Taloushallinnon kehittämisohjelma

Report
Taloushallinnon uudistamis- ja
kehittämisohjelma 2014
Jory 8.1.2014
Lasse Leppä
Vs. Talousjohtaja
Yhteenveto taloushallinnon kehittämisohjelmasta
ja toimenpiteistä vuonna 2014
1. Talousarvion laadinta, TA muutokset ja tilinpäätös
•
Talousarvion laadintaan, talousarviomuutoksiin ja tilinpäätöksen valmisteluun
laaditaan aikataulut.
•
Talousarvioon ja talousarviomuutoksiin otetaan kokonaisvaltaisempi ote, niin
että kuntaa ja kunnan taloutta käsitellään yhtenä kokonaisuutena.
•
Talousarviokirjaa tiivistetään, luettavuutta parannetaan ja graafinen ilme
yhdenmukaistetaan. Talousarvion sitovuudet ja tilivelvolliset määritellään ja
tavoiteasetantaa kirkastetaan. Aikasarjoja lisätään.
•
Selvitetään helppokäyttöisen ja yksinkertaisen taloussuunnittelujärjestelmän
hankinta ja hallintokuntien talousyhteyshenkilöt määritellään. Selvitys
suunnittelujärjestelmästä tehdään keväällä 2015.
2. Raportointi ja seuranta
•
Talousarvion seurantaan ja raportointiin laaditaan selkeä aikataulu ja sisältö
uudistetaan. Kokonaisvaltaisempi ja analyyttisempi raportti, joka käsitellään
joryssä ja esitellään hallitukselle määräpäivinä.
•
Raportoinnissa seurataan käyttötalouden lisäksi tuloslaskelmaa ja
rahoituslaskelmaa kokonaisuutena, henkilöstömäärän kehitystä ja
sijaiskustannuksia, väestömuutoksia yms. Matemaattisesta ennusteesta
luovutaan ja osastopäälliköt laativat ennusteet erilliselle pohjalle.
Yhteenveto taloushallinnon kehittämisohjelmasta
ja toimenpiteistä vuonna 2014
3. Sisäisen laskennan kehittäminen
•
Hallintokunnissa johdon taloustukea ja laskentaosaamista tulee vahvistaa.
Määritetään talouden yhteyshenkilöt hallintokunnista.
•
Sisäisten yksiköiden hinnoitteluperiaatteet laaditaan ja vahvistetaan TA -kirjassa
vuosittain.
•
Selvitetään palvelutuoteperusteisen budjetoinnin käyttöönotto perusopetuksessa ja
päivähoitopalveluissa. Tapaaminen Vertikal Oy 15.1.
•
Taloussihteeri mukaan SHP:n, seututerveyskeskuksen tai muun organisaation
laskennan kehittämisprojektiin.
4. Rahoitus
•
Selvitetään pankkipalveluiden kilpailutus ja palveluiden keskittäminen yhteen
pankkiin keväällä 2014.
•
Laaditaan lainasalkkuanalyysi ja sen perusteella arvioidaan rahoituksen
järjestämistä ja riskejä.
5. Taloushallinnon työskentelytavat
•
Tehtävänkuvat määritellään uudelleen ja sijais- ja varallaolojärjestelmä vahvistetaan.
•
Otetaan käyttöön säännöllinen palaverikäytäntö ja kehityskeskustelut 1-2 kertaa
vuodessa joissa asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet ja painopistealueet.
Vuoden 2015 talousarvion valmisteluaikataulu, kevät
12.5
15.5
?
26.5.
?
2.6.
Kunnanhallitus
- Osavuosikatsaus 4/2014
Johtoryhmän kehysseminaari
- Talousarvioasetelma 2015
Yhteistyöryhmä
- Talousarvioasetelma 2015
Kunnanvaltuusto
- Kunnanjohtajan talousselonteko
- Vuoden 2013 tilinpäätösten hyväksyminen
Kuntalaisinfo
- Kunnanjohtajan talousselonteko
Kunnanhallitus
- Talousarvion 2015 suunnitteluohje
Vuoden 2015 talousarvion valmisteluaikataulu, syksy
15.9
26.9
6.10
9.10
?
20.10
27.10
?
10.11
24.11
?
8.12
Kunnanhallituksen kokous
- Osavuosikatsaus 8/2014
Lautakuntien TA esitykset
- Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- Palveluiden muutokset
- Talousarviomuutosesitykset
Kunnanhallituksen kokous
- Talousarvion valmistelutilanne
- Talousarviomuutokset
Johtoryhmän talousarvioseminaari
- TA-esityksen valmistelu
Yhteistyöryhmä
Kunnanvaltuuston kokous
- Kunnanjohtajan TA-esitys
- Talousarviomuutokset
Kunnanhallituksen kokous
- Kunnanjohtajan TA esityksen käsittely
- KH:n esitys veroprosenteista
Kuntalaisinfo
- Kunnanjohtajan TA esitys
Kunnanvaltuuston kokous
- Talousarvion lähetekeskustelu
- Veroprosenteista päättäminen
Kunnanhallituksen kokous
- Kunnanhallituksen TA-esitys
Yhteistyöryhmä
Kunnanvaltuuston kokous
- Talousarvion hyväksyminen
Talousarvion seuranta- ja raportointi 2014
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Viim einen
kirjauspäivä
Jory
käsittely
KH
käsittely
7.2.
7.3.
8.4.
6.5.
10.6.
15.7.
19.8.
9.9.
21.10.
18.11.
9.12.
11.4.
9.5.
13.6.
22.8.
12.9.
24.10.
21.11.
12.12.
14.4.
12.5.
16.6.
25.8.
15.9.
27.10.
24.11.
15.12.
Johtoryhmä kokoontuu aina edellisenä perjantaina kello 13.30-14.30
käsittelemään talousraportin. Vaati johtoryhmältä aikaa 8 * 1 tunti.
Tavoitteena on tasapainottamisohjelman toimeenpanon onnistuminen.
TP 2013 laatimisen aikataulu
Kassatositteet
Ulkoinen laskutus ja luottotappiot
Sisäiset laskut
Ostolaskut
Käyttöomaisuus
Muistiotositteet
Tase-erittelyt
Toteumavertailut
LTK esitykset mahdollisista uudelleenbudjetoinneista
10.1.2014
13.1.2014
17.1.2014
27.1.2014
28.1.2014
3.2.2014
10.2.2014
17.2.2014
28.2.2014
Aik ataulussa mainittu päivämäärä tark oittaa viimeistä k irjauspäivää.
KH TP 2013 ennakkotiedot
KH TP 2013 allekirjoitus
KV TP 2013 hyväksyminen ja vastuuvapaus
17.2.2014
31.3.2014
26.5.2014
Talouden ohjauksen vuosikello
Kunnanvaltuusto
Kunnannhallitus
Lautakunnat
Käyttösuunnitelmien hyväksyntä lautakunnissa
Talousarviopäätös
Joulu
KH:n TA-seminaari
ja TA esitys
Tammi
Toimintakertomuksen
laadinta
Veropäätökset ja TA
lähetekeskustelu
Marras
Kunnanjohtajan
TA esitys
Helmi
TA-muutokset
TP ennakkotiedot
Jory TA-seminaari
Maalis
Loka
Lautakuntien
TA esitykset ja
talousarviomu
utokset
Osavuosikatsaus 2
Syys
Tilinpäätöksen
allekirjoitus
Huhti
Vuoden ensimmäinen
talousraportti
Heinäkuun talousraportti
Touko
Jory
kehysseminaari Osavuosikatsaus 1
Elo
Heinä
Kesä
Tilinpäätöksen hyväksyntä,
arviointikertomus ja talousselonteko
TA:n laadintaohje
Määrämuotoiset talousraportit x 8 / Kunnanhallitus
Taloushallinnon tehtävänkuvat
• Talousjohtaja, Lasse Leppä
– Talousjohtamisen kokonaisvastuu
– Keskeiset painopistealueet vuonna 2014:
1. Talouden tasapainottamisohjelman koordinointi ja seuranta
2. Taloushallinnon kehittämisohjelman läpivienti
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintojen edistäminen
Taloushallinnon tehtävänkuvat
•
Taloussihteeri, Sari Hytönen
– Talousarvion laadinnan valmistelu, taloussuunnittelu, talousarviomuutokset
– Tilinpäätösennuste, kustannuspaikka- ja tilikarttamuutokset
– Muistiotositteiden ja tiliotteiden kirjaukset, alv-tilitykset, kirjanpitosiirrot muista
järjestelmistä, käyttöomaisuuskirjanpito, neuvonta ja ohjaus.
– ProEconomican pääkäyttäjä
– Vuonna 2014 kehittämistavoitteena hinnoitteluperiaatteiden kokoaminen ja
sisäisten veloituksien yksinkertaistaminen sekä talousarvioprosessin ja –kirjan
uudistaminen.
•
Taloussihteeri, Anne Lampinen
– Tilinpäätöksen laadinta, seuranta ja raportointi
– Toiminta- ja taloustilasto ja muu tilastointi
– Muistiotositteiden ja tiliotteiden kirjaukset, alv-tilitykset, kirjanpitosiirrot muista
järjestelmistä, neuvonta ja ohjaus.
– Vuonna 2014 kehittämistavoitteena raportoinnin ja seurannan kehittäminen sekä
osallistuminen laskennan kehittämisprojektiin.
•
Taloussihteerit toimivat toistensa varahenkilöinä.
Taloushallinnon tehtävänkuvat
•
Rahoitussihteeri, Raija Halinen
– Rahoitus ja maksuvalmiussuunnittelu
– Takaukset, muut rahoitusinstrumentit ja perintä
– Vakuutusasioiden yhteyshenkilö
– Vuonna 2014 painopistealueena pankkipalveluiden kilpailutus ja sisäisten
laskujen käsittelyn uudistaminen
•
Laskentasihteeri, Seija Ahonen
– Ostoreskontran hoito ja maksukiellot. Ostolaskujen skannaus ja reititys tehdään
neuvonnassa.
– Yleishallinnon laskutus ja perintätoimistoon tiedon lähetys erääntyneistä laskuista
– Neuvonta ja ohjaus
– Taloushallinto –yksikön sisäisten asioiden järjestely
•
Toimistosihteeri, Olga Kaukonen
– Laskutus ja myyntireskontran hoito
– Neuvonta ja ohjaus
•
Rahoitussihteeri ja Laskentasihteeri toimivat toistensa varahenkilöinä.
Talouden yhteyshenkilöt
•
•
•
•
•
•
•
Perusturvalautakunta, Merja Niininen
Kasvun ja oppimisen lautakunta, Tarja Houni
Vapaa-ajan lautakunta, Eeva Ilmonen
Tekninen lautakunta, Anneli Nissinen
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, Pentti Salo
Ympäristöterveyslautakunta, Pia Nieminen
Kunnanhallitus, Sari Hytönen
• Talouden yhteyshenkilöiden tehtäviin kuuluu talouden
teknisten asioiden ja toimintatapojen kehittäminen ja
toimeenpano omilla osastoilla. Laaditaan sähköpostijakelulista.
• Talouden yhteyshenkilöt ja taloushallinnon vastuualue
kokontuvat tarvittaessa talousjohtajan kutsusta.

similar documents