Rodinné právo po 1. lednu 2014 Seminá* pro advokáty dne 24. 4

Report
JUDr. Daniela Kovářová
Praha 3, Přemyslovská 2346/11, 130 00
www.akkovarova.cz, e-mail: [email protected]
O čem bude řeč
 Nový občanský zákoník
(zákon č. 89/2012 Sb.)
 Zákon o zvláštních řízeních soudních
(zákon č. 292/2013 Sb.)
 Novinky v rodinných vztazích (manželé,
rodiče, děti)
 Vyživovací povinnosti, styk s dětmi
 Manželské majetkové právo
 Bydlení manželů, bydlení po rozvodu
Od nepaměti žili lidé v rodinách.
Nevíme o žádném období, ve
kterém tomu tak nebylo.
A nevíme o žádných lidech, kteří
by dokázali rodinu něčím jiným
nahradit.“
Margaret Mead, antropoložka
„
Do 2013: 131 paragrafů
(zákon o rodině, občanský
zákoník - společné jmění
manželů a bydlení)
Od 2014: 322 paragrafů
(část druhá NOZ)
Dopad rodinného práva v NOZ
 Část druhá § 655 až 975
 Manželé, rozvedení manželé, rodiče a děti,
rodičovství a mateřství, popírání otcovství
 Pro registrované partnery platí jen obecná
část, absolutní a relativní majetková práva
§ 3020
 Nepojmenované rodiny (druh a družka) – jen
nároky nesezdané matky, výjimka § 885
 Nelze použít: dědění, vyživovací povinnost,
rodinný závod, příspěvek na domácnost,
společné jmění manželů, bydlení.
Nepojmenovaná rodina
Majoritní část společnosti
Vztahy právem opomíjené, byť
společností a sociálními dávkami
podporované
Neupravené majetkové poměry
Žádné dědění, chybějící úprava
bydlení, práv a povinností
Nové pojmy
 Švagrovství - vztah mezi manželem a
příbuznými druhého manžela; zanikne-li smrtí
manželství, švagrovství nezaniká § 774
 Příbuzenství - vztah založený na pokrevním
poutu (může vzniknout i osvojením nebo
uměle medicínsky) § 771 an.
 Sňatečný obřad - přetrvává forma církevní
i občanská
 Připojované příjmení - návrat do šesti měsíců
po rozvodu
 Co je to rodina?
Rodina podle NOZ
§ 690 NOZ
Uspokojování potřeb rodiny
Každý z manželů přispívá na potřeby života
rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle
svých osobních a majetkových poměrů,
schopností a možností tak, aby životní úroveň
všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná.
Poskytování majetkových plnění má stejný
význam jako osobní péče o rodinu a její členy.
„Vládni rodině,
jako bys vařil malou rybku
– velmi jemně.“
Čínské přísloví
Vznik manželství
 Ohlášky – snoubenci uvedou, že jim
nejsou známy překážky § 665
 Omezení věku § 672 odst. 2 (16 let), ale
teoretická možnost i dříve (je-i schopen
se sám živit a obstarat si své záležitosti;
resp. je-li to z vážných důvodů v zájmu
nezletilého) § 37 odst. 1
 Sňatek v zastoupení nevyžaduje
zmocněnce stejného pohlaví § 669
Manželské povinnosti
Rovná práva a rovné povinnosti
§ 687
Manželé jsou si povinni úctou, jsou
povinni žít spolu, být si věrni,
vzájemně respektovat svou
důstojnost, podporovat se, udržovat
rodinné společenství, vytvářet
zdravé rodinné prostředí a společně
pečovat o děti § 687
Lze připojit jen jedno příjmení
§ 660 - 662
Nová práva a povinnosti
 Manžel má právo, aby mu druhý manžel sdělil údaje
o příjmech, stavu svého jmění, pracovních,
studijních aj. činnostech § 688
 Manžel je povinen při volbě pracovních, studijních
aj. činnostech brát zřetel na zájem rodiny, druhého
manžela a nezletilého dítěte § 689
 O záležitostech rodiny, včetně volby umístění
rodinné domácnosti se mají manželé dohodnout
§ 692 odst. 1
 Manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné
společenství, bez ohledu na to, zda vedou společnou
domácnost, pokud alespoň jeden nechce obnovit
společné soužití § 758
Uspokojování potřeb rodiny
 Každý z manželů podle svých možností a
majetkových poměrů, aby byla životní úroveň rodiny
zásadně srovnatelná § 690
 Manželé se v záležitostech rodiny vzájemně
zastupují § 693, 696
 Jednání jednoho zavazuje druhého společně a
nerozdílně
 To neplatí, pokud předem manžel sdělil třetí osobě,
že s jednáním manžela nesouhlasí § 694 odst. 1
 Vyloučení následků takového jednání lze vysoudit
§ 694 odst. 2
 Pro SJM speciální úprava !! § 695
Rozvod
 Je-li soužití hluboce, trvale a
nenapravitelně rozvráceno a nelze
očekávat jeho obnovení § 755
 Soud zamítne, pokud je v rozporu se
zájmy nezletilého dítěte nebo manžela,
který se na rozvratu převážně nepodílel
 Sporný rozvod – zjišťuje se důvod
 Nesporný rozvod – trvající rok, šest
měsíců spolu manželé nežijí, dohoda o
dětech, majetku a bydlení § 757
(písemná dohoda, podpisy ověřeny)
Nový civilní proces
 Zákon o zvláštních řízeních soudních
č. 292/2013 Sb.
 Předběžná opatření, nezletilí, rodina,
osvojení, mezinárodní únosy, výkon
rozhodnutí
 Neplatí povinnost tvrzení ani břemeno
 Soud odpovídá za zjištění stavu věci
 Lze zahájit i bez návrhu
 Soud může překročit návrhy stran
 Úplná apelace
 Neplatí se náklady řízení (jen výjimky)
 Zásada vyhledávací a oficiality
Řízení o rozvod manželství
 Hlava V. Řízení ve věcech rodinně právních
(manželské a partnerské, domácí násilí, určení a
popření rodičovství, předběžné opatření, osvojení,
výkon rozhodnutí)
 Místní příslušnost – poslední společné bydliště
§ 383 ZZŘS
 Návrh manžela nebo společný návrh § 384 ZZŘS
 Ke společnému návrhu se lze připojit
 Jestliže soud schválí dohodu, nelze podat odvolání
 Soud nařídí jednání a účastníky vyslechne
§ 389 ZZŘS
 Soud vede účastníky k dohodě a usiluje o smíření
Nezletilé dítě - práva
 Dítě má právo na informace a na vlastní názor,
má právo vyjádřit se ke každému rozhodnutí,
které se ho týká § 867
 Rodiče a soud mají povinnost názor zjistit
§ 867, § 875
 Rodiče a soud mají povinnost brát jeho názor v
úvahu § 875 odst. 2, § 880 odst. 2
 Rodič a dítě jsou si povinni pomocí, podporou a
ohledem na svou důstojnost § 883
 Ohled na názor, schopnosti a nadání dítěte při
volbě povolání § 880 odst. 2
 Základní korektiv – zájem dítěte § 875
Nezletilé dítě - povinnosti
 Rodič a dítě jsou si povinni pomocí, podporou
a ohledem na svou důstojnost § 883
 Dítě je povinno dbát svých rodičů § 857
 Rodiče mohou použít výchovné prostředky
v podobě a míře přiměřené okolnostem § 884
odst. 2
 Povinnost dítěte podílet se na péči o chod
domácnosti vlastní prací, popř. peněžitými
příspěvky § 886 odst. 2
 Povinnost dítěte podřídit se výchovným
opatřením rodičů § 856 odst. 2
Rodičovské povinnosti
 Právo na styk dítěte s rodičem § 888
 Povinnost zdržet se všeho, co výchovu a
vztah k rodičům ztěžuje § 888
 Povinnost vzájemně si sdělit vše
podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů
§ 890
 Při rozhodování o vzdělání dítěte a jeho
pracovním uplatnění jsou rodiče povinni
vzít v úvahu jeho názor, schopnosti a
nadání § 880 odst. 2
Řízení ve věcech dětí
 § 452 až 497 ZZŘS
 Obecný soud nezletilého dítěte
 Dítě zastoupeno opatrovníkem, pokus o smír
 Soud rozhoduje s největším urychlením § 471
odst. 2
 Předběžná vykonatelnost: výživné, výchovné
opatření s odnětím z péče rodičům,
mezinárodní únosy
 Změna poměrů - nové řízení § 475 odst. 2
 Schválenou dohodu nelze napadnout
odvoláním
Druhy výživného
 Děti (stejná životní úroveň jako rodiče) § 915
 Potomci a předkové (slušná výživa) § 910
 Manželé (stejná životní úroveň) § 697
 Rozvedení manželé (přiměřená výživa) § 760
 Rozvedený manžel, který nezavinil rozvrat
 Neprovdaná matka (výbavička, přiměřený
příspěvek, maximálně 2 roky) § 920
 Náklady na provoz domácnosti § 690
 Právo na zaopatření po smrti § 1665
Výživné mezi členy rodiny
 Zrušen korektiv dobrých mravů
 Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací
povinnost § 910
 Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není
schopen se sám živit § 911
 Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná
s životní úrovní rodičů § 915 odst. 1
 Dítě je povinno zajistit svým rodičů slušnou
výživu § 915 odst. 2
 Větší počet povinných – poměrná povinnost
Výživné mezi rozvedenými
 Manžel neschopen se sám živit, neschopnost
má původ v manželství - přiměřená vyživovací
povinnost, lze-li to na něm spravedlivě
považovat § 760
 Trvání manželství, doba po rozvodu,
odmítnutí přiměřeného zaměstnání, řádní
hospodaření s vlastním majetkem, podíl na
vedení domácnosti, trestný čin vůči manželovi
 Sankční výživné: maximálně tři roky pro toho,
kdo se na rozvratu převážně nepodílel, nikoli
agresor domácího násilí § 762
Výživné na nezletilé dítě
 Schopnosti, možnosti a majetkové poměry
povinného/oprávněné potřeby nezletilého
(předkové - potomci) § 913
 Žádná spodní ani horní hranice (tabulky)
 Výpočet z čistého celkového příjmu
 Nespolupracující OSVČ – fikce 25 násobku
životního minima (85.250 Kč) § 916
 Zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti
nemá vliv a jeho vyživovací povinnost § 874
 Právo na výživné i při vlastnictví majetku
§ 912
Právo na zaopatření
 Nedědící nepominutelný dědic – právo
na nutné zaopatření § 1665
 Těhotná vdova a matka dítěte – nutná
výživa do konce 6. týdne po porodu
 Manžel - slušná výživa do 6. týdne a
vlastnické právo k věcem tvořícím
základní vybavení domácnosti § 1666
 Rodič – nutné zaopatření § 1668
Styk s dítětem
 Jde o osobní právo § 887
 Lze určit podmínky styku, povinnost
rodičů spolupracovat § 888, 891
 Bezdůvodné bránění ve styku je změnou
poměrů § 889
 Podávání informací vzájemně § 890
 právo na styk s příbuznými a dalšími
blízkými osobami (prarodiče a
sourozenci) § 927
Majetek dítěte
 Povinnost rodičů pečovat o jmění dítěte
jako řádní hospodáři § 896
 Odpovědnost za škodu, i trestněprávní
 K právnímu jednání nutný souhlas soudu
 Zisk náleží dítěti, příjmy primárně na
výživu § 900, lze požadovat úhradu
nákladů § 902 i odměnu § 903
 Při prohlášení úpadku zánik povinnosti
§ 901 ?!?
Svěřenský fond
 Majetkový soubor, který vlastník vyčlení
pro určitý účel (nikoli podnikatelský) a
ten svěří správci (statutem ve formě
veřejné listiny, smlouvou se správcem,
dědickou smlouvou nebo závětí) § 1448
 Oddělené a nezávislé vlastnictví,
vlastním jménem na oddělený účet
 Obmyšlený – ten, komu je určeno plnění
z fondu, určí zakladatel nebo svěřenský
správce
Výkon rozhodnutí v ZZŘS
 3 pododdíly: výživné, úprava poměrů a péče
o dítě § 497 an. ZZŘS
 Příslušný soud nezletilého, u mezinárodních
únosů soud, který rozhodnutí vydal
 Soud písemně vyzve, ev. požádá OSPOD –
snaha o dobrovolné plnění § 501
 Nařízení výkonu – pokuty do výše 50.000 Kč,
navrácení dítěte, setkání s mediátorem, plán
režimu, styk pod dohledem, setkání s
pedopsychologem, odnětí dítěte
 Doručení rozhodnutí až při výkonu § 504
Mediace
 Zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci, vyhláška
č. 277/2012 Sb. o zkouškách a odměně
 Účinnost od 1. 9. 2012
 Výhody: čas, finanční úspora, vztahy,
dobrovolnost
 § 100 odst. 3 o. s. ř.: nařízené první setkání s
mediátorem (odměnu platí stát – 400 Kč za
hodinu plus DPH)
 Podobně při neplnění soudního rozhodnutí
§ 501 odst. 1 písm. a) ZZŘS
Určení rodičovství
 Matkou žena, která porodila, i uměle
oplodněná § 775
 I. Manžel do 300. dne po zániku
manželství, ev. nový manžel § 776
 II. Souhlasné prohlášení (i s umělým
oplodněním) § 779, 782, 778
 III. Soulož mezi 160 až 300. dnem před
porodem § 783
Popření otcovství
 1. domněnka vylučuje popření
biologickým otcem (nemanželem),
a to i při novém sňatku!
 Popření otcovství – 6 měs. (subjektivní),
6 let (objektivní lhůta)
 Matka do šesti měsíců § 789
 Nelze u umělého oplodnění! § 787
 Soud může povolit zmeškání lhůty! § 792
Osvojení
 Přechodné ustanovení § 3035
 Osvojit lze jakkoli staré dítě, a to i
opětovně (readopce)
 Osvojenec dědí v první třídě
 Vyloučení: neslučitelná choroba,
nesvéprávnost, registrované partnerství
 Nutný: bezpodmínečný souhlas manžela,
dítěte staršího 16 let, rodičů (matka
nejdříve 6 týdnů po porodu, otec až po
porodu) § 813 (zjevný nezájem 3 měsíce)
 Nově povinnost informovat dítě o
osvojení do zahájení školní docházky,
právo seznámit se se spisem § 836, 838
 Právo žádat utajení před původní
rodinou osvojovaného dítěte § 837
 Po třech letech nelze osvojení zrušit
§ 840 odst. 2
 Má-li osvojené dítě potomka, účinky
osvojení dopadají i na ně § 834
Osvojení zletilého
 U nás do roku 1949
 Nemá vliv na příjmení, na potomky jen
narodí-li se později, dědění v 1. skupině
 2 formy - obdoba nezletilého (právní
úprava se použije obdobně) § 847
- nikoli obdoba osvojení nezl.
(výjimečně, z důvodů hodných zvláštního
zřetele, je-li pro všechny přínosné) § 848
 Nevzniká příbuzenství, žádná majetková
práva, zůstávají práva k původní rodině
Manželské majetkové právo
 Obvyklé vybavení rodinné domácnosti = soubor
movitých věcí, sloužících běžně nezbytným životním
potřebám rodiny; není rozhodné, zda jednotlivé věci
náleží oběma nebo jednomu z manželů § 698
 Základní vybavení rodinné domácnosti = movité
věci, bez nichž nelze vést domácnost (povlečení,
nádobí, ložní prádlo) § 1667
 při opuštění domácnosti žaloba o vydání věcí § 699
 Rodinný závod – členové rodiny podílející se na
obchodním úspěchu firmy (nikoli korporace) na
bezesmluvním základě, speciální typ obchodního
závodu § 700
 Prodej rodinného závodu § 338 zqa o. s. ř.
Hospodaření rodinného závodu
 Podíl na zisku a na věcech směněných § 701
 K přijetí rozhodnutí o použití zisku nutný
souhlas většiny členů rodiny
 Nezbytná osobní povaha účastenství, za
souhlasu všech lze převést na jiného
příbuzného § 703
 Přednost při rozdělení nebo zcizení § 704
 Při zrušení, zcizení, zániku atd. právo na
vypořádání podílu na zisku a přírůstcích
§ 705, 706
 Přednost má OZ, ale pozor na zvyklosti § 707
Správa majetku v SJM
 Výkladová pravidla § 1236 až 1239
 Právo k celé věci, jednomyslný souhlas všech,
nelze rozdělit, dokud společenství trvá
 Do SJM nově patří i výnosy a dluhy z
výlučného majetku a podíl v obchodní
společnosti nebo družstvu (ledaže nabyto
výlučně) § 708 odst. 3, § 711
 Odlišný smluvený režim, nutný notářský zápis
(zvláštní seznam povede KN) § 716
 Zúžení SJM jen z vážných důvodů § 724
 Po 3 letech fikce § 741
Dluhy v manželství
 Dluh před svatbou – zavazuje jen dlužníka
 Dluh za manželství – zavazuje oba manžele
§ 710
 Výjimky - pokud se dluh týká výlučného
majetku jednoho z manželů a přesahuje
výnos nebo pokud se manžel stal dlužníkem
bez souhlasu a vědomí druhého manžela
 Odmítá-li manžel souhlas, lze jej nahradit
soudně § 714
 Jedná-li manžel bez souhlasu druhého – lze se
dovolat neplatnosti § 714 odst. 2
Exekuce proti SJM
 Dluh vzniklý za manželství – ze SJM § 731
 Dluh vzniklý proti vůli manžela - jen do výše
vypořádacího podílu § 732
 Do šesti měsíců od zúžení SJM – uspokojení ze
SJM § 733
 Poškození věřitelé při zúžení nebo vyloučení
majetku ze SJM se mohou domáhat
uspokojení i z podílu druhého manžela § 734
 Vypořádáním SJM nesmějí být dotčena práva
třetích osob § 737
 Vypořádání dluhů platí jen mezi manžely!
Vypořádání SJM
 Jako dnes § 742
 Investice z výlučného a do výlučného
majetku § 742 odst. 2
 Účinky dohody ke dni zániku, u věcí
zapisujících se do veřejných seznamů až
dnem zápisu § 738
 Vlastnické právo k věcem tvořícím
základní vybavení domácnosti § 1667
 Pozor na práva třetích osob § 737
Bydlení manželů
 Obydlí = místo, kde mají manželé rodinnou
domácnost § 743
 Bydliště = místo pro přijímání pošty
 Žádá-li manžel o přeložení domácnosti, má mu
druhý manžel vyhovět § 743 odst. 2
 Tituly k bydlení: společné právo nájmu (závazkové)
a odvozené právo bydlení (vlastnictví bytu či
domu)
 Povinnost zdržet se všeho, co by bydlení druhého
znemožnilo, ohrozilo či činilo neslučitelným
§ 747 (lze se dovolat neplatnosti)
 Manželé se mohou písemně dohodnout jinak
Domácí násilí
 V případě nesnesitelného soužití kvůli
domácímu fyzickému nebo duševnímu násilí
 Soud může na návrh dotčeného manžela (i
rozvedeného) omezit či vyloučit na určitou
dobu jeho právo bydlení § 751
 Analogicky se může domáhat i jiná osoba,
která žije spolu s manžely (i rozvedenými) v
rodinné domácnosti (dítě, prarodič) § 753
 Lze použít v případě druha a družky nebo
registrovaných partnerů § 3021
Soudní ochrana
 Obecný soud navrhovatele § 400 ZZŘS
 Příslušný soud navrhovatele
 Od 16 let plná procesní způsobilost § 403 odst. 3
 Rozhodnutí do 48 hodin (předběžné opatření,
vykonatelné vydáním)
 Lze nařídit povinnost: opustit obydlí, nezdržovat se,
nevstupovat, nekontaktovat, nesledovat § 405
 Předběžné opatření trvá měsíc, lze prodloužit
 Při podání odvolání předloží soud nadřízenému
soudu do 15 dnů, ten rozhodne do 7 dnů
 Ústní jednání, po něm rozhodnutí do 2 měsíců
 Zánik po maximálně 6 měsících
Bydlení po rozvodu 1
 Společné právo nájmu § 768 odst. 1, 2
 Dohoda nebo zrušení rozhodnutím
soudu
 Soud může rozhodnout o náhradním
bydlení
 Jestliže nerozhodne, právo bydlet
nejdéle jeden rok
 Má-li v péče nezletilé dítě, může soud
založit právo bydlení
Bydlení po rozvodu 2
 Odvozené právo bydlení § 769, 770
 Dohoda nebo manžel se silnějším
právem může žádat vystěhování
 Soud rozhodne o povinnosti se
vystěhovat
 Má-li v péče nezletilé dítě, může soud
založit právo bydlení
Bydlení po smrti manžela
 U společného práva nájmu nájemcem
přeživší manžel § 766
 U odvozeného práva bydlení zánik
práva bydlení § 767
 To neplatí, nelze-li spravedlivě žádat,
aby pozůstalý manžel dům či byt
opustil
 Pečuje-li o nezletilé dítě, může soud
zřídit věcné břemeno
Nepominutelní dědicové
 Děti zůstavitele § 1642 a § 1618
 Zletilý potomek musí získat minimálně ¼
z podílu
 Nezletilý musí získat minimálně ¾
zákonného podílu
 Nelze podmínit ani zatížit odkazy § 1644
 Pokud je zůstavitel pomine, nemají
právo na pozůstalost, ale jen na výplatu
podílu v penězích § 1654
Kdo nedědí?
 Kdo se dopustil úmyslného činu proti
zůstaviteli, jeho předku, potomku či
manželovi § 1481
 Kdo se dopustil zavrženíhodného činu
proti zůstavitelově závěti
 Manžel, byl-li podán návrh na rozvod pro
domácí násilí
 Rodič, pokud byl zbaven rodičovské
odpovědnosti pro zneužívání
Vydědění
 Krajní možnost, jen pro děti § 1646
 Jen toho, kdo neposkytl potřebnou
pomoc v nouzi,
 neprojevuje opravdový zájem, jaký by
projevovat měl,
 byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za
okolností svědčících o jeho zvrhlé
povaze,
 trvale vede nezřízený život
Dědění ze zákona
 I. třída – děti a manžel, každý stejně
 II. třída – manžel (1/2), rodiče a osoby
spolužijící a spolupečující poslední rok
 III. třída – sourozenci a osoby spolužijící
 IV. třída – prarodiče zůstavitele
 V. třída – prarodiče rodičů
 VI. třída – děti dětí sourozenců a děti
prarodičů
 Nedědí-li nikdo, dědí stát § 1634
„Bez rodiny se člověk chvěje
zimou v nekonečném
vesmíru!“
André Murois
Děkuji za pozornost.
JUDr. Daniela Kovářová

similar documents