Formy terenu po l*dolodzie

Report
Ewa Kuczyńska, Weronika
Wróblewska, Andrzej Gil, Michał
Marusza, Juliusz Pastwa
Nasza makieta + Mapa
 Morena czołowa
 Pradolina
 Morena denna
 Ozy
 Jezioro morenowe
 Kemy
 Jezioro rynnowe
 Głazy narzutowe
 Jezioro wytopiskowe
 Stożki sandrowe
> Powrót <
 rodzaj moreny powstającej
wzdłuż czoła lodowca
lub lądolodu w
czasie stagnacji w okresie jego
etapowego zaniku
 Powstaje w wyniku akumulacji
materiału skalnego
transportowanego wewnątrz i
w stopie lodowca
 Występują na pojezierzach
> Powrót <
 pagórkowata powierzchnia
powstała po wytopieniu
lodu
 Jest to forma powstała
wskutek działania procesów
budujących (akumulacja
lodowcowa)
 Występują w obszarach
Polski objętych
zlodowaceniami: bałtyckim,
środkowopolskim i krakowskim
> Powrót <
 Powstało na skutek
zatamowania odpływu wód
przez wały morenowe.
 Charakteryzują się rozwiniętą
linią brzegową , małą
głębokością i dużą
powierzchnią.
 Występują w na Mazurach
> Powrót <
 Powstają w wyniku erozji
płynących pod lodem rzek
 Charakteryzują się dużą
głębokością, stromymi
brzegami, wąskim i krętym
wyglądem.
 Występują w Polsce na
pojezierzach.
> Powrót <
 Powstały w izolowanych,
małych zagłębieniach po
wytopieniu brył martwego
lodu, zalegających po
ustąpieniu lodowca.
 Charakteryzują się małą
głębokością i powierzchnią
 Występują w północnej
Polsce.
> Powrót <
 element rzeźby terenu
stanowiący szerokie
obniżenie o płaskim dnie
 Powstała w czasie cofania
się lądolodu na
jego przedpolu w wyniku
działalności wód z
topniejącego lodowca i wód
rzecznych
 Występują np.: na
Podkarpaciu
> Powrót <
 Są to wały lub silnie wydłużone
pagórki powstałe wskutek
osadzania piasku i żwiru przez
wody płynące pod lądolodem
 Czasem są pokryte cienką warstwą
gliny. Przeważnie są bardzo długie,
a górna powierzchnia jest płaska.
 Najczęściej występują w strefie
czołowo-morenowej. W Polsce
najczęściej można je spotkać na
Mazurach, Pomorzu i w
Wielkopolsce
> Powrót <
 pagórek o wysokości od kilku do
kilkunastu metrów i średnicy
kilkuset metrów, w kształcie stożka
lub z płaskim wierzchołkiem i
stromymi zboczami.
 Jest zrobiony z warstwowo
ułożonych piasków, mułków i
żwirów, które były osadzane w
szczelinach i zagłębieniach w
obrębie lądolodu.
 Jest przeciwną formą
ukształtowania do ozu.
 Występują na Pomorzu Zachodnim
> Powrót <
 Głaz narzutowy to
fragment skały litej, przyniesiony
przez lądolód.
 Głazy narzutowe są różnie
zachowanym, wyselekcjonowanym
materiałem skalnym o dużej
wytrzymałości i odporności na
działanie czynników klimatycznych.
Zbudowane są przeważnie
z granitów, amfibolitów, gnejsów, mi
gmatytów, porfirów, kwarcytów.
 Występują w całym obszarze
środkowej i północnej Polski.
> Powrót <
 Stożki sandrowe to rozległe,
bardzo płaskie stożki
napływowe zbudowane
ze żwirów i piasków osadzonyc
h i wypłukanych przez wody
pochodzące z
topnienia lądolodu. Powstały
w wyniku cofania się lub
postoju lądolodu
> Dalsza część <
> Powrót <
 Powierzchnia młodego sandru jest zwykle bardzo płaska,
lekko nachylona w kierunku odpływu dawnych wód
lodowcowych. Powierzchnie starszych sandrów są zwykle
rozczłonkowane przez erozję wodną i wygładzone tak, że
zagłębienia bezodpływowe i rynny uległy na nich zatarciu.
 Przykłady dużych pól sandrowych w Polsce można
zobaczyć w rejonie np. Borów Dolnośląskich, Borów
Tucholskich, czy Bełchatowa. Mniejsze obszary sandrowe
spotkać można w wielu miejscach na całym obszarze Polski
północnej i środkowej
> Powrót <
 http://www.loprzymierze.edu.pl/pliki/imagecache/150x150/z







alaczniki/logo_nowe.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morena_czo%C5%82owa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morena_denna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pradolina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ozy
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82az_narzutowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Glaz_mszczonowski01.jpg
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=285

similar documents