1762

Report
MAKE YOUR OWN WAY
1762: Olofsfors established
on Leduån river in Nordmaling.
John Jennings, one of the most
powerful men in Sweden, gets
an idea. Advantages: water power,
forest, closeness to the sea.
1762
1861-86: Pehr Wikström
founds Nordmalings Ångsåg AB,
buys part of Olofsfors Ironworks.
1886 Nordmalings Ångsåg
becomes the owner
of Olofsfors Ironworks.
1762
1861-86
2010: Large investment
in product trademarks.
1762
1861-86
1876
1908-60
1929
1973
1975
1982
1984
1991
1999
2002-04
2010
Anders Wikström
95%
Carl Wikström
5%
Ägare
P. Wikström J:r AB
Timna AB
Iggesund Forest
Olofsfors LLC
Ryssland
Olofsfors AB
Metsätyö OY
Finland
PW Finans AS
Norge
Olofsfors Inc.
Kanada
Aluman AB
Projektet On-Time 2012
Problembeskrivning
Syfte & Mål
• Otillräcklig leveranssäkerhet (ca
80% över tid)
• Mycket administration
• Hög lagernivå ändå otillräckligt
•
•
•
•
Leveransprecision på minst 95%
Inte öka kapitalbindningen
Minska administrationen
Ta fram handlingsplan för detta,
samt systematiskt arbetssätt med
uppföljning och individuella mål.
Arbetssätt
• Extern resurs
• Interna resurser
• Intervjuer, dokumentation, iakttagelser och
slutsatser
• Aktivitetsplan med 119 punkter
Iakttagelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klassificering ej distinkt
Otillräcklig ABC styrning
Erbjudandet otydligt och inte kommunicerat
Många kundorderpunkter  varierande ledtider
Många lagerpunkter skapar suboptimering
”Oren” orderstruktur
Tidskrävande administration i kundgränssnittet
Onödigt tung hantering av MRP. Kunde vara enklare
Bristfällig översikt på medelgrov nivå
Planeringsprocess finns. Bra utgångspunkt
Bra systemkompetens M3
Stolt och kunnig organisation
Iakttagelser och övergripande målbild
Idag
Imorgon
Vi gör så gott vi kan
Så här går det till
Vi jagar problem
Vi förebygger problem
Vi hinner inte med
Vi förenklar och får tid att lyfta
blicken
Vi och dom
Vi samarbetar tvärfunktionellt på ett
strukturerat sätt
Slutsatser
• Erbjudandet behöver förtydligas
• Erbjudandet behöver kommuniceras internt & externt
• Systemstödet behöver förenklas för att frigöra tid för
framåtlutat arbete
• Planeringsprocessen behöver förses med tydligare överblick
• Enkelhet + tydlighet + kommunikation  en reaktionssnabb
och proaktiv organisation
Bra process: Sträva efter förenkling för alla berörda
Produktion
Förutsätter
Färre småskvättar
Förenklad lagerstyrning
Mindre omplanering
Rätt från början
Färre frågor om kundorder
Försäljning
Förutsätter
Tydligare dialog med kund
Tydliga ömsesidiga åtaganden
(setup)
Tydliga översikter
Mindre oklarhet, mindre frågor
Tydliga ömsesidiga åtaganden
(setup)
Kundservice
Förutsätter
Distinkta svar på frågor
Tydligt regelverk
Bra översikter
Få samlade order mot respektive KOP
Tydlig setup kommunicerad till kund
Kunna lämna std besked utan att behöva
kolla
MRP  lagerstyrning med
standardtider
Planering / anskaffning
Förutsätter
Tydliga översikter
• förbeygga problem
• Kunna svara på de frågor som kommer
Utveckling av infostöd med hjälp av
systemet
Enkel klassificering
Tydligt kunderbjudande / setup
Enkel parametervård
Enkel grundfilosofi
Kund/Lager
Förutsätter
Proaktiva beslutsunderlag
Känna till villkor och åtaganden
Tydlig setup kommunicerad till kund
Tydliga underlag
Snabb rapportering
Få påfyllt med minimal administration
Utvecklad kundsamverkan
Mindre handläggning, mera översikt &
analys
Enkel grundfilosofi ger färre
orderförslag
Tydliga översikter
Få snabb och korrekt information
Enklare modell frisläpper tid att bli
proaktiv.
Utvecklade översikter för
leveransbevakning
Kunna göra rätt från början
95%
Projektet On-Time 2012 - områden
Programledning
Produkt setup
Flödesdesign
Organisation/filosofi/IT
• Erbj  Sort  setup
• Klassificering av produkter
• Kommunikation med
marknaden ledtid
• Kravställning avtal,
ömsesidiga åtaganden
• Lager / ordersortiment
• Ledtider
• Orderstorlekar
• Villkor för
lagerpåfyllning
• Etablera central
planeringspunkt = Lager 001
•Lagerstyrning externa lager
• Etablera ordertyper ”Lager”
(DO) resp ”Kund” (KO)
• Fastställ aktuella KOP
• Fastställ ledtid från resp KOP
för kommunikation  setup
• Se grov idéskiss
• Uppsättning M3
• KPI’er, beslutsunderlag
• Fora för målstyrning + agenda
• Verktyg för reaktionssnabbhet
och proaktivitet
• Aktiv övergång reaktivt 
proaktivt arbete
• Enkelhet frigör tid
• Tydlighet skapar
snabbhet
On-Time 2012
•
•
•
•
•
Projektet ”On – Time 2012” har som uppgift att ta fram och implementera nya
arbetssätt och metoder för pålitliga leveranser.
Vi skall ha ett tydligt kommunicerat kunderbjudande och kunden skall löpande få
information om sin order framtill den är levererad.
On Time innebär fokus på tid och en strävan efter snabbhet och precision i vårt
samarbete, såväl internt och externt.
Som övergripande mål ska företagets totala leveranssäkerhet till kund bli stabil på
en 95% nivå. Detta räknar vi med ska vara uppnått under andra kvartalet 2012.
Enkelhet, tydlighet & kommunikation är nyckelorden
Leveranssäkerhet Olofsfors
1. Tillvägagångssätt: Fakta  Iakttagelser  Slutsatser 
Rekommendation
2. Strävan efter enkelhet
3. Klassificering av sortiment / erbjudande
4. Förenklad flödesdesign
5. Förenklad setup m3
6. En snabb och proaktiv organisation
7. Uppstart av förbättringsprogram
Aktivitetsplanen
Forts. 119
aktiviteter
On Time 2012 – Strukturerat arbetssätt
Marknadens förutsättningar
och möjligheter
Halvår
Setup / erbjudande
Återkoppling
Förutsättningar för
styrning av verksamheten
Utfall och avvikelser
Månad
PrognosDimensionering
Material
Maskiner
Bemanning
Parametrar
Förutsättningar för
Mål & Mät
”Rätt från mig”
Vecka
MålstyrningKPI’er
Leveransläge
Lagerläge
Beläggning
Kvalitet
Förutsättningar för
att få det gjort
Dag
Dagliga kontrollpunkter
Beslutat förbättringsarbete
M3
Översikter
Planeringslistor
Diagram
Tvärfunktionella
möten
Därför har vi lyckats
Ny roll:
lagerplanerare
Lagerberedskap – att
inte bli utan
• Central lagerplanering
• Max orderkvantitet från lager
• Nya verktyg ger överblick
Vi blir snabba och proaktiva
• Dagliga kontrollpunkter (inga högar)
• Avvikelser fångas dagen efter
• Fångar fel innan de uppstår
Tvärfunktionellt samarbete
Vi jobbar tydligt och enkelt
• Förenklat normalfall  kapacitet
att klara även undantagen
• Samlad syn på hur det fungerar
• Övning ger färdighet (träningsläger)
• Enklare planering  mera tid till
analys och bevakning
• Tala om vad som gäller (setup)
• Besked direkt – ingen frågesport
Ny roll:
kontrolltorn
Förbättrad analys av
obalans i lager. Jaga i
bägge ändar  sundare
lagerhållning
Z-modellen
Förbättrad
noggrannhet i
rapportering och
registervård
Utv levsäkerhet
Analys av
nyckeltal
Orsaksanalys
sena
rader
Åtgärder.
Bevakas!
!
Lagervärde
Setup åtföljs inte av
orderstrukturen 
Mycket reservationer 
störningskänsligt
Inkurans
Överlager
Sunt lager
Hotande brist
Restorder
Nyligen sjösatt tekniskt
Samma information samtidigt 
 tydligt ledarskap

similar documents