Model výtahu II - Laboratoř RaM

Report
Katedra elektrotechniky a automatizace
Řízení výtahu po AS-i sběrnici
Projekt je zaměřen na ukázku modelu řízení
Ovládání a přivolání výtahu - Ovládání z výtahu je
několikapodlažního výtahu v laboratoři Robotů
řešeno v samostatném prog. bloku kabina_ovl. Jeho
a_manipulátorů
elektrotechniky
podmínkou je zatížená kabina a zavřené dveře
a_automatizace. Ukázka spočívá v prezentaci
kabiny. Šachetní ovládání výtahu (přivolávání) je
moderního
automatizovaném
řešeno v bloku přivoláváni, kde se řeší zavolání
systému. Systém je postaven na průmyslové
výtahu na základě směru jízdy (při použití tzv.
komunikační sběrnici AS-i a je řízen PLC systémem
sběru). Sběr je řešen také v bloku přivoláváni.
od firmy IFM.
Pokud je kabina zatížena a jede ve stejném směru,
Katedry
pojetí
řízení
v
jako byl zvolen směr na šachetním ovládání
Úvod
Rychlý rozvoj průmyslové automatizace s sebou
nese
potřebu
prostředky
zavádět
řízení
a
do
výuky
seznámit
tak
moderní
studenty
s_postupy řešení možných úkolů automatizace. PLC
a vizualizace procesu je naprogramována v nástroji
CoDeSys, který v_standardu IEC 61131-3 shrnuje
všechny potřebné nástroje pro programování.
Řešení řízení pohonu - pohon je řízen za pomocí
řídícího
modulu AC2260, pozice pater jsou
definovány na základě hodnoty z enkodéru za
pomocí SW k jednotce AC2260. Volby pater jsou
následně vyvolávány za pomocí BIN vstupů.
a_projíždí patrem kde bylo stisknuto přivolání, tak
se zaktivuje funkce sběru a kabina se zastaví pro
nabrání cestujícího, který výtah přivolal. Po
nastoupení do kabiny je potřeba znovu zvolit patro,
kam má kabina jet.
Jednotka AC2260 potřebuje pro správné odměření
Vizualizace - Vizualizace se skládá ze sedmi
pater a fungování nastavit referenci. Reference se
panelů. Jde o uvítací obrazovku a tři další panely ve
nastavuje po každém zapnutí sestavy tzn. po
dvou rozlišeních. Jsou to: kabina, patra, strojovna
přivedení
AC2260.
Rozlišení v panelech se dá přepínat za průběhu
Referenční bod se nachází v suterénu. Najetí je
programu. Panel patra je vytvořen pouze pro
automatické po stisknutí blikajícího tl. STOP
sledování pohybu výtahu. Panel bezpečnost je
Jednotka AC2260 dává za pomocí BIN výstupů
vytvořen pro sledování stavu bezp. prvků na
signál o platné referenci a dosažené pozici patra.
výtahu. Panel strojovna je pak následně vytvořen
Pokud zastavím pohyb porušením bezpečnosti, tak
pro sledování, ale i ovládání celého výtahu. Ve
se nedá přivolat výtah z patra (mimo kabinu)
všech obrazovkách je možnost zastavit pohon
odkud vyjel, než se zastavil.
ručně (jen pro znázornění)
el.
proudu
na
jednotku
Rozbor situace
Systém výtahu se skládá z řídicí části, která slouží
i_jako ovládací pult vnitřní části kabiny, z výtahové
čtyř podlažní šachty s kabinou.
Výtahová šachta je vybavena potřebnými snímači
pro určení polohy kabiny, signalizaci otevřených
dveří a přítomnosti nákladu v kabině. Většina
polohových snímačů je magnetických, pro zjištění
otevřených dveří a signalizaci průchodu dveřmi
jsou použity optické závory. Pro zjištění polohy
kabiny je dále použit inkrementální snímač otáček.
Závěr
Poděkování patří firmě IFM electronic, s.r.o. za
Funkce bezpečnosti - pro uvolnění napájení na
pohon výtahu jsou využity senzory na průchod
dveřmi, magnetické senzory detekující zavřené
věnování systému výtahu řízeného po AS-i sběrnici,
zvláštní poděkování patří Zdeňku Haladovi za
oživení a vytvoření HMI systému.
šachetní dveře na každém z pater, které se nedají
uzamknout (nemají zámek) a funkční tlačítko
z_vizualizace.
Telefon: 22438 3315
web: www.tf.czu.cz
© KEA, TF, CZU v Praze 2012

similar documents