Yksityiset alat neuvottelutulokset

Report
Työllisyys- ja kasvusopimuksen
neuvottelutulokset 2013
Pardian yksityiset alat
Alko, Paltan LTY-toimialat, Kela, VR, Neuvonta-ala, Airpro,
Keinosiemennysala, yksityinen sosiaalipalveluala ja yliopistot.
31.10.2013
1
Airpro
•
•
•
•
•
Sopimuskausi 1.4.2014─31.1.2017
Jaksot ovat 1.4.2014─31.1.2016 ja 1.2.2016─31.1.2017
Korotukset ovat 1.8.2014 lukien 20 euroa, ja 1.8.2015 alkaen
0,4%
Helsinki-Vantaalla otetaan käyttöön
varallaolokorvausjärjestelmä vuoden 2013 loppuun
mennessä.
Työntekijöiden käytettävyyteen kiinnitetään huomiota HEKOosuuksia määriteltäessä osana Airpro Oy:n
palkkausjärjestelmän kehittämistä.
31.10.2013
2
Alko
•
•
•
Sopimuskausi 1.5.2014─31.1.2017
Korotukset ovat 1.9.2014 alkaen 20 euroa, ja 1.9.2014 alkaen
0,4%
Työryhmät ovat palkkarakennetyöryhmä ja työterveys- sekä
työaikatyöryhmä.
31.10.2013
3
Katsastusala
•
•
•
•
Sopimuskausi 1.11.2013─31.10.2016
Korotukset ovat 1.3.2014 20 euroa ja 1.3.2015 0,4 %.
Korotukset tehdään taulukoihin.
Työryhmät ovat palkkausjärjestelmien kehittäminen, työaikoja
ja niiden käyttöä koskevan soveltamisohjeen laativa työryhmä
ja sopimustekstien selkeyttämistyöryhmä.
Sopimus on Ammattiliitto Pro ry:n nimissä
31.10.2013
4
Keinosiemennysala
•
•
•
•
Sopimuskausi 1.2.2014─30.11.2016
Jaksot 1.2.2014─30.11.2015 ja 1.12.2015─30.11.2016
Korotukset 1.6.2014 yleiskorotus 20 euroa ja 1.6.2015 alkaen
0,4%
Työryhmissä käsitellään palkkausjärjestelmän toimivuutta ja
työaikakysymyksiin liittyviä kehittämistarpeita. Ryhmiin mene
myös työhyvinvointiin, korvaavan työn ja palkkatilastointiin
liittyvät asiat.
31.10.2013
5
Kela
•
•
•
•
Sopimuskausi 1.2.2014─31.1.2017
Korotukset ovat 1.6.2016 alkaen 20 euroa ja 1.6.2015
lukien 0,4%
Työryhmät ovat palkkausjärjestelmätyöryhmä, arviointiryhmä,
tilastotyöryhmä ja työaikatyöryhmä.
>
31.10.2013
6
Kelan vuosilomaa koskevien määräysten muuttaminen ja
tarkennukset työehtosopimukseen
•
•
•
Uuden vuosilomalain mukaisia lomapalkkamääräyksiä
sovelletaan 1.4.2014 ansaittuihin vuosilomiin. Mikäli sairaudesta
tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman
aikana, ei tätä lueta vuosilomaksi, jos toimihenkilö pyytää
viivytyksettä loman siirtämistä ja esittää työkyvyttömyydestään
lääkärintodistuksen. Tämä koskee kaikkia lomapäiviä.
Päivittäinen työaika on uudenvuodenaattona viisi tuntia
(aikaisemmin 4 h 15 min). Puolison 50- ja 60-vuotispäivien
palkallinen vapaapäivän poistuu. Näistä saatu kustannussäästö
kohdennetaan vuosilomalla sairastumisen karenssi
poistamiseen myös vuosilomalakia pidemmissä lomapäivissä.
Kelassa selvitetään sopimuskauden aikana työsuhdematkalipun
käyttöönottoa. Työsuhdematkalipulla työnantaja tukee julkisten
kulkuvälineiden käyttämistä työmatkustamiseen
31.10.2013
7
Neuvonta-ala
•
•
•
•
•
Sopimuskausi 1.1.2014─31.12.2016
Jaksot ovat 1.1.2014─31.12.2015 ja 1.1.2016─31.12.2016
Korotukset ovat 1.5.2014 lukien 20 euroa ja 1.5.2015 alkaen
0,4%
Työryhmissä ovat matka-aikaan/työaikaan liittyvät mahdolliset
epäkohdat ja palkkausjärjestelmiä koskevat uudistamistarpeet
Lisäksi laaditaan yhteinen suositus koskien korvaavan työn
käytön yhteydessä huomioitavia asioita ja noudatettavia
menettelyitä. Määräaika 31.12.2014.
31.10.2013
8
Paltan LTY-toimialat
•
•
•
•
•
Sopimuskausi 1.4.2014─31.1.2017
Jaksot 1.4.2014─31.1.2016 ja 1.2.2016─31.1.2017
Korotukset ovat 20 euroa 1.8.2014 ja 1.8.2015 alkaen 0,4%
Työryhmät ovat matkustamiseen liittyvä työryhmä,
työkaarimallin kehittymistä seuraava ryhmä.
Lisäksi sovittu mm. työaikapankkisuosituksen liittämisestä
työehtosopimukseen ja henkilöstön edustajien palkkioiden
korotuksista
31.10.2013
9
Yksityinen sosiaalipalveluala
•
•
•
•
•
Sopimuskausi 1.3.2014─31.1.2017
Jaksot ovat 1.3.2014─31.12.2015 ja 1.12016─31.1.2017
Korotukset ovat 1.7.2014 lukien 20 euroa, ja 1.7.2015 lukien
0,4%
Työryhmiä ovat palkkausjärjestelmän kehittämisryhmä,
yksilöllisten työurasuunnitelmien kehittämistyöryhmä.
Lisäksi sovittu eräistä tekstitarkennuksista
31.10.2013
10
VR
•
•
•
•
Sopimuskausi 1.7.2014─31.1.2017
Jaksot ovat 1.7.2014─30.4.2016 ja 1.5.2016 ─31.1.2017
Korotukset ovat 1.11.2014 alkaen 20 euroa ja 1.11.2015 lukien
0,4 %
Edellisen työsopimuksen työryhmät jatkavat 30.6.2014 saakka
tai niin kauan kuin on perusteltua. Jatkuvan neuvottelemisen
työryhmä, kilpailukykytyöryhmä ja yleinen
työehtosopimuksen kehittämisen ja tuottavuuden
parantamisen työryhmä.
31.10.2013
11
Yliopistot
•
•
Sopimuskausi on 1.4.2014–31.1.2017.
Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy 31.1.2016 ja
toinen jakso 31.1.2017.
Palkankorotukset
•
•
1.8.2014 palkkataulukoita korotetaan yleiskorotuksella siten,
että tehtäväkohtaiset palkat korottuvat 20 eurolla
kuukaudessa
Euromääräisiä palkkoja (muut kuin YPJ-palkat) korotetaan
yleiskorotuksella, joka on 0,4% tai vähintään 20 euroa.
1.8.2015 työehtosopimuksen palkkataulukoita korotetaan
kokonaistyöajan piirissä olevan opetus- ja
tutkimushenkilöstön osalta 0,4% ja yleisen työajan piirissä
olevan muun henkilöstön osalta 0,3% yleiskorotuksella.
>
31.10.2013
12
•
•
•
•
•
Henkilökohtaisia palkkoja tai sopimuspalkkoja korotetaan
opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta 0,4% ja muun
henkilöstön osalta 0,3%
Akatemiaprofessoreiden ja akatemiatutkijoiden palkkoja
tarkistetaan em. korotusvaikutuksia vastaavasti.
Tietokoneen valvomattoman käytön ja eläinsairaalan
päivystyskorvauksia korotetaan 1.8.2014 0,6 % ja 1.8.2015
0,3%
Harjoittelukoulujen henkilöstön korotuksista on sovittu
erikseen.
Työryhmät ovat paikallista sopimista käsittelevä työryhmä,
palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä, harjoittelukoulujen
työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä, työaikatyöryhmä,
yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä,
tilastoyhteistyöryhmä
>
•
31.10.2013
13
Vuosiloma koskevat määräykset
•
•
Kun työntekijän työaika ja vastaavasti palkka ovat muuttuneet
lomanmääräytymisvuoden aikana ja muutos on kestänyt
vähintään kuukauden tai 30 kalenteripäivää, lomapalkka
määräytyy sopimuksessa sovittuja prosentteja käyttäen.
Tällöin lomapalkka on 9, 13 tai 16 prosenttia
lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta
maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta (2 luvun
uusi 8a §).
Vuosilomalain piirissä olevilta (muu henkilöstö)
sairauslomakarenssi poistuu koko vuosiloman ajalta:
”Lakisääteisen ja työehtosopimukseen perustuvan
vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi määräytyy
vuosilomalain 25§:n mukaan. Työntekijän on loman siirtoa
pyytäessään esitettävä lääkärintodistus tai muu työnantajan
määrittelemä vastaava luotettava selvitys.”
31.10.2013
14

similar documents