Socialni bydleni z pohledu investicni podpory_Dostalova

Report
Sociální bydlení z pohledu investiční
podpory
(Ministerstvo pro místní rozvoj)
Konference o sociálním bydlení
27. 1. 2015
Senát Parlamentu ČR
Stávající podpora bydlení z rozpočtu
MMR
Podpora bydlení
Pomoc při
odstranění
následků živelní
pohromy
Regenerace
panelových sídlišť
Program Podpora
bydlení
Výstavba
podporovaných
bytů
Příspěvek k
hypotečnímu
úvěru osobám do
36 let
Výstavba
technické
infrastruktury
Oprava olověných
domovních
rozvodů
Rozpočet 2015 a aktuální informace
Program Podpora bydlení pro rok 2015:
Název podprogramů
Podpora regenerace panelových sídlišť
Podpora výstavby technické infrastruktury
Podpora výstavby podporovaných bytů
Podpora domovních olověných rozvodů
Celkem
Schválený rozpočet
v tis. Kč
50 000
14 000
160 000
10 000
234 000
Rozpočet navýšený
o přislíbené NNV
v tis. Kč
100 000
20 000
420 000
10 000
550 000
Výstavba podporovaných bytů
Dotační tituly
1. Pečovatelský byt
2. Vstupní byt
3.
Komunitní dům seniorů KoDuS
Příjemce dotace: fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba vč. obcí
Vznik podporovaných bytů:
–
Výstavba: novostavba bytového domu, nástavba nebo přístavba,
přestavba nebytového prostoru jíž vznikne nový byt; přestavba bytového
domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení
–
Pořízení (pouze Vstupní byty): koupě, dražba (veřejná; soudní)
Výše dotace – dána typem a způsobem vzniku bydlení
• 600 000,- Kč Pečovatelský byt a Vstupní byt (musí splňovat
parametry upravitelného bytu)
• 550 000,- Kč Vstupní byt vzniklý výstavbou
• Pořízení bytu – 80 % z ceny kupní nebo vydražené a odhadní
– maximálně však 400 000,- Kč
• Maximálně 200 tis. € – dotace je poskytována v režimu „de minimis“
Komunitní dům seniorů
Nový dotační titul: podpora komunitního bydlení seniorů
•
650 000 Kč na bj. v komunitním domě seniorů
•
Dotaci lze použít i na sdílené prostory v domě, které jsou centrem
společných aktivit
•
Max. 500 tis. € – dotace je poskytována v režimu SOHZ „de minimis“
•
Pozdější vyhlášení – po schválení navýšení rozpočtu na rok 2015.
Podpora výstavby sociálních bytů
V letech 1998 – 2013 vzniklo s podporou poskytnutou
z rozpočtů MMR a SFRB
20 tis. nájemních bytů
určených pro domácnosti s nízkými příjmy či jinak
vymezené skupiny ohrožené sociálním vyloučením
Podpora bydlení – fondy EU
Programové období 2014–2020
IROP – Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa 2:
Zkvalitnění veřejných služeb a
podmínek života pro obyvatele regionů
– specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi
– specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Podpora sociálního bydlení ze SFRB
NV 284/20011 Sb.
• Výstavba nájemních bytů
• Zvýhodněný úvěr: max.70% nákladů, splatnost
do 30 let
• Cílová skupina: senioři 65 +, osoby se
zdravotním postižením, s nízkými příjmy a
postižené živelní pohromou
Předpokládané investice do bydlení
z národních zdrojů v roce 2015
•
Pokračování programu Podpora bydlení – příprava nové
dokumentace na období 2016 - 2021
• Podpora bydlení seniorů – investice do bydlení seniorů, které
nelze financovat z evropských fondů
• Podpora bydlení sociálně vyloučených osob – investice
do oblastí, kde sociální bydlení nelze financovat z evropských
fondů (mimo ORP se sociálně vyloučenou lokalitou (cca 30 %
území ČR)
• Zákon o sociálním bydlení – naplnění závazků, které
vyplynou ze zákona a schválení Koncepce sociálního bydlení
Veřejná podpora
•
Podpora malého rozsahu – „de minimis“ - tj.- max. 200
tis. EUR pro jednoho žadatele v průběhu tří let
• SOHZ „de minimis“ - tj.- max. 500 tis. EUR pro jednoho
žadatele v průběhu tří let (plánuje se u KoDuS a v IROP)
• SOHZ – služby obecného hospodářského zájmu - zatím
nebyla využita pro investice do sociálního bydlení
Zákon o sociálním bydlení
Harmonogram:
1. Koncepční řešení problematiky sociálního bydlení
odpovědnost: MPSV, spolupráce: MMR a MLR
termín: 28. 2. 2015
2. Zákon o sociálním bydlení
odpovědnost: MPSV, spolupráce MMR a MLR
termín: 2. Q. 2015 věcný záměr zákona, 2. Q. 2016 návrh
zákona, předpokládaný termín nabytí účinnosti 1. 1. 2017.
Děkuji za pozornost
Ing. Klára Dostálová
náměstkyně pro regionální rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj
www.mmr.cz

similar documents