Presentatie - Stedelijk Gymnasium

Report
Presentatie
Indeling avond
19.30 – 20.10
Counselorgroep dhr. van den Hurk lokaal 1.08
Counselorgroep mevr. Min lokaal 1.10
Overige counselorgroepen aula
20.30 – 21.00
Counselorgroep dhr. Jacobs 1.08
Counselorgroepen dhr. Van Haren 1.02
Overige counselorgroepen aula
Presentatie
Programma aula
Inrichting en organisatie klas 4
PTA
LOB
Presentatie
Wie in klas 4?
counselors: Ja, Hu, Mi, Hr, Fr (afwezig)
jaarlaagcoördinator: Br
zorgcoördinator: Ka
decaan: Hg
examensecretaris: Do
Presentatie
Coördinator
Mevr. Drs. J.A. Brakkee,
[email protected]
magistermail voor leerlingen
Kantoor C 1.8
Aanwezig op alle dagen behalve donderdag
Aanspreekpunt voor ouders, leerlingen, collega’s,
schoolleiding.
Stuurt het (counselor)team aan.
Maakt de toetsroosters (site).
Presentatie
Toetsrooster (voorbeeld 2013)
38
Uitlokdag
Fi SO 1
39
WI A toets 2
40NA toets 1
SE 1 KCV
Fi toets 1
41
Ne toets 1
Inf PO 1 logische schakelingen
Sk toets 1
KUMU PO 1
LA toets les 27/28
Bio PO 1 pissenbedden
KUBV PO 1
NA PO 1 (experiment)
42herfstvakantie herfstvakantie
herfstvakantie
43Huiswerkvrij
40 min rooster
WI B toets 2
44BIO toets 1
Studiemiddag I
En toets 1
Du toets 1
Ec toets 1
Fa toets 1
Fi SO 2
GR toets les 22-23
45AK toets 1
herfstvakantie
WI B toets 1 (25 min)
herfstvakantie
GS toets 1
ANW PO 1
46 En toets 2
DU toets 2
LA toets les 28- Fi toets 2
30
KUBV toets 1
NE PO 1 (verhaalanalyse)
inleveren
47 WI AB toets 3
FA toets 2 (eigen
les)
NA toets 2
AK SO 2
Ec toets 2
Inf PO 2 website
48NE toets 2
KCV SE 2
GR toets les 23/24 Inf toets 1
49LA toets les 2931
GS toets 2
Sinterklaas !!
KUBV PO 2
KUMU PO 2
Bio PO 2 posterpresentatie
Presentatie
Coördinator
Verlof
[melding afwezigheid bij conciërge (formulier ziek melden)]
http://www.stedgymdenbosch.nl/index.php/formulieren-en-documenten
Ziek melden gedurende de dag
Verwijdering uit de les
Mobiel ingenomen en andere incidenten
Controle
opvallend ziekteverzuim
Lesverzuim (OW) of te laat komen (TL)
Presentatie
Magistercodes
W
WT
A
ZN
Z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UI
OW
OA
TL
TA
HV
BV
SK
SA
Presentatie
Communicatie
Elektronische Leeromgeving (Magister),
o.a. studiewijzers, huiswerk, lesmateriaal,
inleveren opdrachten, etc.
Weekeindje
Schoolsite
E-mail
Presentatie
Presentatie
Onderwijs
Klas 4:
vakken voor iedereen
profielvakken
vrije deel
PT(A) (site)
Rapportage:
drie rapporten
oudergesprekken
Overgangsnormen (t.z.t. op de site)
Presentatie
PT (voorbeeld economie)
PT
valentie
ToetsToets
1
nummer
week
1 2
Toets
37
toets L 26-27
41
toets L 27-28
46
toets L 28-30
Toets
4
5
49
toets L 29-31
Toets
5
6
6
(eigen
les)
2
Toets
3 3
4
51
SO’s7 periode
8 1
8
3
Stof
3
3
4
toets les 31-32
SE/ VT/
Toetslengte
Levensloop
hfd.SO/
1 PO/
en
(50/100/150)
HD/ M*
Wanneer? toetsrooster
2 Valentie
50
Levensloop
hfd. VT3 1en 4
3
50
VT 2
3
50
VT 4
3
Levensloop
hfd. 5,
50
VT 36 en 7 3
T2
Vraag en50aanbodVThfd.
1, 2,3 5, 6
5
4
Vraag en50aanbodSOhfd.
3, 42
1
T3
2
Het gemiddelde
van
50
VT 6 diverse
3
werkjes100
met valentie
VT 7
1 3
Les
Idem
Les
toets grammatica
toets gelezen stof
TW II
proefvertaling
13
(eigen
les)
toets grammatica
SO’s9 periode 2
Stof
2
50
SO 2
2
15
toets gelezen stof
50
VT 8
3
10
SO’s
periode
3
2
Idem
Les
•Periode 3: Het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers in periode 3; het gemiddelde van periode 2 telt met een valentie 3 mee
11
TW III
toets gelezen stof
PO 12
TW III
proefvertaling
4
50
VT 9
3
Nader te100bepalenVT 10
3
voorjaar
Presentatie
Talentontwikkeling bovenbouw
Meerpresteerdersvakken
Cambridge Engels
Honours programma zelfstandige gymnasia
MEP
Debatteam
Presentatie
Diversen
Alcohol- en rookvrije school
Stewards en kantinedienst
Presentaties ‘Tube your future’ op 24/2
Presentatie
Vragen?
Volgend onderdeel: PTA
namens onze examensecretaris, de heer van Dongen.
Presentatie
EXAMENREGLEMENT
PT(A)
KLAS 4 2013-2014
STEDELIJK GYMNASIUM 'S-HERTOGENBOSCH
Presentatie
INHOUD
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
(PTA)
EXAMENREGLEMENT
http://www.stedgymdenbosch.nl/uploads/bestanden/PTA/PTA_klas_4_2014_2015.pdf
Presentatie
PTA
Het schoolexamen start in klas 4 voor de vakken:
ANW, LTC (Latijn), GTC (Grieks).
In klas 4 wordt ANW als schoolexamen afgesloten.
Dit vak wordt later opgenomen in het
combinatiecijfer.
Voor LTC en GTC loopt het schoolexamen in klas 5
en 6 door.
Beide klassieke talen? Dan vrijstelling voor het
cultuuronderdeel bij één van beide vakken.
Andere vakken starten pas in klas 5 met SE’s.
Presentatie
EXAMENREGLEMENT
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
SCHOOLEXAMENS
Regeling
Omschrijving
Beoordeling
Interne commissie van beroep
Ziekte
Inzage werk
Inhalen
Herkansen
Rapportcijfers
Overgangsnormen
Onvoorzien
Presentatie
LET OP!
Ziekte
Vooraf ziek melden.
Achteraf schriftelijk verzoek tot inhalen (zie bijlage blz. 33).
Inhalen aan het eind van het schooljaar.
Te laat
Vijf minuten of meer te laat  geen toegang tot de toets.
Mobiel etc.
Fraude
Grafische rekenmachine alleen bij wiskunde!
Presentatie
HERKANSEN/INHALEN SE
In klas 4 alleen herkansen en inhalen aan het
eind van het schooljaar
Alleen toetsen; geen praktische opdrachten
Hoogste cijfer telt
Alle cijfers mogen herkanst worden
Maximaal twee onderdelen, één per vak
Inhalen kan NIET herkanst worden
Herkansing kan NIET worden ingehaald
Presentatie
Praktische opdracht (PO’s)
PO’s moeten naar behoren zijn of leveren een
cijfer op
PO’s moeten op tijd worden ingeleverd
niet (op tijd) voldaan?
- sanctie wordt bepaald door de schoolleiding
(zie regeling PTA)
Presentatie
Vragen?
Volgend onderdeel: LOB
namens onze decaan, de heer Hegge.
Presentatie
LOB
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
40 slu (studielasturen)
Examenvak
Naar behoren
40-60 slu: Voldoende
61+ slu: Goed
Presentatie
EISEN
23 uur door school verplicht:
Keuzebegeleiding (Qompas), projectweek en
profielkeuze (klas 3)
Bezoek aan RUN (klas 4)
Definitieve vakkenpakketkeuze (klas 4)
Zelfstandig een open dag bezoeken (klas 5)
Interessetest (klas 5)
Briefje/verslag in decanenbrievenbus doen
Presentatie
FACULTATIEF (minimaal 17 uur)
Extra bezoeken open dagen/meeloopdagen
Workshadowing
Beroepenavond 24 maart (Gymnasium
Beekvliet)
Opleidingenmarkt Sint-Janslyceum 11 februari
Buitenschoolse activiteiten zoals MEP, Grote
avond, lid medezeggenschapsraad
Olympiades
Presentatie
Vragen?
Vervolg programma om 20.30 uur
Einde om 21.00 uur

similar documents