Handreiking - Steunpunt

Report
overgang po-vo
www.poraad.nl
PROGRAMMA
13.30 - 14.45 uur
Inleiding door het ministerie van OCW over
de wetswijzigingen
14.45 - 15.00 uur
Pauze
15.00 - 15.30 uur
Inleiding op de handreiking
15.30 - 16.30 uur
Uitwisselingstafels
Handreiking
overgang po-vo
www.poraad.nl
• Presentatie www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl
• Handreiking schooladvies
• (Veelgestelde) vragen
• Praktijkvoorbeelden
• Handreiking toelating vo
www.poraad.nl
Programma
www.poraad.nl
• Doel: informatie ontsluiten over werkwijze bij
opstellen en evaluatie passend schooladvies
• Literatuurstudie en 5 praktijkvoorbeelden
• POVO Utrecht
• Almere
• De Waterlandse overstap
• De Friese plaatsingswijzer
• Plaatsingswijzer Midden-Holland en Rijnstreek
www.poraad.nl
Handreiking schooladvies -1-
• Procedure
• Bepalen en onderbouwen advies
• Communicatie en afstemming
• Evaluatie
Adviezen voor schoolleider en leerkracht
Adviezen voor schoolbestuur en swv
www.poraad.nl
Handreiking schooladvies -2-
www.poraad.nl
Procedure
• Plan van activiteiten en tijdpad opstellen
• Start bij voorkeur in gr 6 met voorbereidende activiteiten
• Vastleggen wie betrokken is, wie coördineert en wie
verantwoordelijk
• Vastleggen welke informatie wordt opgeslagen, hoe en
waar en wie toegang heeft
• Vastleggen procedure als ouders oneens zijn met advies
• Met VO afspraken maken over hanteren enkel- of
meervoudig advies en plaatsing in dakpanklas
• Ontwikkeling vaardigheidsscores (vooral BL en RW) in
groep 7 en 8 vormen goede onderbouwing van advies
• Sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en
motivatie o.b.v. meerjarige systematisch vastgelegde
observaties
• Bij specifieke onderwijsbehoeften: aanvullende
informatie om advies te onderbouwen
• Alert zijn op mogelijke onderadvisering
www.poraad.nl
Bepalen en onderbouwen advies
www.poraad.nl
Communicatie en afstemming
• Geef als PO en VO samen vorm aan procedures
• Initieer tijdig overleg tussen PO en VO over leerlingen met
specifieke ondersteuningsbehoeften
• Zorg bij leerkrachten in het PO voor voldoende kennis van
de onderwijstypen VO en de eisen die deze stellen
• Informeer ouders over de procedure en creëer voldoende
overlegmomenten om het (voorlopig) advies te bespreken
• Geef ouders inzage in (voorlopige) advies en de
onderbouwing
• Maak op bovenschools niveau bemiddeling mogelijk bij
verschil van mening over het advies
• Realiseer voor alle leerlingen warme overdracht
www.poraad.nl
Evaluatie
• Spreek in een gezamenlijk protocol terugkoppeling door
VO af (welke informatie en wanneer)
• Evalueer procedure en kwaliteit van de adviezen op basis
van terugkoppeling uit het VO
• Spreek af wie verantwoordelijk is voor de evaluatie en
hoe, wanneer en met wie deze plaatsvindt
• Welke alternatieve toetsen zijn toegelaten?
• Zijn er voorschriften voor het OKR?
• Welke instanties ontvangen de toetsresultaten?
• Kunnen PO en VO afspraken maken over het
vereisen van bepaalde LVS-scores bij
toelating/plaatsing en heeft dat dan ook een
wettelijke basis?
• Kan VO met PO afspreken dat heroverweging niet
leidt tot aanpassing? En als toch aangepast mag
worden en klassen na aanpassing al vol zitten, mag
het VO dan op die grond weigeren?
www.poraad.nl
(Veelgestelde) vragen -1-
• Hoe om te gaan met aanvraag TLV bij late
moment van definitief schooladvies?
• Plaatsing en bekostiging residentiële instellingen
• plaatsing zonder tlv: hoe zicht en grip houden?
• bekostiging van residentiële leerling in (V)SO via
oorspronkelijke swv, ook na verhuizing. Gaat dit nog
veranderen?
www.poraad.nl
(Veelgestelde) vragen -2-
• Helmond-Peelland: werken aan vertrouwen
• Zuid-Kennemerland:lotingsprocedure
• Den Haag: alle leerlingen een warme overdracht
Overeenkomst:
• Link swv’en passend onderwijs, po en vo
• Vervroegde aanmeldingsprocedure voor
‘zorgleerlingen’.
www.poraad.nl
Praktijkvoorbeelden
• Geen literatuuronderzoek, maar handreiking op
basis van vragen uit de praktijk
• Thema’s als: onderbouwrendement,
aanmeldingsprocedure, warme overdracht,
lwoo/pro, tlv, onderzoek ondersteuningsbehoefte
etc.
• Gereed eind 2014
www.poraad.nl
Handreiking toelating vo
www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl
www.poraad.nl
Meer informatie
www.poraad.nl
Vragen

similar documents