Viktor Guman_ÚPSVaR Bardejov

Report
Nástroje pomoci v rámci služieb
zamestnanosti pre nezamestnaných
mladých ľudí
Medzinárodná konferencia:
„Zlepšenie pripravenosti mladých ľudí
pre trh práce“
Košice : 6 – 7.6.2013
Štatistické ukazovatele

Miera evidovanej nezamestnanosti v SR k 30.4.2013 – 14,41%

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Bardejov k 30.4.2013 – 21,01%

V reálnych číslach – počet nezamestnaných v SR :388 948

V reálnych číslach – počet nezamestnaných v okrese Bardejov : 8 804

Nezamestnanosť absolventov v SR je piata najvyššia v rámci EU

Z celkového počtu nezamestnaných je cca. 136 tis. Mladých ľudí
Aktívne opatrenia na trhu práce
zamerané na mladých ľudí
Zvyšovanie zamestnateľnosti mladých

Absolventská prax (§ 51)
•
získanie odborných zručností a praktických skúseností zodpovedajúcich
stupňu vzdelania a druhu študijného resp. učebného odboru
pre nezamestnaných absolventov vo veku do 26 rokov, max. 2 roky po
skončení štúdia, ktorí nepracovali nepretržite viac ako 6 mesiacov
v evidencii ÚPSVaR min. 1 mesiac
dĺžka praxe od 3 do 6 mesiacov
zákonom určený týždenný pracovný čas je 20 hodín (4 hodiny denne)
nie je to pracovný pomer, nezamestnaný je stále v evidencii úradu
odmena je vo výške 65 % životného minima ( v roku 2013 je to 126,47
EUR)
•
•
•
•
•
•
Aktívne opatrenia na trhu práce
zamerané na mladých ľudí
Zvyšovanie zamestnateľnosti mladých

Vzdelávanie a príprava pre trh práce
•
úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vzdelávanie a
prípravu pre trh práce, ak to vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce
úrad prepláca až 100% nákladov na vzdelávanie, ktoré zabezpečuje
realizujú sa rekvalifikačné aj poradenské kurzy
•
•
Aktívne opatrenia na trhu práce
zamerané na mladých ľudí
Podpora zamestnávania

podpora vytvárania pracovných miest
•
pilotný výzvový projekt zabezpečovaný prostredníctvom ÚPSVaR v rámci SR
•
vytváranie nových pracovných miest a zamestnávanie mladých
nezamestnaných vo veku do 29 rokov
•
pracovný pomer na plný pracovný úväzok min. na 18 mesiacov
•
podporovaných úradom je prvých 12 mesiacov
•
mesačná podpora je vo výške 90% nákladov na celkovú cenu práce
zamestnanca, najviac však vo výške predpokladanej minimálnej celkovej
ceny práce na rok 2013, ktorá je na úrovni 456,57 EUR
•
oprávnení žiadatelia sú zamestnávatelia (nie nezamestnaní mladí ľudia)
•
zamestnávateľ musí okrem iného deklarovať, že za predchádzajúcich 12
mesiacov odo dňa podania žiadosti nezrušil žiadne prac. miesto z
nadbytočnosti – jedná sa o nárast počtu prac miest
Aktívne opatrenia na trhu práce
zamerané na mladých ľudí
Podpora zamestnávania

•
•
•
•
príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
úrad môže poskytnúť príspevok nezamestnanému v evidencii najmenej 3
mesiace na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČO
nezamestnaný musí spolu so žiadosťou o tento príspevok obhájiť svoj
podnikateľský zámer pred odbornou komisiou
príspevok je vo výške max. 4228 EUR, pričom do 30 dní od podpisu dohody
mu úrad vyplatí prvých 60% z príspevku, zvyšných 40% príspevku dostane
po predložení správy a dokladovaní minutia prvej časti príspevku po 12
mesiacoch podnikania
nezamestnaný musí realizovať v zmysle zákona svoju podnikateľskú činnosť
aspoň 3 roky, pri predčasnom ukončení živnosti musí vrátiť pomernú časť
príspevku
Ďakujem za pozornosť

similar documents