Cao-po - opohw

Report
CAO-PO
•
Onderhandelaarsakkoord
•
Akkoord op hoofdlijnen; uitwerking in concrete artikelen moet nog plaatsvinden
•
Looptijd 1 juli 2014- 30 juni 2015
•
Ledenraadpleging over onderhandelaarsakkoord: vakbonden en po-raad
•
Leden po-raad en leden bonden hebben ingestemd
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
1
Hoofdpunten
•
Professionalisering
•
Werkdruk
•
Duurzame inzetbaarheid
•
Salaris
•
Medezeggenschap
•
Overige onderwerpen
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
2
Professionalisering algemeen
•
Iedere werknemer is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering
•
Jaarlijks afspraken maken met de leidinggevende over professionalisering
•
Afspraken worden vastgelegd in een pop
•
Werknemers krijgen 2 klokuren per week voor professionalisering: 80 uur per jaar.
(deeltijders naar rato)
•
10 % deskundigheidsbevordering vervalt
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
3
Professionalisering schoolleiders

Professionalseringsbudget € 2000 per jaar

Maximaal drie jaar sparen

Binnen 4 jaar niet besteed, toegevoegd aan algemene scholingsbudget

Jaarlijks gesprek met het bestuur over besteding en opgedane kennis en
vaardigheden

Verplichte inschrijving Schoolleidersregister PO

Wordt ingebed in de nieuwe gesprekscyclus
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
4
Schoolleidersregister
•
Herregistratie-eisen opgenomen in cao-po
•
Indien de schoolleider niet voldoet aan de eisen: wordt uitgeschreven
•
Mag functie niet meer uitoefenen
•
Reden voor ontslag
•
Werkgever dient andere functie aan te bieden, mits beschikbaar en werknemer
gekwalificeerd is.
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
5
Professionalisering leerkracht

80 uur voor eigen professionalisering

40 uur extra voor startende leerkracht ( duurzaamheidsbudget)
1. startende lkr. heeft recht op coach ( niet direct leidinggevende)
2. afspraken in pop over hoe te komen tot basisbekwaamheid
3. basisbekwaamheid bepalen d.m.v. observatie-instrument
4. na basisbekwaam afspraken in pop om te komen tot vakbekwaam
5. definities basis-en vakbekwaam worden in bijlage cao-po opgenomen
6. wordt ingebed in de nieuwe gesprekscyclus
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
6
Werkdruk
•
Invoering 40-urige werkweek m.i.v. 1-08-2015
•
Normjaartaak vervalt > jaartaak
•
1659 uren werken op jaarbasis
•
40 uur per week= wtf 1
•
428 uur verlof inclusief feestdagen
•
Minder vakantieverlof: nee: zie AVS helpdesk: schema vakantieverlof
•
Basismodel en overlegmodel
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
7
Basismodel
•
Maximaal 930 lessen per jaar ; op schriftelijk verzoek werknemer mag werkgever
afspraken maken over hoger maximum.
•
Directeur en team maken afspraken over de overige werkzaamheden en de wijze
waarop de beschikbare uren over de werkzaamheden van de volledige formatie
worden verdeeld
•
Pmr heeft hierbij instemmingsrecht
•
Directeur bespreekt met teamleden wat hun werkdagen zijn en welke dagen zij
voor les- en werkuren worden ingeroosterd
•
Bij meer dan 930 lesuren per jaar recht op “lescompensatie”: vermindering niet
lesgebonden taken. Geen vrije tijd
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
8
Overlegmodel
•
Geen maximale lessentaak
•
Er wordt gewerkt met een opslag factor tussen 35% en 45 %
•
Overlegmodel: instemming van de PGMR
•
Vervolgens is aan de school in overleg met de pmr hoe het model verder wordt
vormgegeven
•
Na 3 jaar opnieuw voorleggen aan de pmr (en personeel) indien niet akkoord:
basismodel
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
9
Duurzame inzetbaarheid
•
Consequenties: De BAPO en leeftijdsuren OOP vervallen
•
Drie hoofdelementen:
1.
elke werknemer krijgt een duurzaamheidsbudget van 40 uur per jaar (naar rato
wtf)
2.
startende leerkrachten krijgen een bijzonder duurzaamheidsbudget (40 uur per
jaar, zie professionalisering)
3.
bijzonder duurzaamheidsbudget voor ouderen( vanaf 57 jr)
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
10
Bapo-duurzame inzetbaarheidsregeling
•
bapo vervalt per 1-10-14
•
Leeftijdsuren oop vervallen

Duurzame inzetbaarheidsregeling m.i.v. 1-10-2014

Overgangsregeling voor huidige deelnemers bapo

In tegenstelling vo in po geen keuzemoment om te stoppen

Gespaarde bapo wordt gerespecteerd
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
11
duurzame inzetbaarheid
•
Voor jong en oud
•
40 uur per werknemer (deeltijders naar rato)
•
Scholing, intervisie
•
Startende leerkrachten: 80 uur ( gedurende drie jaar)
•
Afspraken over de inzet
•
Verantwoording achteraf in gesprekkencyclus
•
Geen eigen bijdrage
•
Maximaal 3 jaar sparen voor een vooraf vastgesteld doel
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
12
Oudere werknemers (vanaf 57)
•
Bovenop de 40 uur 130 uur extra: 170 uur
•
Mag ook worden ingezet voor verlof
•
50% eigen bijdrage over 130 uur
•
Maximaal 5 jaar sparen
•
Maximaal 340 uur opnemen per jaar
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
13
Overgangsrecht bapo
•
Ingangsdatum 1-10-2014
•
Huidige deelnemers grote bapo: gebruik maken van duurzame
inzetbaarheidsregeling + 130 uur
1. 40 + 130 uur = 170 uur
2. + 170 uur bijzonder verlof
3. totaal 340 uur
4. eigen bijdrage 50 % over 300 uur
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
14
Vervolg overgangsrecht
•
Huidige deelnemers kleine bapo: gebruik maken van duurzame
inzetbaarheidsregeling (40 uur) + 130 uur = 170 uur
•
50 % eigen bijdrage over de 130 uur
•
Maximaal 5 jaar
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
15
Salaris
Medezeggenschap
Overige
•
M.i.v. 1-09-2014 1,2 % salarisverhoging
•
M.i.v. 1-01-2015 mogelijk een kleine salarisverhoging
•
Voorzitter mr 20 klokuren extra
•
Personeelsleden in ondersteuningsplanraad: 60 klokuren
•
DGO niet langer openbaar
•
Werkgroep sociale zekerheid: nieuwe voorstellen t.a.v. o.a. WOPO
presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
16

similar documents