Wdrażanie osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie warmińsko

Report
„ Wdrażanie osi 4 PO RYBY 2007-2013
w województwie
warmińsko-mazurskim”
Ewa Barcz
Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Piaski, 25 - 26 września 2014 r.
Budżet
warmińsko-mazurskich LGR
 LGD „Mazurskie Morze”- 33 mln 716 tys. zł
 LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”- 25 mln 895 tys. zł
 LGR „Zalew Wiślany”- 25 mln 876 tys. zł
 LGR Pojezierze Olsztyńskie - 14 mln 716 tys. zł
Łącznie:
100 mln 203 tys. zł
OPERACJE
W OSI 4 PO RYBY 2007-2013
4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
4.1.b Restrukturyzacja lub reorientacja działalności
gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia.
OPERACJE
W OSI 4 PO RYBY 2007-2013
4. 1.c Podniesienie wartości produktów rybactwa i usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
4. 1.d Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa, w celu utrzymania jego
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej.
OPERACJE W OSI 4
PO RYBY 2007-2013
4. 1.e Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz
nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych
społeczności.
4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej
i międzynarodowej .
NABORY
2011 - 2014
 LGD „Mazurskie Morze” – 4
 LGR „ Wielkie Jeziora Mazurskie” - 7
 LGR „Zalew Wiślany” – 5
 LGR Pojezierze Olsztyńskie - 4
LGD „MAZURSKIE MORZE”
ŚRODEK 4.1.
 Środek 4.1.a. - 55 wniosków na kwotę 19 mln 249 tys.
 Środek 4.1.b. - 18 wniosków na kwotę 3 mln 602 tys.
 Środek 4.1.c . - 45 wniosków na kwotę 8 mln 277 tys.
 Środek 4.1.d . - 13 wniosków na kwotę 2 mln 3 tys.
 Środek 4.1.e. - 4 wnioski na kwotę 2 mln 939 tys.
Razem: 135 wniosków na łączną kwotę 36 mln 70 tys. zł
LGD „MAZURSKIE MORZE”
Mikołajki
LGR „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”
ŚRODEK 4.1.
 Środek 4.1.a. - 20 wniosków na kwotę 10 mln 919 tys.
 Środek 4.1.b. - 13 wniosków na kwotę 3 mln 196 tys.
 Środek 4.1.c . - 23 wnioski na kwotę 4 mln 187 tys.
 Środek 4.1.d . - 18 wniosków na kwotę 5 mln 58 tys.
 Środek 4.1.e. - 4 wnioski na kwotę 2 mln 525 tys.
Razem: 78 wnioski na łączną kwotę 25 mln 885 tys. zł
LGR „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”
Wilkasy
LGR „ZALEW WIŚLANY”
ŚRODEK 4.1.
 Środek 4.1.a. - 41 wniosków na kwotę 11 mln 471 tys.
 Środek 4.1.b. - 36 wniosków na kwotę 7 mln 25 tys.
 Środek 4.1.c . - 26 wniosków na kwotę 4 mln 90 tys.
 Środek 4.1.d . - 14 wniosków na kwotę 3 mln 68 tys.
 Środek 4.1.e. - 4 wnioski na kwotę 2 mln 270 tys.
Razem: 121 wniosków na łączną kwotę 27 mln 924 tys. zł
LGR „ZALEW WIŚLANY”
Frombork
LGR POJEZIERZE OLSZTYŃSKIE
ŚRODEK 4.1.
 Środek 4.1.a. - 26 wnioski na kwotę 5 mln 635 tys.
 Środek 4.1.b. - 17 wnioski na kwotę 3 mln 565 tys.
 Środek 4.1.c . - 19 wnioski na kwotę 3 mln 300 tys.
 Środek 4.1.d . - 13 wnioski na kwotę 3 mln 129 tys.
 Środek 4.1.e. - 4 wnioski na kwotę 1 mln 342 tys.
Razem: 79 wniosków na łączną kwotę 16 mln 971 tys. zł
LGR POJEZIERZE OLSZTYŃSKIE
Najdymowo
PROJEKTY WSPÓŁPRACY
ŚRODEK 4.2
Ilość złożonych wniosków – 17
Zawarte umowy:
 LGD „Mazurskie Morze” - 4
 LGR „ Wielkie Jeziora Mazurskie” - 4
 LGR „Zalew Wiślany” – 2
PROJEKT WSPÓŁPRACY W TRAKCIE
WERYFIKACJI
„PÓŁNOCNY SZLAK RYBACKI WRAZ
Z UTWORZENIEM CENTRÓW
INFORMACJI I PROMOCJI”
Kontraktacja środków
przez LGR
 LGD „Mazurskie Morze” – ok. 32 mln (96% budżetu)
 LGR „ Wielkie Jeziora Mazurskie” – ok. 24 mln (93%
budżetu)
 LGR „Zalew Wiślany” – ok. 24 mln (93% budżetu)
 LGR Pojezierze Olsztyńskie – ok.12 mln (81% budżetu)
KONTRAKTACJA ŚRODKÓW PRZEZ LGR
Millions
40
35
30
25
20
15
10
5
0
LGD Mazurskie LGR Zalew Wiślany LGR Pojezierze
Morze
Olsztyńskie
Alokacja
Kontraktacja
LGR Wielkie
Jeziora Mazurskie
ZAWARTE UMOWY
W PODZIALE NA SEKTORY 2012-2014
 Sektor publiczny - 78 umów na kwotę 28 mln 49 tys. zł
 Sektor społeczno-gospodarczy - 262 umowy na kwotę 57
mln 69 tys. zł
Razem: 284 umów na łączną kwotę 85 mln 118
tys. zł
PODSUMOWANIE WDRAŻANIA
 Liczba złożonych wniosków – 435
 Wnioskowana kwota – ok. 111 mln zł
 Liczba podpisanych umów z SW - 341
 Kwota przyznanej pomocy – ok. 85 mln zł
 Liczba wniosków odrzuconych - 75
11 Wniosków w trakcie weryfikacji - ok. 2,5 mln zł
WNIOSKI - WDRAŻANIE
 Kontraktacja przez LGR w naborach wszystkich środków
pozostających w ich dyspozycji,
 Poprawa przygotowania WOD i WOP,
 Duże wykorzystanie środków przez sektor rybacki
 Zbyt duża liczba aneksów do umów,
 Brak znajomości przez beneficjentów zapisów umowy
o dofinansowanie,
 Problemy z jednostkami org. samorządu terytorialnego,
 Wnioski odrzucone stanowią ok. 17 % ogólnej l. zweryfikowanych
wniosków,
ZŁOŻONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
2012-2014
 Środek 4.1.a. - 59 wniosków na kwotę 16 mln 457 tys.
 Środek 4.1.b. – 40 wnioski na kwotę 5 mln 737 tys.
 Środek 4.1.c . - 57 wniosków na kwotę 8 mln 397 tys.
 Środek 4.1.d . - 34 wnioski na kwotę 4 mln 649 tys.
 Środek 4.1.e. - 24 wnioski na kwotę 7 mln 173 tys.
 Środek 4.2 - 7 wniosków na kwotę 206 tys.
Razem: 221 wniosków na łączną kwotę 42 mln 619 tys. zł
PODSUMOWANIE PŁATNOŚCI
 Ilość złożonych wniosków – 221
 Ilość zrealizowanych płatności 175 (29 mln)
W trakcie weryfikacji pozostaje 46 wniosków
Łączna kwota poświadczonych środków na
dzień 31.08.2014 r. wynosi 29 mln 462 tys.
WNIOSKI – PŁATNOŚCI
 Brak znajomości przez beneficjentów treści umowy,
 Nie dotrzymywanie terminu złożenia wniosku o płatność,
 Niezgodność kosztów z faktur z zestawieniem rzeczowofinansowym,
 Niezgodność elementów operacji z faktur z zestawieniem
rzeczowo-finansowym,
 Przypadki realizacji operacji sposobem gospodarskim
i wynikające z tego problemy przy jej rozliczeniu.
 Brak przygotowania beneficjentów do realizacji operacji
Działania podjęte przez SW
w celu dotrzymania zasady n+2
Szkolenia (WOP) pracowników LGR oraz beneficjentów
Indywidualne powiadomienia beneficjentów
w zakresie rozliczania operacji.
Przesunięcia kadrowe w celu zintensyfikowania
rozliczania WOP
OPERACJE W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA
Ilość złożonych wniosków – 59 na kwotę ok. 13,5 mln
Ilość zawartych umów – 44 na kwotę ok. 8 mln 418 tys.
Ilość odrzuconych wniosków – 11 na kwotę ok. 3,5 mln
Realizowane operacje
w zakresie ochrony środowiska
 Zakup sprzętu do monitorowania jakości wód i zagrożeń
eutrofizacyjnych,
 Zakup samochodów terenowych, łodzi hybrydowych, sprzętu do
ratownictwa ekologicznego,
 Zakup środka transportu do transportowania i utylizacji wód
zaolejonych z łodzi rybackich,
 Napowietrzanie jezior,
 Renowacja zbiorników małej retencji,
 Rekultywacja jezior i rzek ,
 Zachowanie i zabezpieczenie użytków zielonych
PODSUMOWANIE REALIZACJI OPERACJI
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 Brak spójności zapisów rozporządzenia z dn.
15.10.2009 r. z aktami prawa krajowego,
 Niezrozumienie przez niektórych
wnioskodawców zapisów rozporządzenia,
 Przesunięcia niewykorzystanych środków
przez LGR z zakresu 4.1.d na inne operacje
INWESTYCJE Z 4.1.d PO RYBY 2007-2014
Łęgajny

Dziękuję za uwagę

similar documents