Bijlage 4 Presentatie PO-VO

Report
Wat brengt de wet passend
onderwijs ons
oud
nieuw
Steeds meer kinderen werden
doorverwezen naar het speciaal
onderwijs.
Bij “probleemleerlingen” wordt de
oplossing al snel buiten de eigen klas
gezocht.
•
De VO-scholen verhogen de
basiskwaliteit, basisvoorziening binnen
de eigen school, rusten de leerkrachten
en het onderwijs beter toe voor
leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag.
•
Ouders zoeken voor hun kind een
onderwijsplek, maar worden vaak van
het kastje naar de muur gestuurd
omdat scholen de toelating weigeren
•
De VO school, waar de leerling door de
ouders is aangemeld, heeft zorgplicht.
Of deze school plaatst of zoekt in goed
overleg met de ouders een andere
school
•
Het systeem van indiceren is complex
en gescheiden georganiseerd en erg
bureaucratisch
•
Zo min mogelijk complexiteit en
bureaucratie, geen lange
indicatieprocedures, geen
wachtlijsten, geen gescheiden circuit
van lichte en zware ondersteuning.
•
•
Concrete vertaling
Wat levert PO
• Voor 1 maart 2015 is het
schooladvies opgesteld
• In het schooladvies staat
welk type onderwijs en
niveau het beste bij de
leerling past
• Relevante informatie,
testuitslagen is de eerste
week van maart digitaal
beschikbaar voor het VO
Wat levert VO
•
•
•
•
Ouders melden hun kind voor 1
maart 2015 aan; deze VO school
heeft zorgplicht
De VO school beslist binnen 6
weken of deze leerling
toegelaten wordt of op een
andere, beter passende, school
toegelaten wordt.
Onder condities kan deze
periode met 4 weken verlengd
worden.
VO scholen testen niet
aanvullend t.b.v. toelating. Het
schooladvies van PO is leidend
Concrete vertaling
PO
VO
• Dit schooladvies is
onderbouwd en bevat ,
indien van toepassing,
informatie over
belemmerende en
bevorderende factoren,
welke ondersteuning de
leerling kreeg of er
leerachterstand is of er
sprake is van extra
ondersteuningsbehoefte.
• PO-scholen hebben het
schooladvies met ouders
besproken
• Als een VO school een kind
niet de benodigde
ondersteuning kan bieden,
gaat de VO-school met
ouders in gesprek over een
passende andere plek. De
VO-school behoudt de
zorgplicht en zoekt
daadwerkelijk een andere
school, die wil toelaten.
Spelregels van aanmelding
• Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij
1 VO school
• Bij de aanmelding geven ouders aan of hun
kind extra ondersteuning nodig heeft of dat
zij dat vermoeden
• In geval van speciaal onderwijs, LWOO,
praktijkonderwijs dan regelt de VO-school
de toelaatbaarheid. Wordt deze niet
verstrekt dan geldt de zorgplicht weer en
biedt de desbetreffende school van
aanmelding het onderwijs aan
Wenselijke routes
• Reguliere basisschoolleerlingen (met of
zonder extra ondersteuning) worden door de
ouders uitsluitend aangemeld bij een
reguliere VO-school.
• SO en SBO leerlingen worden door de ouders
aangemeld bij of een reguliere VO-school of
bij een VSO-school
Het schooladvies is hierin leidend. Is het
advies een reguliere school dan melden
ouders hun kind aan bij een reguliere school
Reguliere
basisschool
SO
Reguliere
VO-school
Reguliere
VO-school
VSO
en
SBO
VSO
Aanvullende informatie
• Leerkracht groep 8 twijfelt over het
schooladvies en wil advies van het VO.
Leerkracht neemt contact op met een VOschool of met ons samenwerkingsverband.
• Het is de VO school voor de zomer niet
gelukt om een andere passende plek te
vinden. De leerling start na de
zomervakantie met onderwijs op de VOschool, waar de leerling is aangemeld.
Aanvullende informatie
• Binnen het samenwerkingsverband
bekijken we nog of wij leerlingen met
extra ondersteuningsbehoeften graag
eerder in beeld willen hebben

similar documents