Realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektów z

Report
Realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
projektów
z Europejskiego Funduszu Społecznego
na rzecz osób bezrobotnych
w ujęciu systemowym w latach 2007-2014
Opole, 1 grudnia 2014r.
Projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
„PO KLucz do biznesu!”
„Powrót do zatrudnienia”
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających
bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy
„Wsparcie kompetencji na starcie”
„Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy” –
3 edycje projektów
Poddziałanie 6.1.2
Wsparcie powiatowych i
wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz
aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
„PO KLucz do biznesu 2!”
Działanie 6.2
Powrót do zatrudnienia
Łączna liczba osób objętych wsparciem: 2 413
Liczba instytucji objętych badaniami: 742
Źródła finansowania projektów:
-środki Europejskiego Funduszu Społecznego,
-środki budżetu państwa.
Projekty systemowe realizowane w ramach
Działania 6.2 PO KL:
1. PO KLucz do biznesu! rok: 2010 – 2012
2. PO KLucz do biznesu 2! rok: 2012 – 2015
Główny cel projektów
I. PO KLucz do biznesu! od 01.02.2010 r. do 29.02.2012 r.
II. PO KLucz do biznesu 2! od 01.02.2012 r. do 31.05.2015 r.
wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim
oraz podniesienie aktywności zawodowej
mieszkańców Opolszczyzny dzięki stworzeniu
korzystnych warunków do rozwoju inicjatyw
gospodarczych poprzez umożliwienie chętnym osobom
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej /
spółdzielni, spółdzielni socjalnej i zastosowanie
kompleksowych form wsparcia.
PO KLucz do biznesu!
PO KLucz do biznesu 2!
1. projekt systemowy realizowany jako
projekt własny Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Opolu
2. projekt skierowany do
wszystkich
mieszkańców
Opolszczyzny,
którzy
w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień przystąpienia do projektu nie
prowadzili działalności gospodarczej oraz
byli mieszkańcami Opolszczyzny
3. wartość projektu: 16 790 940 zł
4. wsparcie finansowe:
 liczba jednorazowych dotacji
inwestycyjnych: 345
 liczba wsparcia pomostowego: 345
1. projekt
systemowy
realizowany
w partnerstwie przez WUP oraz
Powiatowe Urzędy Pracy Opolszczyzny
2. projekt skierowany do bezrobotnych
mieszkańców
Opolszczyzny,
którzy
w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień przystąpienia do projektu nie
prowadzili działalności gospodarczej oraz
byli mieszkańcami Opolszczyzny
3. wartość projektu: 56 921 000 zł
4. wsparcie finansowe:
 liczba jednorazowych dotacji
inwestycyjnych: 1 218
 liczba wsparcia pomostowego: 1 213
Etapy realizacji projektów
Rekrutacja kandydatów do projektu
Moduł szkoleniowo - doradczy
Przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
Przyznanie wsparcia pomostowego
Rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego
Kontrola i monitoring prowadzonej działalności
Łączna całkowita wartość projektów realizowanych w
latach 2010 - 2015 wynosi 73 711 940 zł
Wsparcie finansowe:
 liczba jednorazowych dotacji inwestycyjnych: 1 563
 liczba wsparcia pomostowego: 1 558
Wartość przyznanego wsparcia wyniosła
 dla
jednorazowych dotacji
inwestycyjnych:
6,1 mln zł
 dla
wsparcia pomostowego:
4,9 mln zł
Założone działalności gospodarcze:
 na
w
wsiach: 641
miastach: 922
 przez
 przez
kobiety: 689
mężczyzn: 874
Branża
usługi budowlane specjalistyczne
handel
usługi związane z naprawą samochodów
usługi architektoniczne i projektowe
usługi fryzjerskie/kosmetyka/wizaż
usługi związane z produkcją i sprzedażą
mebli i innych wyrobów z drewna
usługi związane z wyżywieniem/kawiarnie
usługi sportowo-rekreacyjne
Liczba
utworzonych
działalności
240
150
112
93
93
62
58
53
W latach 2010, 2012, 2013 i 2014
w województwie opolskim w sektorze
prywatnym otwarto 26 517 nowych
działalności gospodarczych.
W tym samym okresie w ramach obu
projektów powstały 1 563 podmioty
gospodarcze co stanowi ok. 5,90%
wszystkich firm założonych w tych
latach na Opolszczyźnie.
Anna Gawinek
"świat do 3 lat " usługi opiekuńcze
47-253 Krapkowice, Osiedle Sady 1
[email protected]
www.swiatdo3lat.pl
608 308 868
Profil działalności
„Działalność opiekuńcza dla małych dzieci w wieku
0,5-3 lat, czyli prywatny żłobek dla 25 dzieci. Jest to
pierwsza tego typu placówka na terenie Krapkowic.”
Własna firma - dlaczego?
„Przez kilka lat myślałam już o prowadzeniu takiej
działalności, gdyż w Krapkowicach w tej branży była
ogromna nisza rynkowa. Jednak dopiero dotacja
pomogła zrealizować te marzenia. Mam ciekawą
pracę, którą lubię.”
Własna firma – korzyści
„Elastyczne dysponowanie czasem pracy,
niezależność, możliwość realizacji swoich pasji,
zainteresowań oraz wykorzystania swoich zdolności,
predyspozycji.
Po prostu: robię to, co lubię, daje mi to radość,
satysfakcję.”
Dominika Maliszewska
Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej
„Godziemba”
46-200 Ligota Zamecka, Ligota Zamecka 49,
tel. 535-101-232,
www.stajnia-godziemba.pl
Profil działalności
„Nasza oferta:
-indywidualna nauka jazdy konnej dla dzieci od 2 roku
życia i dla dorosłych,
-hipoterapia, - rajdy konne,
- treningi ujeżdżeniowe i skokowe.”
Własna firma - dlaczego?
„Własna firma ponieważ tylko tak mogłam spełnić moje
największe marzenie jakim było i wciąż jest posiadanie
własnych koni, wiedziałam także, że chcę pomagać
osobom niepełnosprawnym.”
Własna firma – korzyści
„Elastyczny czas pracy, mogę poznawać nowych interesujących ludzi, spełniam się zawodowo, posiadam
własne dochody oraz robię to, co lubię! :-)
Moja własna firma to był zdecydowanie strzał w
dziesiątkę! :)”
Projekt systemowy
„Powrót do zatrudnienia”
realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL
Cel główny Projektu
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej
i zdolności do podjęcia zatrudnienia
600 osób
poprzez zdobycie nowych bądź uzupełnienie
posiadanych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do
podjęcia zatrudnienia
w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3.
Termin realizacji projektu: 1.04.2013r. – 30.11.2015r.
Wartość projektu: 19 993 871,97 zł
Założenia Projektu
Projekt „Powrót do zatrudnienia” wpisuje się w program Specjalnej Strefy Demograficznej
i ma podnieść jakość usług w zakresie opieki nad małymi dziećmi
oraz przyczynić się do aktywnego powrotu rodziców po okresie macierzyństwa na rynek pracy.
Projekt ukierunkowany jest na upowszechnienie nowej usługi w obszarze opieki nad dziećmi do lat 3 jaką
jest instytucja OPIEKUNA DZIENNEGO, która jest alternatywą do obecnie dostępnych form opieki jakimi są
żłobki, kluby dziecięce.
KTO TO JEST OPIEKUN DZIENNY ?
To osoba, która:
 daje rękojmię należytego sprawowania opieki;
 posiada warunki lokalowe zapewniające dziecku bezpieczeństwo;
 posiada rekomendacje psychologa do wykonywania zawodu;
 odbyła stosowne szkolenie;
 wzięła udział w konkursie otwartym organizowanym przez gminę.
Korzyści wynikające z realizacji
projektu
Korzyści z udziału w projekcie dla beneficjentów projektu i rodziców:
-
Uzyskanie nowych kwalifikacji w zawodach OPIEKUN DZIENNY i OPIEKUN W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM
-
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
-
Elastyczne godziny pracy,
-
Zwiększenie dostępności do instytucji opieki nad małymi dziećmi,
-
Możliwość powrotu do pracy rodziców po okresie urlopu macierzyńskiego/wychowawczego.
Korzyści z udziału w projekcie:
-
Poszerzenie oferty dla mieszkańców gmin o nową form sprawowania opieki nad małymi dziećmi,
-
Refundowanie wynagrodzeń opiekunów do 12 miesięcy za każdego zatrudnionego opiekuna dziennego,
-
Pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy: bezrobotni podejmują zatrudnienie, rodzice po urlopach
macierzyńskich maja szansę powrotu do pracy,
-
Kształtuje się społeczny wizerunek gminy przyjaznej dla rodziny,
-
Koszty zorganizowania i utrzymania instytucji opiekuna dziennego są zdecydowanie niższe niż koszty
utrzymania żłobka.
Stan realizacji projektu
944 złożyło dokumenty rekrutacyjne
698 uzyskało rekomendację do udziału w projekcie
575 ukończyło szkolenie zawodowe w tym:
• 449 osób w zawodzie opiekun dzienny
• 126 osób w zawiedzie opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
34 Gminy współpracują z WUP na mocy
Porozumienia przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego
181 podjęło zatrudnienie jako opiekun dzienny
116 osób odbywa staż w żłobku lub klubie dziecięcym
Formy wsparcia dla uczestników
projektu
Szkolenie w zawodzie opiekun dzienny i
opiekun w żłobku
i klubie dziecięcym
Subsydiowane zatrudnienie opiekunów
dziennych w gminach
Staże zawodowe w żłobkach lub klubach
dziecięcych
Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla
osób pracujących z małymi dziećmi
Staże zawodowe w przedszkolach
Współpraca
Mapa obrazująca współpracę
WUP z gminami w zakresie
tworzenia instytucji opiekuna
dziennego
Projekt systemowy z komponentem ponadnarodowym
„Wsparcie kompetencji na starcie”
realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL
Lider Projektu: Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu
Partner Projektu: Izba Rzemieślnicza
(organizacja pracodawców)
Handwerkskammer Mannheim Rhein –
Neckar – Odenwald
Cele/Założenia Projektu
1)
Uzyskanie/pogłębienie wiedzy z zakresu aktywizacji zawodowej osób w wieku 15 - 30
lat
2)
Uzyskanie przez uczestników projektu kompleksowego wsparcia w zakresie zdobycia
nowych kwalifikacji zawodowych
3)
Uzyskanie/zwiększenie umiejętności praktycznego wykorzystania języka niemieckiego
do celów zawodowych
4)
Opracowanie, we współpracy z niemieckimi ekspertami, adaptacji niemieckich
rozwiązań dotyczących wspierania ludzi młodych w uzyskaniu zatrudnienia
5)
Zapoznanie się z modelem kształcenia dualnego w Niemczech
6)
Wzrost współpracy z pracodawcami w zakresie prognozowania zapotrzebowania na
zawody kluczowe gospodarki regionalnej
Rekrutacja
250 osób: Indywidualny Plan Działania, wsparcie psychologiczne, warsztat
aktywnego poszukiwania pracy
230 osób: szkolenie zawodowe z modułem języka niemieckiego
Np.:
 Obróbka
Etapy
realizacji
metalu EDV
 Piekarz i cukiernik
180 osób: staż w Polsce
50 osób: praktyka w Niemczech
Okres:
03.2013r.
06.2015r.
 Malarz i lakiernik
 Stolarz
 Hydrauliczne
ogrzewanie
 Budownictwo
230 osób: pośrednictwo pracy.
Ponadto Uczestnicy będą objęci wsparciem jobcoacha (asystenta pracy)
podczas stażu w Polsce oraz przed lub po stażu - praktyce w Niemczech.
min. 100 osób: zatrudnienie
 Elektryk
Realizacja 3 projektów systemowych objętych
wspólną nazwą
„Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy„
realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL
Cel projektów:
zwiększenie wiedzy regionalnych instytucji
w zakresie rynku pracy i edukacji, aby w ten
sposób mógł nastąpić wzrost jakości
świadczonych przez nie usług, składanych
projektów, realizowanej polityki
zatrudnienia czy edukacji.
Edycje projektów:
I edycja: styczeń 2009 – grudzień 2010 – projekt skierowany do 400 instytucji z
województwa opolskiego
II edycja: styczeń 2011 – grudzień 2013 – projekt skierowany do 330 instytucji
III edycja: marzec 2013 – czerwiec 2015 - to projekt realizowany w latach 2013-
2015, skierowany do 12 regionalnych instytucji rynku pracy (PUP i WUP) oraz ich 100
kluczowych pracowników, zawierający komponent ponadnarodowy (Partnerem jest
firma bit schulungscenter z Austrii).
Projekt zawiera moduł badawczy oraz wdrożeniowy, związany z partnerstwem
ponadnarodowym.
Główne obszary badawcze:














Monitoring zwolnień z przyczyn zakładu pracy
Badanie losów absolwentów szkól zawodowych
Diagnoza edukacji ustawicznej w woj. opolskim
I edycja projektu
Monitoring zwolnień z przyczyn zakładu pracy
Badanie losów absolwentów szkól zawodowych
Badanie edukacji ustawicznej w woj. opolskim
Badanie optymizmu pracodawców
Diagnoza efektywności szkoleń osób bezrobotnych
Wieloaspektowa analiza bezrobocia
II edycja projektu
Monitoring zwolnień z przyczyn zakładu pracy
Badania efektywności instrumentów rynku pracy
Badania popytu na pracę
Badanie aspiracji edukacyjnych i zawodowych
Diagnoza uczestnictwa osób starszych w życiu społecznogospodarczym województwa opolskiego
Moduł wdrożeniowy:


Adaptacja austriackiego modelu wsparcia dla bezrobotnych osób
starszych
Adaptacja szwajcarskiego modelu zarządzania zasobami ludzkimi ze
szczególnym uwzględnieniem osób starszych
III edycja projektu
Dziękuję za uwagę.
Opole, 1 grudnia 2014r.

similar documents