Ideer til videre arbeidsprosess

Report
Satsingsområdet Identitet og omdømme ~ Arbeidsgjevarstrategi mot 2020 ~ Bø kommune
Prosesskildring – den gode
presentasjonen av vår arbeidsplass
”Synleg-prosessen”
•
•
•
•
Bakgrunn
Satsingsområdet Identitet og omdøme er eit av to område som er valt fordi Bø kommune over tid,
og på grunn av ei rekke ulike saker, har kome i medias søkelys. Framstillinga av Bø kommune har
i mange tilfelle vore negativ. I tillegg kjem alt som den økonomiske situasjonen drar med seg, og
som hele tida også er eit tema som legg farge på Bø på ein negativ måte. Kommunen har behov
for å jobbe med kven ein er og korleis ein viser seg fram.
Resultatmål
Kvar arbeidsplass skal vidareutvikle sine nettsider og utforme og publisere informative og gode
sjølvpresentasjoner på Internett av si teneste og sin arbeidsplass som er nyttig for innbyggjarar,
brukarar, media og som viser fram dei kvalitetane arbeidsplassen har ovanfor arbeidssøkjarar.
Prosessmål
Prosessen med å utvikle sjølvpresentasjonane skal involvere personalet på arbeidsplassen slik at
alle får eit eigarskap til presentasjonen og vert meir medveten kva ein står for og kan vere stolt av
på eiga arbeidsplass.
Verdigrunnlaget
Bø kommune sitt verdigrunnlag er utgangspunktet for arbeidet:
Vi som arbeider i Bø kommune vil møte brukarane med respekt og profesjonalitet og gjere
Bø kommune til ein god arbeidsplass for alle. Vi vil legge vekt på felles verdiar og haldningar i
møte med innbyggjarar og eigne kollegaer.
I samarbeid med KS-Konsulent as
Satsingsområdet Identitet og omdømme ~ Arbeidsgjevarstrategi mot 2020 ~ Bø kommune
Mandat og roller i ”synleg-prosessen”
•
Mandat for endringsagentane
I samarbeid med leiar for kvar arbeidsplass skal endringsagentane planleggje og bistå i ein prosess
på kvar arbeidsplass som skal munne ut i informative og gode sjølvpresentasjonar på Internett av
tenesta og arbeidsplassen, jfr. resultatmål og prosessmål. Prosessen skal starte med
førehandsinvitasjon og eit personalmøte der verktøykassen for ”synleg-prosessen” vert nytta.
•
Roller
Leiar for kvar arbeidsplass er ansvarleg for resultatmål og prosessmål og vil få bistand frå
endringsagenten til planlegging av prosessen og gjennomføring av eit oppstart-personalmøte. Det
kan avtalast ytterlegare bistand i samråd med endringsagenten og den leiar som har
personalansvaret for endringsagenten, om arbeidssituasjonen til endringsagenten tillet dette.
Endringsagenten er ansvarleg for å bistå dei arbeidsplassane ein er tildelt i samsvar med mandatet.
Det kan avtalast ytterlegare bistand i samråd med leiar for arbeidsplassen og den leiar som har
personalansvaret for endringsagenten, om arbeidssituasjonen tillet dette. Endringsagenten skal
inspirere til innsats, leie prosessane på personalmøtet og evt. rettleie leiar og medarbeidarar i
oppfølginga etter personalmøtet dersom dette vert avtala.
Webredaktør Svein Bj. Lerum er ansvarleg for å leggje til rette for utdanning og evt. møteplassar for
endringsagentane. Han vil og vere kontaktperson og tilretteleggjar for publisering på nettsidene.
Prosjektleiar for Arbeidsgjevarstrategi mot 2020 og rådmann er ansvarleg for å følgje opp leiarane og
webredaktør i høve til resultatmål og prosessmål.
I samarbeid med KS-Konsulent as
Satsingsområdet Identitet og omdømme ~ Arbeidsgjevarstrategi mot 2020 ~ Bø kommune
Verktøykasse for ”synleg-prosessen”
Verktøykassen inneheld følgjande element:
1. Mal for informasjonsskriv som kan nyttast til å førebu medarbeidarane
til personalmøtet. Kan tilpassats kvar arbeidsplass.
2. Lysark om omdømebygging og ”synleg-prosessen” som alle
endringsagentane kan nytte på personalmøtet på kvar arbeidsplass.
3. Tre prosessverktøy til bruk før, under og etter personalmøtet.
4. Mal for tidsplan med arbeidsfordeling for synleg-prosessen for kvar
arbeidsplass.
I samarbeid med KS-Konsulent as
Satsingsområdet Identitet og omdømme ~ Arbeidsgjevarstrategi mot 2020 ~ Bø kommune
Verktøykasse for ”synleg-prosessen”
1. Mal for informasjonsskriv som kan nyttast til å førebu medarbeidarane til personalmøtet. Kan
tilpassats kvar arbeidsplass.
Korleis vil vi presentere oss? Kva står vi for? Kva er vi stolte av? Velkomen til idéverkstad.
Bø kommune har no sett i verk ein prosess der alle arbeidsplassar skal vidareutvikle informasjonen om eiga eining under
www.bo.kommune.no.
Du inviterast til personalmøte ……. (dato, stad og klokkeslett). På dette møtet skal vi starte arbeidet med å utforme og
publisere informative og gode presentasjonar på Internett av vår teneste og vår arbeidsplass. Presentasjonane skal vere
nyttig for innbyggjarar, brukarar, media og samstundes vise fram dei kvalitetane vår arbeidsplass har ovanfor arbeidssøkjarar.
Vi vil få hjelp frå kommunen sine eigne endringsagentar på denne samlinga. Dei har med seg fleire arbeidsmetodar som vi
kan nytte. På slutten av personalmøtet skal vi drøfte korleis vi kan arbeide vidare og kven som kan gjere kva.
Før samlinga vil vi be alle om å gjere følgjande ”heimelekse”:
Studer nettsidene som gjeld vår arbeidsplass og vår teneste. Kva kan vi gjere for å vidareutvikle sidene slik at dei
kommuniserar enno betre med brukarane, innbyggjarane, media og framtidige arbeidssøkjarar? Skriv ned idear som du har.
Drøft gjerne med kollegaer om du kan.
Studer andre nettsider som du meiner er relevant for oss og som vi kan lære av? Skriv ned idear som du får og ta med til
personalmøtet.
Vi ønskjer vel møtt til idéverkstaden !
I samarbeid med KS-Konsulent as
Satsingsområdet Identitet og omdømme ~ Arbeidsgjevarstrategi mot 2020 ~ Bø kommune
Verktøykasse for ”synleg-prosessen”
Lysark om omdømebygging og ”synleg-prosessen” som alle
endringsagentane kan nytte på personalmøte på kvar arbeidsplass.
(Sjå lysark frå Åsbjørns innleiing ovanfor –vel gjerne ut nokre som du
vil nytte).
I samarbeid med KS-Konsulent as
Satsingsområdet Identitet og omdømme ~ Arbeidsgjevarstrategi mot 2020 ~ Bø kommune
Verktøykasse for ”synleg-prosessen”
Heimelekse: Vurder eigne nettsider og hent idear frå andre
• Studer nettsidene som gjeld din arbeidsplass. Kva kan vi
gjere for å vidareutvikle sidene slik at dei kommuniserar
enno betre med brukarane, innbyggjarane, media og
framtidige arbeidssøkjarar? Skriv ned idear som du har.
• Studer andre nettsider som du meiner er relevant for dykk
og som de kan lære av? Skriv ned idear som du får og ta
med til personalmøtet.
Denne oppgåva skal
medarbeidarane utføre før
personalmøte. Oppgåva er
omtala i invitasjonsskrivet.
I samarbeid med KS-Konsulent as
Satsingsområdet Identitet og omdømme ~ Arbeidsgjevarstrategi mot 2020 ~ Bø kommune
Verktøykasse for ”synleg-prosessen”
Lag kjerneforteljing ut frå det som de er gode på og stolte av.
1 Kjerneforteljing
2 Oversikt over tenesta
3 Praktisk info, eDialog, eSkjema
4 Mål / Planar
5 Resultat
6 Prosjekt / Satsingar
7 Reportasjar / Aktuelt
8 Tilsetteoversikt
9 Jobb hos oss
10 Møt ein tilsett
11 Anna
I samarbeid med KS-Konsulent as
Satsingsområdet Identitet og omdømme ~ Arbeidsgjevarstrategi mot 2020 ~ Bø kommune
Verktøykasse for ”synleg-prosessen”
Lag kjerneforteljing om det som de er god på / stolte over på
dykkar arbeidsplass
1.
2.
3.
4.
Set dykk saman i små grupper.
Drøft spørsmåla Kva er vi gode på? Kva er vi stolt over?
Vel ein sekretær og skriv korte setningar på flippover som
de meiner må vere med når vi skal presentere det vi står for
og som særleg kjenneteiknar oss.
Presenter dei setningane de har laga i plenum.
Ein person frå kvar gruppe går saman med leiar for arbeidsplassen. Desse
dannar ein redaksjonsgruppe og får ansvaret for å laga forslag til ei kort
kjerneforteljing bygd på setningane på flippoverane til neste møte.
Redaksjonsgruppa skal også syte for gode billete som kan brukast som
illustrasjon. Forslaget vert lagt fram på nytt personalmøte for drøfting før
leiar fattar endeleg avgjerd og publisering skjer på nettsida.
I samarbeid med KS-Konsulent as
Satsingsområdet Identitet og omdømme ~ Arbeidsgjevarstrategi mot 2020 ~ Bø kommune
Verktøykasse for ”synleg-prosessen”
Vel tema og vidareutvikle nettsidene
1 Kjerneforteljing
2 Oversikt over tenesta
3 Praktisk info, eDialog, eSkjema
4 Mål / Planar
5 Resultat
6 Prosjekt / Satsingar
7 Reportasjar / Aktuelt
8 Tilsetteoversikt
9 Jobb hos oss
10 Møt ein tilsett
11 Anna
I samarbeid med KS-Konsulent as
Satsingsområdet Identitet og omdømme ~ Arbeidsgjevarstrategi mot 2020 ~ Bø kommune
Verktøykasse for ”synleg-prosessen”
Vel tema og start arbeidet med å
vidareutvikle nettsidene
1.
2.
3.
4.
5.
Gå saman to og to eller tre og tre. Del tankar og idear frå
oppgåva som de fekk i invitasjonsskrivet jfr. ”Studer eigne
nettsider og hent idear frå andre”.
Ta utgangspunkt i heimeoppgåva og døme på tema frå
kakediagrammet. Kom med forslag til tema som de meiner vi bør
vidareutvikle på eigne nettsider. Skriv temaet som ein stor overskrift
på eit ark og heng arket på veggen.
Når alle tema er foreslått, gå fram og meld deg på det temaet du
ønskjer å jobbe med no ved å skrive namnet ditt på dette arket.
Start arbeidet med temaet i den gruppa du har meldt deg på. Kva vil
de gjere og korleis vil de jobbe? Skriv ned idear, lag ein førebels
arbeidsfordeling og set tidsfristar.
Meld nokre hovudpunkt frå tidsplanen så langt til plenum.
I samarbeid med KS-Konsulent as
Satsingsområdet Identitet og omdømme ~ Arbeidsgjevarstrategi mot 2020 ~ Bø kommune
Verktøykasse for ”synleg-prosessen”
Tidsplan med arbeidsfordeling
Kva
Kven
Når
I samarbeid med KS-Konsulent as
Tidsplan med arbeidsfordeling
Kva
Kven
Når
To hjelpelysark til slutt for
endringsagentane
Satsingsområdet Identitet og omdømme ~ Arbeidsgjevarstrategi mot 2020 ~ Bø kommune
Tidsplan for personalmøtet – to timar
Minuttar
Aktivitet
5
Opning ved leiar
10
Introduksjon til temaet ved endringsagenten
5
Introduksjon : Kjerneforteljingsoppgåva
30
Arbeid i gruppene - kjerneforteljingsoppgåva
15
Presentasjon i plenum av svara frå gruppene (hent gjerne ut eit og eit
moment frå kvar gruppe for å kunne styre tida godt).
Personar som skal delta i redaksjonsgruppa – skriv ned namna.
5
Introduksjon: ”Tema-oppgåva”
10
Summing – forslag til tema – påmelding til tema
40
Oppstart arbeid i gruppene – kort rapportering frå tidsplanen i plenum.
Oppsummering og vegen vidare ved leiar (inkluderar ”korleis skal vi setje
av tid” – ”korleis skal vi følgje opp slik at vi får resultat”)
I samarbeid med KS-Konsulent as
Satsingsområdet Identitet og omdømme ~ Arbeidsgjevarstrategi mot 2020 ~ Bø kommune
Kva ligg i rolla vår som ”endringsagentar”
1. Planlegge prosessen saman med leiar
2. Gjennomføre samlingar som engasjert prosessleiar der
– Deltakarane får litt kunnskap om korleis vi kan betre vårt omdøme
gjennom å jobbe med korleis vi presenterar oss sjølv.
– Får sjå relevante eksemplar frå eigne og andre sine nettsider.
– Får ei god introduksjon til oppgåvene / arbeidsverktøya med
tydelege og presise instruksjonar.
– Leggjer til rette for oppsummering og konklusjon i plenum der
mange får seie litt – god styring.
– Bidrar til at eit første utkast av ”Tidsplan med arbeidsfordeling” er
på plass før ideverkstaden vert avslutta.
3. Følgje opp prosessen etter avtale med leiar.
I samarbeid med KS-Konsulent as

similar documents