Ticaret Hukuku Slaytı

Report
TİCARET HUKUKU BİLGİSİ
Anonim Şirket
Organlar
Anonim Şirketin Organları
• Anonim şirketler bakımından TTK’nda iki ayrı
zorunlu organ öngörülmüştür. Bunlar genel kurul
ve yönetim kuruludur (Eski TTK’da üçüncü organ
denetçilerdi). Organların yokluğu şirket ilişkisinin
sona ermesi bakımından bir sebep olarak
öngörülmüştür.
• Kanunda belirtilen bu zorunlu organlar arasında
bir görev ve işbölümü ayrımı bulunmaktadır.
• Genel Kurul
Niteliği
• Genel kurulun şirketin tüm pay sahiplerinin katılımıyla oluşan kurul
niteliğine sahip bir organdır. Ortakların oy haklarını genel kurul
dışında kullanmaları mümkün değildir.
• Ortakların veya bunlar adına temsilcilerinin genel kurulda bizzat
bulunmaları (veya online katılmaları) ve oy haklarını kullanmaları
zorunludur.
• Genel kurul pay sahiplerinin veya bunları temsil eden kişilerin
katılımıyla yılda en az bir defa (olağan toplantı) ve gerektiğinde
(olağanüstü toplantı) şeklinde, kanun ve ana sözleşmede belirli
usullere bağlı kalınarak çağrılır ve toplanır.
• Genel kurulda alınan kararlar, toplantıya katılıp olumsuz oy veren ve
katılmayan ortakları da bağlar (TTK md. 423, f. 1). Bu sebeple
kararların hukuka aykırı olması halinde ayrı bir iptal davası
düzenlenmiştir. Genel kurul toplantıları hakkında bir de yönetmelik
yayınlanmıştır (R 28. 1 2012, S. 28481).
Görev ve Yetkileri
• Genel kurul anonim şirketin karar ve irade organı
olup icra yetkisine sahip değildir. Genel kurul,
kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş
bulunan hâllerde karar alır (md. 408, f. 1).
– Genel kurulun devredemeyeceği yetki ve görevler
şunlardır (md. 408, f. 2):
– Esas sözleşmenin değiştirilmesi,
– Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile
huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının
belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve
görevden alınmaları,
Görev ve Yetkileri
– Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin
seçimi ile görevden alınması,
– Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık
raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları
ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek
akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması
dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması,
– Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi
– Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.
Ayrıca kanunda belirtilen diğer haller saklıdır.
3. Toplantı Türleri
• Olağan- Olağanüstü
• Çağrılı - Çağrısız
Olağan ve Olağanüstü
• Anonim şirket genel kurulu her yıl faaliyet dönemi
sonundan itibaren üç içinde (1 Ocak-31 Mart) ve yılda
en az bir defa toplanır (md. 409, f. 1). Olağan genel
kurul, şirketin normal faaliyet devresi sonunda toplanıp
şirketin tüm işlem ve hesaplarına ait işleri görüşür ve
onaylar. Olağan genel kurul toplantısında kanunen
toplantı gündeminde bulunması gereken hususlar (md.
411, f. 2) görüşülerek karar alınır.
• Olağanüstü genel kurul toplantısı, genel kurulun belirli
zamanların dışında toplanması halinde söz konusu olur
(md. 409, f. 2). Olağanüstü toplantı, her zaman gereği
varsa yapılır.
Çağrılı Genel Kurul
• Genel kurul, kanunda öngörülen usul ve şekillere uyularak
yapılır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen
şekilde, şirketin internet sitesinde ve TTSG’de yayımlanan
ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak
üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay
defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay
senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek
adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile
gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli
taahhütlü mektupla bildirilir. Çağrıya ilişkin işlemler ve
ilanlar yönetim kurulu tarafından yapılır ve çağrının usulüne
uygun yapılmaması genel kurul kararının iptaline neden
olur. Buna çağrılı genel kurul denir.
Çağrısız genel kurul
• Çağrısız genel kurul, yönetim kurulunun toplantı, günü, saati, yeri ve
gündemini ihtiva eden daveti üzerine bütün pay sahipleri veya
temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve hiç birinin itirazda
bulunmaması kaydıyla olağan veya olağanüstü olarak toplanabilir.
İlen ve mektup yoluyla yapılan çağrı bu şekilde ihmal edilebilir.
Çağrının usulü dışında çağrısız genel kurul toplantısının diğer genel
kurul toplantılarından hiçbir farkı yoktur.
• Çağrısız genel kurul toplantısının geçerli yapılabilmesi için bütün pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması ve aralarından hiç
birisinin itirazda bulunmaması gerekir (md. 416, f. 1). Ayrıca, bu tür
genel kurul toplantısında geçerli kararlar alabilmek için, toplantı
süresince bu toplantı nisabının mevcut olması gerekir.
• Çağrısız genel kurul toplantısında gündeme oybirliği ile istenilen
konu veya konular eklenebilir. Aksine esas sözleşme hükümleri
geçersizdir (md. 416, f. 2). Buna göre çağrısız genel kurul
toplantısında gündeme bağlılık ilkesi geçerli değildir.
Tek Ortaklı Anonim Şirkette Genel Kurul
• Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay
sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir.
Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı
kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı
olmaları şarttır (md. 408, f. 3).
Online Genel Kurul Toplantısı
•
•
•
TTK md. 1527, f. 5’te anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda
katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy
vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğuracağı belirtilmektedir.
Dolayısıyla anonim şirket pay sahiplerinin elektronik ortam üzerinden genel kurula
katılmaları ve oy kullanmaları mümkündür. Online toplantı sistemi vasıtasıyla genel
kurula katılım, öneride bulunma ve oy verme, hukuksal sonuçları açısından, fiziki
katılım, öneride bulunma ve oy vermenin bütün sonuçlarını doğurur.
Elektronik ortam üzerinden genel kurula katılma ve oy kullanma hususu kapalı
anonim şirketler ile hisse senetleri borsaya kote edilmemiş halka açık anonim şirket
açısından zorunlu olmayıp, şirketlerin isteğine bırakılmıştır. Bununla birlikte, md.
1527’de öngörülen tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte, genel kurullara elektronik
ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote
edilmiş şirketlerde zorunlu hale gelecektir (md. 1527, f. 5). Bu yönetmelik
yayınlanmış (RG, 28. 08. 2012, S. 28395) ve 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
Genel Kurulu Çağrıya Yetkili Olanlar
• TTK, genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili olanları,
• Yönetim kurulu, Yönetim kurulu süresi dolmuş olsa yani
faaliyet dönemini takip eden üç ay geçirilmiş olsa dahi
genel kurulu olağan toplantıya çağırabilir (md. 410, f.
1).
• Tasfiye memurları (kendi görevleri ile ilgili konular için),
• Azınlık (=azlık) (mahkeme izniyle),
• Pay sahibi (yönetim kurulunun devamlı olarak
toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan
bulunmaması yahut mevcut olmaması hallerinde
mahkeme izniyle)
• şeklinde belirlemiştir.
Azınlığın Çağırma Hakkı
• Azınlığın sebepleri ve gündemi yazılı olarak
belirtmek şartıyla yönetim kurulundan,
– Genel kurulu toplantıya çağırmasını,
– Veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara
bağlamasını istedikleri konuları gündeme koymasını,
• isteyebilirler (md. 411, f. 1). Çağrı ve gündeme
madde konulması talebi noter marifetiyle yapılır
(md. 411, f. 3). Talep çağrı ilanının TTSG’de
yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması
tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmalıdır
(md. 411, f. 2).
Azınlığın Çağırma Hakkı
• Azınlık tarafından yapılan çağrı talebi, şirket yönetim
kurulu tarafından kabul edildiği takdirde, genel kurul en
geç kırkbeş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya
çağrılır; aksi halde çağrı istem sahiplerince yapılır (TTK
md. 411, f. 4). Azınlığın çağrı veya gündeme madde
konulmasına ilişkin talepleri yönetim kurulu tarafından
reddedildiği veya taleplerine yedi iş günü içinde olumlu
cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahipleri şirket
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret
mahkemesine başvurarak, genel kurulun toplantıya
çağrılmasını talep edebilirler (TTK md. 412). Bu
durumda mahkemece çağrıyı yapmak üzere bir kayyım
atanacaktır.
Çağrı Usulü
• Kanun toplantıya çağrının,
– Şirketin internet sitesinde ve
– TTSG’de
• yayımlanmasını şart koşmakta, ancak bunun dışındaki çağrı
usullerine şirket esas sözleşmesinde yer verilmesine de izin
vermektedir.
• Bunun yanında, toplantı günü ile gündeminin ve ilanın
çıktığı veya çıkacağı gazetelerin,
– Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle (nama yazılı pay senedi
sahipleri)
– Önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge
vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine
• iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesi de gerekmektedir.
Çağrı Zamanı
• Genel kurulu toplantıya çağrı, ilan ve toplantı
günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden
en az iki hafta önce yapılır.
Toplantının Gündemi
• Genel kurulun gündemi genel kurulu toplantıya çağıran tarafından
belirlenecektir. Genel kurul toplantılarında gündemde bulunmayan
konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.
• Gündeme bağlılık ilkesine istisna teşkil edebilecek durumlar ise
şunlardır:
– Haklı sebeplerin varlığı halinde yönetim kurulu üyelerinin görevden
alınması (TTK md. 364)
– Azınlığın istemiyle finansal tabloların görüşülmesinin ve buna bağlı
konuların bir ay sonraya bırakılması (md. 420, f. 1)
– Özel denetçi istenmesi (md. 438)
– Kuruluş ve sermaye artırımında yönetim kurulu ve denetçilerin ibrasına
engel olunması (TTK md. 559)
– Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi
yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılmalıdır
(md. 413, f. 3).
Toplantıya Katılmaya Yetkili Olanlar
• Paysahipleri. Pay sahibinin genel kurula katılabilmesi
payını edinmesinden belirli bir süre geçmesine bağlı
değildir. Oydan yoksun pay sahibi olmak genel kurul
toplantılarına katılmaya engel değildir.
• Temsilciler. Temsilcinin pay sahibi olmasını öngören
esas sözleşme hükmü geçersizdir (md. 425).
• İntifa hakkı sahipleri. Pay senedi üzerinde intifa
hakkına sahip olunması halinde esas sözleşmede aksine
hüküm yoksa, genel kurula katılmaya intifa hakkı sahibi
yetkilidir (TTK md. 432, f. 2). Bu hükme göre pay sahibi
ve intifa hakkı sahibinin anlaşması sonucu, oy hakkının
pay sahibi tarafından da kullanılması mümkün olacaktır.
Toplantıya Katılmaya Yetkili Olanlar
• Yönetim kurulu üyeleri. Murahhas (icra
yetkisini haiz) üyelerle en az bir yönetim
kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır
bulunmaları şarttır. Diğer yönetim kurulu
üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler
(md. 407, f. 2).
• Denetçiler. Denetçi genel kurulda hazır
bulunur. Denetçiler kendilerini ilgilendiren
konularda görüş bildirebilirler (md. 407, f. 2).
Bakanlık temsilcisi.
• Bakanlık komiserine ilişkin hükümlerde değişiklik yapılarak tüm
anonim ortaklıklar bakımından genel kurula bakanlık temsilcisi (eski
adıyla komiser) katılması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.
Kuruluşta Bakanlıktan izin alması gereken şirketlerin genel kurul
toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması gerekmektedir.
Bunun yanında genel kurul toplantısında
– sermayenin arttırılması veya azaltılması,
– kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden
çıkılması,
– kayıtlı sermaye tavanının arttırılması,
– faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği
– birleşme, bölünme veya tür değişikliği,
• konuları bulunan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi
bulunması zorunludur.
Toplantı başkanlığı
• Esas sözleşmede başka yönde herhangi bir
düzenleme yoksa, toplantıyı, genel kurul
tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması
zorunlu olmayan bir başkan yönetir.
İç yönerge
• Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun
çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları
içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan
bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun
onayından sonra yürürlüğe koyar.
Toplantının ertelenmesi.
• Halka açık anonim şirketlerde sermayenin %
5’ine, kapalı anonim şirketlerde ise % 10’una
sahip pay sahipleri tarafından talep edilmesi
halinde, finansal tabloların görüşülmesi ve
bununla irtibatlı konular örneğin yönetim
kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin
ibrası, toplantı başkanının kararıyla bir ay
sonraya bırakılır.
Genel kurul toplantı tutanağı
• Genel kurulda görüşülen ve karara bağlanan konuların
bir tutanakla tespit edilmesi gerekir (md. 422). Buna
göre toplantı tutanağında,
• Pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, bunların sahip
oldukları payların sayısının, gruplarının ve itibarî
değerlerinin,
• Genel kurulda sorulan soruların, verilen cevapların,
• Alınan kararların, her karar için kullanılan olumlu ve
olumsuz oyların sayılarının
• belirtilmesi gerekir.
• Tutanak, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi
tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir.
Pay Sahiplerinin Oy Hakkı
• Pay sahiplerinin oy haklarını genel kurulda, paylarının
toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanır. Oy
hakkı payın kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş
bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.
• Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların
ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri
altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel
nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı
kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan
görüşmelerde oy kullanma hakkına sahip değildir (TTK
md. 436, f. 1).
Toplantı ve Karar Yetersayıları
• Genel Yetersayı
• Özel Yetersayı
Genel Yetersayı
• Kanunda veya esas sözleşmede daha ağır bir yetersayı
öngörülmemiş ise, genel kurul şirket sermayesinin en az
dörtte birini (% 25) karşılayan payların sahiplerinin veya
temsilcilerinin katılımı ile toplanacaktır. Bu yetersayının
sadece genel kurul toplantısının açılışı sırasında değil,
toplantı süresince de bulunması gerekir (md. 418, f. 1).
• Toplantıda bahsedilen toplantı yetersayısı sağlanamazsa pay
sahipleri yeniden genel kurul toplantısına çağrılırlar.
Yapılacak olan bu ikinci toplantı için nisap aranmaz (md.
418, f. 1).
• Her iki durumda da, toplanan genel kurullarda, kararlar
toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır (md.
418, f. 2).
Özel Yetersayılar
• Genel nitelik gösteren esas sözleşme
hükümlerinin değiştirilmesi için şirket
sermayesinin en az yarısını (% 50’sini) temsil eden
pay sahiplerinin veya temsilcilerinin genel kurul
toplantısına katılması gerekecektir (md. 421, f. 1).
İlk toplantıda öngörülen bu toplantı yetersayısı
elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde
ikinci bir toplantı yapılabilir. Kanun ikinci toplantı
için gerekli olan toplantı yetersayısını ise, şirket
sermayesinin en az üçte birinin (1/3) toplantıda
temsili olarak belirlemiştir.
Oybirliği
• Şirket esas sözleşmesinde,
• Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve
ikincil yükümlülük konulması
• Şirket merkezinin yurt dışına taşınması
• yönünde değişiklik yapılabilmesi için sermayenin
tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya
temsilcilerinin genel kurul toplantısına katılması ve bu
yöndeki kararları oy birliği ile almaları gerekmektedir.
Toplantı ve karar yetersayısına ilk toplantıda
ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı
yetersayı aranacaktır (TTK md. 421, f. 4).
Dörtte Üç Çoğunluk
• Anonim şirket esas sözleşmesinde,
– Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi,
– İmtiyazlı pay oluşturulması,
– Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması
• yönünde değişiklik yapılabilmesi için, şirket
sermayesinin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan
payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu
oyu gerekmektedir (md. 421, f. 3). Toplantı ve
karar yetersayısına ilk toplantıda ulaşılamadığı
takdirde, izleyen toplantılarda da aynı yetersayı
aranacaktır (md. 421, f. 4).
Bağlamın Etkisizleşmesi
• İşletme konusunun tamamen değiştirilmesi veya
imtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin genel kurul
kararına olumsuz oy vermiş nama yazılı pay
sahipleri, bu kararın TTSG’de yayımlanmasından
itibaren altı ay boyunca payların devredilebilirliği
hakkındaki kısıtlamalarla bağlı değildirler (md.
421, f. 6). Bu hükümle pay sahiplerinin ortaklıktan
ayrılmaları kolaylaştırılmış olmaktadır. Buna karşın
ortağın payını devretmesini sınırlayan esas
sözleşme değişiklikleri, ortağa ayrılma hakkı
tanımamaktadır. Oysa aynı koruma bu durumda
da söz konusu olmalıdır.
Borsada İşlem Gören Şirketler
• Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören
anonim şirketlerde,
– Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının
yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri ile
– Birleşme, bölünme ve tür değiştirme yönündeki kararlar
– için, esas sözleşmelerinde ağırlaştırılmış bir yetersayı
öngörülmediği takdirde, genel kurul sermayenin en az dörtte
birini (1/4 = % 25) karşılayan payların sahiplerinin veya
temsilcilerinin varlığıyla toplanır ve toplantıda hazır bulunan
oyların çoğunluğu ile karar alır (TTK md. 421, f. 5; md. 418).
• Sermaye piyasası Kanunu’nda da halka açık şirketler
bakımından, alınacak karara bağlı yetersayılar
düzenlenmiştir (SPK md. 29).
Kararların Tescil ve İlanı
• Genel kurulda alınan kararların geçerli
olabilmesi için yönetim kurulu, toplantıda
tutulan tutanağın noterce onaylanmış bir
suretini derhâl ticaret siciline vermek ve bu
tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları
tescil ve TTSG’de ilan ettirmekle yükümlüdür;
tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine
konulur (md. 422, f. 2).
Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği
• Yokluk ve Butlan
• İptal edilebilirlik
Kararların Hükümsüzlüğü (Yokluk ve Butlan)
• Geçersizlik hallerinden hükümsüzlük iki ayrı durumu
ihtiva eder. Bunlar yokluk ve butlandır.
• Genel kurul kararlarının oluşabilmesi için iki kurucu
unsur gereklidir: Birincisi genel kurul toplantısı
yapılması, ikincisi toplantıda karar alınmasıdır. Bunların
birisindeki eksiklik durumunda, işlem (karar) hiç
doğmamış sayılır; yani baştan itibaren yoktur.
Dolayısıyla bir toplantı yapılmadan elden karar
dolaştırılması şeklinde yapılan işlem yoklukla sakattır.
Benzer olarak karar alınmadığı halde alınmış gibi
gösterilirse, karar yokluk yaptırımına tabi olur. Bakanlık
temsilcisinin toplantıda bulunmaması da kararın
yoklukla sakat olması sonucunu doğuracaktır.
Kararların Hükümsüzlüğü (Yokluk ve Butlan)
• Bir hukuki işlem konusuna ilişkin emredici hükümlere (TBK
md. 26 ve 27) aykırı ise, yani konusu kanuna, ahlaka, adaba,
kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı ya da imkânsız ise bu
işlem batıldır. Yokluktaki gibi, butlanda da kesin geçersizlik
söz konusudur; hâkim bunu re’sen göz önünde bulundurur
ve herkes bu geçersizliği, iptal davasında öngörülen üç aylık
süreyle bağlı olmaksızın ileri sürebilir ve tespit ettirebilir.
• Hükümsüz (yok veya batıl) genel kurul kararları baştan
itibaren hüküm doğurmazlar ve daha sonra sağlığa
kavuşturulamazlar; mahkemece resen dikkate alınırlar; defi
olarak ileri sürülebilecekleri gibi süreye bağlı olmaksızın bir
tespit davasının konusunu da oluşturabilirler.
Kararların Hükümsüzlüğü (Yokluk ve Butlan)
• TTK md. 447’de genel kurulun özellikle hükümsüz
(batıl) olan kararları kategoriler halinde
gösterilmiştir.
– Pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve
kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki
haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran,
– Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme
haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında
sınırlandıran,
– Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin
korunması hükümlerine aykırı olan,
• kararları batıldır (md. 447).
b. İptal edilebilir Kararlar
• Eğer genel kurul kararının geçersizlik hali baştan itibaren
sakatlık doğurmayacak nitelikte ve ancak belli süre içinde
ileri sürülebilecek ise iptal yaptırımından söz edilir.
• Kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle
dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine,
karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası
açılabilir.
• Söz konusu hükümde iptal nedenleri üç gruba
ayrılmaktadır:
– Kanuna aykırılık
– Esas sözleşmeye aykırılık
– Dürüstlük kuralına aykırılık
iptal davası açmaya yetkili kişiler;
• Pay sahipleri.
– Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu
muhalefetini tutanağa geçirtenler ile toplantıda oy
kullanmasına engel olunan,
– Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy
kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre
yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel
kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya
temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel
kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin
verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul
kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay
sahipleri.
iptal davası açmaya yetkili kişiler;
• Yönetim kurulu.
• Yönetim kurulu üyeleri. Kararların yerine
getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa
yönetim kurulu üyelerinden her biri iptal davası
açabilir.
• İntifa hakkı sahibi. Genel kurulda oy hakkını intifa
hakkı sahibi kullandığı için onun da iptal davası
açma hakkı olduğu kabul edilir.
• 5. Sermaye Piyasası Kurulu. Halka açık şirketlerde
Sermaye Piyasası Kurulunun da iptal davası
açmaya yetkisi vardır (SPK md. 23).
Süre
• İptal davası süreye bağlıdır. Dava, karar
tarihinden itibaren üç içinde açılmalıdır. Bu
süre hak düşürücüdür. Yetkili ve görevli
mahkeme şirket merkezinin bulunduğu
yerdeki asliye ticaret mahkemesidir.
İptal ve Butlanla İlgili Ortak Esaslar
• İlan, teminat ve kanun yolu. Yönetim kurulu iptal veya
butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü usulüne
uygun olarak ilan eder ve şirketin internet sitesine koyar.
Mahkeme, davacıların teminat göstermesine karar verebilir.
• Kararların yürütülmesinin geri bırakılması. Genel kurul
kararı aleyhine iptal veya butlan davası açıldığı takdirde
mahkeme, yönetim kurulu üyelerinin görüşünü aldıktan
sonra, dava konusu kararın yürütülmesinin geri
bırakılmasına karar verebilir (md. 449).
• Mahkemenin Kararının Etkisi. Genel kurul kararının iptaline
veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, kesinleştikten sonra
bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder.
Yönetim Kurulu
• Yönetim Kurulu Şirketin ikinci zorunlu
organıdır
Niteliği
• Yönetim kurulu esas sözleşmeyle atanmış veya
genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha
fazla kişiden oluşur (TTK md. 359, f. 1). Bu organın
uzun süreden beri yokluğu şirketin fesih
nedenidir.
• Yönetim kurulu, kanunen kendisine tanınan
yetkiler çerçevesinde, şirketin işletme konusu
içerisinde kalmak koşuluyla kural olarak her
konuda yönetime yetkilidir. Genel kurulun
yetkisine girmeyen her husus yönetim kurulunun
yetkisindedir.
Yetki ve Görevleri
• Ortaklığı yönetmek ve temsil etmek yönetim
kuruluna verilen temel görevdir (TTK md. 365).
Yönetim iç ilişkide, temsil ise dış ilişki gündeme
gelir.
• Kanun, yönetim kuruluna devredilemez ve
vazgeçilemez bir takım görev ve yetkiler vermiştir
(TTK md. 375). Bunlar şunlardır:
• Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili
talimatların verilmesi
• Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi
Yetki ve Görevleri
• Muhasebe, finans denetimi ve şirketin
yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal
planlama için gerekli düzenin kurulması
• Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza
yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve
görevden alınmaları
Yetki ve Görevleri
• Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas
sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı
talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst
gözetimi
• Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve
müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet
raporunun (TTK md. 516) ve kurumsal yönetim
açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması,
genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul
kararlarının yürütülmesi
• Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye
bildirimde bulunulması (TTK md. 376).
Yönetim Kurulu Üyelik Şartları
• Yönetim kurulu bir veya daha fazla kişiden
oluşabilir. Üye sayısının kaç olacağı esas
sözleşmede gösterilmelidir.
• Yönetim kurulu üyeliği için aranacak şartlar
Kanunda ya da esas sözleşmede belirlenir.
Kanunun ilk yayınlandığı halinde yönetim kurulu
üyelerinden en az birinin Türk vatandaşı olması ve
dörtten fazla üyeli yönetim kurullarında bir
üyenin yüksek öğrenim görmüş olması şartı
aranıyordu. Bu iki şart kaldırılmıştır. Kanunda yer
alan şartlar şöylece sıralanabilir:
Yönetim Kurulu Üyelik Şartları
• Gerçek veya tüzel kişi olmak. Yönetim
kuruluna gerçek veya tüzel kişiler üye olabilir.
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği
takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına,
tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir
gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.
• Ehliyet. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi
adına tescil edilecek gerçek kişinin tam
ehliyetli olmaları şarttır (md. 359, f. 3).
Yönetim Kurulu Üyelik Şartları
• Seçilme engelleri bulunmaması. Üyeliği sona
erdiren nedenler seçilmeye de engeldir (md.
359, f. 4). Buna göre,
•  Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu
üyelerinin en çok üç yıl görev yapacağı ve bu
süre dolduktan sonra yeniden seçilemeyeceği
açıkça hükme bağlanmışsa üç yıl görev yapan
üyenin yeniden üyeliğe seçilmesi (md. 362, f.
1),
Yönetim Kurulu Üyelik Şartları
•  Kişinin iflasına karar verilmiş olması yahut
ehliyetinin kısıtlanması ya da gerekli kanuni
şartları taşımaması hallerinde yönetim kurulu
üyeliğine seçilmesi mümkün değildir. Bundan
başka, devlet memurları, ticaretten men
edilenler, şirkette denetçilik görevi yürütenler ile
avukatların yönetim kurulunda görev almaları
kanunen yasaktır.
• Esas sözleşmede öngörülen niteliklere sahip
olmak. Şirket esas sözleşmesiyle yönetim kurulu
üyeliği için ek bazı özel sıfatlar aranabilecektir.
Üyeliğin Kazanılması
• Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca seçilir (TTK md. 359, f.
1). Anonim şirketin kuruluşunda ilk yönetim kurulu üyeleri
kurucular tarafından esas sözleşmede gösterilmek suretiyle
seçilirler (md. 339, f. 3).
• Ayrıca, devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu
tüzel kişilerinden birine, esas sözleşmede öngörülecek bir
hükümle, pay sahibi olmasalar da, işletme konusu kamu
hizmeti olan (elektrik üretimi veya su dağıtımı gibi) anonim
şirketlerin yönetim kurullarında temsilci bulundurma hakkı
verilebilir (md. 334, f. 1).
• İstifa (çekilme) veya ölüm gibi bir sebeple yönetim kurulu
üyeliğinin boşalması halinde ilk genel kurul toplantısına
kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca pay sahipleri
arasından geçici üye ataması yapılır (md. 363, f. 1).
Görev Süresi
• Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle
görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede
aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden
seçilebilir (md. 362).
Yönetime katılma
• Yönetim kurulu, kararlarını toplanarak alır. Her üye,
yapılacak toplantılara katılmak, toplantıda görüş beyan
etmek, oy kullanmak hak ve yetkisine sahiptir;
toplantılara katılmak aynı zamanda bir görevdir.
• Yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel
menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da
eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye
kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve
şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı
konulara ilişkin görüşmelere katılamaz.
Şirketi Temsil
• Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya
yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil
yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim
kuruluna aittir.
Bilgi Alma ve İnceleme
• Her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri
hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir.
Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı,
sözleşme, yazışma veya belgenin yönetim kuruluna
getirtilmesi, kurulca veya üyeler tarafından incelenmesi ve
tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden
veya çalışandan bilgi alınması reddedilemez
• Başkan bir üyenin, bilgi alma, soru sorma ve inceleme
yapma istemini reddederse, konu iki gün içinde yönetim
kuruluna getirilir. Kurulun toplanmaması veya bu istemi
reddetmesi hâlinde üye, şirketin merkezinin bulunduğu
yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Mahkeme
istemi dosya üzerinden inceleyip karara bağlayabilir,
mahkemenin kararı kesindir.
Dava Hakları.
• Yönetim kurulu üyeleri veya bireysel olarak
herhangi bir üye sorumluluklarına yol
açacaksa genel kurul kararlarına karşı iptal
davası açabilecektir (TTK md. 446).
Mali Haklar
• Yönetim kurulu bu yönetim ve temsile dair yetki ve
görevlerini yerine getirirken mesai ve çaba harcamakta ve
zamanını şirket işlerine tahsis etmektedir. Bundan dolayı da
onların bu emeklerine karşı çeşitli düzeylerde karşılıklar
ödenmektedir.
• Buna göre, yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas
sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak
şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan
pay ödenebilir (md. 394).
• Huzur hakkı. Huzur hakkı, yönetim kurulu üyelerinin her
toplantı başına aldığı ücrettir. Miktarı esas sözleşmede
gösterilmemiş ise genel kurul tarafından belirlenir.
Mali Haklar
• Ücret. Esas sözleşmeye hüküm konularak veya genel
kurul kararıyla, huzur hakkı yanında üyelere aylık ücret
de verilebilir.
• Kazanç payı. Çalışmalarını teşvik etmek amacıyla,
yönetim kurulu üyelerine kazançtan belli bir oranda pay
verilmesi mümkündür. Bunun için esas sözleşmede
hüküm bulunması ve kazanç payı oranının açıkça
gösterilmesi icap eder (TTK md. 339, f. 1 bent f).
• Prim ve İkramiye. Ana sözleşmede hüküm bulunmasına
ve şirketin kâr etmesine gerek olmaksızın, genel kurul
kararıyla başarılarından dolayı yönetim kurulu
üyelerine ikramiye verilmesi de mümkündür.
Yönetim ve Gözetim Borcu
• Yönetim şirketin iç işlerini, şirket ile pay sahipleri
arasındaki ilişkileri ilgilendirdiğinden, icra
yetkisine sahip olsun olmasın, tüm yönetim
kurulu üyeleri, yönetim hakkının kullanılmasıyla
ilgili tüm faaliyetlere katılmakla yükümlüdür.
• Yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda şirketin
idaresini ve her türlü iş ve işlemlerin gidişini,
kanuna, esas sözleşme hükümlerine ve şirketin
menfaatine uygunluğunu gözetmekle de
yükümlüdür.
Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü
• Yönetim kurulu üyeleri, görevlerini tedbirli bir
yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve
şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına
uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar
(TTK md. 369, f. 1).
Şirketle İşlem Yapma Yasağı
• Yönetim kurulu üyeleri, şirketle işlem yapma
yasağına tabidirler (TTK md. 395, f. 1). Buna
göre yönetim kurulu üyesi, kendisi veya
başkası adına, bizzat veya dolayısıyla, işletme
konusuna giren bir işlemi şirket ile yapamaz.
Bu yasak genel kurul kararı ile ortadan
kaldırılabilir.
Şirkete Borçlanma Yasağı
• Yönetim kurulu üyelerinin borçlanma yasağı TTK md. 395, f. 2’de
düzenlenmiştir. Bu yasak bakımından yönetim kurulu üyesinin pay
sahibi olup olmaması belirleyicidir. Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri
TTK md. 358 hükmü kapsamında şirkete borçlanabilirler.
• Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile pay sahibi olmayan
yakınlarının şirkete nakit borçlanmaları ise yasaklanmıştır. Ayrıca bu
kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk
yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz.
• Borçlanma yasağına aykırı davranılması durumunda, şirket
alacaklıları, bu kişileri, şirket borçları için şirketin yükümlendirildiği
tutarda doğrudan takip edebileceklerdir (md. 395, f. 2). Bu husus
ayrıca cezai yaptırıma bağlanmıştır. TTK md. 563, f. 5, d bendi
gereğince 395 inci madde hükmünü ihlal edenler, üçyüz günden az
olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.
Rekabet Yasağı
• Yönetim kurulu üyesi, şirket konusuna giren bir işlemi kendisi veya
başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür işlerle uğraşan bir
şirkete sınırsız sorumlu ortaklık sıfatıyla da giremez. Rekabet
etmeme yükümlülüğü (rekabet yasağı), genel kurul tarafından
kaldırılabilir. Rekabet yasağına aykırı işlem yapan üyeye karşı şirket
üç talepten birini ileri sürebilir. Bunlar:
– işlemden doğan zararın tazmini,
– yapılan işlemin şirket adına yapılmış sayılması ve
– üçüncü kişiler hesabına yaptığı işlemlerden doğan menfaatlerin şirkete
devridir.
• Bu haklardan birisini seçme yetkisi, diğer üyelere aittir. Hakların
kullanımı, aykırılığın öğrenildiği tarihten itibaren üç aylık ve herhalde
gerçekleşmelerinden itibaren bir yıllık zamanaşımına tabidir.
Şirket Sermayesinin Kaybı ve Borca Batık Olma
Halindeki Görevleri
• Anonim şirket yönetim kurulunun, şirket sermayesinin
kaybedilmesi veya şirketin borca batık olması hallerine
ilişkin görev ve yetkileri, TTK md. 376 ve 377’de
düzenlenmiştir. Şirketin mali durumunun bozulması hali üç
aşamalı olarak ele alınmış ve bu hallerde şirket yönetim
kurulu ve genel kurul tarafından alınması gereken tedbirler
yine aşamalı bir şekilde belirtilmiştir. Şirketin mali
durumunun bozulmasına ilişkin haller şunlardır:
•  Şirket sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının
yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde yönetim
kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırmak ve bu
genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunmak
zorundadır (md. 376, f. 1).
Şirket Sermayesinin Kaybı ve Borca Batık Olma
Halindeki Görevleri
•  Şirket sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte
ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde yönetim
kurulu genel kurulu toplantıya çağırır ve genel kurul
tarafından sermayenin üçte biri ile yetinme veya
sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde
şirket kendiliğinden sona erer (md. 376, f. 2)
•  Şirket aktiflerinin alacaklıların alacaklarının
karşılanmasında yetersiz kalması (borca batıklık) halinde bir
ara bilanço çıkartılır. Biilançodan, aktiflerin, şirket
alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin
anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket
merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine
bildirir ve şirketin iflasını ister. Kanunda ayrıca iflasın
ertelenmesi imkânına da yer verilmiştir (md. 377).
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin
Görevleri
• Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu,
şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren
sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite
kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür (md. 378, f.
1).
• Ancak riskin erken teşhisi komitesi sadece hisse senetleri borsada
işlem gören şirketler için öngörülmemiştir. Diğer şirketlerde bu
komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak
bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen
bir ayın sonunda verir.
• Riskin erken teşhisi ve yönetimi komitesi, yönetim kuruluna her iki
ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere
işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır (md. 378, f.
2).
Yönetim Kurulunun Karar Alması
• Yönetimi kurulu şirketin yönetimine dair
kararlarını kural olarak kurul halinde alır. Bu
nedenle, her üye, yapılacak toplantılara katılmak,
toplantıda görüş beyan etmek, oy kullanmak hak
ve yetkisine sahiptir; toplantılara katılmak aynı
zamanda bir görevdir.
• Olağan ya da rutin yönetim işleri dışında ise kurul
halinde toplanarak karar almak gerekir. Örneğin,
iç yönerge hazırlanması, yönetimin üye ya da üye
dışındaki kimselere devri, şirket genel kurul
toplantısının yapılmasına karar verme gibi.
Yönetim Kurulunun Karar Alması
• Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir
başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona
vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili
seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan
vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul
tarafından seçilmesi öngörülebilir.
Yönetim Kurulunun Karar Alması
• Yönetim kurulu, başkan ya da başkan vekilinin yapacağı davet ile toplanır.
Üyelerden herhangi birisi de yazılı olarak, başkan ya da vekilinden toplantı
çağrısı yapmasını isteyebilir (TTK md. 392, f. 7). Daveti yapan veya yaptıran,
toplantının gündemini de belirler. Gündemde olmayan konularda karar
alınabileceği gibi, gündeme sonradan madde de eklenebilir.
• Toplantıya davet usulü kanunda düzenlenmemiştir. Üyelerden hiçbiri
toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu
kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde
yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı
alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine
yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı
kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu
kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya
kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine
geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir (md. 390, f. 4).
Yönetim Kurulunun Karar Alması
• Yönetim kurulu toplantılarında her bir üye, bir oy kullanma
hakkına sahiptir. Oyun bizzat kullanılması gerekir; temsile
izin verilmemiştir (TTK md. 390, f. 2). Çekimser oy
kullanılması mümkündür ve çekimser oy ret oyu sayılır.
• Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır
(md. 390, f. 5).
• Şirketin yönetimine dair iş ve işlemlerin daha süratli
halledilebilmesi veya işin niteliğine göre daha bilgili veya
uzman kişilerin doğrudan onlarla ilgilenebilmesi için
yönetim yetkilerinin üyeler veya dışarıdan kişiler arasında
paylaşılmasına veya devrine izin verilmiştir (TTK md. 367).
Yönetim Kurulunun Karar Alması
• TTK md. 368, ticari mümessil ve ticari vekil atama
yetkisini yönetim kuruluna bırakmaktadır.
• Eğer şirket sözleşmesinde aksine ağırlaştırıcı bir hüküm
yok ise, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile
toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin
çoğunluğu ile alır (TTK md. 390, f. 1).
• Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya
bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu
öneri reddedilmiş sayılır (md. 390, f. 3). Kararların
yazılıp imza edilmiş olmadıkça geçerli olmaz.
Kararların Geçersizliği
• TTK’da genel kurul kararlarının butlanı ve iptali düzenlenmiş olmakla
birlikte (md. 445-451), yönetim kurulu kararlarının iptaline yer
verilmemiş ancak butlanı ise düzenlenmiştir. TTK md. 391’e göre bir
tespit davasıyla yönetim kurulu kararlarının butlanı (batıl olduğu)
özellikle aşağıdaki hallerde istenebilecektir:
• Eşit işlem ilkesine aykırı olan,
• Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin
korunması ilkesini gözetmeyen,
• Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden
veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren,
• Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin
devrine ilişkin kararlar.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi Temsili
• TTK md. 365’e göre anonim şirket, yönetim kurulu
tarafından temsil olunur. Temsile yetkili olanlar şirketin
amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve
hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir (md. 371, f. 1).
• Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme
konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar. Ancak
üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında
bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden,
bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilirse şirket
işlemle bağlı olmaz. Şirket esas sözleşmesinin ilan
edilmiş olması ise, bu hususun ispatı açısından, tek
başına yeterli delil teşkil etmez (md. 371, f. 2).
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi Temsili
• Temsile veya yönetime yetkili olanların,
görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız
fiillerden de şirket sorumludur. Ancak şirketin
zararı ödedikten sonra ilgili üye ya da üyelere
ödediği zararı geri almak için başvuru hakkı (rücû
hakkı) vardır (md. 371, f. 5).
• Yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisi iki şekilde
sınırlandırılabilir (md. 371, f. 3). Bunlar:
– Şube işleri
– Birlikte temsil
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi Temsili
• Bu şekildeki sınırlandırmanın üçüncü kişiler
bakımından geçerli olabilmesi için ticaret
siciline tescil ve TTSG’de ilanı gerekir.
• Birlikte temsil ya da şubeye özgüleme
dışındaki konu, miktar vb. türünden
sınırlandırmalar üçüncü kişilere karşı ileri
sürülemez. Yani üçüncü kişilerin iyiniyeti
bertaraf edilemez.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi Temsili
• TTK md. 370, f. 1’de esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya
yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisinin çift imza
ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna ait olduğu belirtilmektedir.
Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler, elektronik ortamda güvenli
elektronik imza ile de yapılabilir.
• Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini
gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek
üzere ticaret siciline verir (md. 373, f. 1)
• Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin
seçimine veya atanmalarına ilişkin herhangi bir hukuki sakatlık,
şirket tarafından üçüncü kişilere, ancak sakatlığın bunlar tarafından
bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir (md. 373, f. 2).
Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve
Sigorta
• Yönetim kurulunun şirketi temsilen yaptığı işlemlerden
dolayı şirket tüzel kişiliği sorumlu olur (md. 366; md. 371).
İşlerin görüldüğü esnada yönetim kurulunun işlediği haksız
fiillerden de şirket tüzel kişiliği sorumludur (md. 371, f. 5).
• Yönetim kurulu üyeleri eğer kusurlarıyla şirkete, pay
sahiplerine veya şirket alacaklılarına zarar verirlerse bu
kişilere karşı kendine özgü bir müteselsilen sorumlulukları
cihetine gidilebilecektir. Bu husus aşağıda sorumluluk
bahsinde incelenmiştir.
• TTK md. 361 ile yönetim kurulu üyelerine şirkete karşı
verebilecekleri zararların güvencesi olarak sorumluluk
sigortası yaptırma imkânı getirilmiştir. Ancak bu sigorta
isteğe bağlıdır.
Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi
• Yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren çeşitli nedenler ortaya
çıkabilir.
•  İstifa (çekilme) ve azille (görevden alınma): İstifa eden (çekilen)
üyenin görevi sona erer. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle
atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya
gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde,
genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim
kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi
her an değiştirebilir (md. 364, f. 1).
• Diğer yandan, kamu tüzel kişilerinin şirkete ortak oldukları durumda
yönetim kurulundaki temsilcisini ancak kendisi görevden alabilir ve
yerine yenisini atayabilir (md. 334, f. 2). Azledilen yönetim kurulu
üyesinin tazminat hakkı bulunmaktadır (TTK md. 364, f. 2).
Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi
•  Görev süresinin dolması: Görevi sona eren
üyenin tekrar aynı göreve atanması mümkündür.
Süre dolması nedeniyle görevin sona erdiği
durumda genel kurulca yeni yönetim kurulu üyesi
seçilinceye kadar süresi dolan üye göreve devam
eder.
•  Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına
karar verilmesi,
•  Kısıtlanması,
•  Üyelik için gerekli kanuni şartların yahut esas
sözleşmede öngörülen niteliklerin yitirilmesi

similar documents