2.3 Voorwaarden bijzondere jacht

Report
De nieuwe jachtbesluiten
01/07/2014
Een bondig overzicht
Het Kenniscentrum HVV
Inhoud
1.
2.
3.
4.
Inleiding
Het Jachtvoorwaardenbesluit
Het Jachtadministratiebesluit
Het Soortenschadebesluit
1. Inleiding
1.
Inleiding
Project Wet Integratie
• Behoud van Jachtdecreet en Jachtwet
• Vervangen van 17 uitvoeringsbesluiten
• 4 nieuwe besluiten
– Het Jachtopeningsbesluit (2013-2018)
(JOB)
– Het Jachtvoorwaardenbesluit van …
(JVB)
– Het Jachtadministratiebesluit van …
(JAB)
– Het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009
(SSB)
1.
Inleiding
• Definitieve goedkeuring VlaReg op 25 april 2014
• Publicatie in het BS op …
 JVB, JAB en SSB van kracht vanaf 01 juli 2014
• HVV heeft input gegeven
• Niet alle zaken kunnen verwezenlijken
1.
Inleiding
Ter herinnering
• Gewone jacht (GJ):
• Bijzondere jacht (BJ):
• Bestrijding (BE) :
stellen jachtdaad in jachtseizoen
vorm van jacht met afzonderlijke
openingstijden
uitzonderingsregel zonder openingstijden
De grote verschillen tussen bijzondere jacht en bestrijding
Bijzondere jacht
Bestrijding (Art. 22)
Wanneer
Vóór er schade is
Nadat schade optreedt
Aanvrager
Jachtrechthouder
Uitvoerder Jachtrechthouder;
medejachtrechthouder;
genodigden
Grond- of teelteigenaar
Personen die voldoen om een
jachtverlof te bekomen
2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden GJ, BJ en BE
2.2 Voorwaarden gewone jacht
2.3 Voorwaarden bijzondere jacht
2.4 Voorwaarden bestrijding
2.5 Voorwaarden art. 33 van het Jachtdecreet
2.6 Voorwaarden handel en vervoer
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden
Voederplaats
 150 m van andere jachtrechthouder (JRH)
 Geen jacht op waterwild/overig wild binnen 150 m van deze
vaste voederplaats voor waterwild/overig wild (1 maand)
 Uitsluitend hooi, zoutsteen en –pasta voor grofwild
 Gewassen (wildakker) ≠ voederplaats
 Aankorrelplaats = voederplaats met specifieke regels
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden
Jachtkansel
Iedere constructie/inrichting die het mogelijk maakt om wild te
strekken vanaf een punt gelegen boven het normale niveau van
de grond
 Geen jachtwapen als < 150 m van andere JRH
 Geen wettelijke bepalingen aangaande gebruik t.o.v.
voederplaats
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden
Niet-vliegvlugge vogels
 Geen gewone jacht
 Geen bijzondere jacht (uitz.: Cgans en ggans)
 Wel bestrijding
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden
Sneeuwregel
 Opschorting jacht
• Vanaf 5 cm sneeuw op locatie waar gejaagd wordt
• Tot 24 u na vallen laatste sneeuw
 Uitzondering:
• Jacht in bossen + wild dat uit deze bossen opgestoten en
gestrekt wordt in het open veld binnen 50 m van deze bossen
• Jacht op houtduif, Canadese gans en konijn
• Jacht op waterwild op of onmiddellijk langsheen moerassen,
waterplassen en waterlopen behalve tot 150 m hierrond
wanneer de opp. met bijhorende rietkragen langs de oever
met meer dan de helft met ijs bedekt zijn
• Jacht op grofwild
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden
Sneeuwregel
 Jachtverbod bij langdurige en zeer harde vorst
• Per categorie van wild
• Provinciaal
• Hoofd van ANB beslist o.b.v. advies provinciale directeur
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden
Everzwijnoverleg
 Faunabeheerzone (Vlaanderen opdelen)
 Jaarlijks overleg in de beheerzone
• Voor 1 mei
• ANB, WBE, BV, Erkende Terrein Beherende Vereniging (ETBV),
landbouw, overheid met beheer op bos-/natuurreservaat
• Bepalen populatiedoel/aanpak per zone
• bindend
 Jaarlijks overleg in het WBE-werkingsgebied
•
•
•
•
•
Voor 1 juli
Beheerders in het werkingsgebied (ANB,BV,NP, …)
Hoe aanpakken conform consensus beheerzone
Welke preventieve maatregelen
Ruimtelijke en tijdsgebonden acties
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden
Vuurwapens
 Toegelaten
• Gladde loop:
• Getrokken loop:
• Gecombineerd
kal. 36 t.e.m. kal. 8
nominaal kal. .22 (5,59 mm)
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden
Vuurwapens
 Verboden
• Semi-/automaat met > 2 patronen in magazijn
• Geweer met:
beeldomzetter
elektr. beeldversterker
kunstlicht
andere voorziening om te verlichten
• Geluidsdemper
• Pistool/revolvers
• Machinegeweer
Uitz.: Kunstlicht en andere voorziening om te
verlichting op geweer voor BJ(/BE) op ever
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden
Munitie
Toegelaten
• Ree:
kogel getrokken loop 980 J op 100 m
• Ander grofwild:
kogel getrokken loop: ≥ 6,5 mm
2200 J op 100 m
• Kleinwild:
hagel
• Waterwild: hagel
• Overig wild: hagel
kogel gladde loop:
≤ 4 mm
≤ 4 mm
≤ 4 mm of kogel
kal. 20, 16 en 12
Uitz.: Kogel voor BJ en BE op waterwild als niet horizontale baan!
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden
Munitie
Verboden
•
•
•
•
•
Randvuurkogelpatroon
Fosforkogelpatroon
Lichtspoorkogelpatroon
Volmantel en kogels die niet vervormen
Lood-/zinkhagel
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden
Jacht in Vogelrijk gebied (VRG)
 Standaard: sluiten GJ en BJ 15 nov. t.e.m. 28/29 febr.
 Uitzondering:
• Everzwijn:
• Ree, edelhert, damhert, moeflon:
• Andere wildsoorten:
1 uur voor tot 1 uur na
dag
indien consensusdossier
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden
Jacht in Vogelrijk gebied (VRG)
Consensusdossier
• Overleg met:
onafhankelijke jager
natuurbeheerders (vereniging/overheid)
landbouw
• Doel: uitoefenen jacht
vrijwaren rust voor watervogels
instellen rustzones (met jachtverbod op alles)
instellen foerageerzones (met jachtverbod op waterwild)
• Minister beslist
• Max. 5 jaar geldig
 Het Kenniscentrum begeleid de WBE hierin
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden
Verboden middelen
 Honden voor vossenjacht om < 50 m van burcht
 Hazewindhond
 Meute en paarden
 Burchten/rustplaats onder gas, vloeistof of vast
 Levende lokdieren
 Veerklemmen  ook bezit is strafbaar
 Duivencarrousel voor GJ  toegestaan voor BJ en BE
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.2 Voorwaarden gewone jacht
Jachtperiode
 Openingsbesluit
 Van zonsopgang tot zonsondergang
 Grofwild:
drukjacht
dag
aanzit/bers
1 uur voor tot 1 uur na
2.
middelen
Gewone Jacht
Het Jachtvoorwaardenbesluit
grofwild
kleinwild
waterwild
overig wild
ree
ever edel dam moef haas faz pat Eend ggans Cgans duif konijn vos kat
vuurwapens
roofvogels
aankorrelplaatsen
3
dode lokdieren van dezelfde soort als de soort
waarop de gewone jacht is geopend
kunstmatige lokdieren
niet-elektronische akoestische lokmiddelen
elektronische akoestische lokmiddelen
duivencarroussel
fretten
vangkooien en buidels
kastval
kooival
4
4
mun.
methode
honden (voor opsporen, aanwijzen, uitstoten,
opdrijven, nazoeken en apporteren)
geweren voorzien van kunstmatige lichtbronnen
of voorzieningen om dieren te belichten
aanzitjacht
bersjacht
drukjacht
drijfjacht
hagelpatronen ø 4mm
kogelpatronen
1
2
2
2
2
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.2 Voorwaarden gewone jacht
Toevoeging tabel
1. 980 J op 100 m
2. Getrokken loop ≥ 6,5 mm en 2200 J op 100 m
Gladde loop kal. 20, 16, 12
3. Conform voorwaarden minister en aangeduid op kaart
4. Val:
Ø 6,5 cm in zijwand t.h.v. maaiveld
bovenzijde ondoorzichtig
max. 1000 dm³
plaatje met verlofnummer + tel. ANB provinciaal
plantaardig/niet levend dierlijk lokaas
dagelijks controleren
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.2 Voorwaarden gewone jacht
Specifiek voor grofwild
 Reewild als
in erkende WBE
≥ 250 ha bos/KLE
≥ 1000 ha jachtrevier
 Zweethond bij gewonde dieren
 Drukjacht aankondigen
 Goedgekeurd afschotplan
 Melden van afschot binnen 1 maand na kwartaal
 Bijhouden linker onderkaak tot 2 maanden na kwartaal
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.2 Voorwaarden gewone jacht
Specifiek voor grofwild
 Driejarenafschotplan niet in de nieuwe besluiten opgenomen
 Toch toegepast achter de schermen
 # labels = gemiddelde 3 jaar afschot x factor
 Factor:
1,15 (+100)
1,20 (tss 50 en 100)
1,25 (tss 12 en 50)
 Verdeling labels:
20%-30% geit
20%-35% bok
40%-55% kits
 Uitzondering mogelijk na argumentatie
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.2 Voorwaarden gewone jacht
Specifiek voor kleinwild
 Patrijs
in erkende WBE
3 koppels/100 ha open ruimte (gem. 3 jaar)
faunabeheerplan  patrijsvriendelijk beheer
 Sluitingsmogelijkheid deel/hele WBE per kleinwildsoort
door ANB
Reden:
Ongunstige wildstand
onvoldoende maatregelen t.o.v. naburig beheer
uitzetten van wild
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.2 Voorwaarden gewone jacht
Specifiek voor overig wild
 Kat
alleen kast/kooival
verwilderd  aanbieden/ophalen aan asiel
Niet verwilderd  vrij laten
 Jacht op VOS niet binnen 50 m rond burcht
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.3 Voorwaarden bijzondere jacht




Maximaal te melden voor openingsperiode
Preventieve maatregelen genomen
Binnen 1 kalenderjaar
24 u na melding
Jachtperiode
 Openingsbesluit
 Grofwild:
drukjacht
 Overig wild:
 Waterwild:
aanzit/bers
aanzit ever
dag
1 uur voor tot 1 uur na
Uitz.: BJ waterwild in SBZ is alleen overdag
dag
1uur voor tot 1uur na
24u
2.
mun.
methode
middelen
Bijzondere jacht
Het Jachtvoorwaardenbesluit
grofwild
waterwild
overig wild
ever edel dam moef eend ggans Cgans smient kievit duif konijn vos
vuurwapens
roofvogels
aankorrelplaatsen
2
dode lokdieren van dezelfde soort als de
soort waarop de gewone jacht is
geopend
kunstmatige lokdieren
niet-elektronische akoestische
lokmiddelen
elektronische akoestische lokmiddelen
duivencarroussel
fretten
vangkooien en buidels
kastval
4
kooival
4
honden (voor opsporen, aanwijzen,
uitstoten, opdrijven, nazoeken en
apporteren)
geweren voorzien van kunstmatige
lichtbronnen of voorzieningen om
dieren te belichten
aanzitjacht
bersjacht
drukjacht
drijfjacht
hagelpatronen ø 4mm
kogelpatronen
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
3
3
5
5
5
5
5
3
3
3
3
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.3 Voorwaarden bijzondere jacht
Toevoeging tabel
1. Getrokken loop ≥ 6,5 mm en 2200 J op 100 m
Gladde loop kal. 20, 16, 12
2. Conform voorwaarden minister en aangeduid op kaart
3. Val:
Ø 6,5 cm in zijwand t.h.v. maaiveld
bovenzijde ondoorzichtig
max. 1000 dm³
plaatje met Verlofnummer + tel. ANB provinciaal
plantaardig/niet levend dierlijk lokaas
dagelijks controleren
4. Val conform 3 maar maximaal 100 m² en niet ondoorzichtig
5. Geen horizontale baan
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.3 Voorwaarden bijzondere jacht
Specifiek voor grofwild
 Zweethond bij gewonde dieren
 Drukjacht aankondigen
 Goedgekeurd afschotplan
 Melden van afschot binnen 1 maand na kwartaal
 Bijhouden linker onderkaak tot 2 maanden na kwartaal
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.3 Voorwaarden bijzondere jacht
Specifiek voor waterwild
 Tot 150 m rond perceel
 Kievit uitsluitend t.h.v. aantal vliegvelden
Specifiek voor overig wild
 Tot 150 m rond perceel
 Jacht op VOS niet binnen 50 m rond burcht
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.4 Voorwaarden bestrijding
 24 u na melding (minimaal 1/2 werkdag inclusief)
 Preventieve maatregelen genomen
Jachtperiode
 Dag
 BV hele jaar door zonder melding
•
•
•
•
Everzwijn
Houtduif
Konijn
Vos
2.
middelen
Bestrijding
Het Jachtvoorwaardenbesluit
grofwild
ree ever edel dam
vuurwapens
roofvogels
aankorrelplaatsen
kleinwild
waterwild
overig Wild
moef haas faz pat Eend ggan Cgan smie kievit duif konijn vos kat
3
mun.
methode
dode lokdieren van dezelfde soort als de
soort waarop de gewone jacht is geopend
kunstmatige lokdieren
niet-elektronische akoestische
lokmiddelen
elektronische akoestische lokmiddelen
duivencarroussel
fretten
vangkooien en buidels
kastval
5
kooival
5
honden (voor opsporen, aanwijzen,
uitstoten, opdrijven, nazoeken en
apporteren)
geweren voorzien van kunstmatige
lichtbronnen of voorzieningen om dieren
te belichten
aanzitjacht
bersjacht
drukjacht
drijfjacht
hagelpatronen ø 4mm
kogelpatronen
1
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
4
4
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.4 Voorwaarden bestrijding
Toevoeging tabel
1. 980 J op 100 m
2. Getrokken loop ≥ 6,5 mm en 2200 J op 100 m
Gladde loop kal. 20, 16, 12
3. Conform voorwaarden minister en aangeduid op kaart
4. Val:
Ø 6,5 cm in zijwand t.h.v. maaiveld
bovenzijde ondoorzichtig
max. 1000 dm³
plaatje met Verlofnummer + tel. ANB provinciaal
plantaardig/niet levend dierlijk lokaas
dagelijks controleren
5. Val conform 3 maar maximaal 100 m² en niet ondoorzichtig
6. Geen horizontale baan
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.4 Voorwaarden bestrijding
Specifiek voor grofwild
 Zweethond bij gewonde dieren
 Druk/drijfjacht aankondigen
 Geen afschotplan
 Melden van afschot binnen 1 maand na kwartaal
 Bijhouden linker onderkaak tot 2 maanden na kwartaal
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.4 Voorwaarden bestrijding
Specifiek voor overig wild
 Kat
alleen kast/kooival
verwilderd  aanbieden/ophalen aan asiel
niet verwilderd  vrij laten
 Bestrijding op VOS niet binnen 50 m rond burcht
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.5 Voorwaarden art. 33 van het Jachtdecreet
Grauwe gans en Canadese gans
 In kader van natuurbeheer
 Wie:
grondgebruiker/eigenaar
 Wat:
jachtrechthouder
medejachtrechthouders
BV
schudden eieren
afschot (ook de genodigden)
afvangen
 Steeds melden aan ANB
 Na actie rapporteren aan ANB (voor 1 april)
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.6 Voorwaarden handel en vervoer
Dood wild
 Vanaf 1ste dag opening seizoen
 T.e.m. 10de dag na sluiting van seizoen (GJ en BJ)
 Uitz.:
diepgevroren reevlees:
grofwild:
fazanthaan na 31/12:
smient:
kievit:
gekweekt wild:
wild uit EU:
hele jaar door
mits voorzien van label
met staart of kop + pluimen
niet verhandelen
niet verhandelen
hele jaar door (ook doden)
hele jaar door (mits bewijs legaal)
2.
Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.6 Voorwaarden handel en vervoer
Eieren/levend wild
 In principe verboden  afwijking mogelijk via ANB
 Fazanteneieren rapen is toegestaan
• Indien bedreigd door landbouwwerkzaamheden en geen
andere bevredigende oplossing mogelijk!
• Jongen terugzetten voor 31 juli
• Terugzetten in zelfde revier
• Melden van aantal nesten/eieren/jongen voor 01 juli
 Opgelet, geen melding nodig voordat men van start wil gaan!
3. Het Jachtadministratiebesluit
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.1 Het jachtverlof/vergunning
3.2 De Wildbeheereenheid
3.3 Het jachtplan
3.4 Het afschotplan
3.5 Het faunabeheerplan
3.6 Het wildrapport
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.1 Het jachtverlof/vergunning
Aanvraag jachtverlof
 Recente pasfoto
 Uittreksel strafregister
Of schriftelijk verklaring (uitz.)
 Het jachtverlof geldig voor laatste jachtseizoen
Of gelijkgeschakeld jachtverlof
Of attest van slagen praktisch examen (of voor 1995)
 Het verzekeringsbewijs ‘BA jacht’ aanvrager
 Aanvraag bij AC
Opgelet: geen examen en 1 jaar geen verlof => afleggen jachtexamen!
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.1 Het jachtverlof/vergunning
Aanvraag jachtvergunning
 Aanvraag door persoon met Vlaams jachtverlof
 Recente pasfoto genodigde
 Het geldig jachtverlof van de genodigde
 Schriftelijk verklaring van de aanvrager (genodigde voldoet)
 Het verzekeringsbewijs ‘BA jacht’ genodigde
 Aanvraag bij AC
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.1 Het jachtverlof/vergunning
Moet weigeren
 Geen recht tot wapenbezit/dracht
 < 18 jaar
 Veroordeling voor (licht) jachtmisdrijf (max, 1 jaar)
 Veroordeling voor jachtmisdrijf
(verboden wapen, bende, ‘s nachts, verboden tuig, motorvoertuig)
 Niet naleven straf na jachtmisdrijf
 Veroordeling (misdrijf met geweld/weerspannigheid)
 Vervallen verklaard volgens 123 sexties SWB
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.1 Het jachtverlof/vergunning
Kan weigeren
 Ontzet tot recht conform art. 31, 1° tot 5° SWB
 Veroordeling diefstal, oplichting, schriftvervalsing, misbruik
van vertrouwen
 Slecht gedrag, geestestoestand of voorgaand gedrag dat slecht
gebruik van vuurwapens doet vermoeden
 Na bestuurlijke geldboete wegens overtreden jachtregelgeving
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.1 Het jachtverlof/vergunning
Intrekken
 Indien bedrieglijke handelingen bij de aanvraag
 Indien plots in toestand om te weigeren
 Geen terugbetaling van belasting mogelijk
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.1 Het jachtverlof/vergunning
Beroep tegen beslissing AC
 Indienen bij ANB
 ANB vraagt advies aan AC
 AC vraagt advies aan procureur des konings
 ANB beslist 2 maanden na vraag tot advies
Eens ingewilligd  reden niet meer bruikbaar
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.2 De Wildbeheereenheid
Een vrijwillig samenwerkingsverband tussen jagers
Erkenningsvoorwaarden
 ≥ 5 jachtrechthouders
 ≥ 1000 ha
 Rechtspersoonlijkheid (met RvB, zetel in Vlaanderen)
 Doelstellingen in de statuten
 25% revieren in WG mag onafhankelijk zijn
 Geen overlap met andere erkende WBE
 Goedgekeurd faunabeheerplan
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.2 De Wildbeheereenheid
Administratieve verplichtingen
 1 AV per jaar (ook voor VZW wet!)
 Uitnodigen op AV:
ANB
ETBV
Landbouwraad
Bosbouwsector
 Voor 1 april:
stemgerechtigde leden
wildrapport
verslag afgewezen leden
werkingsverslag
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.2 De Wildbeheereenheid
Subsidiemogelijkheden erkende WBE
 Basis:
€ 300
 Oppervlakte:
€ 150/1000 ha revier
(boven 2000 ha)
Totaalverlies van € 26.575 voor jachtsector
KC deed simulatie/WBE
 Project:
max. € 9000/6 jaar
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.3 Het jachtplan





Uitoefenen van jacht = indienen van een jachtplan
Verzameling van de verworven jachtrechten
Uitkleuren onbejaagde gebieden (ook < 1 ha)
Voorstel in te dienen voor 1 april jaar x
Goedkeuring geldig vanaf 1 juli jaar x (jachtseizoen)
Vb. indienen op 18/12/2013  geldig jachtseizoen 2014-2015
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.3 Het jachtplan
Overgangsperiode
 Huidige plannen oké tot 01/07/2015
 Iedereen voorstel voor 01/01/2015
 Goedkeuring voor 01/07/2015
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.3 Het jachtplan
Vorm
 Hard-copy of digitaal
 Schaal 1:10.000
 Buitengrens revier:
 Niet bejaagd:
 Buitengrens WG:
groen
rood + rood arcering
blauw
Geen onderscheid tss. onafhankelijk en niet bejaagd
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.3 Het jachtplan
Algemene administratie bij indienen voorstel
 Voorstel voor 1 april
 WBE:
collectief jachtplan + formulier handtekeningen JRH
 Onafhankelijke jager:
plan + formulier van medehouders
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.3 Het jachtplan
Administratie bij niet wijziging
 Verklaring indienen bij het AC
Administratie bij wijziging
 Melden aan AC
 Uitkleuring 
 Inkleuren perceel 
geen probleem
indienen voor 1 april
toevoegen schriftelijke jachtpacht !!
controle door AC
van kracht op 1 juli
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.3 Het jachtplan
Overlap
 AC vraagt schriftelijke jachtpacht (beide partijen)
 Aanleveren voor 15 juni
 Oudste nog geldige schriftelijke pacht
 Geen schriftelijke pacht  uitkleuren uit beide jachtplannen
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.4 Het afschotplan
 Voor de jacht op grofwild
Onafhankelijke jager
 Invullen formulier ANB (aantallen, gewenst afschot, …)
 Toevoegen machtiging (meerdere JRH)
 Aangetekend versturen voor 1 oktober
 Jaarlijks voor 1 november beslissing ANB
 Indien te laat  ten vroegste 1 maand na indiening
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.4 Het afschotplan
Erkende WBE
 Hele WG
 Opnemen doelstellingen in faunabeheerplan
 Jaarlijks voor 1 november beslissing ANB
 Indien niet in FBP  jaarlijks conform onafhankelijke
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.5 Het faunabeheerplan
 Noodzakelijk voor jacht op elke jachtwildsoort
 Inhoud te vergelijken met UWPB
Goedkeuringsprocedure




Opstellen voorstel (KC)
2/3 meerderheid op AV
Aangetekend verzenden aan ANB prov.
Binnen 1 maand bijkomende vragen ANB
•
•
•
Ontbrekende stukken
Toelichting
Bijsturing voorstel
 Binnen 1 maand ontvangen goedkeuring
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.5 Het faunabeheerplan
Aanvraag tot erkenning van de WBE
 Goedgekeurd faunabeheerplan
 Toevoegen
statuten
verklaringen
handtekeningen leden JRH
overzicht jachtrevieren
 Aangetekend verzenden aan ANB centraal
 Binnen 1 maand controle ontvankelijkheid
 Binnen 1 maand ontvangen erkenning
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.5 Het faunabeheerplan
Nieuw te verzamelen data
 Valwild
 Wildschade
 Overlastsoorten
 ANB kan dit opvragen
 Intranet van HVV is hiervoor bruikbaar
3.
Het Jachtadministratiebesluit
3.6 Het wildrapport







WBE en onafhankelijke jager
Jaarlijks voor 1 april
Voorjaarstellingen
Afschotcijfers
ANB bepaald de inhoud
Aangetekend versturen
Laattijdig indienen = 3 maanden jachtverbod
4. Het Soortenschadebesluit
4.
Het Soortenschadebesluit
 Schade door wild:
geen openingsseizoen
geen bestrijding toegestaan
 Schade door wild:
uit bos-/natuurreservaat
uit beheer Vlaamse Overheid
uit beheer ETBV
(als er geen opening/bestrijding was)
 Aanpassingen aan termijnen en procedures
Vragen?

similar documents