Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Skatt for lave

Report
Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe
Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over
70.000 kroner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus på 12.600 kroner.
Spesielt for næringsdrivende med barn gir dette noen ekstremt lønnsomme alternativer.
BSU
7 000
Frigrense /
Opptrapping
6 000
5 000
Trygdeavgift
4 000
3 000
2 000
Skatt
1 000
84 000
78 000
72 000
66 000
60 000
54 000
48 000
42 000
36 000
30 000
24 000
18 000
12 000
-
-
Figur 1 – Skatt for lave inntekter med satser for 2015
10 000
9 000
8 000
Frigrense /
Opptrapping
7 000
6 000
Trygdeavgift
5 000
4 000
Skatt
3 000
2 000
Skatt med BSU
1 000
84 000
78 000
72 000
66 000
60 000
54 000
48 000
42 000
36 000
30 000
24 000
18 000
Lønnsinntekter på dette nivået
resulterer altså i en trygdeavgift
på 6.058 kroner.
8 000
12 000
For lønnsinntekter over denne
grensen skal man betale trygdeavgift etter en opptrappingssats
på 25 prosent. Disse to linjene
møtes ved 73 884 kr (Figur 1).
9 000
6 000
I utgangspunktet er satsen for
trygdeavgift på 8,2 prosent av all
inntekt fra første krone.
Imidlertid er det fastsatt en
Nedre grense for å betale
trygdeavgift på 49 650 kroner.
For inntekter under dette nivået
skal man altså ikke betale skatt på
lønnsinntekt overhode.
10 000
-
Kombinasjonen av Personfradrag
(klasse 1 for enslige skatteytere)
og Minstefradrag i lønnsinntekt
innebærer at man for inntekter
lavere enn 88.421 kr kun
eventuelt skal betale
Trygdeavgift.
6 000
Skatt for lave inntekter
Figur 2 – Skatt for lave inntekter med satser for 2015 (inkl. full BSU)
BSU (Boligsparing for ungdom under 34 år) er en incentivordning som skal oppmuntre ungdom til å
spare til bolig. Motivasjonen består i at sparebeløpet (begrenset oppad til 25.000 kr årlig) utløser en
direkte skattereduksjon på 25 prosent av det sparte beløpet. Altså maksimalt 5.000 kroner.
Forutsatt at man benytter BSU-ordningen fullt ut og betaler inn 25.000 kroner, kan man ha en inntekt
på hele 70.042 kroner 1 uten å betale skatt overhode.
Ettersom ordningen begrenses til et totalt sparebeløp på 200.000 kroner (altså 8 år med full sparing)
er det viktig at man kun benytter BSU-ordningen i den grad man får full nytte av skattereduksjonen.
Her er det da lagt til grunn at restskatt under 100 kroner ikke innkreves. Dette beløpet er inklusive
gjeldsrenter og innebærer med dagens gjeldsrentesats at restskatt på inntil 98 kroner (før renter) ikke
innkreves.
1
Opptjening av alderspensjon i folketrygden
Ungdommer har opptjening av alderspensjon i folketrygden basert på nye regler.
Det innebærer at inntektspensjonen opptjenes som en pensjonsformue, hvor årlig innskudd utgjør
18,1 prosent av den delen av inntekten som er under 7,1 G. Opptjeningen skjer fra første krone og
det er ingenting som heter full opptjening.
Allerede opptjente pensjonsrettigheter forrentes ved at beholdningen årlig oppreguleres i takt med
grunnbeløpet.
De ungdommene som i 2015 har en inntekt på 70.042 kroner, får altså et innskudd på sin
pensjonskonto i folketrygden på 12.678 kr.
Oppsummering for ungdommer med normal lønnsinntekt
Regnestykket for en ungdom som i 2015 tjener 70.042 kroner blir da:
Mottatt brutto lønnsinntekt:
Innbetalt på BSU:
Skatt:
Utbetalt til forbruk samme år:
70.042 kr
25.000 kr
0 kr
45.045 kr
Total verdi av lønnsinntekten etter skatt:
Utbetalt til forbruk samme år:
Innbetaling på BSU:
Opptjent Alderspensjon i folketrygden 2:
Totalverdi etter skatt:
45.042 kr
25.000 kr
12.678 kr
82.720 kr
Beløp innbetalt på BSU-konto er bundet frem til det tidspunktet hvor man skal kjøpe eller bygge
bolig. Riktignok er det mulig å flytte en allerede etablert BSU-konto fra en bank til en annen, men det
faktum at man i en tidlig etableringsfase blir knyttet til en bankforbindelse er nok likevel grunnen til
at banker er villig til å gi innskuddsrenter på slike konti som langt overgår enhver annen risikofri
pengeplassering.
Den opptjente alderspensjonen er strengt tatt et «bruttobeløp» i den forstand at disse pengene på ett eller
annet tidspunkt langt fram i tid skal beskattes. Etter dagens regler skal pengene ved utbetaling som pensjonist
beskattes som pensjonsinntekt og da med en marginalskattesats på om lag 35 prosent. Dette er imidlertid ikke
hensyntatt her.
2
Spesielt for barn over 13 år av selvstendig næringsdrivende
Generelt
Alder
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
Å ansette egne barn og ungdommer i egen bedrift er så
lønnsomt at ligningsmyndighetene har lagt begrensninger på
hvor høy timelønn ungdommene får lov til å motta. Disse
begrensningene gjelder barn og ungdom som arbeider i
foreldres bedrift og som samtidig går på skole.
Foreløpig er det ikke fastsatt grenser for 2015, men grensene
for 2014 gir en god indikasjon for hva man kan forvente.
Overgang til høyere sats gjelder fra og med den måneden
barnet fyller år.
Jan - Mar
kr 71
kr 80
kr 91
kr 103
kr 108
Apr - Des
kr 73
kr 81
kr 92
kr 106
kr 110
Figur 3 – Timelønnssatser som det kan kreves
fradrag for i regnskapet og som skal
innberettes som lønn for barnet (2014).
Her er det altså sterkt å anbefale at man etablerer timelister som dokumentasjon på utført arbeid i
tilfelle ligningsmyndighetene trenger dokumentasjon på at utbetalingene er relatert til reelt utført
arbeid.
Merk imidlertid også at det ikke finnes tilsvarende regler for barnebarn eller andre nærstående av
foretakseier.
Regnestykket for foretaket uavhengig av organisasjonsform blir da 3:
Mottatt brutto lønnsinntekt:
Arbeidsgiveravgift 4:
Bedriftens totale kostnader:
70.042 kr
9.876 kr
79.918 kr
Relevant blir det da å beregne hvor mye som kan utbetales til ungdommen (f.eks. som ukepenger)
for en tilsvarende kostnad for foretaket under ulike forutsetninger om organisasjonsform:
•
•
•
Virksomheten er organisert som AS og beløpet tas ut som lønn til far eller mor
Virksomheten er organisert som AS og beløpet tas ut som utbytte til far eller mor
Virksomheten er organisert som Enkeltpersonforetak (ENK) og beløpet tas ut som
næringsinntekt til far eller mor
Et eventuelt medlemskap i bedriftens tjenestepensjonsordning er ikke tatt hensyn til. Heller ikke opptjening
av feriepenger.
4
Forutsatt høy sats (Sone 1) på 14,1 prosent.
3
Virksomheten er organisert som AS og beløpet tas ut som lønn til far eller mor
Regnestykket blir da:
Mottatt brutto lønnsinntekt:
Arbeidsgiveravgift:
Bedriftens totale kostnader:
Skatt på lønnsinntekt for mor eller far 5:
Netto utbetalt:
70.042 kr
9.876 kr
79.918 kr
33.060 kr
36.982 kr
Totalverdien blir da:
Netto utbetalt:
Opptjent alderspensjon 6:
Totalverdi etter skatt:
36.982 kr
0 kr
36.982 kr
Mor eller far kan altså utbetale lommepenger på 36.982 kr og komme likt ut etter skatt som i
basisalternativet hvor ungdommen selv blir ansatt i selskapet.
Man tjener altså (82.720 kr – 36.982 kr =) 45.737 kroner på at ungdommen blir ansatt i selskapet.
Virksomheten er organisert som AS og beløpet tas ut som utbytte til far eller mor
Regnestykket blir da:
Overskuddsbeskatning i selskapet 7:
Brutto utbytte 8:
Skatt 9:
Netto utbytte:
21.578 kr
58.340 kr
15.752 kr
42.588 kr
En tilsvarende kostnad for selskapet vil altså resultere i et netto utbetalt utbytte på 42.588 kroner
som så kan utbetales i lommepenger til ungdommen.
Verdien på dette alternativet er 42.588 kroner ettersom utbytte uansett aldri er pensjonsgivende
inntekt.
Man tjener altså (82.720 kr – 42.588 kr =) 40.131 kroner på at ungdommen blir ansatt i selskapet.
Det er her lagt til grunn at mor eller far uansett har en så høy inntekt at den overstiger innslagspunkt for
toppskatt 2. Marginalskattesatsen for slike inntekter er i 2015 på 47,2 prosent.
6
Effekten på opptjening av folketrygd er satt til 0 kroner. Dette vil være tilfelle dersom skatteyter er født i 1963
eller senere (og derfor har opptjening basert på nye opptjeningsregler) og uansett får en inntekt på 7,1 G eller
høyere. Det vil også være tilfelle dersom skatteyter er født tidligere dersom samtidig også denne
marginallønningen ikke påvirker sluttpoengtallet.
Eventuell Ny AFP påvirkes ikke ettersom inntekten uansett er forutsatt høyere enn 7,1 G.
Sparebaserte tjenestepensjoner (Innskuddspensjon eller «hybridpensjon») påvirkes, men effekten av dette blir
liten ettersom beskatningen bare forskyves. Effekten settes derfor til 0 kr.
7
27 prosent av 79.918 kroner.
8
79.918 kroner minus 21.578 kroner
9
27 prosent av brutto utbytte.
5
Virksomheten er organisert som ENK
Regnestykket blir da:
Mottatt brutto næringsinntekt:
Skatt på næringsinntekt for mor eller far 10:
Netto utbetalt:
79.918 kr
40.279 kr
39.639 kr
Totalverdien blir da:
Netto utbetalt:
Opptjent alderspensjon 11:
Totalverdi etter skatt:
39.639 kr
0 kr
39.639 kr
Mor eller far kan altså utbetale lommepenger på 39.639 kr og komme likt ut etter skatt som i
basisalternativet hvor ungdommen selv blir ansatt i selskapet.
Man tjener altså (82.720 kr – 39.639 kr =) 43.080 kroner på at ungdommen blir ansatt i selskapet.
Oppsummering og forhold som kan påvirke anbefalingen
Regnestykkene viser at alternativet med å ansette egne barn i eget selskap er i størrelsesorden
40.000 kroner mer lønnsomt enn at foreldrene tar ut disse pengene som lønn, utbytte eller
næringsinntekt basert på de forutsetningene som er lagt til grunn her.
Andre forutsetninger med hensyn til arbeidsgiveravgiftssats, inntektshistorikk, fødselsår og størrelse
på det overskuddet virksomheten genererer (før eiers lønn og tilhørende skatter og avgifter) kan
påvirke regnestykkene.
Regnestykkene må derfor for eksempel ikke forståes som en generell anbefaling om å ta ut utbytte i
stedet for lønn for bedriftseiere.
Det er her lagt til grunn at mor eller fra uansett har en så høy inntekt at den overstiger innslagspunkt for
toppskatt 2. Marginalskattesatsen for slike næringsinntekter er i 2015 på 50,4 prosent.
11
Tilsvarende som i regnestykket med lønnsinntekt fra AS.
10

similar documents