Rekultivace krajiny po t**b* uhlí - Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek

Report
Markéta Křižková a Jan Pleticha
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek
červen 2013
Těžba uhlí
 Fáze těžby uhlí:
 Období otvírky a přípravy
 Období těžební
 Rekultivační období (po ukončení těžby)
 Krajina narušená těžbou uhlí:
 Destrukce pedosféry v celé oblasti těžby
 Důsledky:
Haldy, odvaly (hlušina)
Propadové kotliny
Snižování hladiny podzemních vod
Nadměrné vysušování nebo zamokřování území
Historie rekultivací
 Počátky rekultivací v průběhu 19. století
 Snaha horníků obnovit přírodní krajinu
svépomocí.
 1957 – Zákon o využití nerostného bohatství
(rekultivace půdy)
 60. – 80. léta 20. století – rozsáhlé rekultivace
Etapy rekultivace
• Přípravná etapa
• Důlně-technická etapa
• Biotechnická etapa (technická a biologická
fáze)
• Postrekultivační etapa
Přípravná etapa
• Územně plánovací dokumentace
• Průzkumy půdy, hydrogeologické průzkumy
• Zkoumá se vhodnost zemin pro využití při
rekultivaci
Důlně-technická etapa
• Odklizení ornice
• Tvoření výsypek, hald(odvalů)
• Tvarování výsypek
• Řízení ukládání zemin a hornin
Biotechnická etapa-technická fáze
• Terenní úpravy
• Navážka úrodných hornin a zemin
• Výstavba příjezdových komunakací
• Hydrotechnické práce (vodní toky, nádrže,
odvodnění, závlahy)
• Stabilizace svahů (protierozní opatření)
Biotechnická etapa-biologická fáze
• dělí se na 4 skupiny:
1)Zemědělská rekultivace: orná půda, louky,
pastviny, zahrady, sady, vinice, chmelnice…)
2)Lesnická rekultivace:
a)lesy produkční - těžba dřeva
b)lesy účelové – ochranná funkce(protierozní,
půdoochranná), půdotvorná, hydrická
funkce(zadržení vody), rekreační funkce
3)Hydrická rekultivace(vodohospodářská
rekultivace):
-zřizování vodních toků a nádrží, vodní
živočišstvo
4)Ostatní rekultivace:
-řízená sukcese
-rekreační funkce(tenisové kurty, golfová
hřiště, autodromy,…)
Postrekultivační etapa
• Období po ukončení rekultivačních prací
• Po zařazení do běžného ošetřování a
obhospodařovávání
• Péče o území
• Cíl: docílit cílového stavu druhového
zastoupení, zvýšení úrodnosti
Rekultivace-golfové
hřiště(Karviná-Lipiny)
Rekultivace-Dinopark Ostrava
Rekultivace-lesopark a vodní
nádrže(Dolní Rychnov)
Rekultivace-Jezero Most
Rekultivace-vinice
Lesnická rekultivace
Zdroje-literatura
• ŠTÝS, Stanislav. et al. Ochrana životního prostředí.
Rekultivace území postižených těžbou nerostných
surovin. 1. vydání. Praha: SNTL, 1981. 680 s. 32 s bar. př.
Bez ISBN
• KRYL, V., FRÖHLICH, E., SIXTA, J.. Zahlazení hornické
činnosti a rekultivace. Ostrava: Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava, 2002. 79 s. ISBN 80-2480111-6
• STALMACHOVÁ, Barbara. Základy ekologické obnovy
průmyslové krajiny. Ostrava: Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-3753
Zdroje-obrázky
• Rekultivace-golfové hřiště(Karviná-Lipiny):
•
•
•
•
•
http://img.aktualne.centrum.cz/455/59/4555943-rekultivace-okd.jpg
Rekultivace-Jezero Most: http://www.krusnehoryerzgebirge.eu/sites/default/files/styles/large/public/pictures/2860/134
8474979-1509_jezero-most_3.jpg
Rekultivace-vinice:
http://www.allforpower.cz/PublicFiles/UserFiles/images/2011/800x800
_rekultivace_-_vinice.JPG
Rekultivace-lesopark a vodní nádrže(Dolní Rychnov):
http://www.casopisstavebnictvi.cz/UserFiles/Image/2010/1008/24_leva
-silvestr.jpg
Rekultivace-Dinopark Ostrava:
http://www.okd.cz/cs/media/fotografie/rekultivace-dinoparkdoubrava-u-orlove/9341382cb71bd039d4dac2c304a0f22fb7889e7b
Lesnická rekultivace:
http://www.elateridae.com/images/FCKeditor/image/elateridarium/20
09_3/Brachyleptura%20tesserula/obr.15.jpg

similar documents