Strategiasta toiminnaksi

Report
Strategiasta toiminnaksi
Uudenmaan Marttojen pj-sihteeri-neuvottelupäivä
23.3.2013
Puheenjohtaja Tanja Rantanen
Henkilövaihdoksia piirissä
• Maria King siirtyi kokonaan Helsingin yliopistoon
kouluttamaan tulevia kotitalousopettajia/kasvatustieteen
maistereita
• 1.4.2013 aloittaa uusi toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala
 53-vuotias agronomi
 pitkä työura ruokaketjua lähellä olevissa järjestöissä ja
yrityksissä sekä yrittäjänä
 työskennellyt mm. MTK:ssa, Pro Agria Keski-Suomessa,
Finfoodissa ja Cultorissa
• Anne Lempinen siirtyy järjestöpäälliköksi 1.4.2013
Piirin jäsenmäärä vahvassa nousussa
Uudellamaalla 3 uutta jäsentä / päivä
• Marttoja Suomessa 45 600, Uudellamaalla 7 500
• Viime vuonna Uudellamaalla
• uusia jäseniä liittyi 1050
• erosi tai erotettiin 808
• jäsenmäärän nettokasvu 242
• Uudellamaalla jäsenmäärä kasvaa nopeimmin koko
Suomessa, mutta myös vaihtuvuus suurta!
Yhdistyksistä puolet pääkaupunkiseudulla
Strategia
– mikä
mahdollisuus
yhdessä!
Strategiatyön taustaa
• Taustalla Marttaliiton strategia (valmistui 2011)
• Uudenmaan Marttojen strategia tehtiin viime
vuonna ja esiteltiin syyskokouksessa marraskuussa
2012
• Strategia löytyy piirin nettisivuilta
• Strategiatyö on jatkuva prosessi
• Piiri kannustaa myös yhdistyksiä pohtimaan
strategisia linjauksia
”Arvot ovat järjestön sielu;
strategia järjestön ruumiillistuma.”
Missio
Kotien ja perheiden hyvinvoinnin
edistäminen ja arjen hallinta
Visio
Marttajärjestö on jäsenmäärältään kasvava ja ajassa elävä kotitalousneuvontajärjestö, joka
edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea.
Järjestö on näkyvä vaikuttaja ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.
- Martoissa
Arvot
on arjen mahdollisuus
Avoimuus
Rohkeasti oma itsensä
Valintoja kestävään arkeen
Onnistumisen ja oppimisen iloa
Tehdään yhdessä
Kotitalousneuvonta on piirin
ydintehtävä
• Neuvonta on tarkoitettu kaikille.
• Neuvonta on temaattista ja
vuodenaikojen mukaista.
• Piirin neuvojat ovat arvostettuja
asiantuntijoita ja alansa
edelläkävijöitä.
• Yhteistyötä marttayhdistysten,
muiden järjestöjen ja yritysten
kanssa lisätään
• Vaikuttavuuden kasvattaminen
ja rahoituspohjan turvaaminen
Järjestötyö palvelee yhdistyksiä ja
marttoja
• Tavoitteena hyvinvoivat yhdistykset,
joiden toiminta on kaikille avointa,
erilaisuuden hyväksyvää ja tasapuolista.
• Kehitetään vertaismarttatoimintaa
• Kannustetaan marttayhdistyksiä
yhteistyöhön.
• Koulutuksia tarpeen mukaan.
• Tavoitteena jäsenmäärän hallittu kasvu.
Vertaismarttatoiminta
Vertaismartta
• on yhdistysten vapaaehtoinen tukihenkilö,
vertaistuki yhdistyksille
• on yhteyshenkilö yhdistyksen ja piirin välillä ja
toteuttaa yhdessä piirin kanssa sovittuja asioita
• neuvoo, ohjaa ja opastaa nimettyjä yhdistyksiä
• tuo vinkkejä toiminnan suunniteluun ja
toimintaan
• Uudenmaan vertaismartoille järjestetään
tapaaminen alkusyksystä
• Vertaismartat mukana myös alueellisessa
yhteistyössä
Viestinnän keskeiset tavoitteet
• Viestintä on kohderyhmälähtöistä,
suunnitelmallista, monikanavaista ja
kattavaa.
• Marttaliiton, piirin ja yhdistysten viestintä
muodostavat kokonaisuuden, jossa
jokaisen tason rooli on tärkeä.
• Viestintä tukee ydintehtäviä eli
kotitalousneuvontaa ja järjestötyötä
• Lähtökohtana avoimuus
Vapaaehtoistoiminta
martoissa
” Ammatillisuus ja vapaaehtoistoiminta
sekä harrastustoiminta tukevat ja
täydentävät toisiaan.”
HARRASTUS- VS.
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Harrastustoimintamarttailu on aktiivista
ja monipuolista marttatoimintaa.
Marttailu on
• Yhdessä tekemistä
• Elämyksiä
• Oppimisen iloa
• Vertaisuutta
• Vapaaehtoisuutta
Vapaaehtoistoimijat mahdollistavat
marttailun!
VAPAAEHTOISTOIMINTA
MARTOISSA
Yhdistystoiminnan hallinto
• Pj
• Sihteeri
• Rahastonhoitaja
• PR-martta
• Kummimartta
Yhdistystoiminnan tuki
• Arkistointimartta
• Reiluttajamartta
• Talkoomartta
• Vertaismartta
• Vertaisrahastonhoitaja
Yhdistystoiminnan sisältö
• Kässämartta
• Pikkukokkiohjaaja
• Puutarhamartta
• Opintomartta
• Sienimartta
VAPAAEHTOISTOIMINTA MARTOISSA
1. Tapahtuu omasta vapaasta tahdosta.
2. On toimintaa, josta ei makseta rahallista palkkaa.
Vapaaehtoisille voidaan tietyissä tehtävissä, erillisen
sopimuksen mukaan, maksaa kulukorvausta.
3. Kohdentuu pääsääntöisesti järjestön sisäiseen
toimintaan.
4. Toteutetaan kouluttamalla vapaaehtoisia
4. Ei ole ilmainen vaihtoehto eikä uhka palkkatyölle
MIKÄ MOTIVOI VAPAAEHTOISTOIMIJAA?
Vapaaehtoistoiminta kohdentuu
pääsääntöisesti marttajärjestön
varsinaiseen toimintaan.
Kolmannelle osapuolelle
toteutettavaa
vapaaehtoistoimintaa ohjaavat
järjestömme arvot ja sisällöt.
Yhdistystoiminnan tilastointia
uudistetaan
• Marttaliitto on uudistamassa
toimintatilastoja
• Jatkossa sähköinen ilmoittaminen
• Tavoitteena järjestön mittavan
vapaaehtoistoiminnan tuominen näkyville;
osa toiminnan vaikuttavuuden mittaamista
• Moni järjestö mittaa vapaaehtoistoiminnan
työtunteja
• Erotetaan harrastaminen ja vapaaehtoistyö
Kotitalousneuvonta ja
vapaaehtoistoiminta
Mahdollisuus lisätä neuvonnan vaikutuspiiriä
Marttayhdistykset ja kotitalousneuvonta
• Yhdistysten avulla neuvonnan
vaikuttavuutta voidaan kasvattaa
• Neuvonnan teemat yhdistysten
toimintasuunnitelmaan ja
marttailtojen aiheiksi
• Ketjukoulutusten
hyödyntäminen
• Yhdistysten neuvonnalliset
tilaisuudet avoimia kaikille, ei
vain jäsenille
• Tilataan tai järjestetään kurssi
tai luento lähikouluun tai
perhekahvilaan
• Kauha ja Kukkaro –neuvonnan
jalkauttaminen maakuntaan
Hidastamalla hyvinvointiin -teemakampanja
2011-2013
Aiheena 2013: Hyvinvointia luonnosta ja ympäristöstä
Neuvonnan vaikuttamisen painopisteet ovat terveyden
edistäminen, ympäristön viihtyisyys, ihmisten hyvinvointi ja
kestävä kehitys.
4 valtakunnallista teemaviikkoa
MENNÄÄN
eikä meinata
Huonekasvit
Kala
Sadonkorjuu
Ekosiivous
Avoimen neuvonnan teemoja 2013
• Huonekasvien hoito
(maaliskuu)
• Kala (huhtitoukokuu)
• Ekosiivous
(marraskuu)
Itämeren suojelemiseen
liittyvät aiheet:
• Itämeren ruokavalio
• Ekosiivous
• Ekopyykkäys
• Energiansäästö
• Eettinen
puutarhanhoito
• Kierrätys
Haluaisiko yhdistyksesi järjestää
Kauha ja Kukkaro –luennon?
• Havaintoesityksiä em. aiheista tarjotaan yhdistyksille
MAKSUTTA.
• Edellytyksenä on
• tila, jonne mahtuu muitakin kuin oman yhdistyksen
jäsenet, sekä
• tapahtuman avoin markkinointi lähialueella
• Tavoitteena tulisi olla vähintään 20 kuulijaa
• Tapahtumat jaetaan hakujärjestyksessä, mutta aluettamme
tasapuolisesti kattaen.
• Piiristä löytyy materiaalia tilaisuuksista tiedottamisen
avuksi.
• Tilaisuudet varataan Tuire Ekholmin kautta.
LOPUKSI
Marttajärjestössä kannustetaan oman
osaamisen ja voimavarojen käyttöön,
elämänkestävään yhdessä oppimiseen sekä
yhteisöllisyyteen,
joka lisää sosiaalista pääomaa.
Yhdessä tekeminen ja oppiminen antaa
merkitystä sekä vahvistaa hyvää elämää.
Martta haluaa antaa omastaan ja
laittaa hyvät oppinsa kiertoon sukupolvien
ketjussa.

similar documents