pptx

Report
Metformín a rakovina
Ivan Mäsiar
3. CH – ORBO
14.1.2014
Begoña Martin-Castillo, Alejandro Vazquez-Martin, Cristina Oliveras-Ferraros and Javier A. Menendez,
Cell Cycle, 2010, 9:6, 1057-64.
Prezentácia v bodoch
• Úvod
• Protirakovinový metformín – späť ku starým trikom
• Metformín a rakovina prsníka :
kritické prehodnotenie
dávka verzus mechanizmus účinku
púpavový fenomén
Úvod
-
Vladimir Dilman – 1970 – idea protirakovinových liekov
V r. 2000 – Anisimov – liečba geneticky modifikovaných myší
„Hybridná pilulka proti rakovine“ – dva účinky
Potláča AMPK/mTOR/S6K1 dráhu a receptory tyrozín kinázy – HER1 a HER2
Goodwin PJ., J Clin Oncol, 2008, 26, 833-834.
• Vplyv kvality života – obmedzovanie kalórii – opatrenia týkajúce sa
životného štýlu → cieľ: narušiť signalizačné cesty a energetické miesta
súvisiacich s metabolizmom nádorových buniek
• Metformín – lacný, spoločnosťou tolerovaný biguanidín v súčasnosti
schválený na liečbu Diabetes mellitus
• Doktor Berstein – utlmuje rast a progresiu nádoru
• 1970 – Dilman – fenformín (chemický bratranec metformínu) –
metabolická rehabilitácia rakoviny prsníka a hrubého čreva
• Fenformín – zníženie tvorby nových rakovinových tkanív
•
– liečba : predĺženie životnosti myši o 23 %
•
zníženie výskytu nádorov o 80 %
• 2000 – Anisimove myši – metformínom znížený výskyt a veľkosť
adenokarcinómu prsnej žľazy a zvýšenie priemernej latencie tumoru
Berstein LM, Future. Oncol 2009, 5, 309- 312
Dilman VM, Anisimov VN, Gerontology, 1980;, 26, 241-246.
• Použitie metformínu – aktivácia AMPK (proteín kinázou aktivovaný
adenozín-monofosfát) – inhibícia rastu rakovinových buniek
• AMPK potláča aktivitu mTOR a ekfektora S6K1
• Dvojaký účinok: redukcia krvného inzulínu a glukózy a účinnosť látky
cielenej na rakovinové bunky – potlačenie AMPK/mTOR/p70S6K1 vrátane
potlačenia tyrozín- kinázových receptorov tak ako HER2 - Obr. č. 1
Zakikhani M, Dowling RJ, Sonenberg N, Pollak MN, Cancer Prev Res, 2008, 1, 369-375.
Obr. č. 1
Kritické prehodnotenie
• Metformínom indukovaná aktivácia AMPK môže stimulovať
neoangiogenézu a rast nádoru použitím receptor-negatívneho estrogénu
bunkovej línie rakoviny prsníka MDA-MB-435 (MDA-MB-435 je odvodený
•
•
•
•
•
od melanómu)
Epidermické rakovinové bunky A431 – samo-rezistentné voči metformínu
Metformínová odolnosť buniek MetR10 vykazuje zvýšenú fosforyláciu IGF-IR a
VEGRF 3 → narušenie dráhy AMPK/mTOR/S3K1 → zvýšenie signálov
bunkového prežitia – pôsobenie proti anti- tumorovej aktivite metformínu
Koncentrácie metformínu u diabetických pacientov – 50 µmol/ L
Odolné rakovinové bunky schopné rásť pri koncentrácii – 10 mmol/ L ( 200násobok odporúčaných dávok)
Jiralerspong – miera patologickej citlivosti (pCR) : dia-rak-metf = 24 %
nedia-rak-metf = 16 %
dia-rak-bezmetf = 8 %
Vazquez-Martin A, Oliveras-Ferraros C, Del Barco S, Martin-Castillo B, Menendez JA, J Clin Oncol, 2009, 27, 207-209.
Jiralerspong S, Palla SL, Giordano SH, Meric-Bernstam F, Liedtke C, Barnett CM, et al., J Clin Oncol, 2009, 27, 3297-3302.
Dávka verzus mechanizmus účinku
• AMPK/mTOR boli závislé od účinkov metformínu v koncentráciách 5 - 10
mmol/L. V skutočnosti, niektoré z týchto štúdií nevykazovali žiadnu
významnú aktiváciu AMPK pri použití koncentrácií nižších ako 5 mmol/L
• Aktivácia AMPK metformínom – v tkanivách pečene : koncentrácia
metformínu – 8 mmol/ L – vyhovujúce dávky
•
– v mitochondriálnej matrix : koncentrácia
metformínu – 1000 násobne vyššia ako odporúčaná ( > 20 mmol/ L).
Carvalho C, Correia S, Santos MS, Seiça R, Oliveira CR, Moreira PI, Mol Cell Biochem, 2009, 308, 75-83.
Dávka verzus priestor rakovinových buniek (púpavový fenomén)
• Hirsch – 0,1 – 0,3 mmol/L metformínu – selektívne zabili rakovinové
kmeňové bunky ( v nekmeňových populáciách diferencovaných
nádorových buniek tieto koncentrácie zlyhali)
• Hypotéza púpavy – aj diferencované nádorové bunky aj rakovinové
kmeňové bunky boli zasiahnuté : liečba metformínom a doxorubicínom
súčasne znižuje hmotnosť nádoru
• IGF-1 – potenciálny mitogén kmeňových buniek prsníka a zvýšené hladiny
IFG-1 môžu vyvolať rozšírenie súboru kmeňových buniek prsníka
• inhibítor lapatinib znížuje subpopuláciu chemoterapii rezistentných
rakovinových buniek prsníka
• schopnosť liečby rakoviny metformínom napádať práve „koreň púpavy“ (
Obr. č.2 )
Hirsch HA, Iliopoulos D, Tsichlis PN, Struhl K., Cancer Res, 2009, 69, 7507-7511.
Obr. č. 2
Ďakujem za pozornosť

similar documents