PO*ÁTE*NÍ FÁZE KMITÁNÍ

Report
SOUVISLOST KMITAVÉHO POHYBU S
ROVNOMĚRNÝM POHYBEM PO KRUŽNICI
FÁZE HARMONICKÉHO POHYBU
SOUVISLOST KMITAVÉHO POHYBU S ROVNOMĚRNÝM
POHYBEM PO KRUŽNICI

Kmitavý pohyb je průmět rovnoměrného pohybu po
A´
A
kružnici.
M´
M
y
S
ω.t
B´
C
y
0´
0
ym
A, B, A´, B´- krajní body
M, M´- bod okamžité výchylky
r – poloměr kružnice
B

Kmitavý pohyb je harmonický tehdy, pokud je okamžitá
výchylka dána vztahem:
y  y m . sin . .t

Okamžitá výchylka harmonického pohybu je periodickou
funkcí času.

Mění se periodicky podle funkce sinus.
SOUVISLOST KMITAVÉHO POHYBU S ROVNOMĚRNÝM
POHYBEM PO KRUŽNICI

Úhel ω.t je fáze harmonického pohybu.

ω je úhlová frekvence, která je dána vztahem:
 
2 .
T

kde T je perioda.

Jednotkou úhlové frekvence je rad.s-1.
SOUVISLOST KMITAVÉHO POHYBU S ROVNOMĚRNÝM
POHYBEM PO KRUŽNICI

Rychlost kmitajícího bodu je:
v   . y m . cos . .t

Rychlost harmonického pohybu je
rovněž periodickou funkcí času.
v0
v
M´

Mění se podle funkce kosinus.
S

Maximální
rychlost
bodu
dosažená v rovnovážné poloze.
je

Nejmenší rychlost je dosažená v
obou krajních polohách.
M
ω.t
C
0´
0
SOUVISLOST KMITAVÉHO POHYBU S ROVNOMĚRNÝM
POHYBEM PO KRUŽNICI

Zrychlení harmonického pohybu je také
periodickou funkcí času a je dáno vztahem:
a   . y
2


Zrychlení harmonického pohybu se mění s
funkcí kosinus.
Zrychlení
výchylce.
je
přímo
úměrné
M´
okamžité

Směr zrychlení je opačný vzhledem k
okamžité výchylce.

V maximální výchylce se kmitající bod
zpomaluje, zatímco s klesající výchylkou se
zrychluje.
M
a
S
ω.t
r
0´
0
FÁZE HARMONICKÉHO POHYBU

V čase t = 0 s je fáze harmonického pohybu ω.t = 0 a
okamžitá výchylka y je taktéž nula.

Pokud je kmitající těleso v jiné poloze než v rovnovážné
poloze (y=0) v čase t = 0, pak je okamžitá výchylka dána
vztahem:
y  y m . sin .(  .t   )

kde výraz (ω.t +φ) je fáze harmonického pohybu; φ je
počáteční fáze harmonického pohybu.
FÁZE HARMONICKÉHO POHYBU

Počáteční fáze je studována zejména při sledování dvou
harmonických pohybů, kdy je určován fázový rozdíl.

Fázový rozdíl je dán rozdílem počátečních fázích dvou
pohybů:
   2  1

Pokud je fázový rozdíl roven nule nebo sudému násobku π,
pak mají oba harmonické pohyby stejnou fázi.

Pokud je fázový rozdíl roven lichému násobku π, jedná se o
opačnou fázi.
FÁZE HARMONICKÉHO POHYBU

Rychlost je tedy dána vztahem:
v   . y m . cos .(  .t   0 )

Zrychlení je dáno vztahem:
a    . y m . sin . .t   0 
2

similar documents