Handreiking Onderwijs

Report
Handreiking
Onderwijs-zorgarrangementen
Lunteren 2 en 3 oktober 2014
Agenda
• Enkele voorbeelden en knelpunten van
OZA’s
• Uw ervaringen
• De handreiking : opzet en gebruik
• Gesprek: bijdrage van de handreiking
• Hoe verder
2
OZA: BJ-Brabant en de Korenaer
besloten jeugdzorg: Paljasproject
De Korenaer (locatieDeurne)
-VSO Cluster 4: 30 externe leerlingen, 104 residentiele plaatsingen (65 open
en 40 besloten).
-Toeleiding via Kinderrechter en centraal meldpunt/BJZ op grond van
noodzaak tot bescherming.
-Nauw verbonden met BJ-Brabant: residentiele en ambulante hulp en
besloten jeugdzorg: onderwijs via plaatsbekostiging
-Onderwijs maakt altijd deel uit van het verplichte dagprogramma (07.00 uur
tot 21.00 uur). Doel: regie geven over het eigen leven.
4
Ontwikkel- en knelpunten
• Invloed kinderrechter in het wel/niet verlengen van machtigingen.
Fluctuaties in aantal bezette plaatsen: consequenties voor de formatie.
• Financiering van onderwijs, wanneer een jongere buiten het terrein
onderwijs volgt. Laatste fase onderwijs op ROC. Eindexamen: Hoe?
• Financiering op basis van bedden of trajecten: probleem bij
onderbezetting
• Verkorte verblijfsduur legt grote druk op zowel jongeren als personeel
(van 1 tot 2 jaar naar 6 – 9 maanden)
• Verplichte nazorg gedurende een half jaar. Hoe indien woonplaats op
grote afstand?
• Uitstroom naar vervolgonderwijs: wat te doen indien geen plaats?
5
Wat betreft transitie en passend onderwijs
• Wat wordt de rol van het SWV in de besloten jeugdzorg?
• Wie betaalt wat? Jongere uit Boxtel in jeugdzorg plus: wat betaalt de
gemeente? Wat betaalt straks het SWV?
• Flexibilisering in het zorgdeel: kopen gemeenten straks arrangementen in of
alleen nachten? Gevolgen voor de formatie.
• Gemeenten: bovenregionaal besloten jeugdzorg inkopen? Tegen het
prijskaartje Paljas? (Eindhoven als centrumgemeente: specialistische zorg).
Onzekerheid over overheidsbeleid: zal besloten jeugdzorg een zaak van
regio’s worden?
6
Op zoek naar een alternatief voor een internaat.
Binnen één organisatie de functies onderwijs, zorg en veiligheid
aan jongere en gezin verbinden en samenbrengen tot één
integrale aanpak, vanuit één visie en onder één regisseur.
Doelgroep
12 - 17 jaar
o Zeer ernstig spijbelen
o School kan aantoonbaar niet verder
o Grote afstand arbeidsmarkt
o Stevige gedragsproblemen, beginnende criminaliteit
o Gezinsproblemen / achterstanden
o Afgekeerd van de omgeving
o Vertonen maatschappelijke overlast
o Meestal met maatregel
Achtergrond:
De gemeente Amsterdam brengt de zorg rondom SO en VSO in kaart
en maakt een plan voor de gewenste inzet vanaf het schooljaar
2014/2015.
Altra pleit voor de structurele inzet van specialisten uit jeugdzorg en
GGZ in het VSO zodat leerlingen minder uitvallen en betere resultaten
halen. Op de vestiging van Altra College wordt gewerkt met:
• Geïntegreerde intake onderwijs, jeugdzorg, GGZ
• GGZ behandelgroepen op school
• Inzet jeugdzorg (OKA’s) voor het merendeel van de leerlingen
Zelfredzaamheid ouders
• Bij 95% van de gezinnen sprake is van een beperkte mate of een
volstrekt onvoldoende zelfredzaamheid op twee of meerdere
terreinen.
30% is beperkt zelfredzaam , 65% volstrekt onvoldoende
zelfredzaam.
• 75% van de gezinnen heeft problemen op vier of meer terreinen,
de terreinen dagbesteding en financiën zijn daar vrijwel altijd bij.
• In 35% van de gezinnen heeft de meest betrokken ouder zelf een
psychiatrisch probleem.
• Vrijwel alle gezinnen hebben problemen op het vlak van de
huiselijke relaties – vechtscheidingen, ruzie met de kinderen.
• 90% van de ouders heeft ernstige problemen met de pedagogische
ondersteuning aan hun kinderen. Ze kunnen hun kinderen niet
aan en ze kunnen niet of nauwelijks regelen dat ze naar school
gaan.
Jeugdzorg en GGZ
• 90% heeft een psychiatrische stoornis
• Bij 10% is nog geen stoornis vastgesteld (onderzoek
loopt nog)
• 45 leerlingen worden onderzocht of zijn in
behandeling
Waarvan 33 door de Bascule en 12 door Punt P, de
Waag, de Opvoedpoli en Altra zelf
• Sinds september 2013 is er een
dagbehandelinggroep op school
• Jeugdzorg voor 85% van de leerlingen en gezinnen.
• 51 leerlingen en/of gezinnen kregen individuele of
gezinsbegeleiding aangeboden.
Welke inzet is aanvullend op de school
nodig
•
2 fte GGZ
•
2,7 fte jeugdzorg (gespecialiseerde OKA’s of specialisten uit flexibele
schil)
•
Koppeling aan school levert voordeel op en zorgt voor aansluiting
jeugdzorg passend onderwijs.
Financiering
2014
2015
Hoe
VSO
CvI :
Ministerie
SWV
Onderwijsschakelloket geeft TLV af> DUO
JGGZ
Huisarts;
Zorgverzekeraar
Gemeente
Verwijzing door CvB of ouder- kindadviseur; schoolverbonden
Inkoopcontract JGGZ aanbieder door gemeente via inkooptafel.
Jeugdzorg
BJZ:
Provincie
Gemeente
Verwijzing door CvB of ouder- kindadviseur of populatiebekostiging.
Inkoopcontract Jeugdzorg (flex) aanbieder door gemeente via inkooptafel.
Transferium
REC (HOR)
SWV (zorgbudget)
SWV
Onderwijsschakelloket geeft toelating af OPDC
BJZ: Provincie
Gemeente (GGZ)
Gemeente
Verwijzing door CvB of ouder- kindadviseur of populatiebekostiging.
Inkoopcontract Jeugdzorg (flex) aanbieder door gemeente via inkooptafels.
De handreiking
Stel een draaiboek op op basis waarvan gemeenten en samenwerkingsverbanden
met elkaar in gesprek kunnen over de inhoud, organisatie, continuïteit van
onderwijs en financiële borging van de OZA’s.
Een passend aanbod voor elke leerling.
•
•
•
•
•
•
Is er een gedeelde visie op de samenwerking tussen onderwijs en zorg als
uitgangspunt voor het gesprek over OZA’s?
Is er een gedeeld beeld over de OZA’s: doelgroep, organisatie, financiering en
dergelijke? Welke vragen zijn nog onbeantwoord?
Is er een inhoudelijke borging van het OZA binnen het Jeugdplan en het
Ondersteuningsplan? Is er sprake van continuïteit?
Zijn er afspraken over de integrale procedure van toewijzing en toelaatbaarheid,
en de financiële machtiging voor het toekennen van een OZA?
De wijze waarop ouders betrokken zijn
Afspraken over verantwoording en kwaliteitsborging
13
Gesprek:
•
•
•
•
•
•
•
•
Bijdrage van de handreiking voor uw praktijk
Zijn de leerlingen om wie het gaat in beeld?
Wie is integraal eigenaar bekostiging OZA : het SWV, de
school, de zorgleverancier(s), de gemeente, het OOGO?
Wie draagt zorg voor afstemming op de diverse inkooptafels?
Wie voert de regie bij meerdere gemeenten / SWV-en
Hoe zorg te dragen voor continuïteit
Wat is de betekenis van de wijze waarop gemeenten aanbesteden
Hoe meten van (onderwijs) resultaten, en kosten-batenanalyse voor
dit type voorziening (i.r.t. bijv. uitval / maatschappelijke participatie)
14

similar documents