PowerPointi esitlus

Report
Energia elukvaliteedi
tagamisel
Peep Siitam,
26.11.2011
EOKL
Kõneks tuleb:
Vähem on targem“
Elektroenergeetika valikud;
Asjad, mida ise teha ja
valitsejatelt nõuda.
„
Edukas ühiskond
 Haritud ja kenad inimesed;
 Tasemel taristu (äri+olme+huvi) ja elukeskkond;
 Lihtne asjaajamine;
 Madal korruptsioonitase;
 Lihtne maksusüsteem;
 Palju loodust.
Kõik on justkui olemas, aga „miks me ei suuda oma
makroökonoomilisi tugevusi muuta mikroökonoomiliseks
konkurentsivõimeks?“
Majandus saab
konkurentsivõimeline olla ainult
juhul, kui ta kasutab sama heaolu
tootmiseks referentsmajandustest
vähem loodusvarasid, ceteris
paribus.
Loodusvarade kasutusefektiivsuse dünaamika
Eestis ja EU15, aastatel 2000-2007, SKT
EUR/kg
Allikas: Eurostat
Loodusvarade tarbimine majanduses,
1000kg/el.
14
12
Biomass (EU15)
10
Mittemetallilised
mineraalid (EU15)
8
Fossiilsed energiakandjad
(EU15)
6
Biomass (EE)
4
2
Mittemetallilised
mineraalid (EE)
0
Fossiilsed energiakandjad
(EE)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
allikas: Eurostat
Eesti energiatarbimise muster
80000
70000
60000
50000
Kütused, GJ
40000
Elektrienergia, GJ
30000
Soojus, GJ
20000
10000
0
2005
allikas: Statistikaamet
2006
2007
2008
2009
2010
Elektrienergia ja SKP vaheline seos
30000
25000
20000
15000
Elektrienergia tarbimine,
GJ/a
10000
SKP, milj.EUR, aheldatud
2005
5000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Elektroenergeetika - vaid halvad
valikud?
Ühegi muundamistehnoloogia uue võimsuse
rajamine ei toimu ilma toetuseta;
Globaalselt on valik kahe halva vahel:
Jätkata elektritootmise subsideerimist või
maksta elektri eest kõrgemat hinda.
Jätkuva subsideerimise puhul tuleks tagada
võimalikult väike koormus tarbijale ja
maksumaksjale.
Kütteväärtuste hinnad
4
3.48
3.5
3
2.5
Põlevkivi, 10EUR/t
2
1.5
Kivisüsi, 86 EUR/t
1.19
1
0.5
0
Kütteväärtuse hind EUR/GJ
Energiamajanduse ebaefektiivsus
numbrites
Maailmas 2009, mlrd.USD
450
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
409
400
350
300
250
200
150
100
59
50
0
Fossiilid
Eestis elekter 2010, MEUR
Taastuvad
421
49
AS Narva Elektrijaamad
konkurentsivõimest 2020
180
160
47
140
120
100
80
28
34
60
20
40
27
20
14
79
62
86
74
MKM plaan tuul
MKM plaan,
CHP ja hüdro
28
0
NEJ täiskulu*, 50% biomass,
EUR/MWh 8000 EUR/MWh NEJ
ja 3000t
8000 ja 3000t
Turuhind,
keskmine,
EUR/MWh
Ühiskonna poolt turuhinnale lisaks (sic!)
makstav kulude nüüdisväärtus EUR/ toodetud
MWh
allikas: Energiasalv
Biomassi kasutusvõimalused
elektroenergeetikas
Eesti Metsanduse arengukava puiduenergia kasutusest 2020
30PJ/a
Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava
2007-2013 biomassiks
4,4Mtm/a ehk ca.
30PJ/a
Täna puitkütuseid kasutuses
ca. 27 PJ/a
Juurde võiks toota
3 PJ/a
Järeldus: puiduressurss piiratud, kasutada ainult
efektiivselt!
Puiduhinnad tõusuteel
45
40
35
Küttepuu hind (RMK),
EUR/tm
30
25
Puidust primaarenergia
tootmine
(Statistikaamet), PJ/a
20
15
Soome puiduhinnad,
EUR/tm*
10
5
0
2005
2006
* 2011 3Q, 1tm=2MWh
2007
2008
2009
2010
2011
1Q
Kodumajapidamistes kasutatud
kütused,TJ
Kivisüsi
1%
Kütused
Autobensiin
27%
Kerge kütteõli ja
diisel Vedelgaas
7%
1%
Maagaas
7%
Puidubrikett
2%
Turbabrikett
0%
Küttepuud
41%
Puiduhake
14%
Tarbijakoormuse vähendamine
Variandid:
1. Siseriikliku heitmekaubanduse tulud (8 aasta jooksul 1-2
mlrd.EUR);
2. ÜF – 3,5mlrd.EUR. EC soovitus 6% e. 210MEUR
taastuvenergiasse ja energiasäästu;
3. Sertifikaatidega kauplemine;
4. „Õlimaksu“ kehtestamine min.10EUR/põlevkivi tonn, tulud
>1,2mlrd.EUR (2013-2020);
5. Maksusoodustused.
Vahekokkuvõte elektrijaamadest
1.
2.
3.
Taastuvenergia ei ole kallis kohustus, meie tingimustes on
see odavaim võimalus!
Põlevkivist elektritootmine pole alternatiiv, tuleb välja
töötada põlevkivist loobumise tegelik kava, lihtsaim viis
seda teha on konkursi korraldamine;
Mistahes tootmisvõimsuste rajamise toetamise puhul
peaks otsene koormuse suurendamine tarbijale olema
välistatud.
Elektrihinna komponent muutustes:
hinnad 2011, 9k. EUR/MWh
60
53.3
50
46.2
45
40
30
36
30.7
20
10
0
Eesti
reguleeritud
hind
NPS Eesti
NPS Soome
NPS Soome,
IIIkv.
BaltPool
Elektri lõpptarbimise hinna kujunemine 2009a,
EUR/MWh, allikas: Konkurentsiamet
45
40
38.42
32.87
35
30
25
20
14.89
15
10
5
3.2
3.88
Elektriaktsiis
Taastuvenergia
toetus
0
Võrgutasud
Elektrienergia
Käibemaks
Elektriturg
Struktuur
Tootjad
Suurtarbijad
Nord Pool
Spot
Tarbijad
Elektrimüüjad
Nasdaq
OMX
Pakkumine
Hinna
kujunemine
Nõudlus
Ülekanne ja jaotamine
Väiketarbijad
Elektrienergia müügihinna kujunemine tulevikus
Ostustruktuur
Lepinguperiood
Sesoonsus
ja hajuvus
Prognoositavus
ja avatud tarne
Krediidirisk
Kasum
Elektriost ja
EUR/MWh
Elektriost
ja lepinguperiood
lepinguperiood
23
Asjad, mida valitsejatelt nõuda
1.
2.
3.
4.
Uute elektritootmisvõimsuste rajamise toetamisel
välistada otsene mõju tarbijale.
Peatada Narvas uute katelde ehitamine, korraldada
konkurss samaväärse võimsuse ehitamiseks.
Põlevkivivarude kasutamiseks oksjonite
korraldamine, „õlimaksu“ kehtestamine .
Viia kas Konkurentsiamet või AS Eesti Energia
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
haldusalast välja.
Asjad, mida teha ise
Energiasääst, energiasääst…;
Elektri- ja soojusenergia
ühistuline hajatootmine;
Elektri ühisostude korraldamine
2013.aastast
Tänan kuulamast!

similar documents