Årsavslutning skatt AS

Report
Årsavslutning skatt AS
Overgang til Finansregnskap
Klient:
AS med Finansregnskap
(klikk på skjermbildene for å forstørre)
Se Video
Første gangs oppstart:
1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av
siste avsluttet regnskap
2. Legge inn åpningsverdier på driftsmidlene
Årsavslutning
Regnskapsmessig:
Bokføring:
1. Kjør kontospesifikasjon for 1100-1299
2. Endre bilagene til korrekt driftsmidler
Regnskapsmessig
Varelager
Regnskapsmessig
Avskriving
Årsavslutning
Skattessig gevinst
Skattemessig
Gevinst og Tap
Årsavslutning
Skattemessig verdier
Skattemessig
Varelager
Skattemessig
Avskriving
Ikke avskrivbare konti
Forskjeller
Resultat, skatt og utbytte:
Kundefordringer
Resultatberegning
til RF-1167
(Næringsoppgave 2)
Skatteberegning /
Utsatt Skatt
Utbytteberegning /
Disponering av resultat
Avstemming av egenkapital
RF-1052
Foretaksopplysninger
til RF-1167
(Næringsoppgave 2)
Underskrifter
Rapporter:
RF-1167
Næringsoppgave 2
RF-1217
Forskjeller
Regnskaps- og skattemessig
RF-1084
Avskriving
RF-1052
Avstemming av egenkapital
Utfylling Selvangivelse:
RF - 1028
Innsending Selvangivelse
og Vedlegg:
Signering på Altinn:
Skjermbilde: Klient oppsett, opprette driftsmiddelkartotek og endre bilag i bokføring
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Klienten må ha selskapstype Aksjeselskap (AS) og krysset av for «Finansregnskap»
Første gangs oppstart
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Opprett et driftsmiddelkartotek. For nærmere instruksjoner Se Video
Bokføring – korriger bilag med driftsmidler
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Korriger bilag som er laget tidligere og tilknytt dem til driftsmidlene. Se Video
Årsavslutning regnskapsmessig
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Gå til Regnskap | Avslutning -> Årsavslutning regnskapsmessig og velg ‘Regnskapsmessig
varelager / avskriving’:
Regnskapsmessig varelager
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Legg inn mengde og verdi, på den /de kontoen(e) som er aktuelle. Bruk knappen «Ny konto» ved
behov. Når det ikke er aktuelt med mengde settes denne til 1, og en legger hele verdien inn på
enhetsverdi.
OBS! Har du et varelager må det legges inn her ellers så får du ikke lagt inn skattemessige verdier
senere.
Regnskapsmessig Avskriving
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Velg så fliken «Driftsmidler» ved siden av varelager. Det forutsettes at en har opprettet driftsmidler etter
veiledningen for «oppstart av finansregnskap.»
Kjenner en kostprisen, akkumulerte avskrivinger og anskaffelses dato, legger en inn dette og velger
avskrivingstid. Avskrivningstiden beregnes pr. måned fra anskaffelses dato. Dette medfører at blir et
driftsmiddel anskaffet 1. mai blir avskrivningene 8/12 av avskrivningene for ett år.
Kjenner en kun saldoen for 1.1 så setter en anskaffelses dato til 1.1 og setter avskrivningstiden til resterende
levetid for driftsmiddelet.
Vi er nå ferdige med den regnskapsmessige vurderingen av varelager og avskrivninger.
Årsavslutning skattemessig
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Velg fliken «Årsavslutning skattemessig» og velg «Behandling av skattemessig gevinst og tap»
Behandling av skattemessig gevinst og tap
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Årsavslutning skattemessig
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Velg fliken «Årsavslutning skattemessig» og velg «Skattemessige verdier og forskjeller»
Skattemessig Varelager
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Hvis du har et varelager legger du inn skattemessig verdi på varelager her (varelageret må opprettes under
Regnskapsmessig varelager).
Skattemessig Avskriving
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Velg Avskrivbare konti. Husk at IB normalt er forskjellig fra bokført verdi, som hentes første året. Sjekk
med RF-1084 Avskrivning fra 2010 hva utgående saldo er der, og sett denne som IB 2011. Bruk knappen
nede til venstre «Endre IB»
Endre avskrivingssats, dersom det er aktuelt (vanligvis ikke).
Dette gjøres for hver saldogruppe en har.
Ikke avskrivbare konti
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Forskjeller
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Her ser en at forskjellene på driftsmidler og varebeholdning er satt opp.
Så har vi utestående fordringer.
Her ligg bokførte verdier. Har en etter regnskapsmessige vurderinger forventet tap på fordringer, bokføres
disse manuelt på konto: debet på 7831 og kredit på 1580.
Forskjeller del 2 - Kundefordringer
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Klikk på det grønne feltet på linje 43 (Forskjeller), og du får opp bildet under:
Her beregnes den skattemessige verdien på kundefordringer etter konstaterte tap på fordringer.
Øvrige forskjeller legges inn ved å klikke på de grønne feltene.
Forskjellsskjema er nå ferdig. Klikk lagre, og du er tilbake i Årsavslutning.
Beregning av resultat, skatt og utbytte
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Gå til Avslutning | Årsavslutning | Resultat, skatt og utbytte:
Resultatberegning til RF-1167
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Under Resultat legger du inn de beløp som ikke er skattepliktige kostnader eller inntekter, og som ikke
allerede er hentet fra regnskapet.
Skatt
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Under Skatt kan en legge inn korrigeringer til selvangivelsen, og se hva som er beregnet skatt og
bokføringene av dette. Kontoene kan korrigeres. Dersom en har beløp på utsatt skatt (2120) skal denne
reduseres dersom en får utsatt skattefordel et år.
Utbytteberegning
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Under Utbytte finner en beregningen av maksimalt utbytte og plass for å avsette og bokføre utbytte.
Avstemming egenkapital RF-1052
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Under Avstemming egenkapital finner du felter for korrigeringer som ikke ligger i regnskapet.
Bruttofortjeneste RF-1067
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Fyll ut tilleggsopplysninger :
Foretaksopplysninger til RF-1167
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Sjekk at det gis korrekte opplysninger her. Ja = J
Nei = N
Underskrifter
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Legg inn Dato/Sted. Til Årsregnskapet må også Navn/Rolle på styremedlemmer legges inn.
Rapporter
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Næringsoppgave 2 RF-1167
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Forskjeller Regnskaps- og sakttemessig RF-1127
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Avskriving RF-1084
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Avstemming av egenkapital RF-1052
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Utfylling av selvangivelse RF-1028
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Innsending av selvangivelse og vedlegg
Tilbake til oversikten
Gå til Neste Trinn
Gå til Forrige Trinn
Signering på Altinn
Tilbake til oversikten
Gå til Forrige Trinn

similar documents