Nové štáty na mape Európy, TC

Report
Spracované v rámci projektu:
Prioritná os:
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Prijímateľ:
Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
Názov projektu:
Nebudeme sa predsa učiť o moderných veciach nemoderným spôsobom
Kód ITMS projektu:
26110130485
NOVÉ ŠTÁTY NA MAPE EURÓPY
Mgr. Tatiana Kapraľová
Európa v rokoch 1914 - 1918
EURÓPA PRED PRVOU SVETOVOU VOJNOU A PO VOJNE
Pred prvou svetovou vojnou v Európe:
 17 monarchií v Európe na čele s kráľmi, cisármi
alebo s cárom a
 2 republiky – Francúzsko a Švajčiarsko
Zánik troch veľkých monarchií v Európe na
sklonku vojny:
 Nemecka
 Ruska
 Rakúsko-Uhorska
Nové štáty na mape Európy
po 1. svetovej vojne
VZNIK NOVÝCH ŠTÁTOV VO VÝCHODNEJ EURÓPE
 Nadvláda
Ruska nad Fínskom
 Vnútorné rozbroje v Rusku a oslabenie
Ruska vo vojne v roku 1917
 Odtrhnutie Fínov od Ruska, voľby do
parlamentu a založenie vlastného štátu v
roku 1917
 Vznik
samostatných pobaltských štátov
– Estónska, Lotyšska a Litvy v roku 1920
VZNIK NOVÝCH ŠTÁTOV V STREDNEJ EURÓPE
V
18. storočí Poľsko ako samostatný štát
prestalo existovať
 Delenie
Poľska v 18. storočí medzi tri
monarchie:
 Prusko
 Rakúska monarchia
 Rusko
VZNIK SAMOSTATNÉHO POĽSKÉHO ŠTÁTU NA
SKLONKU PRVEJ SVETOVEJ VOJNY
Spojenie všetkých troch častí a
obnovenie samostatného poľského štátu
umožnilo:
 oslabenie Ruska v roku 1917
 porážka Nemecka a Rakúsko - Uhorska
Rozpad Rakúsko - Uhorska
ROZPAD RAKÚSKO-UHORSKA
 November
1918 - odtrhnutie slovanských
národov od habsburskej monarchie
 Po odtrhnutí slovanských národov rozchod
Budapešti s Viedňou
 Posledný uhorský kráľ a rakúsky cisár Karol
Habsburský sa vzdáva trónu
 11. november 1918 - oficiálny zánik
Rakúsko - Uhorska a vznik nástupníckych
štátov
ROZPAD RAKÚSKO-UHORSKA
Mnohé nástupnícke krajiny na území RakúskoUhorska vyhlásené už pred 11. novembrom 1918
 Nástupnícke štáty:
 Maďarské kráľovstvo
 Rakúska republika
 Česko-Slovensko
 Poľsko (časť)
 Štát Slovincov, Chorvátov a Srbov (od roku 1929
Juhoslávia)
 Rumunsko (časť)
 Taliansko (časť)

NÁRODNOSTNÉ MENŠINY V NOVÝCH ŠTÁTOCH
 Nedodržiavanie
práv národnostných menšín
v nových štátoch = zdroj nových konfliktov
 Rovnoprávne
postavenie národnostných
menšín v nových štátoch
 Zmluvy neposkytovali ochranu rómskym
menšinám
 Štáty sa zaviazali dodržiavať práva menšín:
 na používanie jazyka
 na vlastné školstvo
 na vlastnú kultúru
DEMOKRATICKÉ ZRIADENIE V NOVÝCH ŠTÁTOCH
O nastolenie demokratického zriadenia v nových štátoch
usiloval americký prezident Woodrow Wilson a prezident
Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk
zriadenie = podiel občanov na
riadení štátu v čo najväčšej miere
 V prvých povojnových rokoch nastolenie
demokratických systémov v nových štátoch
 Postupne presadenie a nastolenie diktatúr
 Nastolenie diktatúr spôsobilo:
 sťažovanie spolupráce medzi krajinami
 prehlbovanie starých a vznik nových konfliktov
 rozdeľovanie sveta na nové nepriateľské bloky
 Demokratické
SPOLOČNOSŤ NÁRODOV
Spoločnosti národov v roku 1920 v
Ženeve na podnet amerického prezidenta
Woodrowa Wilsona
 Návrh Wilsona:
založiť všeobecnú Spoločnosť národov,
ktorá by garantovala politickú nezávislosť a
územnú nedotknuteľnosť veľkých i malých
štátov
 Vznik
SÍDLO ORGANIZÁCIE SPOLOČNOSŤ NÁRODOV
Sídlo organizácie Spoločnosť Národov, predchodkyne OSN je rozhľahlá budova postavená v
rokoch 1929 – 1936. Dnes tu sídli ženevská pobočka OSN, ktorá využíva 2800 kancelárií, 34
konferenčných miestností v komplexe dlhom vyše 600 metrov. Palác sa nachádza v parku
Ariana, je prístupný verejnosti a je obľúbeným miestom prechádzok domácich s výhľadom na
Ženevské jazero, či Alpy.
ZÁKLADNÁ MYŠLIENKA A CIELE SPOLOČNOSTI
NÁRODOV
Základná myšlienka vzniku Spoločnosti
národov:
„Ak slabší národ je napadnutý, ostatní by
mu zabezpečili ochranu pred útočníkom.“
Ciele Spoločnosti národov:
 dohliadať na práva menšín
 riešiť prípadné konflikty mierovou cestou
PRÁVO NÁRODOV NA SEBAURČENIE
 Wilson
presadzoval
právo
národov
na
sebaurčenie (aspoň mimo územia Spojených
štátov)
 Požiadavka práva národov na sebaurčenie = vítaná
podpora pre národy túžiace po samostatnosti
 Dôsledok:
 pád Rakúsko-Uhorska
 pád Osmanskej ríše
 vyhlásenie nových štátov v strednej a východnej
Európe
Ďakujem za pozornosť

similar documents