SWV Informatiebijeenkomst PO Midden Holland 15102014

Report
Informatiebijeenkomst PO/SO-VO/VSO
Midden-Holland
Woensdagmiddag 15 oktober 2014
De Goudse Waarden
1
Passend Onderwijs SWV VO/VSO MH&R
tijdpad
• Tijdpad inschrijving
– Voor de kerst: leerlingen met ondersteuningsvraag
gaarne bespreken met VO
– Voor 1-02-2015: Aanmelden leerlingen lwoo, pro
+ - zo mogelijk ook al - leerlingen met
ondersteuningsvraag bij school VO
2
Passend Onderwijs SWV VO/VSO MH&R
tijdpad (2)
– Uiterlijk 15 maart 2015: overige leerlingen aanmelden
bij school VO in de regio (ook VSO!)
• Opsturen inschrijfformulier + formulier unieke code
• Niet later !
• Tweede inschrijfdatum (15-04-2014)voor
leerlingen lwoo, pro en overige leerlingen met
ondersteuningsvraag woonachtig buiten de regio
(zorgplicht geldt niet bij “geen plek meer”)
– Toelatingsperiode is 6 + 4 weken = 10 weken => “klok” gaat
lopen op 15 maart
3
Toelating tot VO
• Toelating tot VO gebaseerd op advies
basisschool, maar onderbouwd met OKR en
plaatsingswijzer
• Advies moet voor 1 maart 2015 door Bao met
ouders besproken worden, voor 15 maart
2015 ingevoerd bij BRON
• Voor lwoo en pro gelden nog landelijke
indicatiecriteria, beschikking door RVC (dus
niet alleen advies basisschool !)
4
Toelating tot VO
• 13 mei 2014 Eindtoets PO bekend: =>
herzieningsverzoeken mogelijk tot 21 mei
2015 (alleen bij hogere toetsuitslag)
• (in brochure staat abusievelijk 15 mei)
• Let op!
– De meeste kinderen zijn dan al geplaatst op een
school voor VO. Knelpunten gaan ontstaan bij
schoolmutatie. Bij aanmelding op nieuwe school
gaat opnieuw de toelatingstermijn lopen.
5
Toelating tot VO (2)
• Scholen voor VO beschikken over:
– Formatie Ambulante Begeleiding
– Extra gelden voor ondersteuning
– Diverse zaken behoren tot de basisondersteuning
• SWV VO/VSO heeft geen bovenschoolse
arrangementen, behoudens:
– Onderwijsopvangvoorzieningen
– Trajectbegeleiding (BaO=>VO, VO=>VSO)
– Verwijzing naar VSO
6
Aanmelding PO => VO
leerling met ondersteuningsvraag
• Leerlingen met ondersteuningsvraag vroegtijdig
bespreken met ouders en beoogde school/scholen
• Uiteindelijk altijd aanmelden bij school voor vo!
• Voorwaarde: onderwijsniveau moet passend zijn
• Ouders moeten schriftelijk aanmelden op school voor
VO
• Voor VO-school moet het OKR beschikbaar zijn,
• Verstrek ook groeidocument
• Eventueel swv vo/vso informeren bij knelpunten
(trajectbegeleiding ?) => onderwijsloket
7
Verwijzing BaO naar VSO
• Start tijdig (voor 1 februari)
• OKR en Groeidocument aanleveren bij
aanmelding voor VSO
• Vertegenwoordiger jeugdhulp en
onderwijsspecialist SWV VO moeten bij advies
betrokken worden door VSO-school
• VSO-school vraagt TLV aan of …. heeft in
beginsel zorgplicht bij afwijzing (er zijn
uitzonderingen)
8
Bijeenkomst
“twijfeldossiers lwoo en pro”
• maandag 15 december 2014
– 15.30 uur – 18.00 uur
– GSG Het Segment te Gouda
Graag even van tevoren aanmelden
([email protected])
9
Verdere informatie
• Brochure aanmelding PO/SO-VO/VSO
• www.swv-vo-mhr.nl
• Onderwijsloket SWV VO/VSO MH&R
– Linda de Wette en Anja Veldman
– [email protected]
10

similar documents