Benchmarking miast krok po kroku

Report
Benchmarking miast krok po kroku
Warsztat USESPON „Benchmarking miast”
6.11.2013
Dorota Celińska-Janowicz
Benchmarking miast krok po kroku
Wizualizacja
• Cel
Zakres
• Zbieranie i
analiza
danych
• Interpretacja
Dyskusja
Benchmarking miast krok po kroku
Wizualizacja
• Cel
Zakres
• Zbieranie i
analiza
danych
• Interpretacja
Dyskusja
Krok 1: Cele i zakres
• Cel analizy
 Diagnoza stanu (technika oceny)
 Wyznaczenie celów rozwoju (dokumenty strategiczne, konsultacje społeczne)
 Komunikacja osiągnięć
PUŁAPKA:
Pominięcie etapu
określenia celu
analizy
• Zakres badania
 Rodzaj badania: procesy czy wyniki
 Rodzaj grupy odniesienia – inne miasta, zewnętrzne standardy
 Zakres analizy – obszary tematyczne
 Grupa odniesienia – kryteria doboru, wybór jednostek
ESPON FOCI,
SGPTD,
typologie
ESPON
Identyfikacja grupy odniesienia
ESPON FOCI:
Typologia regionów metropolitalnych
w oparciu o wzrost PKB
w latach 1995-2004
Benchmarking miast krok po kroku
Wizualizacja
• Cel
Zakres
• Zbieranie i
analiza
danych
• Interpretacja
Dyskusja
Krok 2: Dane i wizualizacja
• Zebranie danych
ESPON Database,
Hyperatlas, CityBench
 Źródła: GUS (BDL), Eurostat, inne
 Kompletność – czasowa, terytorialna
 Porównywalność – metodologia konstrukcji wskaźników (ważna także przy
interpretacji)
 Ostateczny wybór wskaźników (adekwatne, zrozumiałe, interpretowalne,
odpowiednio liczne)
 Dane jakościowe – tak/nie
 Wstępna baza danych
• Obliczenia
Relatywizacja aby dane były porównywalne – per capita,
gęstość (km2), odsetki, łączenie kategorii,
ujednolicenie jednostek (waluty)
 Ostateczna baza danych
•Wizualizacja: mapy, wykresy
PUŁAPKI:
-Koncentracja na
aspektach łatwo
mierzalnych
- Przestarzałe
wskaźniki
Wizualizacja
ESPON Best
Metropolises
Benchmarking obszarów metropolitalnych Paryża,
Berlina i Warszawy
Źródło: www.mojapolis.pl
PUŁAPKI:
- Mapa: dobór metody prezentacji (kartogram, kartodiagram), dobór przedziałów
- Nadmiar informacji – utrata czytelności
Wizualizacja
Cel analizy – diagnoza stanu
dokonywana przez specjalistów
Cel analizy – komunikacja
wyników szerszemu gronu
odbiorców
Źródło: Eurostat
Wizualizacja
Źródło: www.fastcoexist.com/
Benchmarking miast krok po kroku
Wizualizacja
• Cel
Zakres
• Zbieranie i
analiza
danych
• Interpretacja
Dyskusja
Krok 3: Interpretacja i dyskusja
• Nietypowe wyniki (odstające na plus lub na minus)
 Błędy w obliczeniach (rachunkowe, różne jednostki itp.)
 Jakość danych wyjściowych
• Pozycjonowanie
 Co jest celem – wartości wysokie, niskie, średnie
 Nasze miasto względem grupy odniesienia – mocne i słabe strony >> ich przyczyny
>> możliwość poprawy
 Uwzględnienie aspektów jakościowych, niewłączonych wcześniej do analizy
• Trendy (dane historyczne)
 Pozytywne/ negatywne/ neutralne
 Możliwe przyczyny – uniwersalne, specyficzne dla danego miasta
• Realizacja celu
 Diagnoza stanu >> plan naprawczy >> benchmarking
jako monitoring
 Wyznaczanie celów rozwoju
 Identyfikacja liderów – źródło dobrych praktyk
 Komunikacja - dyskusja w szerokim gronie
PUŁAPKI:
-Nadinterpretacja
- Benchmarking 
ranking
-Bezrefleksyjne
kopiowani rozwiązań
Przydatne linki
•ESPON FOCI http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/foci.html
•ESPON SGPTD http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/SGPTD.html
•ESPON BEST METROPOLISES
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/bestmetropolises.html
•ESPON CityBench http://espon.geodan.nl/citybench/#
•ESPON Database database.espon.eu/db2
•ESPON Hyperatlas http://hypercarte.espon.eu/HyperCarte/initLicense.action
•EUROSTAT – Metropolitan Regions
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/metropolitan_regions
•GUS Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl/bdl
•System Analiz Samorządowych www.sas24.org
•GUS Strateg http://strateg.stat.gov.pl/
•Moja Polis www.mojapolis.pl
•OECD Regional Statistics and Indicators www.oecd.org/gov/regional-policy/regionalstatisticsandindicators.htm
Źródło: Eurostat
Dziękuję za uwagę

similar documents