tại đây - Trang chủ

Report
Thời gian
Đại biểu
BCH
Đoàn đại biểu dự ĐH
Đoàn toàn quốc
0305/11/
449
61
35
2012
• Hội
trường
Thành phố
•5
phiên
làm việc
• 123 cơ sở
Đoàn
• BTV: 19
• 02 ĐB đương nhiên
• Bí thư,
• 33 ĐB được bầu
• 4 Phó Bí thư
• 05 ĐB dự khuyết
- Thời gian: 12 – 14/12/2012
- 999 đại biểu
- BCH Trung ương
- Ban Thường vụ
- Ban Bí thư
- Bí thư thứ nhất
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh
: 151
: 33
: 07
:
Tình hình thanh niên
Cả nước
Số lượng
Tỷ lệ
• 25,3 triệu/87,5 triệu
• 28.9% dân số cả nước
TP. Hồ Chí Minh
•
•
•
2,4 triệu/7,163 triệu
29,5% dân số TP
10,05% TN cả nước
• Đại bộ phận trung thành với mục tiêu lý tưởng của
Đảng, giàu lòng yêu nước, có khát vọng;
Ưu điểm
• Quan tâm đến thời cuộc, vận mệnh ĐN, chủ quyền, biển
đảo;
• Trình độ học vấn cao hơn, tích cực, chủ động hơn trong
hội nhập quốc tế;
• Có lối sống lành mạnh, có ý chí vươn lên, có khát vọng,
văn hóa, ý thức chấp hành PL.
Hạn chế
• Mờ nhạt lý tưởng, dễ dao
động, lệch lạc đạo đức,
thực dụng,ích kỷ;
• Chênh lệch vùng miền,
cơ hội, thất nghiệp…
• Một bộ phận thanh niên
sống thiếu lý tưởng, thiếu
ý thức chấp hành pháp
luật
www.themegallery.com
NQ Đại hội
Đảng bộ TP,
CTHĐ số 42
Nghị quyết
25 của BCH
TW Đảng
Sự chăm lo
của Đảng bộ
và chính
quyền TP
Các sự kiện
chính trị
quan trọng
Truyền
thống năng
động, sáng
tạo
Đời sống
xã hội khó
khăn
Kinh tế
khó khăn
Những
tiêu cực
trong XH
Thách
thức
Một bộ phận
TN đua đòi,
ích kỷ, thực
dụng
Các thế lực
thù địch
chống phá
CT giáo dục “5 xung kích”
CT
“4 đồng hành”
triển khai
chuyển biến
tham mưu
khẳng định
sáng tạo
tích cực
phối hợp,
vai trò người
chỉ đạo,
bạn của TN
đổi mới
Tích cực
THÀNH
CT quốc tế
xây dựng Đảng
TỰU
thanh niên
chính quyền
Công tác
có bước
Công
tác
Đội
xây dựng Đoàn Mở rộng và
phát triển
và
phong
trào
tập hợp TN
từng bước
chuyển biến thiếu nhi nhiều
nâng lên
đổi mới
tích cực
Chưa có nhiều giải pháp mới tác động đến
một số đối tượng thanh niên đặc thù
Sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của một
bộ phận thanh niên qua công tác giáo dục chưa cao
Công
tác giáo
dục
Chưa có nhiều hoạt động dẫn dắt định hướng giáo dục
về các giá trị sống phù hợp giữa các chuẩn mực đạo
đức, truyền thống văn hóa dân tộc với xu thế hội nhập
Công tác nắm bắt tình hình dư luận thanh niên và
tham gia xử lý các tình huống phức tạp đến lúc vẫn
còn thụ động
Hoạt động tổ chức sinh hoạt lý luận qua mô
hình các Câu lạc bộ Lý luận Trẻ tại cơ sở
chưa thật sự hiệu quả
Cơ sở Đoàn
- Thiếu giải pháp triển
khai thực hiện nội
dung của hai chương
trình xung kích hội
nhập kinh tế quốc tế,
đồng hành với thanh
niên trong trang bị kỹ
năng thực hành xã hội;
- Ít các hoạt động
nghiên cứu sáng tạo
được áp dụng vào thực
tế mang lại giá trị xã
hội cao.
Chi đoàn
- Nội dung sinh hoạt
chi đoàn ở một số
khu vực thiếu tính
chủ động công tác,
chưa phong phú, hấp
dẫn;
- Thiếu giải pháp mới
có hiệu quả để tổ
chức sinh hoạt và
hoạt động
Đoàn viên
- Việc phát huy vai trò,
trách nhiệm của đoàn
viên nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động
chưa được chú trọng.
Một bộ phận
thiếu năng
động, sáng
tạo, ý thức
trách nhiệm
chưa cao
Chưa được tập
huấn, trang bị
đầy đủ nghiệp
vụ công tác,
chất
lượng
tham mưu chưa
tốt, công tác
tạo nguồn chưa
được chú trọng
Cán bộ Đoàn
Công tác quy
hoạch, đào tạo,
bồi dưỡng đội
ngũ kế thừa có
lúc chưa được
thực
hiện
thường
xuyên
hoặc chưa đạt
yêu cầu.
Thiếu đeo bám thực
hiện một số chủ
trương, văn bản mới
Công tác giám sát
chưa phát huy hiệu
quả, thiếu sâu sát, kết
quả chưa cao
Công tác đúc kết lý
luận chưa được đầu tư
thực hiện đúng mức.
03 công trình trọng
điểm
chưa
hoàn
thành
Công
tác chỉ
đạo
Công tác chỉ đạo của
cấp thành đôi lúc
chưa kịp thời hoặc
dồn dập
BC số liệu chưa thực
sự khoa học, chưa đáp
ứng yêu cầu đổi mới
công tác điều hành
5. Chủ động tham mưu; chủ động liên
tịch; quyết liệt trong chỉ đạo cơ sở, phân
công, phân nhiệm rõ ràng, kiên quyết loại
bỏ các nội dung, cách làm không còn phù
hợp, hiệu quả thấp
4. Duy trì chủ
trương
trọng
tâm hoạt động
tại cơ sở; tăng
cường tính chủ
động,
tạo
không
gian
sáng tạo; có
biện pháp đánh
giá hiệu quả
hoạt
động;
công tác đúc
kết thực tiễn;
đổi mới chế độ
thông tin, báo
cáo
1. Công tác cán bộ Đoàn là
khâu quan trọng, là động lực
thúc đẩy phong trào, nâng
cao chất lượng tổ chức
Bài học
kinh nghiệm
3. Nội dung hoạt động phong trào phải gắn
với điều kiện thực tế xã hội và nhu cầu, khả
năng của thanh niên; tạo ra các công trình,
phần việc thanh niên có giá trị kinh tế - xã hội
cao; Phát huy ý tưởng sáng tạo; vận động
các nguồn lực xã hội.
2. Làm tốt
công tác dự
báo, kịp thời
nắm bắt tình
hình;
khai
thác tốt các
sự
kiện
chính trị, các
kênh thông
tin
đại
chúng; tăng
cường giáo
dục
thông
qua
điển
hình
tiên
tiến.
“Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn,
rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo,
xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Tập trung giáo dục, xây dựng hình mẫu người
thanh niên thành phố trong giai đoạn mới
Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện,
đẩy mạnh phong trào tình nguyện
Đồng hành với thanh niên trong các lĩnh vực; tăng
cường bảo vệ chăm sóc trẻ em, vai trò phụ trách Đội;
làm tốt công tác quốc tế thanh niên.
Tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên,
nâng cao vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn đối với Hội
Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tích cực
tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
Chăm lo
hỗ trợ TN
Khơi sức
phát huy
Đồng hành cùng thanh niên mưu
sinh lập nghiệp
Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc
Giáo dục
Phong trào
Hệ thống
Xây dựng
Đoàn
Chỉ đạo
?
Đa dạng hình thức giáo dục và truyền bá Chủ
nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo
dục lịch sử, chủ quyền biên giới, biển đảo
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục
pháp luật, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật giao thông
Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống
lịch sử, nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc; cuộc vận động “Dân ta phải biết
sử ta”; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “4 xây - 3
chống”, Kịp thời phát hiện, tuyên dương, nhân
rộng điển hình gắn với các phong trào thi đua của
thanh thiếu nhi
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
XUNG KÍCH XÂY DỰNG
VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Xung kích thực hiện nhiệm vụ CT
– KT – XH và hội nhập quốc tế của
địa phương, đơn vị
1. Xung kích phát triển KT – XH và
hội nhập quốc tế
2. Xung kích vì an sinh xã hội
2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc
sống cộng đồng
3. Xung kích bảo vệ môi trường,
ứng phó biến đổi khí hậu
3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội
4. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn
an ninh chính trị của Thành phố
4. Xung kích lao động sáng tạo, làm
chủ khoa học công nghệ
5. Xung kích vì trật tự, an toàn giao
thông, xây dựng văn minh đô thị,
phòng chống tội phạm và tệ nạn xã
hội
5. Xung kích bảo vệ môi trường,
ứng phó biến đổi khí hậu
ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Đồng hành với thanh niên trong
học tập, nghiên cứu khoa học
1. Đồng hành với thanh niên trong
học tập, lao động sáng tạo
2. Đồng hành với thanh niên trong
nghề nghiệp, việc làm
2. Đồng hành với thanh niên trong
nghề nghiệp, việc làm
3. Đồng hành với thanh niên nâng
cao sức khỏe thể chất và đời sống
văn hóa, tinh thần.
3. Đồng hành với thanh niên trong
việc nâng cao sức khỏe thể chất và
đời sống văn hóa, tinh thần.
4. Đồng hành với thanh niên phát
triển kỹ năng xã hội
4. Đồng hành với thanh niên trong
rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội
II. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên
tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
* 100% tổ chức Đoàn từ cấp cơ sở trở lên có
CTTN, 90% chi đoàn có phần việc thanh niên
gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn
vị
* Tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phát
động trí thức trẻ hiến kế các chủ trương, chính
sách đột phá (9 ngành DV, 4 ngành CN trọng
yếu)
* Cổ vũ thanh niên xung kích tiến quân vào
khoa học công nghệ, lao động sáng tạo, đề
xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng
các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất
và đời sống
Đổi mới phong
trào
Đa dạng nội
dung, phương
thức
Tăng chất
xám, ứng
dụng KHCN
Các chiến dịch
cao điểm
- Công trình tham gia “Cải tạo
môi trường, cảnh quan sông
Sài Gòn”
- Cải tạo 20 tuyến kênh ô
nhiễm, khơi thông dòng
chảy, vệ sinh kênh rạch, giải
tỏa các tụ điểm rác ô nhiễm
- Đề án trồng 500.000 cây xanh
Giáo dục thanh niên nâng cao ý thức
bảo vệ độc lập dân tộc, chế độ xã hội
chủ nghĩa, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, CQ
Nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh
phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù địch
Giáo dục, bảo vệ chủ quyền biển đảo;
chăm lo, giao lưu bộ đội; công trình
tuyên truyền về chủ quyền biển đảo trên
tuyến đường Hoàng Sa – Trường Sa
Vận động thanh niên xung kích vì trật tự, an toàn giao thông,
xây dựng văn minh đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã
hội, giáo dục thanh niên chậm tiến, vi phạm pháp luật.
III. Đẩy mạnh phong trào “Đồng hành
với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
Đồng
hành
Học tập
lao động
sáng tạo
Phát động phong trào xã hội học tập, các hoạt
động khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh các hoạt
động nghiên cứu, sáng tạo; phát triển các loại hình
đội nhóm học thuật, các cuộc thi, giải thưởng
nghiên cứu khoa học.
Nghề
nghiệp,
việc làm
Hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm;
khai thác tốt các nguồn vốn; duy trì hiệu quả
phong trào “3 giúp”; tiếp tục hỗ trợ Hội Doanh
nhân trẻ và đội ngũ doanh nhân trẻ phát triển
Sức khỏe,
đời sống
VHTT
Kỹ năng
thực hành
xã hội
Mở rộng cơ sở vật chất và nguồn lực phục
vụ nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh
thần; phát triển phong trào văn hóa văn
nghệ, thể dục thể thao
Đẩy mạnh rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội
tại cơ sở, tạo môi trường vui chơi, giải trí
lành mạnh cho thanh thiếu nhi phát triển toàn
diện
IV. Tăng cường công tác quốc tế thanh niên
-Quảng bá hình ảnh đất nước và thành phố, giới thiệu văn hóa
với bạn bè quốc tế, tìm thị trường, cơ hội hợp tác trong giới trẻ.
- Chủ động mở rộng các hoạt động ngoại giao nhân dân, giao
lưu hữu nghị với thanh niên các nước trong khu vực và trên thế
giới.
- Tham gia các chương trình cộng đồng mang tính chất toàn cầu
có ý nghĩa và phù hợp.
- Vận động thanh niên thành phố đang học tập, làm việc, sinh
sống ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động hướng về Tổ
quốc.
V. Tổ chức có hiệu quả chương trình
“Vì đàn em thân yêu”.
Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 06 -CT/TU của Thành ủy
Nâng cao vai trò phụ trách Đội của tổ chức Đoàn;
chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác Đội
Duy trì phong trào thiếu nhi thi đua học tập
và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
Đầu tư cho phong trào thiếu nhi trên địa
bàn dân cư
Tăng cường công tác bảo vệ, giáo dục, chăm
sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lạm dụng,
ngược đãi, bóc lột trẻ em
VI. Tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh
niên, nâng cao vai trò nòng cốt của Đoàn trong việc phát
triển tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên.
- Đa dạng thành phần thanh niên được tập hợp;
- Củng cố các Hội, các câu lạc bộ, đội nhóm hiện có để tập
hợp và mời gọi các đội nhóm tự phát;
- Đẩy mạnh phương thức tập hợp thanh niên thông qua
mạng Internet, quan tâm chăm lo, tập hợp thanh niên tôn
giáo, dân tộc;
- Tiếp tục thành lập tổ chức Hội Sinh viên tại các trường
chưa có tổ chức Hội, đặc biệt là tại các trường dân lập,
các trường có yếu tố nước ngoài.
VII. Xây dựng Đoàn vững mạnh.
Nâng cao hiệu
quả các đợt sinh
hoạt chi đoàn
chủ điểm, sinh
hoạt chuyên đề
tại chi đoàn,
đoàn cơ sở 
nâng cao nhận
thức chính trị,
trình độ lý luận,
khả năng phản
biện trong cán
bộ Đoàn.
- Nâng cao chất
lượng và tính
tiên tiến gương
mẫu của người
đoàn viên;
- Thực hiện tốt
chương trình rèn
luyện đoàn viên;
- Đổi mới công
tác đánh giá chất
lượng đoàn viên.
- 100% cấp bộ
Đoàn thực hiện
tốt Quy chế cán
bộ Đoàn
- Thực hiện có
hiệu
quả
chương
trình
quy hoạch, đào
tạo cán bộ
- Đổi mới nội
dung, phương
thức đào tạo,
bồi dưỡng cán
bộ
Nâng cao chất
lượng tổ chức
cơ sở Đoàn,
thực hiện có
hiệu quả cuộc
vận động “Xây
dựng chi đoàn
mạnh, chủ động
công tác”.
VIII. Tích cực tham gia xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền.
Nâng cao nhận thức, tích cực đấu tranh, bảo vệ
Những quan điểm, đường lối của Đảng
Tham gia xây dựng chính quyền đô thị, cải cách
hành chính. phòng chống tham nhũng, lãng phí.
30% đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng
70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú
Tham gia bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ Đoàn
để cung cấp cho hệ thống chính trị các cấp
Chủ động tham gia góp ý, phản biện
và xây dựng chính quyền các cấp
IX. Không ngừng đổi mới công tác tham mưu,
phối hợp, chỉ đạo.
Chủ động tham mưu thực hiện các chủ trương và góp ý chính sách có
liên quan đến công tác thanh niên, tham mưu các chương trình của
Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội
Đẩy mạnh công tác phối hợp để tăng cường hoạt động chăm lo, giáo
dục thanh thiếu nhi
Thực hiện các kế hoạch liên tịch, phối hợp với các sở ngành, đơn vị
gắn với thực hiện 06 chương trình đột phá của thành phố
Tăng cường phối hợp với các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp,
phục vụ hoạt động phong trào
Thường xuyên đúc kết thực tiễn, nhân rộng mô hình hay, giải pháp
mới, nhân tố tích cực
Nâng cao vai trò, hiệu quả, tính tự chủ và mở rộng phạm vi lĩnh vực
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Thành Đoàn
X. Thực hiện 10 chương trình,
công trình trọng điểm
- Chương trình Đoàn tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ;
đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho 100.000 thanh niên.
- Chương trình Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.
- Chương trình Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển đảo.
- Chương trình Huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã
hội cho 200.000 thanh thiếu nhi.
- Chương trình Quy hoạch, đào tạo cán bộ Đoàn - Hội - Đội
giai đoạn 2012 - 2017.
- Công trình xây dựng Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi
thành phố tại Cần Giờ (giai đoạn 2).
- Công trình xây dựng Nhà Văn hóa thanh niên (giai đoạn 1).
- Công trình xây dựng Cung thiếu nhi thành phố tại khu đô thị
mới Thủ Thiêm.
- Công trình xây dựng Nhà văn hóa Sinh viên tại Đại học Quốc
gia thành phố Hồ Chí Minh.
- Công trình xây mới 5 văn phòng hỗ trợ Thanh niên công nhân
tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.
* Các Đề án, chương trình của Trung ương
1. Đề án tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng,
đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.
2. Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn.
3. Chương trình Đoàn tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ.
4. Đề án Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.
5. Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân.
6. Đề án Đoàn tham gia bảo đảm an toàn giao thông.
7. Đề án xây dựng nhà ở cho người nghèo và nhà tránh lũ.
8. Đề án đào tạo lãnh đạo trẻ tương lai từ đội ngũ chỉ huy Đội
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
9. Đề án phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.
10. Chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên vùng nông thôn phát
triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và internet.

similar documents