Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland

Report
Van Primair naar Voortgezet
onderwijs in Noord Kennemerland
Samenwerken
aan Passend Onderwijs voor
elke leerling
Wat vraagt Passend Onderwijs van ons
Hoe verloopt de overgang van PO naar
VO onder de nieuwe wetgeving?
• Wat zijn de veranderingen?
• Wie doet wat?
• Overgangsjaar 2014-2015
Planning en procedure overstap
PO/VO
• POVO procedure
• Planning en procedure overstap PO/VO NoordKennemerland
• Aanmelding en toewijzing van leerlingen met
extra onderwijsbehoefte
• Advieswijzer
• Formulier warme overdracht
• Overstapdossier OSO
(zie www.swvponoord-kennemerland.nl en
www.swvnk.nl )
Jaarplanning Primair Onderwijs
Wanneer
Wat
Uiterlijk half november
Voorlopig enkelvoudig schooladvies
VO naar de ouders
Uiterlijk november
MDO voor leerling met extra
onderwijsbehoefte.
Onderwijsexpert organiseert.
Januari/ februari
LVS toetsen M8
Voor 1 maart
Definitief enkelvoudig schooladvies
VO naar ouders
April
Ingevuld formulier warme overdracht
gebruiken in gesprek PO-VO voor alle
leerlingen
Bij voorkeur ook uitdraai LVS
Wie doet wat? Primair Onderwijs
Wanneer
Wat
Half april - half mei
Verplichte eindtoets
Voor eind mei
(vier weken na afname)
De uitslag van de verplichte
eindtoets voor iedere leerling in een
leerlingenrapport, dit leidt tot het
toetsadvies
Eventueel heroverweging
Voor eind mei
Overdrachtgegevens in OSO
Wie doet wat? Voortgezet Onderwijs
Wanneer
Wat
2e week maart
Aanmeldingsweek VO
Aanmelding op één school
Voor eind maart
Terugkoppeling naar basisschool
over aangemelde leerling
April
Organiseren warme overdracht POVO met gebruikmaking formulier
warme overdracht
Voor eind april
Toelating leerlingen VO en
(binnen 6 weken na aanmelding door terugkoppeling vanuit VO aan
de ouders)
ouders en school over toegelaten
leerlingen.
Leerlingen worden conform
basisschooladvies geplaatst
Eind mei
Ophalen leerlinggegevens uit OSO
Leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte in regulier VO
PO : Invullen groeidocument / OPP
voor extra ondersteuning in trajectvoorziening
LWOO/Praktijkonderwijs
• Procedure dit jaar nog hetzelfde
• Warme overdracht overstap PO-VO algemeen én
specifiek deel invullen
• Het besluit over toewijzing van LWOO/PRObekostiging ligt bij de RVC, en na 1 januari 2016
bij het samenwerkingsverband.
Warme overdracht overstap PO-VO
•
•
•
•
•
Algemeen deel voor alle leerlingen
Advies
Bijzonderheden schoolloopbaan
Onderwijs – en ondersteuningsbehoefte
Overig, waaronder gezondheid, thuissituatie,
absentie
• Protectieve factoren
Warme overdracht overstap PO-VO
• Specifiek deel voor leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte
• Toelichting bij geboden ondersteuning
• Mentale/psychische bijzonderheden
• Specifiek deel noodzakelijk voor LWOO/PRO
• Kopie ‘warme overdrachtsformulier’ na gesprek
meegeven aan VO
• Bij voorkeur ook uitdraai LVS meegeven
Overstapdossier OSO
• Alle overstaprapportage in OSO – digitaal.
• ‘warme’ overdrachtsformulier wordt voor
iedere leerling gehangen aan OSO-dossier.
• Dit samen vervangt het onderwijskundig
rapport.
Advieswijzer voor plaatsing in VO
Bij de Advieswijzer staan de gegevens uit het
leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal.
Gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij:
• begrijpend lezen
• rekenen en wiskunde
• technisch lezen
• spelling
De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst.
Van groot belang is ook het school functioneren
(werkhouding, motivatie, sociaal-emotioneel en gedrag)
Advieswijzer plaatsing
matrix
(handreiking, geen recept)
Onderdelen
A
B
C
Schoolvorderingen
IQ *1
Schoolfunctioneren *2
WH
BL
RE
TL
SP
NIO
VWO
l/A
l/A
l/A
l/A
>114
HAVO
ll/A/B
ll/A/B
ll/A/B
ll/A/B
106-113
TL/MAVO
lll/B/C
lll/B/C
lll/B/C
lll/B/C
97-105
KB
lV/C/D
lV/C/D
lV/C/D
lV/C/D
91-96
BB
V/D/E
V/D/E
V/D/E
V/D/E
80-90
PRO
V/E
V/E
V/D/E
V/D/E
<80
Score
MO
SE
Eindscore advies
GC
Evaluatie
• Mei/juni 2015 evaluatie via PO-VO overleg
Links
•
•
•
•
www.swvponoord-kennemerland.nl
www.swvnk.nl
www.passendonderwijs.nl
www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl
Tips/Tops/Vragen?
Post-it
• Tips:
evaluatie
• Tops:
evaluatie
• Vragen: noteer vraag met emailadres
mogelijkheid nu persoonlijk gesprek

similar documents