Industriële energieaudits

Report
Ruth Lambrechts
Expertisecel energie
Industriële energieaudits
Stand van zaken Vlaamse wetgeving
Europese energie-efficiëntierichtlijn: Art. 8
• “Opstellen van transparante, nietdiscriminerende minimumcriteria voor audits”
• “Aanmoedigen” van energieaudits bij
huishoudens en KMO’s…
• Niet-KMO’s: tegen 5/12/2015 energie-audit,
daarna vierjaarlijks
• Tenzij: al ISO, of ander internationaal certificaat
dat energie-audit omvat
• COM(2013)762: richtsnoeren voor energie-of
milieubeheersysteem/vrijwillige audit
2
Jaarlijks verbruik <0,1 PJ
• KMO’s: diverse initiatieven:
• Bv. REG in KMO’s, KMO-portefeuille, ESKIMO
• Niet-KMO’s: Afdeling 4.9.2. “Energieaudits” in
Vlarem-trein 2013:
• Verplichte energie-audit tegen 1/12/2015 en om 4j
• DEFINITIE: “alle ingedeelde inrichtingen waar meer
dan 250 personen werkzaam zijn OF waarvan de
jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt OF het
jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt”.
• Vrijgesteld: ISO 50001/EN 16001
• Interne OF externe auditeur  Webapplicatie
3
Inhoud energie-audit
• Actuele, gemeten, traceerbare
operationele gegevens energieverbruik en
(voor elektriciteit) belastingsprofielen;
• Energieverbruik-profiel van gebouwen,
industriële processen of installaties, incl.
vervoer
• Analyse levenscycluskosten 
langetermijnbesparingen
• Proportioneel en voldoende representatief
• Belangrijkste punten ter verbetering
4
Jaarlijks verbruik ≥ 0,1 PJ
• Energieplanning: Vlarem Afdeling 4.9.1
• Energieplan: grens behouden op ≥ 0,5 PJ voor
bestaande installaties, en ≥ 0,1 PJ voor nieuwe
of te hervergunnen installaties
• Opstellen binnen 6m na IMJV
• Binnen 3j: uitvoeren maatregelen IRR>15%, tenzij
gegronde economische redenen
• 4-jaarlijks
• Actualisatie 3m voor verval conformiteit
• Enkel externe energiedeskundigen
• Energiestudie: nieuwe installaties vanaf 0,1 PJ
5
Jaarlijks verbruik ≥ 0,1 PJ (2)
• OF…Energiebeleidsovereenkomsten:
• Toetreding 5/2014, inwerkingtreding1/2015
• 4-j energieaudit, jaarlijkse monitoring
• ≈ voordelen convenanten:
•
•
•
•
Accijnsverlaging- en of vrijstelling (!)
Degressiviteit federale bijdrage, offshore toeslag
Vrijstelling onroerende voorheffing
Recht op EP+ en strategische
transformatiesteun
• Geen bijkomende maatregelen gericht op
verdere energie-efficiëntie of CO2-reductie
6
EBO’s: Verschil met convenanten
• Resultaatsverbintenis  inspanningsverbintenis
• 2 versies: ETS-bedrijven (IRR ≥ 14%), nietETS-bedrijven (IRR ≥ 12,5%)
• 2 energieplannen (eerste 3j, rest looptijd)
• Aanstellen interne OF externe
energiedeskundige (criteria bijlage 2)
• Mogelijkheid “flexibele maatregelen”
• Extra vereisten voor energieplan:
• Energiebeheersmaatregelen
• WKK-potentieel en bijdrage warmte-en koudenetten
7
Timings in EBO
Inwerkingtreding
1/1/2015
Aanvaarding
deskundige
1/5/2015
Energieplan
1/11/20151/2/2016
< 9mndn
< 4mndn
Gemotiveerde
beslissing VBBV
Ontvankelijkheid
< 3wknn
Aanvaard
< 70d na
ontvangst
energieplan
n
Gemotiveerde
beslissing VBBV
Aanvullen
energieplan
Niet aanvaard
< 2mndn
< 30dn
Niet aanvaard
Overleg VBBV onderneming
en energiedeskundige
8
Conclusie
- Alle niet-kmo’s: verplichte energie-audit 4j
- Vanaf 0,1PJ: nieuwe/te hervergunnen
installaties verplicht energieplan + energiestudie
- Vanaf 0,5PJ: bestaande installaties verplicht
energieplan
- OF: toetreden tot nieuwe EBO’s:
• Incentives voor toetreding tot EBO’s:
• Effectief instrument, ook naar management toe
• Al bestaande verplichting voor energie-audit en/of energieplan
• Voordelen nog steeds aanzienlijk
• Toetredingsformulieren en verdere info op website
VEA of tijdens informatiesessie op 16/9
9
Nuttige links
• Europese energie-efficiëntierichtlijn 2012/27/EU: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
• Wijzigingen Vlarem-Trein voor Energieplanning en Energieaudits (nog
niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad): vanaf p.111 van pdf:
http://www.lne.be/themas/vergunningen/bestand/vlarem_trein2013/vt13_definitief/VR20141605DOC.0759-2BISVLAREM-treinBVR.pdf
• Nieuwe Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten en
toetredingsformulieren: http://www.energiesparen.be/node/4019
• Vlaams Energiebesluit (2010): onder Titel VI, Hoofdstuk V
”energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen”:
http://codex.vandenbroele.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019755
&param=inhoud
10

similar documents