Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs PO 31

Report
PASSEND ONDERWIJS
GEEN KIND MEER TUSSEN WAL EN SCHIP
Presentatie
jeugdartsen UM
24-06-2014
Wat roept dit op?
Kernwaarden veel SWV-en
-Subsidiariteit
-Solidariteit
-Betrokkenheid
-Gemeenschappelijkheid
-Duurzaamheid
Doelen en ambities
Voor alle kinderen (2-13jaar) passend onderwijs;
samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen (en gezonde en
veilige school)
Gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen in de regio; zo
thuisnabij mogelijk en binnen de reguliere context; zorgplicht in
samenwerking, ook met gemeenten en jeugdhulp
Leerkrachten zijn goed toegerust
Vanuit een integrale en handelingsgerichte aanpak
Bestaande ter discussie, nieuwe mogelijkheden zien
Transparante toeleiding en / of toewijzing van extra zorg, incl.
doelmatige investeringen
Rol ouders cruciaal; leerling en ouders participeren vanaf de
start
PASSEND ONDERWIJS
Ieder kind
de best passende
ontwikkeling; onderwijs dat bij hen
past
Basisondersteuning: t/m niveau 4
Cascademodel
niveau 5 b
Schematische weergave ondersteuningsstructuur
Zware ondersteuning
(niveau 5b)
Verantwoordelijkheid SWV
Lichte ondersteuning
(bijv. SBO, met OPP
en afspraak duur
arrangement (niveau
5a)
Basisondersteuning met
maatwerk arrangement
(HGPD met bijv. eigen leerroute
/ OPP, al of niet met PAB)
(niveau 4)
Ondersteunings
team
Regulier onderwijsaanbod /
basisondersteuning
(niveau 1-3)
Basisondersteuning & ondersteuningsteams
•
•
•
•
•
•
•
•
School is eigenaar
Kleine expertiseteams gekoppeld aan scholen / clusters van
scholen
• Ervaren ondersteuner (orthoped., psycholoog,…)
• Expertise SBO, SO, AD, PO, Jeugdhulp (…….jeugdarts)
(1 kind-1 plan, 1 gezin-1 plan)
Waar nodig specialisme (……….via jeugdarts)
Leerling in zijn / haar kracht; zo volwaardig mogelijk burgerschap
Leerkracht in zijn haar kracht
Ouders in hun kracht
Passende arrangementen, gekoppeld aan OPP
Ook bouw- en teamgericht
In verbinding met VVE en VO/VSO; schakelmomenten altijd
lastig
Functies ondersteuningsteams
 Signaal is handelingsverlegenheid m.b.t. de ondersteuning van
een leerling.
 BaO- school blijft verantwoordelijk voor de inzet van
ondersteuning
 Handelingsverlegenheid kan betrekking hebben op:
 Helder krijgen van de hulpvraag ( bv. aanvullende diagnostiek)
 Leerkracht: specifieke kennis en vaardigheid gerelateerd aan de
ondersteuningsbehoefte van de leerling ( kennis van
leerlingkenmerken)
 Groep: organisatie van de ondersteuning in de groep
 Team: handelingsverlegenheid betreft ( deel van) het schoolteam
N.B.: rol / positie externe ondersteuners in lijn en afstemming met
ondersteuningsteams
Ondersteuningsteams
De hulpvraag leerkracht/school dient en curatief en
ontwikkelingsgericht opgepakt te worden.
Leerling-adequate ondersteuning en leerkracht/school
leert ervan.
Preventie middels gestandaardiseerde consultatieve
begeleiding
Grenzen aan de basisondersteuning
Samen met ontvangende school (extra
ondersteuning licht of zwaar), ouders, lid
ondersteuningsteam perspectieven in beeld / OPP;
altijd weging mogelijk terugkeerperspectief;
deeltijdopties.
Vanuit match ondersteuningsbehoeften en
benodigd arrangement
Deskundigenadvies, waar mogelijk op school
BTO: met name procedurele toetsing en
toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Grenzen verlegd??!!
 Meer leerlingen thuisnabij passend onderwijs?
 Minder leerlingen doen een beroep op licht / zware
ondersteuning geheel of gedeeltelijk buiten de
reguliere basisschool
 Betaalbaarheid en vereveningsuitdaging: niet los van
elkaar te zien:


SBO 2.7%
SO 1.7%
 Een dilemma geschetst; de uitwisseling opgezocht
Dilemma of……....?????
 Een enkel kengetal nader beschouwd
 Rechtstreekse instroom SWV soms > 70%!
 Een voorbeeld toegelicht (cluster 4)
Feiten en dilemma’s
 SO school:




118 leerlingen
72 leerlingen rechtstreekse instroom /
onderinstroom
Van de 72 leerlingen 44 leerlingen vanuit een
plaatsbekostigde setting ingeschreven
En waar zijn leerlingen ingeschreven?
Maar ook prachtige ontwikkelingen en
initiatieven: vaker regiospecifiek
 Doorgaande lijnen PO-VO
 Werkgroepen PO-VO: van techniek tot meer- en
hoogbegaafdheid
 Synthesegroepen: cluster 4 in regulier VO
 DC naar CJG; onderwijs achter loket
 Naar krachtigere verbindingen met VVE
 En………vele “pareltjes” binnen de scholen
Relatie met gemeentelijk beleid.
 Beleid gemeenten.
 Hulp moet passend zijn bij de vraag: licht en kort waar het
kan, zwaar waar nodig.
 1 Gezin 1 Plan is uitgangspunt (1 kind - 1 gezin - 1 plan)
 Keuzevrijheid voor jeugdhulp in evenwicht met
betaalbaarheid
 Ingrijpen als de veiligheid van het kind in geding is
 Bij ingewikkelde situaties zijn jeugdhulppartners gezamenlijk
verantwoordelijk
 Divers en flexibel aanbod
 Betaalbaar jeugdhulpstelsel met betekenis voor ouders en
jeugd.
Perspectief
 We kunnen het alleen maar samen
 Overleg en afstemming met partners absoluut
noodzakelijk; allemaal van harte uitgenodigd
 Alleen een gezamenlijk willen en een gezamenlijke
inspanning kan leiden tot het realiseren van onze
ambitie
PASSEND ONDERWIJS:
FUNCTIONEEL VERBINDEN
Gedachtewisseling
 Wat roept het op?
 Wat vraagt het van U? Hoe ziet u uw bijdragen in de
lijn van passend onderwijs?
 Welke betekenis kunt u hebben in de verbinding met
de behandelinstituten?
 ………………………………………………………………………………
www.passendonderwijs.nl
Met vele links

similar documents