Presentatie Nieuwe Energie 27 feb 2013

Report
Programma
10.00 uur
10.15 uur
10.30 uur
Inleiding
Groen Gas Hub Steenwijkerland
Introductie snoeihout
10.45 uur
Pauze
11.00 uur
11.15 uur
11.30 uur
11.45 uur
12.20 uur
12.30 uur
Duurzame verwarming zwembad Kiefer
Houtgestookte ketel kasteel Twickel
MeppelEnergie
Worldcafé
Samenvatting
Lunch
Programma Nieuwe Energie
Gemeenten West-Overijssel
Arnout Potze (programmaleider )
provincie Overijssel
27 februari 2013
Opzet






Energie in Overijssel
Programma Nieuwe Energie
Rol provincie
Financiële instrumenten
Energiefonds
Rol van bio-energie
Energie in Overijssel




Energiegebruik : ca. 125 PJ
40 % bedrijven 30 % huishoudens 30 % verkeer
4 % van NL
AkzoNobel, tuinders Koekoekspolder, Wavin, Abbott, ten
Cate, Grolsch, Vredestein, Elektrabel
 4,6 % duurzaam (4,3 % uit biomassa)
 gas, elektriciteit, warmte, transportbrandstoffen
Nieuwe energie in Overijssel
Nieuwe energie 2011
Programma Nieuwe Energie
Ambitie:
20% nieuwe energie in 2020
Beoogde neveneffecten:
energiezekerheid
werkgelegenheid
lastenbeheersing
Wat verstaan we onder Nieuwe Energie?


Energiebesparing bij bedrijven en particulieren (wonen)
Energie uit hernieuwbare energiebronnen:
Biomassa, bodem, wind en zonne-energie
Aandeel nieuwe energie is minimaal 20% in 2020
Subeffect: Lastenbeheersing, Energiezekerheid en Werkgelegenheid
ER doelen
Ambities
Meer productie
duurzame
energie
In 2020 wordt
20% van
energiegebruik
opgewekt uit
hernieuwbare
bronnen
Deelprogramma
Energie
opwekking
Bio-energie
18 PJ
Bodem
energie
2PJ
Subprogram
Aard
warmte
Wind
energie
80MW
Zon
Energie
20MW
overig
Grotere
besparing
energie
In 2020 is
infrastructuur
geschikt voor
biogas. groene
elektra en
warmte
Restwarmte
Groengas
hubs
In 2020 gebruiken
eigenaren/huurders
van bedrijven en
woningen in
Overijssel hun
energie slim
Energie
infra
Energie
besparing
Smart grid
Warm
koudenet
WKO
Bedrijven
Rijden op
groengas
Woningen
particulier
huur
Duurzaam
Dorp
• Biomassa natuur&landschap
• Pyrolyse Empyro
• Ethanol Biorights
• Vergisting
• Ben&Jerrys afvalwater vergister
• Aardwarmte Koekoek
• Asbest eraf, zon erop
• Groen Gas tankstations
• Groen Gas Hub Salland/Twente
en Steenwijkerland
• Enexis Smart Grid
• Warmtenet Hengelo
• Restwarmte Twence AkzoNobel
10.000
10.000
• Energie in vergunningen
woningen
woningen
• Energie loketten
• 10.000 woningen aanpak
• Premie en SVn-lening
• Convenant woningcorporaties
• Energiescanoverijssel.nl
• Geld-terug-actie MKB
• MKB-leningen
Welke rol heeft de Provincie?
Uitgangspunt
 Bedrijven en burgers initiëren en realiseren projecten
Wat doet de Provincie?
Maakt projecten voor nieuwe energie en energiebesparing
mogelijk

Locaties: Vergunningen verlenen

Kennis en netwerk organiseren
▫ BEON, kIEMT, Pioneering, bedrijven, burgers
▫ Gemeenten, andere overheden

Infrastructuur : Enexis, aandeelhouder

Financieren (subsidies >> leningen, garanties, participaties)

Projecten ontwikkelen en/of participeren (partnership)
(Eigen) projecten









Aardwarmte Koekoekspolder
Warmtenet Hengelo
Duurzaan Dorp
Restwarmte Twence-AkzoNobel-Essent
Asbest van het dak, zonnecellen er op
MKB (scans, vouchers, leningen)
Woningen (loket, premie/lening)
Groen Gas Hub Salland
Energiefonds
Financiële instrumenten
Instrumenten provincie:





Energiefonds
250 miljoen
Tenderregeling subsidies
3- 4,5 miljoen/jaar
Energiebesparingsfonds part. woningen (bij SVn) 40 miljoen
Energiebesparing MKB (bij SVn)
4 miljoen
Leningen provincie 2010 – 2012
18 miljoen
Waarom Energiefonds?
Ontwikkelingen komen samen:
1. Financieringsgat (banken huiverig, dodenvallei)
2. Bekrachtigt beleid voor hernieuwbare energie
>> op termijn positief rendement
>> terugvloeien naar de overheid
>> subsidie met kans op rendement
3. Verkoop Essent 2009: Investeren met rendement
Projecten op de plank










3 geothermie in tuinbouw
2 biobrandstoffabriek (participatie bij 1)
1 warmteuitkoppeling BEC
6 zonnecentrales/verspreid
6 mestvergisters + 1 biogasnetwerk
1 uitbreiding warmtenet + nieuw bedrijf
1 houtverbrander
1 energiebesparing grote onderneming
1 biomassastripper
2 lokaal energiebedrijf (NB woningcorporaties)
 10- 25 woningcorporaties
Rol van bio-energie





Potentie biomassa: > helft nieuwe energie uit biomassa
Biomassa mest, GFT, snoeihout, bermmaaisel, slib, VGI)
In 2020 15 PJ
Meest omvangrijke deelprogramma
Door vergisten, verbranden, vergassen, pyrolyse,
torrefactie, …
Aanpak bio-energie
Focus op:
1 vergisting (mest e.a. stromen); en
2 op nieuwe biomassa:
- snoeihout
- bermgras/natuurgras
- rietresten
- resten landbouw en VGI-sector
Welke kansen liggen er voor snoeihout?
Vandaag:
Inleiding en voorbeelden snoeihout
Kansen bij gemeenten?
Bedankt!
Arnout Potze
[email protected]
038 499 7566

similar documents