Rinne_Oppilashuoltolain uudistus Turun perusopetuksessa

Report
OPPILASHUOLLON
OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUS
TURUN PERUSOPETUKSESSA
Outi Rinne 7.10.2014







Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013,
allekirjoitettu 30.12.2013, voimaan 1.8.2014
OPH:n määräys 3.3.2014 (4/011/2014)
valtakunnallisten opetussuunnitelman
perusteiden luvun 5.4. muuttamisesta 1.8.2014
alkaen toistaiseksi
Kuntakohtainen oppilashuolto-ops hyväksyttiin
jaostoissa 14.5.2014 ja 15.5.2014
Koulujen oppilashuolto-opetussuunnitelmat
hyväksyttiin jaostossa 18.6.2014
Opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2014
Lisäopetuksen opetussuunnitelmamuutos
hyväksyttiin jaostossa 3.9.2014
Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman
muutosta työstetään parhaillaan
LAKIMUUTOKSEN PÄÄPIIRTEET











Kokoaa hajallaan olevat säädökset
Yhteisöllinen oppilashuolto, painopiste ennalta
ehkäisevä, varhainen tuki, suunnitelmallisuus
Toiselle asteelle vastaavat palvelut kuin
perusopetuksessa
Oppilaitoksen sijaintikunta järjestää
Säädetty määräaika palveluiden saamiselle
Säädetty kuraattoreiden kelpoisuudesta
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma linjaa
Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma
Monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä
Dokumentointi, rekisterit ja tietosuoja
Opiskelijan ja huoltajan vaikuttamismahdollisuudet
ESI-, PERUS- JA LISÄOPETUKSEN
OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAPROSESSIN
OHJAUSRYHMÄ






toimialajohtaja Timo Jalonen asetti 12.8.2013
tehtävänä linjata, johtaa ja tukea Turun OPS 2016 prosessia sekä vastata tiedottamisesta
kytkeä kaupungin ja sivistystoimialan strategian
pohjalta OPS 2016 -prosessi, laatutyö ja kasvatuksen
ja opetuksen kuntakohtainen kehittämissuunnitelma
yhteen
esittää tulosaluejohtajille resurssienvaraamistarpeet
selvittää täydennyskoulutustarpeita ja ohjeistaa
niiden järjestelyjä
Turun OPS 2016 –ohjausryhmä: Outi Rinne (pj),
Pia Lagercrantz, Vesa Kulmala, Liliane
Kjellman, Sinikka Vahalahti, Maija-Liisa
Rantanen, Ulla Soukainen, Sari Grönroos,
Maarit Jalo, Jarmo Salo ja Tuija Vänni.
KAUPUNKIKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA






Monialainen työryhmä, jossa olivat
 ops-koordinaattori Tuija Vänni, jolla oli vetovastuu
 koulupsykologien ja –kuraattorien lähijohtaja Tea Kiviluoma
 kouluterveydenhoitajien lähijohtaja Leena Paaskunta (hyto)
 Kehittäjä HyLa-hankkeessa Anna-Maija Puukka (hyto)
 aluerehtorit Maarit Jalo, Sari Grönroos ja Jarmo Salo
 keskitetyn palvelun koulujen edustaja Juha Mäenpää
 ruotsinkielisen opetuksen edustaja Sinikka Vahalahti
 varhaiskasvatuksen edustaja Ulla Soukainen
 konsultoivien erityisopettajien edustaja Annamari Tulla
 sairaalaopetuksen edustaja Niina Ekqvist.
 Normaalikoulun edustaja Vesa Valkila ja Tarja Ruohonen
 Lisäksi 26.3. perusopetuksen tulosaluejohtaja Outi Rinne,
ruotsinkielisten palvelujen johtaja Liliane Kjellman ,ehkäisevän
terveydenhuollon ylilääkäri Hannele Kallio (hyto) ja
tulosyksikköjohtaja Pirjo-Riitta Liuksila (hyto)
Ryhmä työskenteli 17.-31.3. (4 lähipäivää sekä itsenäistä työskentelyä)
26.3. oppilashuoltoa koskevaa opetussuunnitelmatyötä esiteltiin jaostolle
Kuntakohtainen opetussuunnitelman luku 5.4. julkaistiin 1.4.
Kommenttien jättö 30.4. mennessä
Hyväksyttiin Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisessä
varhaiskasvatus- ja perusopetusjaostossa 14.5. sekä ruotsinkielisessä
jaostossa 15.5.
KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ
Koulukohtainen työskentely 1.4.-2.6.
 Veso-päivä pidettiin huhtikuussa. Se käytettiin
koulukohtaiseen oppilashuollon
opetussuunnitelmaan ja oppilashuolto- ja
työrauhalain mukanaan tuomiin muutoksiin.
 Mukana veso-työskentelyssä olivat sekä opetusettä oppilashuoltohenkilöstö.
 Huhtikuussa ops-työtä käsiteltiin alueellisissa
rehtorikokouksissa
 Oppilaiden ja huoltajien kuuleminen tapahtui
koulukohtaisesti. Lausuntoja on nähtävissä opsblogissa http://blog.edu.turku.fi/ops2016/
 Jaostokäsittely 18.6.

OPPILASHUOLTOUUDISTUKSEN KOULUTUS







30.1.Perusopetuksen rehtoreiden yhteinen päivä,
lakimies Kaarina Helin
11.2. Uusi oppilashuoltolaki-koulutus, OT
varatuomari Sami Mahkonen, mukana Tuija Vänni,
Tea Kiviluoma, Jarmo Salo, Outi Rinne, Kaarina
Helin
12.3. AVI:n järjestämä koulutus
12.3. OAJ:n tarjoama koulutus
31.3. Kuntakohtaisen oh-ops:n esittely ja ohjeistus
koulukohtaisesti käsiteltävistä asioista: koulutus
kops-tukihenkilöille, kouluterveydenhoitajille,
kuraattoreille, psykologeille ja rehtoreille
16.4. kops-tukihenkilöiden koulutus
7.10. Koulutus rehtoreille, erityisopettajille ja
oppilashuoltohenkilöstölle
KEVÄÄN JÄLKEEN TAPAHTUNUTTA


Oppilashuollon opas/käsikirja on niin suurelta osin
vanhentunut, ettei sitä enää katsottu
tarkoituksenmukaiseksi päivittää
Lomakkeet:
oppilashuoltokertomus
 oppilaan ja/tai huoltajan suostumus asian käsittelyyn
monialaisessa asiantuntijaryhmässä
 lastensuojeluilmoitus
 pyyntö lastensuojelutarpeen ilmoittamiseksi


Opiskeluhuoltokertomuksen arkistointiohjeet annettu
25.8.2014:
arkistoidaan oppilaan kansioon aikajärjestyksessä
välilehdellä erotettuna
 kansiot säilytetään koulun lukitussa arkistossa10 vuotta


similar documents