Artikkelen - Klepp Rekneskapslag

Report
Fagartikkel
2011
SKATTEREGLER VED BRUK AV BIL I NÆRING
Artikkelen belyser bruk av bil i næring for aksjeselskap og enkeltpersonforetak, herunder gårdsbruk, men ikke
samdrift som DA selskap
Enkelpersonforetak
Det første en må ta stilling til er om dette skattemessig
er å anse som en næringsbil eller en privatbil.
Skattereglene er forskjellige for disse to utfallene.
1. Næringsbil
En bil skal anses som en næringsbil dersom ett av disse
kriteriene er oppfylt:
a)
Bilen blir utelukkende brukt i næring
(dvs. ingen privat bruk av bilen), eller
b)
Bilen blir brukt mer enn 6.000 km i næring i året
(regnet som snittet av de siste 2-3 årene)
Konsekvensen av at en bil blir ansett som en næringsbil, er at innehaver har rett til skattemessig fradrag for
alle utgiftene knyttet til bilen, slik som drivstoff,
vedlikehold, årsavgift, forsikring etc. Bilen vil også bli
avskrevet skattemessig.
Dersom bilen utelukkende blir brukt i næring, kan den
næringsdrivende få spørsmål om å dokumentere
overfor skattemyndighetene at så er tilfelle. Har den
næringsdrivende da ført kjørebok, vil dette være en
god dokumentasjon på dette. Det er ikke krav om å
føre kjørebok, men den vil kunne hjelpe den
næringsdrivende med dokumentasjonen.
Dersom næringsbilen i tillegg blir brukt privat, skal det
tilbakeføres for denne private bruken i ligningsskjemaene. Tilbakeføringen innebærer at skattyter får
et inntektstillegg som går imot de faktiske utgiftene
som er ført til fradrag.
Tilbakeføringen skjer etter en sjablonmessig utregning
basert på bilens listepris som ny, inkl. ekstrautstyr, og
den foretas hvert år. For 2011 er satsene 30% av
listepris inntil kr. 266.300 og 20% av listepris som
overstiger dette beløpet. Tilbakeføringen for privat
bruk skal likevel ikke overstige 75% av beregnede
samlede kostnader ved bilholdet. Beregningsmetoden
kan likevel i enkelte tilfeller medføre at inntektstillegget blir større enn de faktiske utgiftene med
bilen.
Merk at tilbakeføringen for privat bruk er sjablonmessig og skal skje uavhengig om den private bruken
er stor eller liten. Når den næringsdrivende dermed
har en bil som brukes over 6.000 km i næring, kan han
dermed tilpasse seg ved enten å ikke bruke bilen noe
privat (og dermed slippe tilbakeføring), eller å bruke
den så mye som mulig privat (ettersom tilbakeføringen
vil være den samme uansett hvor mye den private
bruken er).
2. Privatbil
Dersom bilen ikke er å anse som en næringsbil, dvs. at
den brukes mindre enn 6.000 km i næring i løpet av
året, og i tillegg brukes privat, regnes bilen skattemessig som en privatbil. Den næringsdrivende vil da
ikke få fradrag for noen av driftsutgiftene knyttet til
bilbruken, verken til drivstoff, forsikring etc., og heller
ikke få avskrevet bilen skattemessig.
I stedet vil den næringsdrivende få fradrag for bruk av
privatbilen i næring etter en standard sats på kr. 3,65
pr. kilometer. Ettersom det skattemessige fradraget
her er knyttet til antall kilometer kjørt i næring, vil den
næringsdrivende måtte dokumentere næringskjøringen. Dette kan gjøres ved å føre kjørebok for
næringsdelen. Det er ikke et krav til å bruke kjørebok,
men den vil kunne danne et godt grunnlag for å
fastsette yrkeskjøringen.
Gårdsbruk med produksjon av en viss størrelse (ikke
hobbybruk) vil få godkjent inntil 3.000 km / kr. 10.950
uten å måtte føre kjørebok.
Normalt vil kilometergodtgjørelse på kr. 3,65 pr. km
brukt i næring være en gunstig ordning for den
næringsdrivende. Han vil da få skattemessig fradrag
for et beløp i næringa uten noen tilbakeføring av noe
slag. Dersom næringsbruken ligger like rundt 6.000 km
Fagartikkel
2011
i året og bilen også brukes privat, vil en tilpasning der
en sørger for at næringsbruken er under 6.000 km pr.
år i snitt vanligvis være den mest gunstige for den
næringsdrivende.
Aksjeselskap
Et AS vil få fradrag for alle utgiftene knyttet til bilen;
forsikring, avskrivinger, drivstoff, årsavgift, leasing etc.
Bilen er å anse som en næringsbil og forutsettes
dermed brukt i selskapets virksomhet.
Dersom en ansatt i selskapet i tillegg bruker bilen
privat, vil denne måtte bli beskattet for dette etter
reglene om firmabilbeskatning. Det vil bli sett på som
en annen måte å avlønne den ansatte på. Unntak: Slik
fordelsbeskatning skal ikke skje dersom den private
bruken er sporadisk. Reglene om hva som er sporadisk
er i praksis så snevre at det ofte skal mye til å komme
inn under dette unntaket.
Firmabilbeskatning medfører at den ansatte vil måtte
skatte for fordelen av å kunne bruke arbeidsgivers bil
privat. Merk at en person som har organisert sin
virksomhet som et AS og er både eneeier og eneste
ansatte i virksomheten, også vil komme inn under
reglene for firmabilbeskatning.
Kjøring mellom hjem og fast arbeidssted regnes også
som privatbruk i denne sammenheng. Fordelen regnes
ut etter en sjablonregel basert på bilens listepris som
ny, og er ikke avhengig av hvor mye eller lite den
faktiske private bruken er. Dersom den ansatte
dermed kommer inn under reglene for firmabilbeskatning, vil det for denne ansatte lønne seg å bruke
firmabilen så mye som mulig privat.
Klepp Rekneskapslag SA
Postvegen 209
4353 KLEPP ST.
Telefon: 5178 6990
Telefax: 5178 6991
e-post: [email protected]
www.kleppgrl.no
Artikkelen vart fyrste gong trykka i Medlemsskriv nr. 4 – 2011 November

similar documents