prezentace - školení ORP

Report
Územní plánování
pracovní porada s ORP
Vyhodnocování územního plánu a
jeho změny - § 55 SZ
Zpracoval: Martin Herzog
7. června 2013
§55 odst. 1 SZ
• Vztahuje se na ÚP vydané po 1.1.2013
• Povinnost předložit zprávu Z.O. nejpozději do
4 let od vydání ÚP
• Předkladatel a zpracovatel zprávy je ORP nebo
kvalifikovaný O.Ú.
• Nezbytnost projednání zprávy v režimu §47 SZ
• Zprávu schvaluje Z.O. v samostatné působnosti
• Vyplyne-li potřeba pořízení změny ÚP, jsou
pokyny pro zpracování návrhu ÚP součástí
zprávy
• Pořízení změny ÚP nelze odkládat – opačný
postup by byl v rozporu se základními
zásadami SŘ
• Důvody k pořízení změny ÚP:
- nesoulad se ZÚR/PÚR
- ÚP obsahuje části, které nemohou být jeho součástí
- požadavky vyplývající z ÚAP
§ 55 odst. 2 SZ
• Další z možností pořízení změny ÚP
- Nově pořízení změny na základě podnětu „oprávněného
investora“
• Z.O. rozhodne o pořízení změny ÚP, poté
obdobný postup jako u nového ÚP (zadání,
návrh)
• Změna ÚP – pouze v rozsahu měněných částí
§ 55 odst. 3 SZ
• V případě zrušení části ÚP, nahlíží se na tuto
část území obce jako na území bez ÚP
• Pokud dojde ke zrušení části změny ÚP pak v
této části platí ÚP v podobě před zrušenou
změnou
• Vyhodnocení VURÚ a VŽP se nezpracovává
pokud je změna ÚP pořizována pouze za
účelem uvedení ÚP do souladu se ZÚR
§ 55 odst. 4 SZ
• Jedním z hlavních cílů ÚP je ochrana krajiny
• Smyslem § 55 odst. 4 SZ je ochrana proti
přeměně nezastavěného území na zastavěné
• Pořizovatel změny ÚP je povinen vyhodnotit
stávající situaci ohledně využití zastavitelných
ploch (vazba na § 55 odst. 1 SZ)
• Na vyhodnocení účelného využití zastavěného
území a vyhodnocení potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch je třeba důsledně dbát
PŘÍKLAD VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ DALŚÍ ZASTAVITELNÉ PLOCHY PRO BYDLENÍ
podle § 55 odst. 3 stavebního zákona
Plochy pro bydlení ve vydaném (schváleném) územním plánu:
Lokalita A
Zastavitelná plocha …………………………………………………………………...60399 m2
Lokalita B
Zastavitelná plocha…………………………………..………………………………..32495 m2
Lokalita C
Zastavitelná plocha………………………………………...………………………….. 7947 m2
Celkem……………………………………………………...……………………….100841 m2
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
-Požadavky vyplývající z demografického vývoje…………………………………….....10 b.j.
-Požadavky vyplývající z nechtěného soužití………………………………………...…..15 b.j.
-Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvoj. obl. (vliv blízkosti centra roz.obl)..….150 b.j.
Celkem………………………………………………...………………………………..175 b.j.
Odhad potřeb ploch pro bydlení byl podložen dílčími odbornými analýzami.
Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se stanovuje poměr b.j. následovně:
15% bytů v bytových domech………………………………………………………….26 b.j.
85% bytů v rodinných domech……………………………………………………….149 b.j.
Celkem………………………………………………………………………………….175 b.j.
1 b.j. v bytovém domě = potřeba cca 250 m2 plochy
1 b.j. v rodinném domě = potřeba cca 800 m2 plochy
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
Potřeba ploch pro bydlení v bytových domech ……………………………………cca 6500 m2
Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech ……………………………….. cca 119200 m2
Potřeba ploch pro bydlení……….………………………………………….....cca 125700 m2
Rezerva 20 %..........................................................................................................cca 25140 m2
Potřeba ploch pro bydlení celkem(včetně rezervy)……………………………... 150840 m2
Závěr:
v obci je celková potřeba cca 150840 m2 plochy pro bydlení v bytových a rodinných domech, což je o 49999 m2 více,
než je vymezeno ve vydaném (schváleném) územním plánu.
§ 55 odst. 5 SZ
• Povinnost pořizovatele zajistit vyhotovení ÚP
zahrnujícího právní stav a opatřit jej
záznamem o účinnosti
• Právní stav je třeba vyhotovit po každé změně
ÚP
• Povinnost vyhotovit právní stav se vztahuje i
na ÚP a jejich změny schválené před 1.1.2007
• Změnu ÚP je třeba zpracovávat nad „právním
stavem“ ÚP
• Podoba právního stavu ÚP po vydání změny je
po formální stránce obdobou úplného znění
zákona
• Právní stav ÚP = textová a grafická část tvořící
výrok ÚP
- odůvodnění se nezpracovává, z praktického
hlediska je žádoucí zpracovat koordinační
výkres
§55 odst. 6 SZ
• Obsahové náležitosti zprávy stanoveny v § 15
vyhlášky č. 500/2006 Sb.
• Obsahem zprávy musí být vyhodnocení
potřeby ponechání územních rezerv v ÚP
(krom ÚR zpřesněných ze ZÚR/PÚR)
• Ponechání ÚR v ÚP bez vyhodnocení =
omezování vlastnických práv)

similar documents