Eesti ja hoonete energiatõhususe direktiiv

Report
Tuuleenergia Eesti
energeetikas
Ando Leppiman
MKM
Eesmärgid aastaks 2020
• aastaks 2020 peab taastuvenergia osakaal kogu
energia lõpptarbimises moodustama vähemalt
25%
• hoida energia lõpptarbimine samal tasemel kui
aastal 2010 - 120 PJ (Eesti konkurentsivõime ja
majanduskasvu tegevuskava “Eesti 2020”)
Taastuvenergia tegevuskava
Energia lõpptarbimine 2020 –
prognoos ja eesmärgid
PJ
250
Eelmine energiamajanduse arengukava seadis eesmärgiks, et 2010.
aasta primaarenergiaga varustatus ei ületa 2003. taset, tegelikkuses
kujunes primaarenergiaga varustatus 20 PJ suuremaks
200
150
EESTI 2020 eesmärk: tagada, et
energia lõpptarbimine aastal 2020
ei ületaks 2010 aasta taset (121 PJ)
MKM täiendava
energiatõhususe
stsenaariumi järgne
prognoos taastuvenergia
tegevuskavas (131 PJ)
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TPES 213 219 215 208 232 224 200 233
TFC
109 114 115 117 129 122 113 121 122 123 125 127 129 130 132 134 135 137
TPES - Total Primary Energy Supply
TFC - Total Final Energy Consumption
Alates 2011. aastast prognoos (MKM baasprognoos
taastuvenergia tegevuskava koosseisus)
Hetkeseis Eesti energeetikas
• 2010. aasta andmetel taastuvate
energiaallikate üldine osakaal 24% kogu
energia lõpptarbimisest
• Taastuvatest energiaallikatest toodetud
elektrit on 10,4 %
Installeeritud tuulevõimsused
prognoos 2020
Installed wind capacity, MW
700
600
500
400
300
200
100
0
Wind
2011
147
2012
178
2013
311
2014
350
2015
400
2016
400
2017
500
2018
550
2019
550
2020
650
Energeetika 2020 ja edasi –
“Energia teekaart 2050”
• Euroopa Komisjoni avaldatud Energia teekaart
aastani
2050
nendib,
et
praeguse
Energiastrateegiaga 2020 suudetakse tagada vaid
40% CO2 heitmete vähendamine
• eesmärk vähendada KHG emissiooni 80-95%
aastaks 2050 (“Konkurentsivõimeline vähese CO2heitega majandus 2050. aastaks“)
Energeetika 2020 ja edasi –
“Energia teekaart 2050”
• Energeetika 2020 eesmärgid kaetud praeguste
tegevuskavadega
• 2050 prognoositav seis ja eesmärgid toovad kaasa
taastuvenergia osakaalu suurendamise vajaduse
energia lõpptarbimises (2020 seatud eesmärk ei ole
lõppeesmärk)
• Eesti taastuvenergia osa energia lõpptarbimises
aastal 2020 ca 36-40 PJ, aasta 2050 potentsiaal ca
50-60 PJ
Energia teekaart aastani 2050
stsenaariumite analüüsi järeldused
• Elektrienergia hakkab mängima märksa suuremat
rolli ja kaasa aitama CO2-heite vähendamisele
transpordi-, kütte- ja jahutussektoris
• Elektrienergia osakaal lõplikus energianõudluses
peaaegu kahekordistub aastaks 2050 ja ulatub 3639%-ni
• Elektri hind tõuseb kuni 2030. aastani, kuid hakkab
siis langema. Ka energiaga seotud
majapidamiskulud tõusevad kuni 2030. aastani ning
hakkavad siis aeglaselt langema
• Energiasüsteem ja ühiskond peavad muutuma palju
energiatõhusamaks.
• Taastuvenergia arengule tuleb pöörata olulist
tähelepanu. Aastaks 2050 peaks taastuvenergia
osakaal olema 55% lõplikust energiatarbimisest
Tänan tähelepanu eest!

similar documents