Modlitba mini*trantov pred a po sv. om*i

Report
• V minulosti boli pre
kňazov, ktorí sa
chystali na sv. omšu
predpísané modlitby,
keď si obliekali
jednotlivé časti svojich
liturgických odevov.
Tak sa kňazi
sústreďovali
a duchovne
pripravovali na
slávenie sv. omše.
Podobne je to aj s miništrantmi. Aj oni sa majú pred a po svätej omši
modliť. V mnohých kostoloch je to tak aj zavedené, že sa miništranti
pred a po bohoslužbách spolu modlia.
Modlitby sú rôzne. Ich obsahom je vďačnosť za
miništrantské povolanie, prosba o milosť sústredenia
pri miništrovaní a niekedy je tam vsunutá aj prosba o to,
aby sa niektorý z miništrantov stal kňazom.
Sú to pekné úmysly,
ktoré treba prednášať
úprimne, nábožne
a modlitbu sa treba
modliť primeraným
tempom, teda nie príliš
rýchlo.
O text miništrantských
modlitieb sa zvyčajne
postarajú kňazi. Kde však
takáto modlitba chýba,
tam možno použiť
niektorý z nasledujúcich
vzorov.
Možnosti:
(obsah)
1. Verzia
• Pred sv. omšou
• Po sv. omši
2. Verzia
• Pred sv. omšou
• Po sv. omši
3. Verzia
• Pred sv. omšou
• Po sv. omši
Pred svätou omšou
Pane Ježišu, o chvíľu
pristúpim k Božiemu oltáru –
k Bohu, ktorý ma miluje ako
svojho syna – do svätej služby,
do ktorej ma povoláva ako si
kedysi povolal svojich
apoštolov. Prosím ťa, Pane,
o milosť sústredenia,
aby moje oči videli, uši počuli
a srdce horelo, keď budem
počúvať tvoje Slovo a jesť
tvoje Telo. Amen.
1. Verzia:
pred sv. omšou
1. Verzia:
po sv. omšou
Po svätej omši
Pane Ježišu, ďakujem ti, že som
mal časť na svätej omši. Lásku,
ktorú som prijal, chcem
odovzdať ľuďom, ktorých
stretnem. Požehnaj našu
miništrantskú rodinu, aby sa
aspoň jeden z nás stal kňazom.
Veď ty si povedal: Žatva je
veľká, ale robotníkov málo.
Povolaj, koho chceš. Chceme
vždy byť vernými
spolupracovníkmi vo vinici
tvojej Cirkvi. Amen.
Pred svätou omšou
2. Verzia
Pane Ježišu, povolal si
ma za miništranta, aby
som kňazovi pomáhal
prinášať za nás
najsvätejšiu obetu tvojho
Tela a Krvi. Túto službu
chcem konať vždy
radostne a pre
povzbudenie ostatným
ľuďom. Pane, požehnaj
toto moje predsavzatie,
aby som ho vždy verne
uskutočňoval. AMEN.
Po svätej omši
Pane Ježišu, ďakujem ti,
že som mohol byť účastný
na svätej omši. Prosím,
nech ma sprevádza tvoja
pomoc, aby som dával
dobrý príklad v kostole,
v škole, doma i na ulici.
Panna Mária, Matka
Božia, ochraňuj moju
dušu i telo.
Svätý Dominik Savio,
buď mojím priateľom!
AMEN.
3. verzia
Pred svätou omšou
Pane Ježišu, chceme
prežiť túto svätú omšu
ako najkrajšiu chvíľu
dnešného dňa. Chceme
ti pozorne posluhovať
pri oltári, počúvať Božie
slovo, spievať nábožné
piesne a modliť sa.
Chceme sa celým
srdcom spojiť s tebou
a byť príkladom pre
ostatných. Amen.
Po svätej omši
Ďakujeme ti, Bože,
za tvoje duchovné dary.
Chceme odísť domov,
do školy, za hrou,
preniknutí tebou,
tvojou láskou a tvojou
dobrotou. Daj, nech náš
život je tebe na slávu,
nám na spásu, rodičom
na radosť a svetu
na osoh. Daj, nech sa
aspoň jeden z nás stane
tvojím kňazom. Amen.
Služba
miništranta je
v Božích očiach
iste veľmi
vzácna
a pre teba
posväcujúca.
Vykonávaj ju
preto radostne
na česť a slávu
Božiu.
Snaž sa
modlitbu
pred a po
svätej omši
pomodliť
nábožne,
sústredene
a pomaly.
Svoju službu
miništranta môžeš
obetovať Pánu
Bohu na rôzne
úmysly, napr.
za Svätého Otca,
za rodičov alebo
za kňazov alebo
za uzdravenie
či obrátenie
kamaráta
a podobne.

similar documents