Projekty destina*ního managementu v Moravskoslezském kraji

Report
Projekty destinačního managementu
v Moravskoslezském kraji
- od turistické oblasti po region
Ing. Michal Blaško, Euroregion Praděd
Ing. Jiří Vzientek, Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
1
Rozdělení turistického regionu Severní
Morava a Slezsko
2
Vznik destinačních managementů turistických oblastí
Turistická
oblast
Zastřešující organizace
WWW stránky pro
návštěvníky
Těšínské Slezsko
Regionální rada rozvoje a spolupráce
se sídlem v Třinci
www.tesinskeslezsko.cz
Beskydy-Valašsko
Destinační management turistické oblasti
Beskydy-Valašsko o.p.s.
www.beskydyportal.cz
Poodří - Moravské
Kravařsko
Destinační management turistické oblasti
Poodří-Moravské Kravařsko o.p.s.
www.moravskekravarsko.cz
Ostravsko
Statutární město Ostrava
www.ostravainfo.cz
Opavské Slezsko
Statutární město Opava
(příprava založení o.p.s.)
www.opavske-slezsko.cz
(bude spuštěno)
Jeseníky-východ
Euroregion Praděd
www.jeseniky-rodina.cz
3
Příklad dobré praxe - destinační management
Jeseníky-východ
4
Jeseníky-východ
• Rozvoj venkova a cestovního ruchu = priorita č. 1
Euroregionu Praděd
• Vznik profesionální destinační společnosti v rámci
struktur Euroregionu Praděd (sdružení 71 obcí
okresů Bruntál a Jeseník) v roce 2011
• Komunitně přijatá marketingová strategie 2010
• Komunitně vedený rozvoj CR na bázi partnerství
veřejného a soukromého sektoru
5
Jeseníky - východ
• Cíl: zastavit propad návštěvnosti a nastartovat její
růst o 10% ve srovnání s rokem 2010
• Naplňování cíle prostřednictvím akčních plánů
 Akční plán I. (07/2011 – 05/2012), 2,9 mil. Kč
 Akční plán II. (06/2012 – 05/2013), 2,4 mil. Kč
 Akční plán III. (06/2013 – 07/2014), ???
• Důraz na vzdělávání, kvalitu regionálního produktu
CR, podporu prodeje nabídky CR a inovativnost
• Měření návštěvnosti a příjmů z ubytovaných hostů
6
Jeseníky - východ
Stav k
31.12.
Počet
příjezdů
hostů
z toho
rezidenti
z toho
nerezidenti
Počet
přenocování
z toho
rezidenti
z toho
nerezidenti
2000
134 771
118 371
16 400
678 365
622 575
55 790
2001
137 445
116 324
21 121
574 052
510 495
63 557
2002
144 051
115 458
28 593
578 425
501 327
77 098
2003
134 354
113 681
20 673
584 214
521 353
62 861
2004
118 840
102 292
16 548
495 443
445 903
49 540
2005
113 676
99 152
14 524
450 838
406 639
44 199
2006
112 079
97 292
14 787
403 030
355 506
47 524
2007
109 019
96 550
12 469
368 258
331 833
36 425
2008
106 182
94 443
11 739
330 216
297 874
32 342
2009
94 807
87 359
7 448
315 300
295 779
19 521
2010
88 059
80 395
7 664
295 599
274 886
20 713
2011
88 660
82 872
5 788
295 730
280 397
15 333
2012
96 723
90 421
6 302
314 780
298 399
16 381
7
Jeseníky - východ
800,000
700,000
600,000
500,000
Počet příjezdů hostů
400,000
Počet přenocování
300,000
200,000
100,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
8
Jeseníky - východ
• V roce 2012 se zvýšil počet příjezdů hostů ve srovnání
s rokem 2010 o 8664 osob, tj. nárůst o 9,8 %
• V roce 2012 se zvýšil počet přenocování hostů ve
srovnání s rokem 2010 o 191811, tj. nárůst o 6,5 %
• V roce 2012 se zvýšily příjmy z ubytovaných hostů
• Tato zvýšení způsobují multiplikační efekty z hlediska
návštěvnosti atraktivit, návštěvnosti IC z hlediska
zaměstnanosti apod.
9
Jeseníky - východ
Příjmy z ubytovaných hostů
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
Příjmy z rezidentů (Kč)
Příjmy z nerezidentů (Kč)
Příjmy z turistů celkem (Kč)
2010
184,018,377
30,054,563
214,072,940
2012
199,758,808
23,768,831
223,527,639
10
Jeseníky - východ
• jasná pravidla pro veřejnou podporu soukromých subjektů v CR (směrnice č.
3/2012 Euroregionu Praděd) přináší důvěru těch, kteří chtějí spolupracovat,
• spolupráce následně přináší inovace a konkurenční výhody
• tam, kde funguje spolupráce, roste návštěvnost a doba pobytu
• povinná certifikace ubytovacích zařízení (1. a zatím jediní v ČR) přináší kvalitu
a komplexnost služeb
• Voucher systém Jeseníky (jediný v ČR) je účinným nástrojem pro motivaci
cestovních kanceláří ke spolupráci s Euroregionem Praděd a přináší nové
solventní návštěvníky do Jeseníků
• spolupráce na vertikální úrovni s CzechTourism, Moravskoslezským krajem a
ARR Ostrava přináší velké úspory při realizaci aktivit akčních plánů,
• Regionální fórum cestovního ruchu je nutným institucionálním předpokladem
pro spolupráci (síťování) aktérů v cestovním ruchu a financování akčních
plánů
11
Základní pravidla pro fungování krajského destinačního
managementu
•
Navázání a doplnění aktivit realizovaných oblastními destinačními managementy se zaměřením na
zahraniční trhy
•
Nutnost respektování existence pouze jedné základní komunikační linky s podnikatelskými subjekty
cestovního ruchu - informace plynou přes destinační managementy turistických oblastí
•
Informovanost, zapojení a spolupráce při přípravě a realizaci akčních plánů odehrávajících se na
úrovni turistické oblasti
•
Nabídka účasti na prezentačních akcích v zahraničí pro zástupce oblastních destinačních
managementů
•
Vytváření komplexní nabídky služeb cestovního ruchu nejenom v rámci Moravskoslezského kraje,
ale řešení přesahů se sousedními kraji a turistickými oblastmi (Jeseníky-západ, Valašsko)
12
Projekt krajského destinačního managementu
•
Zaměření marketingových aktivit do zemí a míst s existencí pravidelného leteckého spojení s
Ostravou - Velká Británie (Londýn), Francie (Paříž)
•
Využití potenciálu "východních trhů" - Rusko, Ukrajina
•
Doplnění aktivit na trzích sousedních států (Polsko, Slovensko, Německo)
•
Zaměření na tvorbu a podporu prodeje konkrétních produktů určených pro využití jak
individuálním turistou tak cestovními kancelářemi a touroperátory (pobyty, pobytové balíčky)
•
Marketingová kampaň zaměřená na podporu prodeje vytvořených produktů
•
Zhodnocení výsledků projektu - na základě návštěvnosti z cílových zahraničních trhů
13
Produkty
•
Tvorba produktů pro jednotlivé cílové zahraniční trhy - celkem 30 produktů vycházejících z
TOP nabídky jednotlivých turistických oblastí
– oslovení všech certifikovaných ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji
– oslovení relevantních poskytovatelů služeb v cestovním ruchu s nabídkou spolupráce
•
Zacílení na vhodné cílové skupiny dle jednotlivých zemí na základě dostupných analýz a
výzkumů
•
Obsah produktů vytvářen ve spolupráci s destinačními managementy turistických oblastí
•
Vytváření článků (příběhů) o atraktivitách a zajímavostech regionu a jejich rozesílání k
dalšímu využití spolupracujícím subjektům
14
Propagace produktů
•
přímé prezentační akce v cílových destinacích - využití zázemí a pomoci Českých center
– Francie (Paříž)
– Velká Británie (Londýn)
– Rusko (Moskva)
– Ukrajina (Doněck)
•
Účast na veletrzích cestovního ruchu
- Německo (Berlín)
- Polsko (Wroclaw, Katowice)
- Slovensko (Bratislava)
•
Realizace famtripů/presstripů z cílových zemí
•
Internetová reklamní kampaň ve Velké Británii a Francii (mix kontextové a bannerové reklamy) zaměřená
na konkrétní nabídku produktů CR
15
Zapojení cestovních kanceláří
•
Oslovení a nabídka spolupráce směřovaná na všechny incomingové CK v ČR a CK v zahraničí
mající v nabídce Českou republiku
•
Poskytnutí detailních informací o subjektech zapojených do produktu (kontakty, ceníkové
ceny, apod.)
•
Uvedení přímého odkazu na CK na webu s vytvořenými produkty - využití stávajícího webu
Moravskoslezského kraje - www.msregion.cz
•
Možnost zakoupení zájezdu vytvořeného dle produktu klikem na odkaz na cestovní kancelář
•
Produktové listy tvořeny tak, aby se daly jednoduše vložit do katalogu spolupracujících CK
16
Základní pravidlo na závěr
ZÁKLADNÍ CÍL VŠECH AKTÉRŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE
CESTOVNÍM RUCHEM JE STEJNÝ
- ZVÝŠENÍ POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ
K TOMU JE NUTNÁ KOOPERACE A SPOLUPRÁCE
VŠECH AKTÉRŮ V CESTOVNÍM RUCHU
17
Kontakty
Ing. Michal Blaško
tel: 603 868 533
e-mail: [email protected]
Ing. Jiří Vzientek
tel: 605 863 466
e-mail: [email protected]
Děkujeme za pozornost
18

similar documents