Slayt 1

Report
YENİ TTK’YA GÖRE
ŞİRKETLERİN YAPMALARI
GEREKEN SÖZLEŞME
DEĞİŞİKLİKLERİ
YARD. DOÇ. DR. H. ALİ DURAL
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
HANGİ TARİHE KADAR YAPILMALIDIR?
1 Temmuz 2013:
Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket
sözleşmelerini, yürürlük tarihinden itibaren 12 ay içinde
(01.07.2013’e kadar) TTK’yla uyumlu hâle getirirler. Bu süre
içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas
sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine TTK
ilgili hükümleri uygulanır. Gümrükve Ticaret Bakanlığı
Yukarıdaki süreyi ancak bir yıla kadar uzatabilir (6335 sayılı
Kanunladeğişik 6103 sayılı Kanun m. 22).
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
HANGİ TARİHE KADAR YAPILMALIDIR?
1 Temmuz 2013 (devam):
Bir
anonim
şirketin
esas
sözleşmesinde
veya
bir limited şirketin şirket sözleşmesinde genel kurulun
toplantı ve karar nisaplarına, madde numarası belirtilerek
veya belirtilmeksizin eski TTK hükümlerinin uygulanacağı
öngörülmüşse, bu şirketler Türk Ticaret Kanununun
yürürlüğe girmesinden itibaren 12 ay içinde (01.07.2013’e
kadar)
anonim
şirketlerde
esas
sözleşmelerini
ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini değiştirerek, anılan
Kanuna uygun düzenleme yaparlar. Aksi hâlde, bu sürenin
geçmesiyle Türk Ticaret Kanununun genel kurulun toplantı
ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri uygulanır. Sadece bu 12
ay içinde (01.07.2013’e kadar) yapılan genel kurullarda eski
TTK’nın genel kurulların toplantı ve karar nisapları
hakkındaki hükümleri uygulanır (6335 sayılı Kanun ile
değişik 6103 sayılı Kanun m. 26).
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
HANGİ TARİHE KADAR YAPILMALIDIR?
1 Temmuz 2013 (devam)
Nama yazılı payların devrini, red sebeplerini
göstererek
veya
göstermeyerek
sınırlandırmış bulunan anonim şirketler,
TTK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içinde (01.07.2013), esas sözleşmelerini
değiştirerek, TTK’nın 492 ilâ 498 inci
maddelerine uyarlamak zorundadır; aksi
hâlde,
bu
sürenin
dolmasıyla
tüm
sınırlamalar geçersiz hâle gelir (6103 sayılı
Kanun m. 28/7).
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
HANGİ TARİHE KADAR YAPILMALIDIR?
14 Şubat 2014
A.Ş’ler sermayelerini 50.000 TL’ye, Ltd.
Şti.ler de 10.000 TL’ye çıkarmaları
gerekmektedir. (6335 sayılı Kanunla değişik
6103 sayılı Kanun m. 20) Aksi halde bu
sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer
yıl olmak üzere en çok iki defa uzatabilir.
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
HANGİ TARİHE KADAR YAPILMALIDIR?
14 Şubat 2014 (devam):
TTK m. 479 /2’de belirtilen sınırı aşan (her
pay için en fazla 15 oy) sayıda oyda imtiyaz
öngören esas sözleşme hükümleri, TTK’ın
yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde
(14.02.2014) anılan fıkraya uyarlanır veya
mahkemeden anılan fıkrada öngörülen
karar alınır (6335 sayılı Kanunla değişik
6103 sayılı Kanun m. 28/3).
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
HANGİ TARİHE KADAR YAPILMALIDIR?
14 Şubat 2014 (devam):
Yukarıda belirtilen sürede gerekli esas
sözleşme değişikliklerinin ve uyarlamaların
gerçekleştirilmemesi hâlinde, oyda imtiyazı
düzenleyen esas sözleşme hükümleri, birinci ve
üçüncü fıkralarda belirtilen sürenin dolduğu
tarihte kendiliğinden geçersiz hâle gelir ve esas
sözleşmede öngörülen oya ilişkin imtiyazların
tümü kanunen sona erer.
LİMİTED ŞİRKETLERDE
ZORUNLU OLMAYAN ESAS SÖZLEŞME
HÜKÜMLERİ
TTK MADDE 577Aşağıdaki kayıtlar, şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde bağlayıcı
hükümlerdir:
a) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanuni
hükümlerden ayrılan düzenlemeler.
b) Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye
muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları tanınması.
c) Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.
d) Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.
e) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının
oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün oy
hakkı tanıyan hükümler.
f) Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin
hiç ya da zamanında yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme
cezası hükümleri.
g) Kanuni düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler.
LİMİTED ŞİRKETLERDE
ZORUNLU OLMAYAN ESAS SÖZLEŞME
HÜKÜMLERİ
TTK m. 577 (devam):
h) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan
hükümler.
ı) Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının
hesaplanmasına ilişkin kanuni düzenlemeden ayrılan hükümler.
i) Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki
hükümleri.
j) Bilanço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler.
k) Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu
hâllerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı.
l) Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren
hükümler.
m) Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair
hükümler.
•
•
•
•
LİMİTED ŞİRKETLERDE
ZORUNLU OLMAYAN ESAS SÖZLEŞME
HÜKÜMLERİ
Şirket sözleşmesinde farklı itibari değerde paylar
öngörülebilir (TTK m.583).
Şirket sözleşmesinde payın devrinde genel
kurulun onay şartı kaldırılabilir (TTK m. 595/2).
Şirket
sözleşmesinde
kar
payının
hesaplanmasında
itibari
değere
oranla
hesaplanması kuralından ayrılınabilinir (TTK m.
608/2)
Şirket sözleşmesinde, müdürün veya müdürlerin
aldıkları belirli kararları ve/veya münferit
sorunları, genel kurulun onayına sunmaları gereği
öngörülebilir (TTK m. 625/2).
LİMİTED ŞİRKETLERDE
ZORUNLU OLMAYAN ESAS SÖZLEŞME
HÜKÜMLERİ
• Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş
veya diğer tüm ortaklar yazılı olarak izin
vermemişse, müdürler şirketle rekabet
oluşturan bir faaliyette bulunamazlar.
Şirket sözleşmesi ortakların onayı yerine
ortaklar genel kurulunun onay kararını
öngörebilir (TTK m.626/2)
• Şirket sözleşmesi ile imtiyaz hakları
öngörülebilir.
LİMİTED ŞİRKETLERDE
ZORUNLU OLMAYAN ESAS SÖZLEŞME
HÜKÜMLERİ
• Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten
çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın
kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir
(TTK m. 638/1)
• Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel
kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği
sebepler öngörülebilir (TTK 640/1).

similar documents