Ekonomické hodnotenie a riziká naplnenia reštrukturalizačných

Report
AB
ABRaS
Ratings and services
... podpora správnych rozhodnutí
Ekonomické hodnotenie a riziká
naplnenia reštrukturalizačných plánov
Ing. Kapášová
Patince
November 2012
Obsah prezentácie
 Kto je spoločnosť AB Ratings and Services, s.r.o.
 Konkurz a reštrukturalizácia PO, RO, „mestských“
obchodných spoločností z pohľadu ich špecifík
 Hodnotenie dlžníka v rámci reštrukturalizačného
konania (procesy, organizačné zabezpečenie, ...)
 Pohľad na výkazníctvo obchodných spoločností
 Rozbor ekonomických informácií z výkazov a vplyv
nefinančných faktorov – prípadové štúdie
AB R
atings and
services
Kto je spoločnosť
AB Ratings and Services,
s.r.o.?
AB R
atings and
services
Kto je AB Ratings and Services, s.r.o.?
 Nezávislá analytická skupina
 Tím
profesionálnych analytikov s rôznorodou
špecializáciou
 Skúsenosti
z hodnotením korporátneho a
komunálneho rizika
 Skúsenosti s hodnotením a implementovaním
reštrukturalizačných plánov
 Know-how analytikov z oblasti ratingov v SR
AB R
atings and
services
Predstavenie reprezentantov
Silvia Kapášová
 Hlavný analytik spoločnosti ABRaS
 Vzdelanie: VŠE Bratislava, Obchodná fakulta
 Kariéra:

Od roku 2001 - Hlavný analytik, člen predstavenstva, člen dozornej rady AB
Ratings and Services a EUROPEAN RATING AGENCY v BA a v Prahe

Člen analytického tímu pre úverové obchody a špeciálne projekty
(HypoVereinsbank Slovakia, a.s.)

Vedúca úverového oddelenia, úverovej administrácie, riaditeľka Odboru
Ekonomických analýz (Bank Austria Creditanstalt, Istrobanka, Komerční
banka Bratislava)

Externá spolupracovníčka Inštitútu bankového vzdelávania pri Národnej
banke Slovenska pre oblasť úverových obchodov a riadenia rizika v
komerčných bankách
AB R
atings and
services
Konkurz a reštrukturalizácia
PO, RO, „mestských“
obchodných spoločností
z pohľadu ich špecifík
AB R
atings and
services
Novela ZKR – vylúčené subjekty
 Štát, obce, mestá, VÚC
 Fondy, RO a PO, ktorých zriaďovateľom sú
štát, obce, mestá, VÚC
 Iné osoby, za ktoré ručí štát
 Novela od 1.1.2012 – RO, PO obcí a VÚC
 „Dobeh“ konaní začatých do 31.12.2011
AB R
atings and
services
Predpoklady reštrukturalizačných plánov
Podmienky:
 Vedenie účtovníctva v zmysle právnych predpisov
 Vykonávaná podnikateľská činnosť
 Zachovanie podnikateľskej činnosti aspoň časti
podniku
 Vyššia miera uspokojenia veriteľov ako pri konkurze
 Postupné uspokojovanie pohľadávok veriteľov
 Dlžníkovi hrozí úpadok alebo je v úpadku
(definovanie okamihu úpadku)
 Determinant posudzovania dlžníka
AB R
atings and
services
Niekoľko poznámok k PO a RO – I.
Spoločné znaky
 Možnosť výkonu podnikateľskej činnosti len so




súhlasom zriaďovateľa
Vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve
Platnosť špeciálnych právnych noriem (zákon o
rozpočtových pravidlách, zákon o obecnom zriadení,
zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite)
Povinnosť kontroly zo strany hlavného kontrolóra
mesta – nie je dotknutá ani pri reštrukturalizácii
Bežné úkony v zmysle zriaďovacej dokumentácie a
interných predpisov zriaďovateľa
AB R
atings and
services
Niekoľko poznámok k PO a RO – II.
Rozpočtové organizácie I.
 Priame napojenie na rozpočet zriaďovateľa – vysoká
transakčná závislosť
 Nestabilná výška transferov od zriaďovateľa,
nemožnosť definovania transferu na dlhšie
obdobie
 V prípade finančných problémov zriaďovateľa –
riziko zníženia transferu
 Dosahované príjmy nie sú príjmami RO – povinnosť
vysporiadania s rozpočtom zriaďovateľa alebo štátom
 Majetok v správe
AB R
atings and
services
Niekoľko poznámok k PO a RO – III.
Rozpočtové organizácie II.
 Nekomerčné podmienky pre výkon podnikateľských
činností, aj keď existuje povinnosť dosahovania
zisku z podnikateľskej činnosti
 Činnosti vykonávané pre zriaďovateľa sú väčšinové
 Podnikateľská činnosť neslúži na maximalizáciu
zisku – konflikt v záujme riešiť sociálne aspekty
 Kvalita manažmentu, voľnosť v rozhodovaní
AB R
atings and
services
Niekoľko poznámok k PO a RO – IV.
Príspevkové organizácie I.
 Napojenie na rozpočet zriaďovateľa prostredníctvom




príspevku – vysoká transakčná závislosť
Povinnosť zriaďovateľa financovať aspoň 50 %
nákladov zriaďovateľom
Porušenie podmienky – nutnosť transformácie PO
Možnosť zlúčenia, splynutia alebo právneho
nástupníctva len na PO alebo RO
Nemožnosť priamej transformácie na obchodnú spol. (s
účinkami prechodu práv a záväzkov)
AB R
atings and
services
Niekoľko poznámok k PO a RO – V.
Príspevkové organizácie II.
 Majetok v správe
 Činnosti vo verejnom záujme pre spriaznené osoby
 Nekomerčný charakter alebo netrhové ceny (nižšie)
 Výkon podnikateľských aktivít pri riešení sociálnych
aspektov – konflikt s podmienkou dosahovania zisku
 O použití zisku nerozhoduje PO, ale zriaďovateľ v
rámci schvaľovania záverečného účtu (jún n.r.)
 Nehomogénne činnosti
 Kvalita manažmentu, ich postavenie a voľnosť v
rozhodovaní
AB R
atings and
services
Niekoľko poznámok k PO a RO – VI.
Príspevkové organizácie III.
 Konflikt záujmov v dvojakom postavení: zriaďovateľ vs.




Veriteľ (dodávateľ, poskytovateľ pôžičiek, ...)
Veriteľ – rýchle uspokojovanie jeho pohľadávok
Zriaďovateľ – rozklad splatnosti dlhov, postupné
uhrádzanie dlhov (vzhľadom na napojenie na jeho R)
Lehota splatenia dlhu obmedzená rozpočtom
zriaďovateľa
Snaha o zvýšenie zisku cez podnikateľské aktivity
limitovaná zákonom o rozpočtových pravidlách (limit 50%
úhrady nákladov zriaďovateľom, inak povinná
transformácia PO)
AB R
atings and
services
Niekoľko poznámok k PO a RO – VII.
Prečo by nemala byť povolená reštrukturalizácia?
 Zákon o rozpočtových pravidlách definuje: pri zlúčení,




splynutí , zrušení a zániku PO alebo RO všetky práva a
záväzky prechádzajú na zriaďovateľa
Záväzky RO sú aj počas jej činnosti zahrňované do
rozpočtu zriaďovateľa
Nemožnosť uspokojiť veriteľov počas reštrukturalizácia
vo vyššej miere ako pri zániku organizácie
Uspokojenie – buď dobrovoľným plnením alebo na
základe prechodu záväzkov na zriaďovateľa
Obec, mesto – bonitnejší dlžník ako ich organizácie
AB R
atings and
services
Niekoľko poznámok k PO a RO – VIII.
Príspevkové organizácie a proces transformácie
 Riziká „transformácie“ PO na obchodnú spoločnosť

Dvojité vkladanie (prechod) majetku, práv a záväzkov
(na zriaďovateľa – povinnosť zo zákona; vklad do
s.r.o.)
 Nie je možné právne nástupníctvo (oblasť pohľadávok
– len postúpenie; záväzkov – prevzatie dlhu, zmena
v osobe dlžníka)
 Prechod práv len pre oblasť pracovno – právnu
 Nesprávne vykonaná transformácia a prechod práv a
záväzkov má vplyv na budúcu majetkovú podstatu
potenciálneho dlžníka
AB R
atings and
services
„Mestské“ obchodné spoločnosti – I.
 Akcionár, spoločník – obec, mesto, VÚC
 Vznik je často vyvolaný zákonom o rozpočtových





pravidlách – transformácia RO alebo PO
Nesprávne volená právna forma – výkon verejnoprospešných služieb a nekomerčných aktivít
Vysoká diverzifikácia aktivít
Transakčný závislosť – výkon činností v prospech
zriaďovateľa
Vnútorný konflikt: zriaďovateľ vs. odberateľ, nie je
snaha o maximalizáciu zisku (zisk vs. verejné zdroje)
Zámerne ovplyvňované výkony obchodnej spoločnosti
AB R
atings and
services
„Mestské“ obchodné spoločnosti – II.
 Riziko neschopnosti pôsobiť v trhovom prostredí
 Komplikovaný spôsob rozhodovania o strategických
otázkach a smerovaní spoločnosti
 Obmedzenie zriaďovateľov pri reštrukturalizácii dlhov –
nakladanie s verejnými zdrojmi
 Nutnosť strpieť kontrolu hlavným kontrolórom,
povinnosť rešpektovať jeho stanoviská a návrhy
odporúčaní
 Pri závislosti na akcionárovi - neexistencia dlhodobých
kontraktov, nutnosť ich ročnej obnovy, resp. cenníkov
za služby
AB R
atings and
services
„Mestské“ obchodné spoločnosti – III.
 Aj keď majú konatelia (manažment) zodpovednosť, ich




právomoci sú obmedzené zriaďovateľskými listinami
Považovanie majetku obchodných spoločností
poslancami za majetok mesta, nie spoločnosti
Riziko zamedzenia zabezpečenia odbornej
starostlivosti manažmentu – transakcie so
spriaznenými osobami (vymáhanie pohľadávok voči
zriaďovateľovi)
Možnosť vnútornej motivácie zriaďovateľa riešiť
reštrukturalizáciu spoločnosti – oblasti strategického
významu (voda, teplo, kúrenie, ...)
Častá duplicita výkonu činnosti spriaznenými
spoločnosťami – vnútorná konkurencia
AB R
atings and
services
Rozhodovacie procesy
Obecné, mestské, miestne zastupiteľstvá vo veci:
 Významných obchodných kontraktov
financovaných z verejných zdrojov
 Majetkových prevodoch a investícií
 Významných procesných úkonov – prijímanie
úverov, zriaďovanie vecných práv, rozširovanie
podnikateľských aktivít
 Investície – súhlas zriaďovateľa
 Zasadanie 1 krát za tri mesiace
 Vplyv nútenej správy alebo ozdravného režimu
zriaďovateľa na fungovanie spoločností

AB R
atings and
services
Charakter procesu správcov
 Konkurz – úplná a generálna likvidácia dlžníka
 Reštrukturalizácia – reorganizácia spôsobu





fungovania dlžníka, zánik, vznik, novousporiadanie
práv veriteľov, odberateľov, akcionárov dlžníka,
zachovanie jeho činnosti
Due diligence (kupujúci, predávajúci)
Proces porozumenia – zhoda všetkých partnerov
Ratingová analýza
Krízový manažér
Sociálna komunikácia – schopnosť presvedčiť
veriteľov, dlžníka, akcionárov, obchodných partnerov
AB R
atings and
services
Nakladanie s informáciami
 Dôverné nakladanie s informáciami
 Práca s citlivými údajmi a s obchodným tajomstvom
 Diferencovaný prístup ku klientskym dátam
(vybraný okruh dotknutých pracovníkov)
 Predpoklad - Informácie od klienta sú pravdivé a
úplné
 Práca s auditovanými výsledkami
 Práca s dôveryhodnými a overenými zdrojmi databáz
(NBS, ŠÚ SR)
AB R
atings and
services
Riziká informácií, s ktorými pracujeme
 Neúplné, nepresné, nezobrazujú reálnu skutočnosť
 Ich kvalita je často ovplyvnená vyspelosťou a
odbornou zdatnosťou manažérov
 Dôraz klásť na spoľahlivosť, konzistentnosť,
verifikovateľnosť
 Nutnosť zisťovať spôsob vzniku a získavania
informácií dlžníkom
 Riziká „auditovaných“ výsledkov hospodárenia s
výhradou – nutnosť definovať úroveň kvality vedenia
účtovníctva
AB R
atings and
services
Hodnotenie dlžníka v rámci
reštrukturalizačného konania
AB R
atings and
services
Čo je predmetom rizikového
hodnotenia?
 Kto je hodnotený subjekt
 Na akom trhu pôsobí a akým rizikám čelí
 Aká je jeho perspektíva
Pohľad - makro
 Pohľad – odvetvie
 Pohľad - subjekt
 Aké je jeho nezávislé rizikové hodnotenie
 Aké riziko nesie veriteľ vstupom do transakcie s ním

AB R
atings and
services
Posudzované oblasti pri
hodnotení subjektu
 Legislatívny rámec
 Strategická oblasť
 Administratívny systém a systém riadenia

Riadiace procesy a kontrolné mechanizmy
 Riadenie obchodných vzťahov
 Dodávateľsko-odberateľské vzťahy
 Konkurencia
 Finančná a majetková oblasť
AB R
atings and
services
Legislatívny rámec
 Charakteristika základných relevantných právnych
noriem
 Špeciálne právne normy
 Definovanie očakávaných legislatívnych zmien a
dopad na hodnotený subjekt
AB R
atings and
services
Strategická oblasť
 Stratégia rozvoja spoločnosti, ciele spoločnosti
 Oblasť strategického plánovania
 Stratégia predaja a marketingová politika vzhľadom
na potenciál trhu
 Strategické rozhodovanie vo vzťahu k veriteľom, k
možnostiam financovania cieľov spoločnosti
 Spôsob prezentácie spoločnosti navonok
AB R
atings and
services
Administratívny systém
a systém riadenia
Vlastnícka štruktúra
 Pôvod akcionára (zahraničný alebo tuzemský




investor)
Strategické zámery akcionára
Potreby hľadania strategického akcionára
Spôsob výkonu vlastníckych práv
Riziko akcionára
AB R
atings and
services
Organizačná štruktúra
organizačnej
štruktúry,
popis
informačných tokov
Štruktúra pracovníkov (riadiaci, výkonní, ich pomer)
Definovanie väzieb medzi jednotlivými zložkami OŠ
Definovanie
kompetencií,
zodpovedností
a
povinností na jednotlivých stupňoch riadenia a
pracovných pozícií
Vhodnosť OŠ z pohľadu deľby práce
Politika ľudských zdrojov
 Charakteristika





AB R
atings and
services
Manažment a riadenie
 Predstavenie manažmentu, jeho doterajšie







pôsobenie
Hodnotenie manažérov, schopnosť implementovať
reštrukturalizačný plán
Orgány spoločnosti, ich postavenie, činnosť, funkcie
Nezávislosť jednotlivých riadiacich úrovní
Štýl a spôsob riadenia
Spôsob fungovania spoločnosti (spôsob plánovania)
Kontrolné mechanizmy a ich spoľahlivosť
Využívanie manažérskeho informačného systému
AB R
atings and
services
Finančné riadenie
 Proces finančného riadenia
 Plánovací proces
 Kontrolné mechanizmy a zastupiteľnosť
 Úroveň a riadenie credit managementu
 Prepojenie a dosah finančného riadenia na ostatné
organizačné zložky
 Riadenie cash flow
 Riadenie majetkových účastí
 Podpora informačných systémov
AB R
atings and
services
Riadenie obchodných vzťahov
 Kompetencie a kontrolné mechanizmy
 Spôsob uzatvárania obchodných vzťahov
 Definovanie dopadov a výhodnosti zmluvného





vzťahu
Úroveň credit managementu
Existencia odvetvového riadenia obch. portfólia
Existencia teritoriálneho riadenia obch. portfólia
Úroveň diverzifikácie obch. portfólia
Platobné podmienky
AB R
atings and
services
Konkurencia
 Nasýtenosť trhu a substitučnosť výrobkov/služieb
 Administratívne obmedzenia
 Charakteristika trhu (ponuka, dopyt) a cieľových





skupín
Slabé a silné stránky hodnoteného subjektu
Prednosti a nedostatky v porovnaní s konkurenciou
Marketingová a cenová politika
Možnosti vstupu ďalších subjektov na trh
Možnosti rozširovania trhov
AB R
atings and
services
Dodávateľská oblasť
 Diverzifikácia dodávateľov
 Platobné podmienky a mena
 Možnosti zmeny dodávateľov
 Náročnosť procesu zmeny dodávateľa
 Kvalitatívne parametre
 Dostupnosť surovín
 Administratívne opatrenia
 Potreba atestov
AB R
atings and
services
Výkazníctvo obchodných
spoločností
Výkazníctvo
 Štandardné výkazy – Súvaha, Výkaz ziskov a strát
 Vedenie účtovníctva v zmysle zákona
 Zásady vedenia účtovníctva (konzistentnosť,
opatrnosť, významnosť, reálne zobrazenie
objektívnymi cenami)
 Výkazy nemusia zobrazovať reálnu skutočnosť
AB R
atings and
services
Rozbor ekonomických
informácií z výkazov a vplyv
nefinančných faktorov –
prípadové štúdie
Finančná oblasť
 Majetková pozícia
 Finančná pozícia
 Záväzková pozícia
 Oblasť finančných investícií
 Hodnotenie výkonnosti hodnoteného subjektu
 Hodnotenie úrovne závislosti od odberateľov,
dodávateľov
AB R
atings and
services
Oblasť pohľadávok
 Okrem tradičného triedenia a hodnotenia






pohľadávok (podľa odberateľov, odvetví, meny,
krajiny, závislosti), implementovať aj systém
hodnotenia podľa bonity – vplyvu na cash flow
Pohľadávky voči FO, PO v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti do x dní
Pohľadávky po lehote splatnosti nad x dní
Pohľadávky s vyššími možnosťami zabezpečenia
vymáhania – zmenky, platobné rozkazy, uznanie
dlhov
Pohľadávky voči dlžníkom v konkurze –
zabezpečené, nezabezpečené, proti podstate
AB R
atings and
services
Prípadová štúdia - záver
 Výkazníctvo napriek audítovaniu obsahovalo






významné nesprávnosti
Nemožnosť spracovať reštrukturalizačný plán
Sporný charakter záväzkov
Manažment neschopní implementovať v spoločnosti
zmeny
Transakčná previazanosť so spoločníkom bez
možnosti definovania rozsahu vzájomných vzťahov
Nepredajnosť zásob vzhľadom na ich špecifický
charakter
Investovanie do cudzieho majetku
AB R
atings and
services
Kontakt
 AB Ratings and Services, s.r.o.
Bratislava, Kopčianska 10, PSČ 851 01
 Mobil: 0918 508 382 (Ing. Kapášová)
 Mobil: 0908 710 033 (Ing. Hillerová)
 Fax : 00421/ 2 / 659 33 116
 E-mail: [email protected]
AB R
atings and
services
Ďakujeme za pozornosť.

similar documents