FARMAKOTERAPIA MIGRENY

Report
FARMAKOTERAPIA MIGRENY
Wytyczne EFNS
Dotyczące farmakologicznego leczenia
migreny – uaktualniony przegląd grupy
zadaniowej EFNS
(Evers i wsp., 2009)
Skuteczne leczenie migreny
Brak bólu po 2 godzinach
 Zmniejszenie nasilenia bólu z
umiarkowanego lub dużego do
niewielkiego lub całkowitego
 Powtarzalna skuteczność w 2 z 3
napadów
 Bez nawrotu bólu i zażywania kolejnego
leku w ciągu 24 godzin po skutecznym
leczeniu (tzw. trwałe ustąpienie bólu)

Leki przeciwbólowe (klasa A)
ASA 1000 mg doustnie lub dożylnie (w Polsce preparat
do podawania i.v. nie jest dostępny)
 Ibuprofen 200-800 mg doustnie
 Naproksen 500-1000 mg doustnie
 Diklofenak 50-100 mg doustnie
 Paracetamol 1000 mg doustnie lub doodbytniczo
 ASA (250mg) + paracetamol (200-250mg) + kofeina
(50mg) > ASA + paracetamol (lub każdy oddzielnie)
 Metamizol 1000 mg doustnie lub dożylnie (klasa B)

Zapobieganie bólowi z
nadużywania
Przyjmowanie preparatów
prostych do 15 dni
 złożonych do 10 dni

w miesiącu
Leki przeciwwymiotne





Zaleca się stosowanie
Brak badań prospektywnych z grupą kontrolną
przyjmującą placebo
Brak danych o wyższości stosowania leku
przeciwwymiotnego i przeciwbólowego nad
stosowaniem tylko leku przeciwbólowego
Dorośli: metoklopramid 20 mg p.o. lub p.r.
lub 10 mg pozajelitowo
Dzieci: domperydon 10 mg (w Polsce
niedostępny)
Alkaloidy sporyszu





Nieliczne badania kliniczne z
zastosowaniem placebo
Badania porównawcze tryptany > alkaloidy
sporyszu
Rzadsze nawroty bólu głowy u niektórych
chorych
Wskazane u chorych z długimi epizodami
migreny lub regularnymi nawrotami
Winian ergotaminy (2 mg p.o.), winian
dihydroergotaminy(2 mg p.r.) [w Polsce
dostępny tylko preparat doustny]
Alkaloidy sporyszu
Nawet stosowane w małych dawkach
mogą wywołać ból z odstawienia
 Nie stosować dłużej niż 10 dni w
miesiącu

Tryptany
(agoniści receptorów 5-HT1B/1D)






Leczenie migreny
Skuteczność potwierdzona w badaniach
klinicznych z grupą placebo
Skuteczność porównywalna lub tylko nieco
większa niż ASA z metoklopramidem
(sumatryptan 6 mg s.c. > ASA 1000 mg i.v.
ale więcej DN)
Skuteczne u ok. 60% chorych, u których
nie nastąpiła poprawa po NLPZ
Im wcześniej tym większa skuteczność
Nie podawać w migrenie z aurą
Tryptany
(agoniści receptorów 5-HT1B/1D)





Ograniczenie stosowania do 9 dni w
miesiącu
Wzrost ryzyka rozwoju przewlekłego bólu
głowy jeśli stosowane > 12 dni w miesiącu
Nawrót bólu u 15-40% chorych leczonych
doustnie
Skuteczna druga dawka leku
Połączenie tryptanu z innym lekiem
przeciwbólowym zmniejsza ryzyko nawrotu
(sumatryptan + naproksen lub ryzatryptan
+deksametazon)
Tryptany
(agoniści receptorów 5-HT1B/1D)
Początek działania
Sumatryptan s.c. po 10min (doustnie po
40-60min)
 Ryzatryptan p.o. po 30min, eletryptan
 Naratryptan i frowatryptan (niedostępne
w Polsce) – działają najwolniej, ale
ryzyko nawrotu bólu jest najmniejsze

Inne leki

Kwas walproinowy i flunaryzyna
podawane dożylnie – niezalecane, mała
wiarygodność

Opioidy i leki uspokajające – nie
stosować
Profilaktyka migreny
Rozważyć jeśli napady migreny:
 Znacząco pogarszają jakość życia lub
poważnie utrudniają wypełnianie
obowiązków zawodowych lub naukę w
szkole
 Występują ≥ 2 razy w miesiącu
 Nie ustępują pod wpływem leczenia
doraźnego
 Współistnieją z częstymi, bardzo długimi
lub uciążliwymi aurami
Profilaktyka migreny
Lek
Dawka dobowa
(mg)
Metoprolol
50 – 200
Propranolol
40 - 240
Flunaryzyna
5-10
Kwas walproinowy
500 – 1800
Topiramat
25 - 100
Siła
zalecenia
A
A
A
A
A
Profilaktyka migreny
Lek
Amitryptylina
Wenlafaksyna
Naproksen
Lapiężnik
Bisoprolol
Dawka dobowa
(mg)
50 – 150
75 - 150
2x250 - 500
2x75
5 -10
Siła zalecenia
B
B
B
B
Profilaktyka migreny









ASA
Gabapentyna
Magnez
Wrotycz maruna
Ryboflawina
Koenzym Q
Kandesartan
Lizynopryl
Metysegrid
Siła zaleceń C
brak
udowodnionej
skuteczności
Sytuacje szczególne
Stan migrenowy
1000mg ASA i.v. – leczenie z wyboru (w
Polsce niedostępny)
 Alternatywa: sumatryptan 6mg s.c. lub
dihydroergotamina 2 mg w postaci
aerozolu donosowego lub czopka (w
Polsce niedostępne)
 Prednizon 50 – 100mg lub deksametazon
10mg

Sytuacje szczególne
Migrena miesiączkowa
Tryptany - leczenie
 Zapobieganie – naproksen 2x550mg w
okresie okołomiesiączkowym, tryptany
(nara- i frowatryptan)
 HTZ – nie zmniejsza częstości napadów

Sytuacje szczególne
Migrena w ciąży
Paracetamol
 Tryptany – nie odnotowano DN ani
powikłań
 Zapobieganie: magnez i metoprolol
(klasa B)

Sytuacje szczególne
Migrena u dzieci i młodzieży
Ibuprofen (10mg/kg m.c.), paracetamol
(15mg/kg m.c.)
 Lek przeciwwymiotny do 12 r.ż. –
domperydon (nie zarejestrowany w Polsce)
 Tryptany – potwierdzona skuteczność
 Zapobieganie: flunaryzyna (10mg/d) i
propranolol (40-80mg/d), ew.topiramat (15200mg/d)


similar documents