen bruikbaarheid indicatoren Vensters PO
 Uitwerken aanvullende indicatoren
 Onderzoeken benchmarkmogelijkheden
Meer info?
 Vensters PO Magazine
 www.vensterspo.nl
 Nieuwsbrief

similar documents