OVERSIKT OVER AKTUELLE ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER

Report
OVERSIKT OVER AKTUELLE ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER FOR
IDRETTSLAG
Grunnlag
søknadsadresse
frist
Ekstrastiftelsen
ExtraStiftelsen
Se informasjon på
15. juni 2014
kl 15.00.
Det bevilges midler
til forebygging,
rehabilitering og
forskning.
Søknadene kan
innenfor
virksomhetsområde
ne rette seg mot:
Somatisk helse
Psykiske helse
Tiltak for personer
med
funksjonshemming
og kronisk sykdom,
og deres pårørende
Tiltak for bedrede
levekår
Andre
helseområder
Prinsesse Märtha
Louises Fond
Tildeling fra fondet
skal gå til tiltak i
regi av
organisasjoner og
institusjoner, og
komme flest mulig
funksjonshemmede
barn til gode.
Bidrag ytes normalt
ikke til
enkeltpersoner.
Legatsiden
Benjamins
minnefond
Gjensidstiftelsen
Du kan søke om
midler til
prosjekter som
fremmer trygghet
og helse. Vi ønsker
spesielt å finne de
beste ideene som
passer inn under
E-post: [email protected]
Prinsesse Märtha Louises Fond
Ordenskanselliet
Det Kongelige Slott
0010 Oslo
E-post: [email protected]
1 august
www.legatsiden.no.
Se løpende frister
Benjamins Minnefond
C/O Advokat Nicolai Bjønness
C.J. Hambros plass 5
0164 Oslo
Telefon: 22 33 46 00
Faks: 22 33 46 01
http://www.gjensidigestiftelsen.no/no/forside
Søknadsfrist er 1 mai.

Søkadsfristen
er 15.
september, og
elektronisk
søknadsskjem
a blir lagt ut i
løpet av våren
temaet "Barn og
unges
oppvekstvilkår",
men alle som har
prosjekter som
kommer innunder
trygghet og helse
oppfordres til å
søke.
2014.
[email protected]
Sparebankstiftelse
n
For oppdateringer, følg oss på facebook eller twitter.
PRIORITERTE
FORMÅL FOR
2014
Sparebankstiftelsen har
to søknadsrunder årlig,
med frister 15. februar
og 15. september.
Søknadsskjema blir
tilgjengelig to måneder
før fristen går ut.
Vår :kunst og
kulturkulturminner
og historie
Høst:Friluftsliv og
Naturkunnskap

Nærmiljø, idrett og
lek
Storebrand- Du
kan
Målguppe 1:
Ildsjelene
Målgruppe 2:
Andre prosjekter
Lag og foreninger
som evner å sette i
gang
samfunnsnyttige
tiltak på lokalt og
nasjonalt plan.
Sparebanken øst
Gavetildelingen går
til lokale
foreninger, lag,
stiftelser og
organisasjoner som
har sin virksomhet
i kommunene Øvre
Eiker, Nedre Eiker
eller Drammen.
Gaven gis til
prosjekter av varig
verdi, ikke til drift.
Kiwanis,lions
,Rotary, Odd
www.storebrand.no/dukan
Søk elektronisk på nettsiden deres
To ganger i året
Søknadsfristene
inneværende år er 1.
april og 1. oktober.
Du kan fylle ut søknadsskjema og sende det pr. e-post til
[email protected] Du kan også skrive det ut og sende pr.
post.
.
Søknadsfrist: 1. juni
2014.
Lokale lag med egne nettsider.
www.lions.no, www.rotary.no, www.kiwanis.no
Ulike søknadsfrister
fellow
Stormbergstippen
det
Stormberg har
Ærlig, Modig,
Inkluderende og
Bærekraftig som
verdigrunnlag. Alle
prosjekter
som bygger opp
under Stormbergs
verdier og tjener
formålet med
samfunnsansvar
kan søke
om
Stormbergstipender
Eckbos Legat
idrett, friluftsliv og
frisksport i Norge
http://www.stormberg.no/no/OmStormberg/Samfunnsansvar/Stormbergstipendet/ og fyll ut
søknadsskjemaet
Søknadsfrister;
[email protected]
De som ønsker å levere en søknad til Eckbos Legat må fylle ut
elektronisk søknadsskjema.
1 mars
Søknad sendes til idrettskretsen i hvert fylke
søknadsfrister; 1. mai
og 1. november
Vinterutdelingen: 28.
februar
Vårutdelingen: 31. mai
Sommerutdelingen: 31.
august
Høstutdelingen: 30.
november
Norges
hånddballforbund;
Fargerik håndball
Telenorfondet
Telenorfondet
støtter tiltak som
motiverer til
innsats,
effektiviserer
arbeidet til ledere
og utøvere og tar i
bruk ny teknologi.
Det kan søkes om
støtte til aktiviteter
som forenkler
kommunikasjon
mellom partene og
gjør det lettere for
foreldre, utøvere og
ledere å skaffe seg
nødvendig
informasjon.
Tiltakene skal
redusere frafall og
sikre rekruttering
av ungdom
mellom 13-19 år
som utøvere,
trenere og ledere.
Alle idrettslag og
grupper som er
tilsluttet NIF kan
søke om støtte.
Maksimalt
tilskuddsbeløp per
tiltak vil være kr.
15.000,Dt.fondet
Alle søknader sendes som epost til dt.no/dt-fondet
-
-
If Trygghetsfond
Målet med If
Trygghetsfond er å
støtte
skadeforebyggende
eller
skadereduserende
tiltak i nærmiljøet
ditt. Støtten gis til
foreninger,
organisasjoner,
klubber eller
lignende.
Beløpet til utdeling
er 50 000 kroner
per måned
Antirasisme
UDI har flere ulike
støtteordninger.
Idebanken
Som LNU
organiserer har
ulike
støtteordninger til
flerkulturelt arbie
Tubfrim Halvparten av
TUBFRIMs
overskudd fordeles
til organisasjoner
som driver helseog
trivselsfremmende
foretak for barn og
unge med
funksjonshemning.
Norske
Sanitetskvinners
lokale foreninger
Det eneste du trenger å gjøre er å sende søknad med en kort
beskrivelse av bakgrunnen for søknaden og hva pengene skal
gå til. Det må også føres opp hvem som er ansvarlig for
tiltaket det søkes om støtte til.
Se
http://www.if.no/web/no/om/samfunn/trygghetsfond/pages/def
ault.aspx
Idrettens
gullgruve
Oversikt over en
rekke steder der
idretten kan søke
penger
www. Idrett.no
Hver mnd
Kontakt din egen fylkeskommune og be om mer info
Kontakt LNU pr tlf for mer info. Tlf: 23 31 06 00
Søknadsskjema på www.tubfrim.no
www.sanitetskvinnene.no
15 mars
Frister og søknadskriterier endres noe fra år til år. De fleste fond og legater har elektroniske
søknadsskjemaer. Det er viktig å sette seg inn i søknadskriterier før du søker og evnt rapportering.

similar documents