Pengelolaan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan

Report
 Pengelolaan dalam organisasi zaman ini
merujuk kepada usaha dalam pengurusan
yang berperanan menentapkan jenis tugas
dan mengenal pasti sumber.
 Penentapan ini kemudian dikelolakan
secara bersama dengan tersusun dan
bersistematik.
Pengelolaan juga boleh menjadi
sebahagian dari perancangan atau
digabungjalinkan dengan fungsi
pengurusan yang lain.
 Secara kolektifnya anda perlu melihat
proses dan fungsi pengurusan iaitu
perancangan, pengelolaan,
pelaksanaan, dan pengawalan
sebagai satu aktiviti
mengurus.(managing)

Pengelolaan ini sebagai satu
usaha pengurusan yang bertujuan
menetap keutamaan pelbagai
tugasan yang perlu dijalankan
bagi memenuhi objektif sesebuah
organisasi.
PENGELOLAAN
Masa latihan,
prapertandingan
dan pertandingan
Masa yang
diperuntuk
Menyenarai
pegawai
Kemudahan
tersedia
Bilangan
peserta
Jenis
pertandingan
Belanjawan
yang diberi
Kemudahan
alatan yang
tersedia
• Pengurusan sebagai proses
merancang, mengelola,
mengarah dan mengawal
aktiviti manusia dengan
campuran sumber lain dalam
organisasi untuk mencapai
matlamat yang ditetapkan.
• Kelly, Blanton dan Bertel (1990)
mendefinisikan pengurusan
sukan sebagai sebarang
dalam konteks
sesebuah organisasi atau
jabatan di mana produk atau
perkhidmatan berkaitan dengan
sukan.
Mengurus
masa
merancang
Berkomuni
kasi
mengelola
AKTIVITI
DALAM
PENGURUSAN
Melaksana
kan
Mengarah
Mengetuai
 Autoriti
Kuasa yang diberi kepada seseorang
untuk bertindak
 Kuasa
Keupayaan untuk mengarah dan
mengawal
 Karisma
Keupayaan untuk merancang dan
melakukan sesuatu di luar
kemampuan
 Cara sesebuah organisasi membuat
keputusan dan mendorong kegiatan ke
arah mencapai tujuan dan matlamat yang
dikehendaki melalui kerjasama sesama ahli.
 Pentadbiran organisasi yang berkesan
bertujuan memastikan organisasi tersebut
mencapai visi dan misinya.
 Pentadbiran yang berjaya ialah
pentadbiran yang mempunyai idea kreatif,
kemahiran kemanusiaan dan ilmu khusus
dalam pengurusan pentadbiran.
 Memiliki idea dan
pengetahuan untuk
merancang,mengorganisasi,
memimpin,dan mengawal
ahli-ahli organisasinya.
 Pengalaman mentadbir
juga perlu ada bagi seorang
pentadbir sebagai
pelengkap kepada ilmu
pentadbiran yang dipelajari.
 Perlu cekap
mengaplikasikan ilmu dan
pengalaman dunia kerja
sebenar,lebih-lebih lagi
dalam organisasi sukan itu
sendiri.
• Jenis kepimpian tunggal yang mana
semua keputusan dan kuasa daripada
ketua kumpulan adalah mutlak.
• Pemimpin memberi arahan dan kawalan
yang ketat terhadap individu atau
kumpulan bawah jagaannya.
• Pentadbiran seperti ni tidak memberi peluang
kepada kakitangan bawahan bertanya atau
membuat sebarang cadangan.
• Kakitangannya kurang bermotivasi.
• Tidak berinisiatif dan bersikap pasif terhadap
arahan yang diberikan.
• Pemimpin yang mengikut ideologi ini
membentangkan segala masalah secara
perbincangan.
• Mesyuarat antara kakitangan diadakan secara
tetap dan berkala.
• Ahli bebas menyuarakan pendapat masingmasing.
•Keputusan terakhir bergantung kepada
persetujuan bersama dalam kumpulan.
•Sistem demokrasi kadangkala gagal
membawa golongan pelampau dan
pakatan dalaman sehingga menyebabkan
petukaran pemimpin yang terlalu kerap.
• Pemimpin yang mengikut ideologi ini akan
memberi bimbingannya kepada ahli,tetapi
memulangkan kepada ahli-ahli kumpulannya
membuat keputusan.
• Pemimpin seperti ini tidak dianggap sebagai
pemimpin sejati.
• Pemimpin tidak menggunakan kuasa
kewibawaanya dan tidak menggunakan
sepenuhnya ciri-ciri kepimpinannya.
• Ideologi pentadbiran mudah
• menyebabkan keadaan yang tidak terkawal
dan boleh merugikan organisasi
sepenuhnya.
 Pengurusan dan
pentadbiran pendidikan
jasmani dan sukan
 Pentadbiran agensi-agensi
sukan kebangsaan dan
antarabangsa
 Pengurusan permainan
tradisional
 Program Pembangunan Sukan
 Undang-undang dan
pentadbiran sukan
 Isu-isu dalam sukan
 Nilai dan Etika dalam sukan
Fouzee H.A. (1989). Panduan Pengelolaan Sukan dan
Permainan. Penerbit Siri Maju Sdn. Bhd.
Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. (1990). Pentadbiran
Pendidikan. Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti Sdn.
Bhd.
Pengelolaan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan
Sukan. Open Universiti Malaysia.
Wee Eng Hoe,(1994) Organisasi dan Pentadbiran Sukan
dan Pendidikan Jasmani. Fajar Bakti Sdn.Bhd, Shah
Alam.
Omardin Ashaari.(1998) Pengurusan Sukan. Utusan
Publications & Distributors Sdn Bhd.
b) Laman web
• http://www.scribd.com/doc/14286633/Word16x16-DefinisiPentadbiran-dan-Pengurusan-Sekolah
• http://uniprof.wordpress.com/2008/01/07/pengurusandefinisi-sejarah-dan-konsep-siri-1
• http://ifah.tripod.com/urus.htm
• http://www.scribd.com/doc/40678061/Pentadbiran-Sukan
• http://members.tripod.com/steadfast_uiam/Asas%20Pengur
usan.htm
• http://www.scribd.com/doc/33154242/Apa-itu-pengurusan

similar documents