LTA – Analyysi ja taustaa

Report
Luontaiset taipumukset - taustaa
•
Perustuu sveitsiläisen psykiatrin C.G. Jungin ajattelua koskevaan
taipumusteoriaan.
•
Tieteellisen tutkimuksen teoriasta tekivät Katarine Briggs ja Isabella BriggsMyers ja kehittivät työkalun nimeltä MBTI (Myers Briggs Type Indicator).
•
Innotiimi Oy ja Feelback Oy ovat kehittäneet edellä kuvatun teorian ja
tutkimusten pohjalta Luontaisten Taipumusten Analyysin (LTA-analyysi)
Luontaiset taipumukset – tunnusomaista
•
…ovat osa persoonaamme  niitä ei voi kasvatuksen tai koulutuksen keinoin
muuttaa.
•
…ovat tiedostamattomia eli ne vaikuttavat meihin tavalla, jota emme huomaa.
•
…alamme helposti pitää omia taipumuksiamme oikeina tai normaaleina tapoina
ajatella.
•
…taipumusten erilaisuus synnyttää helposti ristiriitoja ihmisten välille.
Luontaiset taipumukset analyysi (LTA)
– miten tehdään?
•
•
•
•
•
Analyysi tehdään vastaamalla 36 valintaväittämään
Vastaamiseen menee keskimäärin alle 10 minuuttia
Vastaaminen tehdään sähköpostitse tulevan
henkilökohtaisen arviointilinkin kautta,
jonka Feelback Oy tuottaa palveluna asiakkaalle
Tulokset/raportti toimitetaan sähköisesti tilaajalle tai
ohjatussa valmennustilaisuudessa kohderyhmälle
Kyselyyn liittyvät henkilötiedot (nimi, sähköpostiosoite)
säilytetään 6 kk, jonka jälkeen henkilötiedot hävitetään
Luontaiset taipumukset analyysi (LTA)
– purkuvalmennus kohderyhmälle
•
•
•
Kesto noin puoli päivää (3h) ryhmän koosta riippuen
Ryhmän koolla ei rajoitusta
Valmennuksen tavoitteet:
–
–
–
–
ymmärtää analyysin taustalla olevat peruskäsitteet (mm. taipumus, ajattelufunktio, jne.)
ymmärtää ajattelun taustalla olevat teoriat (Jung, Briggs-Myers) ja viitekehys (MBTI)
ymmärtää, miksi jotkut asiat ovat meille helppoja ja jotkut vaikeita
oppia suhtautumaan rakentavasti erilaisuuteen
Kolme minän muotoa
Työminä
Työminä kehittyy
lähinnä työhön liittyvien
haasteiden ja odotusten
vaikutuksesta.
- joukko rooleja ja taitoja
- taidot, roolit
Ihanneminä
- arvot
Ihanneminä syntyy
lähinnä ympäristömme
vaikutuksesta
- siinä on suuria eroja
eri kulttuureissa
Luontainen minä
- taipumukset
Luontainen minä
ja siihen liittyvät taidot
kehittyvät meissä itsestään
- olemalla vain oma itsemme
Mukavuusalueet
OMAT MIELTYMYKSET
- luonne
- vaikea muuttaa
Työssä viihtymisen
kannalta on ensiarvoisen
tärkeää, että oman työn
mukavuusalue olisi
mahdollisimman suuri.
TYÖN ASETTAMAT VAATIMUKSET
- riippuvat työtehtävistä
- painotukset voivat muuttua
MUKAVUUSALUE
- teemme miellämme
näitä asioita
- työssä on kivaa!
EPÄMUKAVUUSALUE
- joudumme venymään
- kuormitusriski
- tarve kehittyä
- työssä voi olla tylsää
- työmotivaatio?
Sisäisiä taipumuksiamme
Energian suuntautuminen
E
I
Sisään / ajattelu /harkinta
Ulos / vuorovaikutus / toiminta
S
Informaation hankinta ja aikafokus
Aistit / faktat / tämä hetki
T
N
Intuitio / ideat / tulevaisuus
Johtopäätösten tekeminen
Logiikka / järkeily / asiat
J
Hallinta / suunnittelu / päättäminen
F
Tunne / arvot / ihmiset
Ulkoinen tyylimme
P
Vastaanottavuus / joustavuus / auki pitäminen
TYYPPIEN TALO
S
T
ISTJ
”Varmistaja”
- Vastuullinen
- Vie asiat loppuun
N
F
F
ISFJ
INFJ
”Huolehtija”
- Luotettava, lojaali
- Hyvä muisti
”Neuvonantaja”
- Luova ajattelija
- Päättäväinen
T
INTJ
”Uudistaja”
- Itsenäinen
ajattelija”
- Voimakas tahto
J
I
ISTP
”Teknikko”
- Taitava käsistään
- Spontaani, joustava
ESTP
”Yrittäjä”
- Myyntihenkinen
- Ongelmanratkaisija
E
ESTJ
”Organisaattori”
- Suorasukainen
- Taitava organisoija
Realistit
ISFP
”Auttaja”
- Esteettinen
- Avulias
ESFP
”Palvelija”
- Spontaani, joustava
- Esteettinen
ESFJ
”Harmonisoija”
- Yhteistyökykyinen
- Käytännöllinen
Humanistit
INFP
”Arvojen kehittäjä”
- Selkeät omat arvot
- Ihmisten kehittäjä
ENFP
”Kannustaja”
- Yhteistyökykyinen
- Spontaani, idearikas
ENFJ
INTP
”Arkkitehti”
- Analyyttinen
- Oppii nopeasti
P
ENTP
”Kehittäjä”
- Oppimishaluinen
- Hyvä improvisoija
P
ENTJ
”Vaikuttaja”
- Ystävällinen
- Vakuuttava
”Muutosjohtaja”
- Kunnianhimoinen
- Johtajatyyppi!
Idealistit
Rationalistit
J
LTA-analyysin hyödyt
•
Pystymme
– tunnistamaan luontaiset vahvuutemme eli ne asiat, jotka kehittyvät meissä
olemalla vain oma itsemme.
– tunnistamaan myös meille luontaisesti vaikeita asioita - niitä joita joudumme
tietoisesti harjoittelemaan tullaksemme kyvykkäämmäksi, esimerkiksi
yhteistyössä tiimin kanssa sekä johtamisessa.
•
Opimme
– ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja siihen liittyviä mahdollisuuksia,
esimerkiksi työryhmien rakentamisessa.
– ymmärtämään ihmisten välisiä ristiriitoja sekä vuorovaikutuksessa ja
viestinnässä tapahtuvia väärinymmärryksiä.
Työryhmän Taipumusanalyysi (TTA-raportti)
•
•
•
Tavoitteena antaa työryhmille/tiimeille ideoita sisäisen toiminnan kehittämiseen
Perustuu työryhmän jäsenten tekemiin luontaisten taipumusten analyyseihin (LTA)
TTA:n avulla hahmottuu ryhmän näkymätön sisäinen dynamiikka, esimerkiksi:
–
–
–
miten hyvin ryhmän jäsenten luontaiset taipumukset vastaavat työryhmän tehtäviä?
millaisia sisäisiä roolivalmiuksia ryhmässä on ja minkä roolien edustus puuttuu?
millainen on ryhmän innovatiivisuusprofiili?
Tunnista vahvuudet, huomioi heikkoudet.
Käännä kehityshaasteet
kilpailukyvyksi.

similar documents