Gate 21 – Fælles DNA

Report
Gate 21 – Fælles DNA
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
1
Datakilder
• Der foretages en detaljeret kortlægning af den
eksisterende energiforsyning i Region
Hovedstaden senere i projektet
• Min præsentation bygger overordnede data fra:
• Danmarks Statistik
• Tværgående energiplanlægning i Hovedstadsregionen,
Rambøll 2011
• Energistyrelsens Energistatistik 2012
• Regionaløkonomiske perspektiver- Arbejdsmarked og
erhverv frem til 2024
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
2
Befolkningstæthed
800
Indbyggere pr. km 2
700
600
500
400
300
200
100
0
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
Region
Region
Syddanmark Midtjylland
Region
Nordjylland
9 gange så mange indbyggere pr. km2 som i Nordjylland!
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
3
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
4
Boligforhold
Parcel/Stuehuse
Række-, kæde- og dobbelthuse
Etageboliger
Kollegier
Døgninstitutioner
Fritidshuse
Andet
Beboere Region
Hovedstaden
519.760
239.204
918.736
18.152
4.317
11.459
7.638
30%
14%
53%
1%
0%
1%
0%
Beboere Hele
landet
3.011.155
721.312
1.718.182
42.289
14.136
33.226
32.550
54%
13%
31%
1%
0%
1%
1%
Over halvdelen af alle etageboliger findes i Region Hovedstaden
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
5
Befolkningstilvækst
2.500.000
Stigning på
18 % frem
mod 2040!
Antal indbyggere
2.000.000
Region Hovedstaden
1.500.000
Region Sjælland
Region Syddanmark
1.000.000
Region Midtjylland
Region Nordjylland
500.000
0
2013
2020
2030
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
2040
6
Befolkningstilvækst
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
7
Befolkningens alder
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
8
Erhvervssammensætning
1.400.000
Antal personer
1.200.000
1.000.000
Primære erhverv
800.000
Industri og fremstilling
600.000
Bygge og anlæg
400.000
Privat service
200.000
Offentlig service
Region
Hovedstaden
Hele landet
Kilde: Regionaløkonomiske perspektiver- Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
9
Brændselsforbrug i Danmark
PJ
900
28 %
600
16 %
22 %
300
26 %
0
1990
'95
'00
'05
'10
Energisektoren
Ikke energiformål
Transport
Produktionserhverv
Handels- og serviceerhverv
Husholdninger
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
'12
10
Opvarmningsform
45
40
Hvorfor er
forskellen
ikke
større?
GJ/indbygger/år
35
30
Andet
25
Elvarme
20
Oliefyr
15
Biomassefyr
10
Naturgasfyr
5
Fjernvarme
Region
Hovedstaden
Danmark
Region
Nordjylland
Samlet varmeforbrug i Region Hovedstaden: 51.000 TJ/år
Kilde: Tegnet efter ”Tværgående energiplanlægning i Hovedstadsregionen, Rambøll 2011”
,Energistatistik 2012 og Energiregnskab for Region Nordjylland 2010
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
11
Opvarmningsform
100%
90%
80%
70%
60%
Andet
50%
Elvarme/varmepumpe
40%
Individuel olie
Individuel naturgas
30%
Fjernvarme
20%
10%
0%
Andet
Kilde: Tværgående energiplanlægning i
Hovedstadsregionen, Rambøll 2011
Elvarme/varmepumpe
Individuel olie
Individuel naturgas
Fjernvarme
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
12
Brændsler til fjernvarmeproduktion
100%
90%
80%
El
70%
60%
Biomasse og anden VE
50%
40%
Affald
30%
Kul, naturgas og anden
fossil
20%
10%
0%
Region Hovedstaden
Hele landet
Kilde: Tegnet efter ”Tværgående energiplanlægning i Hovedstadsregionen, Rambøll 2011” og
Energistatistik 2012
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
13
Brændsler til el- og varmeproduktion
100.000
90.000
Træpiller
80.000
Flis og træ
70.000
Halm
TJ/år
60.000
Biogas
50.000
Affald
40.000
Naturgas
30.000
Olie
20.000
Kul
10.000
-
Kilde: Tegnet efter Energistyrelsens Energiproducenttælling 2010
Elproduktion: 27.000 TJ/år
Varmeproduktion: 44.000 TJ/år
Kraftvarmeandel: 93 %
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
Effektivt fjernvarmenet
• Varmetabet ligger i gennemsnit på 14 %
• Ca. 7 % i de store byområder
• Ca. 30 % i mindre byer med mange parcelhuse
• På landsplan er det gennemsnitlige varmetab
25 %.
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
15
Elforbrug
25
GJ/indbygger/år
20
Andet
15
Offentlig og privat service
Industri
10
Landbrug og gartneri
Husholdninger
5
Region Hovedstaden
Danmark
Samlet elforbrug i Region Hovedstaden: 30.000 TJ/år
Kilde: Tværgående energiplanlægning i Hovedstadsregionen, Rambøll 2011 og
Energistatistik 2012
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
16
Biomasseressourcer
45
40
35
PJ/år
30
25
20
15
Træpiller
10
Biogas
5
Brænde og flis
-
Halm
Kilde: Århus Universitet 2012
Energiafgrøder
Total ressource på ca. 140 PJ/år i hele Danmark.
Bruttoenergiforbruget er på 800 PJ/år.
90 PJ/år til kraftvarme alene i Region Hovedstaden!
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
17
Elproduktion fra vindkraft
Region Hovedstaden
Land: 135 TJ/år
Hav: 464 TJ/år
Danmark
Land: 24.000 TJ/år
Hav: 12.500 TJ/år
Samlet elforbrug
Region Hovedstaden:
30.000 TJ/år
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
18
Solceller
Kilde: Energinat.dk
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
19
TJ/år
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
-
København
Frederiksberg
Ballerup
Brøndby
Dragør
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Herlev
Albertslund
Hvidovre
Høje Taastrup
Lyngby-Taarbæk
Rødovre
Ishøj
Tårnby
Vallensbæk
Furesø
Allerød
Fredensborg
Helsingør
Hillerød
Hørsholm
Rudersdal
Egedal
Frederikssund
Frederiksværk-…
Gribskov
Solceller
Totalt Region Hovedstaden: 190 TJ/år
Totalt i Danmark: 1.665 TJ/år
Samlet elforbrug Region Hovedstaden: 30.000 TJ/år
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
20
Solvarme til fjernvarme
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
21
Geotermi til fjernvarme
Reserver i HGS-området (Hovedstadsområdets
Geotermiske Samarbejde) er vurderet til
60.000 PJ!
Varmeforbrug i Region Hovedstaden: 50 PJ/år
Kilde: Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
22
Transportmønstre
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gang
Central kommune
Cykel
Omegns kommune
Bil
De fem fingerbyer
Bus
Øvrig region Hovedstaden
Tog
Landsgennemsnit
Kilde: Transportvaner i hovedstadsregionen, 2009
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
23
Centrale karakteristika
•
•
•
•
•
Høj befolknings- og boligtæthed
Ung befolkning
Stor beskæftigelse i offentlig- og privat service
Kollektive forsyningsformer dominerer
Energieffektiv fjernvarme med stor kraftvarmeandel og
lave nettab
• Mindre bilejerskab end i den øvrige del af landet, men
stor indpendling i bil
• Få muligheder for udnyttelse af lokal vindkraft og
biomasse
• Lavt energiforbrug pr. indbygger.
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
24
Muligheder
• Udvikling af bysamfund med meget lavt
energiforbrug pr. indbygger
• Stort potentiale for renovering af gammel
bygningsmasse og reduceret transport i bil
• Nye teknologier til fjernvarmeproduktion i stor
skala
• Afkobling mellem el- og varmeproduktion?
• Geotermi og ”ny” overskudsvarme
• Påvirke adfærd hos de unge
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi
25

similar documents