Energetska sanacija stavb in po*arna varnost

Report
Gregor Kušar, univ. dipl. kem.
17. Januar 2013
KOMPLAST d.o.o.
Vsebina predstavitve
 Zakonodaja
 Odgovornost
 Požarna varnost po TSG
 Požarna varnost po inženirski metodi
 Spreminjanje energenta
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
Zakon o graditvi objektov
Zakon o varstvu pred požarom
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
Zakonodaja
 Zakon o graditvi objektov
 vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se
ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova
uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela,
investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v
javno korist;
Zakonodaja
 Zakon o graditvi objektov
 investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo
popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter
izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne
posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja
njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in
zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke
naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo
druge njihove izboljšave
Zakonodaja
 Zakon o graditvi objektov
 Vzdrževanje objekta se izvaja brez gradbenega
dovoljenja.
 Uporabljena izraza »adaptacija« in »obnova« v različnih
sklonih in slovničnih številih pomenita »investicijska
vzdrževalna dela« po določbah ZGO
 Energetska sanacija fasadnega ovoja brez spreminjanja
zunanjega videza in poseganja v konstrukcijo –
investicijsko vzdrževalna dela
 Energetska sanacija z zamenjavo energenta:


investicijsko vzdrževalna dela ali
pridobitev gradbenega dovoljenja?
Zakonodaja
 Zakon o varstvu pred požarom
 požarna varnost ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se
ne sme zmanjšati
 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
 zunanje stene in strehe stavb morajo biti projektirane in
grajene tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od
relevantne meje omejeno širjenje požara na sosednje objekte
 za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo biti
uporabljeni taki gradbeni materiali oz. proizvodi, ki se težko
vžgejo, v primeru vžiga dajejo nizke količine toplote in dima
ter omejujejo hitro širjenje požara po površini
1. Primer požara na visoki stavbi v Franciji v
maju 2012
2. Primer požara na visoki stavbi v Dubaju v
oktobru 2012
Zakon o graditvi objektov
Zakon o varstvu pred požarom
Odgovornost po ZGO
 Zakon o graditvi objektov
 Vsi objekti morajo biti skladni s prostorskimi akti, zanesljivi
in evidentirani
 Zanesljivost objektov se zagotavlja z njihovim projektiranjem,
gradnjo oziroma izvajanjem del, gradbenim nadzorom,
uporabo in z vzdrževanjem objektov;
 Vsi udeleženci pri graditvi objektov so vsak zase in v okviru
pravic in dolžnosti, ki jih določa ZGO, dolžni zagotavljati, da
bodo objekti ter njihovi posamezni deli zanesljivi.
 Pri prenovah, ko pridobitev gradbenega dovoljenja ni
potrebna, je potrebno upoštevati gradbene predpise.
Odgovornost po ZGO
 Zakon o graditvi objektov
 Odgovornost izvajalca - 83 člen ZGO


izvajati dela po projektu za izvedbo
izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za
gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke.
 Odgovornost izvajalca - 84 člen ZGO

opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja,
projektanta in revidenta na morebitne ugotovljene
pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo
 Če ni projekta PZI je vsa odgovornost izvedbe na
izvajalcu.
Odgovornost po ZGO
 Zakon o graditvi objektov
 O naročniku del, ki je tudi investitor po ZGO oz.
upravniku večstanovanjske stavbe po Stanovanjskem
zakonu in njegovi odgovornosti pri naročanju del oz.
gradnji sploh ni potrebno posebej govoriti.
Odgovornost po ZVPoz
 Zakon o varstvu pred požarom
 Vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom
kazensko in odškodninsko odgovorna za neizvajanje
ukrepov varstva pred požarom ter za posledice, ki zaradi
tega nastanejo.
 Vsaka fizična in pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, je v skladu z ZVPoz kazensko in
odškodninsko odgovoren za neizvajanje ukrepov varstva
pred požarom ter za posledice, ki zaradi tega nastanejo.
Fasadni ovoj
Energetska sanacija in TSG-1-001-2010
 Lastnosti fasade določajo:
 odmik od relevantne meje,
 višina objekta,
 obstoječ koncept.
 Dovoljena racionalizacija:
Energetska sanacija in TSG-1-001-2010
 Fasade iz lesa:
Energetska sanacija in TSG-1-001-2010
 Fasade po sistemu ETICS External Thermal Insulation Composite System:
toplotna izolacija razred –
glede na: h, l, ločitve
Energetska sanacija in TSG-1-001-2010
 Fasade po sistemu ETICS External Thermal Insulation Composite System:
 Do 10 m ni zahtev
 Nad 10 in do 22 m - izvedene požarne ločitve med
nadstropji
Energetska sanacija in TSG-1-001-2010
 Fasade s sendvič ploščami z obojestransko
kovinsko oblogo:
 Če je stavba razdeljena na več požarnih sektorjev
 stene in/ali strehe iz sendvič plošč s toplotno izolacijo iz
gorljivega materiala
 mora biti na mestu stika požarno odporne stene ali
medetažne plošče s takšno steno in/ali streho vgrajen
ločilni pas iz negorljivega materiala ali sendvič plošča z
negorljivo izolacijo, širine najmanj 1 m.
Energetska sanacija in TSG-1-001-2010
 Prezračevane fasade:
 Toplotnoizolacijski material za izdelavo prezračevanih
fasad mora biti negorljiv, razreda A1 ali A2-s1,d0.
 Prezračevane fasade morajo biti tako izvedene, da se
prepreči prenos požara med etažami (v primeru požarno
ločenih etaž) preko prezračevalnega prostora.
Energetska sanacija in TSG-1-001-2010
 Fasade pri visokih stavbah – nad 22 m
 uporabiti MHHR.
 MHHR pravi takole:3.4 Zunanje stene
 Nenosilne zunanje stene in nenosilni deli nosilnih zunanjih sten
morajo biti v vseh njihovih delih iz negorljivih gradbenih
materialov (material eurorazreda A). To ne velja za:




okenske profile,
izolacijske snovi v negorljivih zaprtih profilih,
tesnilne materiale za tesnjenje fug med zasteklitvijo in nosilnimi rebri,
manjše dele brez nosilne funkcije, ki ne prispevajo k širjenju požaru.
 Velja tudi za obloge zunanjih sten, balkonske obloge in zaščitne
obloge.
Energetska sanacija in TSG-1-001-2010
 Toplotna izolacija streh
 Pri sanacijah velja omeniti dotrajanost in neskladnost s
stanjem tehnike obstoječih sistemov ostrešja.
 Pred izvedbo ali nadgradnjo toplotne izolacije ostrešja
naj se izvedejo vse možne aktivnosti za skladnost z
veljavno smernico TSG-1-001 Požarna varnost v stavbah
(preverijo naj se dimniški sistemi in sistemi za
prezračevanje, preverijo naj se preboji in prehodi v in
skozi ostrešje, preveri naj se morebitna potrebna delitev
na požarne sektorje, …) .
Fasadni ovoj
Energetska sanacija in inženirski pristop
 Izračunamo požarno krivuljo v vseh tipskih prostorih:
 določimo čas, ko steklo popoka,
 določimo temperaturo sevanja – skupaj s časom, da poči
steklo, temperaturo sevanja in SBI testom dokažemo
upravičenost izbire materiala,
 določa višino plamena - kar pomeni recimo določitev
minimalne višine kamene volne
Energetska sanacija in spreminjanje
energenta
 Karkoli se spreminja okoli energentov, vpliva na
spremembo požarne varnosti po 23. členu Zakona
o varstvu pred požarom.
 Z elaboratom požarne varnosti je potrebno dokazati
oz. dokažemo, da se s predvidenimi ukrepi tako
pasivnimi kot aktivnimi nivo požarne varnosti ne
spremeni.
Energetska sanacija in spreminjanje
energenta
 prehod na trda goriva – upoštevamo recimo TRVB za
sekance in potrebne ukrepe (predvsem požarne ločitve,
zapore za povratni ogenj, detekcija dima in po potrebi
zalivanje zalogovnikov z vodo).
 prehod na plin - upoštevamo DVGW 2008 za metan in
Pravilnik UNP ter TRGI za UNP (pri teh dveh bi določevali
predvsem požarne ločitve in detekcijo ter avtomatsko
zapiranje).
 prehod na kurilno olje – upoštevamo SZPV 407 (požarne
ločitve, prekinitev dovoda energenta in zalivanje
rezervoarjev s peno).
 V primeru da, se sanacija izvede s toplotno črpalko (SZPV
407) in dodatno kamin pa bomo morali upoštevati
standard za kamine.
Hvala lepa za pozornost.
KOMPLAST d.o.o.
Gregor Kušar
051/330-210
[email protected]
KOMPLAST d.o.o.
www.komplast.si
Sedež:
Podsmreka 3
SI-1356 Dobrova
PE Ljubljana:
Tržaška cesta 511
SI-1351 Brezovica pri Ljubljani
PE Murska Sobota:
Bakovska 5
SI-9000 Murska Sobota

similar documents