6_KA2_Janovec_ Loukova

Report
KLÍČOVÁ AKTIVITA 02
Podpora profesního rozvoje učitelů MŠ
v oblasti podpory polytechnického vzdělávání
Podpora profesního rozvoje učitelů
v počátečním vzdělávání
Východisko
• absence hlubšího cíleného sekundárního
a terciálního přípravného vzdělávání pedagogů
MŠ v oblasti technické výchovy.
Hlavní cíle
• podpora a rozšíření dalšího vzdělávání učitelů MŠ
v dané oblasti;
• posílení kompetencí pedagogických pracovníků
MŠ v oblasti technické výchovy;
• přiblížení techniky, zpřístupnění obsahu i metod.
Podpora profesního rozvoje učitelů
v počátečním vzdělávání
Dílčí cíle a témata
• podpora a zvyšování technické gramotnosti a rozvíjení
technického myšlení dítěte;
• role a význam psychomotorických aktivit pro rozvoj
osobnosti dítěte;
• environmentální aspekty polytechnického vzdělávání, vztah
techniky a životního prostředí;
• moderní metody a formy výuky podporující rozvoj
tvořivého myšlení především v technické oblasti;
• prezentace a přímá práce s moderními materiály
použitelnými ve výuce v mateřských školách;
• moderní nebo méně obvyklé techniky a technologie práce.
Podpora profesního rozvoje učitelů
v počátečním vzdělávání
Vzdělávací kurzy
1. Psychomotorické aktivity pro rozvoj osobnosti
dítěte v MŠ
2. Metody a formy aktivizující tvořivou stránku
osobnosti žáků MŠ
3. Environmentální rozměr polytechnicky
orientovaného vzdělávání v MŠ
4. Moderní materiály a nové techniky
v polytechnickém vzdělávání v MŠ
Podpora profesního rozvoje učitelů
v počátečním vzdělávání
Psychomotorické aktivity pro rozvoj
osobnosti dítěte v MŠ
Mgr. Tereza Louková, Ph.D.
KPS PF UJEP
Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Anotace
Cílem
kurzu
je
seznámit
účastníky
s psychomotorikou coby pohybovou výchovou,
jejímž cílem je prožitek z pohybu.
Psychomotorika rozvíjí osobnost dítěte po
stránce pohybové, psychické i sociální,
podporuje rozvoj jemné i hrubé motoriky, čímž
navazuje na polytechnickou výchovu, rozvíjí
představivost, kreativitu a přirozený projev
dítěte. Účastníci budou prakticky seznámeni
s konkrétními psychomotorickými hrami
a cvičeními, které využívají různé netradiční
i běžně dostupné pomůcky (jogurtové kelímky,
víčka od PET lahví, nafukovací balónky, noviny,
apod.).
Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Obsah
1. Úvod – krátké seznámení s účastníky.
2. Stručné seznámení s teorií a historií, návaznost na polytechnickou
výchovu.
3. Praktické ukázky psychomotorických her a cvičení s využitím jogurtových
kelímků, víček od PET lahví, novin, padáku, nafukovacích balónků
(účastníci budou aktivně zapojeni).
4. Závěrečné zhodnocení.
Zakončení
• prohloubení kompetencí vedení psychomotorických her a cvičení,
• návrh nových psychomotorických her, využití netradičních běžně
dostupných pomůcek (noviny, kelímky, PET lahve, apod.),
• získání inspirace při vytváření nových pohybových aktivit v MŠ a modifikaci
stávajících.
• prohloubení kompetencí v rozvoji jemné motoriky dítěte, což zvyšuje jeho
schopnost a motivaci využívat stavebnice, stříhat papír, kreativně se
rozvíjet.
Podpora profesního rozvoje učitelů
v počátečním vzdělávání
Metody a formy aktivizující tvořivou
stránku osobnosti žáků MŠ
Mgr. Jan Janovec, Ph.D.
Mgr. Roman Kroufek
Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
• Anotace
– Vzdělávací kurz je zaměřen především na
projektové a BOV činnosti v MŠ s ohledem na
rozvíjení kompetencí žáků v oblasti polytechnické
výchovy.
• Cíle
– Student bude schopen vysvětlit teoretická
východiska projektového a BOV vyučování.
– Student bude schopen vytvořit, vést a zhodnotit
projektové a BOV činnosti v MŠ.
Podpora profesního rozvoje učitelů
v počátečním vzdělávání
• Obsah
1. Teoretická východiska – pragmatické
a konstruktivistické pojetí vzdělávání.
2. Projektová metoda – „Udělám to sám“.
3. Badatelsky orientované činnosti – „Přijdu na to
sám“.
• Výstupy, požadavky
– Účastník navrhne projekt a badatelsky
orientovanou činnost pro žáky MŠ zaměřenou na
činnosti polytechnické výchovy.
Podpora profesního rozvoje učitelů
v počátečním vzdělávání
Environmentální rozměr polytechnicky
orientovaného vzdělávání v MŠ
Mgr. Roman Kroufek
• Anotace
Kurz seznamuje účastníky se současným pojetím
environmentální výchovy v prostředí mateřské školy.
Zaměřuje se na potřebnou symbiózu environmentálního
a technického vzdělávání a na konkrétních příkladech
dokládá výhodu směřování k tomuto zdánlivě nesourodému
splynutí.
• Cíle
Cílem kurzu je zvýšit vědomosti a s nimi svázané kompetence
účastníků v oblasti environmentální výchovy. A to včetně
praktických postupů realizace environmentálně citlivé
polytechnické výchovy.
Podpora profesního rozvoje učitelů
v počátečním vzdělávání
• Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
Úvodní seznámení s účastníky.
Moderní environmentální výchova v mateřské škole.
Environmentální aspekt polytechnického vzdělávání v MŠ.
Příklady dobré praxe, práce na konkrétních výstupech účastníků.
Evaluace účastnických prací.
• Výstupy, požadavky
Hmatatelným výstupem kurzu bude pro účastníky konkrétní
návrh
realizace
environmentálně
odpovědného
polytechnického vzdělávání. A to ve formě návrhu projektu /
integrovaného celku.
Podpora profesního rozvoje učitelů
v počátečním vzdělávání
Moderní materiály a nové techniky
v polytechnickém vzdělávání v MŠ
Mgr. Jan Janovec, Ph.D.
Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
• Anotace
– Vzdělávací kurz je zaměřen na méně obvyklé
a nové technické činnosti v MŠ, jak z hlediska
užitých materiálů, tak z hlediska technik
a technologií.
• Cíle
– Student bude znát základní technologické postupy
vyučovaných moderních technik a technologií.
– Student bude schopen navrhnout technické
činnosti dětí v MŠ s využitím moderních postupů.
Podpora profesního rozvoje učitelů
v počátečním vzdělávání
• Obsah
1. Základní druhy materiálů
a technologií – „Co je
a co není nové?“
2. Vytlačovací kovová fólie.
3. Dřevěné dýhy.
4. Hladké (odporové) řezání
polystyrenu.
5. Moosgummi.
Podpora profesního rozvoje učitelů
v počátečním vzdělávání
6.
7.
8.
9.
Modelovací hmota Fimo.
Technologie lisování.
Technologie formování.
Technologie lití.
• Výstupy, požadavky
– Účastník bude schopen
zhotovit výrobky dle
předepsaných i vlastních
postupů.
Podpora profesního rozvoje učitelů
v počátečním vzdělávání

similar documents